IPPB1/4511-653/15-3/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy Zawodnik jest uprawniony do opodatkowania przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy reklamowej z tytułu świadczenia usług reklamowanych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku, jako przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT – pozarolnicza działalność gospodarcza?
IPPB1/4511-653/15-3/KS1interpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przychód
  3. wizerunek
  4. świadczenie usług
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako sportowca, z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem jego wizerunku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako sportowca, z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem jego wizerunku.

W związku z wątpliwością Organu, co do przedmiotu wniosku Organ wezwał telefonicznie w dniu 31 lipca 2015 r. Wnioskodawcę do jednoznacznego określenia przedmiotu wniosku.

Wnioskodawca pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) uzupełnił wniosek w zakresie przedmiotu wniosku wskazując, iż interpretacja ma dotyczyć stanu bieżącego - czyli zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i występują obecnie kontynuowanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca („Zawodnik”) zawrze z klubem siatkarskim umowę, na mocy której świadczy profesjonalne usługi sportowe w oparciu o własne umiejętności i własne starania („umowa sportowa”). Klub prowadzi profesjonalną drużynę siatkarzy uczestniczącą m.in. w rozgrywkach ligowych oraz rozgrywkach o Puchar Polski.

W ramach umowy sportowej Zawodnik udziela Klubowi prawa do wykorzystania swojego wizerunku w celach sportowych, przez które należy rozumieć uprawnienie Klubu wyłącznie do prezentowania informacji o przynależności Zawodnika do drużyny (faktu reprezentowania barw klubu), prezentowania informacji o osiąganych przez Zawodnika wynikach sportowych w statystykach opracowywanych przez klub bądź organizatora zawodów, udostępnianie wypowiedzi Zawodnika dotyczących przebiegu imprez sportowych, zbywania praw do transmisji widowisk sportowych z udziałem drużyny, w której barwach występuje Zawodnik. Klub w ramach wskazanych uprawnień nie może wykorzystywać wizerunku Zawodnika w celach reklamowych, tj. niezwiązanych bezpośrednio z udziałem zawodnika w imprezach sportowych.

Zawodnik uczestnicząc w krajowych rozgrywkach ligowych i innych zawodach sportowych, jest osobą rozpoznawalną publicznie, jego wizerunek posiada wartość, którą można wykorzystać dla celów marketingowych. W związku z faktem, iż wizerunek sportowca może być wykorzystany zarówno do celów marketingu sportowego, jak i reklamy w innych dziedzinach, Zawodnik zawarł umowę o świadczenie usług reklamowych z wykorzystaniem wizerunku („umowa reklamowa”) ze sportową spółką marketingową („Zleceniodawca”) świadczącą kompleksowe usługi na rzecz sportowców w zakresie marketingu sportowego, w tym w szczególności w pozyskiwaniu sponsorów („Sponsorzy”). Umowa przewiduje wynagrodzenie dla Zawodnika. Klientem Zleceniodawcy może być klub, z którym Zawodnik ma zawartą umowę na świadczenie usług sportowych.

W ramach umowy Zawodnik zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniodawcą w sposób umożliwiający Zleceniodawcy wypełnienie obowiązków wynikających z zawieranych z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych umów o podobnym charakterze, jak również aktywnie uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku sponsorów w opinii publicznej. W szczególności Zawodnik zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich wydarzeniach reklamowych, w imprezach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Sponsorów w opinii publicznej, w szczególności poprzez telewizję, radio, i prasę oraz sieć Internet. „Aktywny udział”, polegać ma na podejmowaniu przez Zawodnika działań określonych przez Zleceniodawcę, a związanych z wykonaniem przez Zleceniodawcę umów reklamowych, sponsorskich oraz innych o podobnym charakterze zawartych z osobami trzecimi, jak również z popularyzacją sponsorów i siatkówki wśród jak najszerszego grona odbiorców, w tym w szczególności eksponowaniu logo, znaków graficznych i reklam produktów Sponsorów na odzieży sportowej i prezentacyjnej w czasie wydarzeń reklamowych, podróży służbowych i innych wyjazdów organizowanych w ramach realizacji umowy, jak również w czasie wywiadów, konferencji prasowych, oficjalnych prezentacji, etc., wręczaniu przez Zawodnika nagród, składaniu przez Zawodnika podpisów na artykułach pamiątkarskich, pozowaniu przez Zawodnika do pamiątkowych fotografii, udziale w konferencjach prasowych, udzielaniu wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych, autoryzowanie wywiadów i tekstów w prasie pod kątem dbałości o dobry wizerunek sponsorów, utrwalania dobrego imienia sponsorów oraz osób z nimi bezpośrednio związanych w kontaktach z mediami, kibicami, zawodnikami i reprezentantami innych klubów, uczestniczenie w innych działaniach związanych z realizacją umów reklamowych zawartych przez Zleceniodawcę.

W związku z obowiązkami Zawodnika wynikającymi z umowy reklamowej, Zawodnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku, zarówno indywidualnego jak również na tle innych osób. Prawo utrwalania oraz rozpowszechniania jego wizerunku odnosi się wyłącznie do sytuacji, w których Zawodnik wykonuje obowiązki wynikające z umowy. Zgodnie z umową zawodnik odpowiada wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem umowy reklamowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zawodnik jest uprawniony do opodatkowania przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy reklamowej z tytułu świadczenia usług reklamowanych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku, jako przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT - pozarolnicza działalność gospodarcza...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do opodatkowania osiąganych dochodów z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem praw do własnego wizerunku, jako przychodów osiąganych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza tj. art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, w tym także w przypadku, gdy ostatecznym odbiorcą jego usług jest klub, z którym Zawodnika łączy umowa o profesjonalne uprawiania sportu.

Postanowienia art. 10 Ustawy PIT wskazując poszczególne źródła przychodów, w pkt 2 wyróżniają źródło w postaci działalności wykonywanej osobiście, a w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą. I tak, za działalność wykonywaną osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (art. 13 pkt 2 Ustawy PIT).

Z kolei pozarolnicza działalność gospodarcza to uwzględniając definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, a z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 Ustawy PIT.

W okolicznościach przywołanych w niniejszym wniosku wskazano, że Zawodnik uczestnicząc w krajowych rozgrywkach ligowych i innych zawodach sportowych, jest osobą rozpoznawalną publicznie, a jego wizerunek posiada wartość, którą można wykorzystać dla celów marketingowych. W związku z zawarciem umowy reklamowej, Zawodnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku, zarówno indywidualnego jak również na tle innych osób, które to czynności wykonuje za wynagrodzeniem. Tym samym, wszystkie te okoliczności przemawiają za stwierdzeniem, że działania podejmowane przez Zawodnika na podstawie umowy reklamowej, nie są uprawianiem sportu i mają cechy typowe dla działalności gospodarczej tj. stanowią działalność zarobkową, wykonywaną dzięki zawartej umowie z profesjonalnym podmiotem w sposób zorganizowany i ciągły.

Podsumowując, Zawodnik wskazuje, że uwzględniając treść definicji pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w Ustawie PIT, uzyskiwane przez niego przychody z tytułu wykorzystania praw do jego własnego wizerunku należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT i zgodnie z art. 9a Ustawy PIT opodatkować w sposób przewidziany w art. 27 lub 30c tej ustawy.

Dodatkowo, Zawodnik zwraca uwagę, że prezentowane przez niego stanowisko odnośnie kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów z tytułu usług promocyjno-reklamowych było już przedmiotem innych indywidualnych interpretacji oraz przede wszystkim interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 22 maja 2014 r. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.