IPPB1/4511-680/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami; dalej jako: „ustawa o pdof’) i związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 1)Czy w przypadku stwierdzenia, że świadczenia, o których mowa w pytaniu nr 1, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.? (pyt. 2)
IPPB1/4511-680/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. akcja promocyjna
 3. banki
 4. działalność gospodarcza
 5. konkursy
 6. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem naród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem naród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące darzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Bank”) jest bankiem z siedzibą w Polsce, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Bank przeprowadza różnego rodzaju akcje, których celem jest promowanie świadczonych przez Bank usług finansowych (dalej: akcje promocyjne). Prowadzone akcje promocyjne adresowane są zarówno do obecnych klientów Wnioskodawcy, tj. podmiotów, które na moment prowadzenia akcji korzystają z produktów oferowanych przez Bank, np. zawarły umowę rachunku bankowego lub karty kredytowej a także do potencjalnych klientów Wnioskodawcy.

Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie akcji promocyjnych skierowanych do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (tj. regulaminy akcji promocyjnych lub produktów, których akcje takie dotyczą ograniczają możliwość udziału w poszczególnych akcjach promocyjnych wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z ofert promocyjnych oferowanych przez Bank tylko w związku z zakupem / wykorzystaniem usług Banku skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców, takich jak rachunek bankowy (konto biznes), karta debetowa dołączona do rachunku służącego do obsługi działalności gospodarczej, karta kredytowa (limit kredytowy z dedykowaną kartą) lub kredyt zaciągnięty na potrzeby działalności gospodarczej, itp.

W ramach prowadzonych akcji promocyjnych Wnioskodawca oferuje klientom lub potencjalnym klientom dodatkowe świadczenia w postaci świadczeń pieniężnych (np. „zwrot” części kwoty wydatkowanej z użyciem produktu / usługi Banku, stałą kwotę wypłacaną w związku z określoną aktywnością na rachunku bankowym służącym do obsługi działalności gospodarczej, etc.), jak również świadczeń rzeczowych. W przypadku akcji promocyjnych skierowanych do potencjalnych klientów Banku, wydanie nagrody następuje już po zawarciu odpowiednich umów o świadczenie usług przez Bank. W każdym zatem przypadku wydanie świadczenia przez Bank następuje na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, po spełnieniu przez nie warunków określonych dla danej aktywności promocyjnej Banku, które co do zasady zmierzać będą do zachęcenia klienta lub potencjalnego klienta do skorzystania lub bardziej aktywnego korzystania z produktów finansowych / usług oferowanych przez Bank.

Powyższe świadczenia związane z promocją Banku są przekazywane w ramach szczegółowo opisanych w regulaminach akcji spełniających kryteria uznania ich za sprzedaż premiową lub konkurs.

Prowadzone przez Bank programy i akcje promocyjne mogą mieć charakter długotrwały lub też mogą przybrać formę akcji rozliczanych jednorazowo. W efekcie wypłata nagród pieniężnych lub wydawanie nagród rzeczowych w omawianych akcjach promocyjnych może następować w okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych) lub jednorazowo na zakończenie danej akcji promocyjnej.

Wartość otrzymywanych przez klienta od Banku świadczeń (w danym okresie rozliczeniowym lub jednorazowo) może przekroczyć kwotę 760 zł.

Wśród organizowanych przez Bank akcji promocyjnych o wskazanym wyżej charakterze zdarzają się w szczególności programy oparte o tzw. cashback. W ramach tego typu programów Bank umożliwia swoim klientom - użytkownikom kart debetowych i kredytowych otrzymywanie premii pieniężnej w związku z dokonywaniem zakupów z wykorzystaniem tych produktów Banku. Wypłacane klientom premie cashback obliczane są jako odsetek wartości zakupów dokonanych przy użyciu dedykowanych kart debetowych i kredytowych. Kwota premii ustalana jest zgodnie ze stosownym regulaminem akcji. Regulamin danej akcji promocyjnej może uzależniać wypłatę premii cashback np. od dokonania z pomocą karty Banku zakupu poszczególnych kategorii towarów lub usług (np. zakup paliwa) lub dokonania płatności kartą za towary / usługi oferowane przez konkretnych sprzedawców. Bank uznaje kwotą premii cashback rachunki bankowe (do których przypisana jest karta, z pomocą której dokonano premiowanych płatności) / kartowe wszystkich klientów, którzy spełnili warunki określone w regulaminach.

Szczególnym przypadkiem akcji promocyjnej organizowanej przez Bank jest konkurs, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości. W wyniku konkursu, na podstawie otrzymanych zgłoszeń konkursowych zostają wyłonieni autorzy najlepszych (w ocenie komisji konkursowej) biznes planów, którzy otrzymają od Banku, jako nagrody, określone kwoty pieniężne z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia konkursowych biznes planów. Zasady konkursu, oprócz regulaminu, zostały określone także w warunkach umowy konkursowej, którą finaliści są zobowiązani podpisać z Bankiem przed przystąpieniem do rozmów kwalifikacyjnych (rozmowa kwalifikacyjna jest elementem oceny podczas konkursu). Zgodnie z regulaminem konkursu wypłata nagród nastąpi po dokonaniu przez zwycięzcę konkursu rejestracji działalności gospodarczej, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zgodnie z zasadami konkursu, wygrana w konkursie może zostać przeznaczona jedynie na działalność gospodarczą opisaną w konkursowym biznes planie. Ponadto, zwycięzcy są obowiązani podpisać z Bankiem umowę prowadzenia rachunku osobistego oraz rachunku firmowego dla małych firm (na który dokonywana jest wypłata nagrody).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami; dalej jako: „ustawa o pdof’) i związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku stwierdzenia, że świadczenia, o których mowa w pytaniu nr 1, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof i w związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie do pytania nr 1.

W pierwszej kolejności, należy rozważyć do jakiego źródła w świetle art. 10 ustawy o pdof powinny zostać zakwalifikowane przychody otrzymywane przez klientów prowadzących działalność gospodarczą w związku ze świadczeniami z tytułu akcji promocyjnych organizowanych przez Bank:

 1. jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art, 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof;
 2. jako przychody pochodzące z innych źródeł na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof.

Zdaniem Banku, takie przysporzenie majątkowe po stronie klienta prowadzącego działalność gospodarczą jest przychodem z działalności gospodarczej, opodatkowanym w świetle art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy o pdof za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W doktrynie prawa podkreśla się, że przychodami z działalności gospodarczej są otrzymane lub należne pieniądze i inne wartości uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem o zasadach opodatkowania każdorazowo decyduje istnienie związku osiąganych przychodów z prowadzoną działalnością gospodarczą z tym, że związek ten rozumiany jest bardzo szeroko. Innymi słowy wszystko co przedsiębiorca otrzymuje, a łączy się w jakikolwiek sposób z działalnością przedsiębiorcy, czy też jego majątkiem związanym z prowadzoną działalnością należy kwalifikować jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, jeżeli przychody osiągane przez podatnika są związane z działalnością gospodarczą powinny zostać opodatkowane jako przychód z tej działalności na podstawie art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Zakwalifikowanie danego przysporzenia majątkowego związanego z działalnością gospodarczą podatnika do innego źródła przychodu teoretycznie mogłoby być możliwe jedynie w przypadku wyraźnego wskazania ustawodawcy o kwalifikacji danego świadczenia do innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł. Bankowi znane są opinie wyrażane w doktrynie, iż „Przychodami z innych źródeł będą wszelkie przychody, które nie pochodzą ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pdof, a jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu ustawy o pdof. Do źródła tego należą wszelkie pozostałe przychody niemieszczące się w innych źródłach przychodów. (...) Wprowadzanie innych źródeł przychodu ma zapewnić realizację zasady powszechności opodatkowania, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powinien się wiązać z osiąganiem jakichkolwiek przychodów, z wyjątkiem przychodów wyraźnie wyłączonych w ustawie.” (Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz. Wyd. IV, opublikowano LEX2014).

Akcje promocyjne związane z produktami oferowanymi wyłącznie klientom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tych klientów a także z ich majątkiem zaangażowanym w prowadzoną działalność gospodarczą. Należy zauważyć, że korzystanie przez Klienta - przedsiębiorcę z usług świadczonych przez Bank, przykładowo posługiwanie się kartą kredytową przy dokonywaniu zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. zakupu paliwa), ma bezpośredni wpływ na dochód osiągany z prowadzonej działalności. Poprzez uzyskiwanie zwrotu poniesionych wydatków, w efekcie po stronie nabywcy dochodzi do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku akcji promocyjnych prowadzonych w formie sprzedaży premiowej dokonywane przez Bank świadczenia pełnią w istocie tę samą funkcję co rabat. Taka forma akcji promocyjnych jest powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym mechanizmem, który ma zachęcać klientów do korzystania z usług Banku. Zdaniem wnioskodawcy, nie ma podstaw, aby ten faktyczny zwrot części kosztów klienta, związanych z intensyfikacją współpracy między podmiotami gospodarczymi traktować jako jego dodatkowy przychód uzyskany w oderwaniu od prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować go w sposób odmienny od innych przychodów uzyskiwanych przez tego klienta.

Podobnie w przypadku akcji promocyjnych w formie konkursów należy uznać, że przekazywane nagrody mają związek z działalnością gospodarczą uczestników. Organizowane konkursy, co do zasady, zmierzają bowiem do zachęcenia klienta lub potencjalnego klienta do skorzystania lub bardziej aktywnego korzystania z produktów finansowych / usług oferowanych przez Bank, z których klient korzysta w swojej działalności gospodarczej (przykładowo usługa rachunku bankowego, na którym klient gromadzi środki pieniężne pochodzące z działalności gospodarczej).

Zdaniem Banku, świadczenia udostępniane klientom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy w związku z tym zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza. Brak jest bowiem podstaw, aby świadczenia te zostały wyłączone z przychodów przedsiębiorców i tym samym kwalifikowane jako inne źródła przychodów. Jak zostało wskazane powyżej, do innych źródeł przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof, dany przychód (świadczenie) może zostać zakwalifikowane dopiero wówczas, gdy nie mieści się w źródłach przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pdof. Skoro zatem przychód przedsiębiorcy otrzymywany od Banku jest ściśle związany z jego aktywnością gospodarczą to przedsiębiorca powinien samodzielnie ująć w swoich przychodach podatkowych otrzymane świadczenie i opodatkować zgodnie z wybranym sposobem opodatkowania (skala podatkowa lub 19%).

Mając na względzie powyższą kwalifikację świadczeń otrzymywanych przez przedsiębiorców w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank, przychód z związany z tym świadczeniami powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej. W konsekwencji powyższego, na Banku nie będzie w związku z takimi świadczeniami ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/415-579/14/MM, w której stwierdzono, że „odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i gdy przekazywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej, wówczas dla tej osoby - stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nie korzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania. W tym przypadku na Wnioskodawcy również nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C”.

Podobne stanowisko zaprezentowano także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2011 r. (sygn. ILPB1/415-357/11-4/TW).

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, że posiada interpretację indywidualną wydaną przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r. (sygn. 1471/DPF/415/64/07/MJ), w której stwierdzono, że „w przypadku wypłacania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nagród (...) wartość nagrody stanowi dla Zwycięzcy przychód z tej działalności określony w art. 14 ust. 1 w/w ustawy. Zatem to podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 30 ust 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ad. 2

W przypadku stwierdzenia, że świadczenia, o których mowa w pytaniu nr 1, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.

W przypadku jednak gdyby uznano, że przekazywane przez Bank świadczenia nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uczestników akcji promocyjnych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczenia te należy uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank jako płatnik podatku zobowiązany jest do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.

Jak wynika ze stanu faktycznego, akcje promocyjne Banku skierowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą mogą być prowadzone w formie sprzedaży premiowej lub konkursu. Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. W związku z powyższym, w przypadku tych świadczeń, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, Bank będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń.

Równocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof, świadczenia otrzymane od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Z uwagi na fakt, że katalog świadczeń, do których stosuje się art. 30 ust. 1 pkt 4b jest bardzo szeroki i ograniczony jedynie typem podmiotu dokonującego świadczenia, mogą występować sytuacje kiedy dokonywane przez bank lub inną instytucję finansową świadczenie mieści się zarówno w hipotezie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, jak i w hipotezie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof odnosi się jedynie do takich świadczeń przekazanych w ramach promocji organizowanych przez banki lub inne instytucje finansowe, które nie mogą być zakwalifikowane do innej kategorii świadczeń - np. nagród ze sprzedaży premiowej, wygranych w konkursach czy loteriach promocyjnych - do których zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof.

Takie rozumienie relacji pomiędzy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof oraz art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof potwierdzono m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI1/1/415-837/14/AŻ, w której stwierdzono m.in., że „istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepis (art. 30 ust. 2 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 cyt. ustawy od przychodów w tym przepisie wymienionych. Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w grach, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz - jeśli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, iż wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy”.

Skoro zatem świadczenia dokonywane przez Bank w ramach akcji promocyjnych mieszczą się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, do ich opodatkowania zastosowanie znajdzie stawka podatku wskazana w tym przepisie, a nie stawka podatku wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdof.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia dokonywane w związku z akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Bank przekazywane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof i w związku z tym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby jednak uznać, że świadczenia te nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zdaniem Wnioskodawcy, należy je uznać za świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i w związku z tym Bank - jako płatnik podatku byłby zobowiązany do pobierania zryczałtowanego 10% podatku od tych świadczeń zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z uwagi na to, że stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania Nr 1 uznane zostało za prawidłowe odpowiedź na pytanie Nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.