IPPB1/4511-606/16-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W sytuacji, gdy zakres czynności, wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług doradczych w ramach działalności gospodarczej, nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, wykonywanymi w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy, to wnioskodawca może opodatkować dochody uzyskane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem wg 19% stawki liniowej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym w cytowanych powyżej przepisach prawa terminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) na wezwanie organu Nr IPPB1/4511-606/16-2/KS1 z dnia 13 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r., data doręczenia 13 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

W dniu 1 października 2002 r. Pan P. T. (dalej: „Wnioskodawca”) zawarł umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze z firmą L., która to firma prowadzona była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie dokonano jej przekształcenia w dniu 18 kwietnia 2012 r. w trybie art. 5841-13 Kodeksu spółek handlowych w spółkę „L.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („SPÓŁKA”).

Do zakresu wykonywanych przez Wnioskodawcę obowiązków zgodnie z zawartą umową z dnia 1 października 2002 r. należało zarządzanie zasobami ludzkimi. Następnie w dniu 1 września 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a SPÓŁKĄ sporządzono aneks do umowy o pracę z dnia 1 października 2002 r. w wyniku którego powierzono Wnioskodawcy - w ramach awansu zawodowego - nowe stanowisko Dyrektora Handlowego. Do obowiązków Wnioskodawcy zgodnie z charakterystyką zawodu Dyrektora Handlowego począwszy od dnia 1 września 2013 r. należy prowadzenie polityki handlowej dla SPÓŁKI.

W maju 2016 r. SPÓŁKA mając na względzie rozwój zawodowy swojego pracownika - Wnioskodawcy - poinformowała go o możliwości dalszego awansu w strukturze przedsiębiorstwa oraz zmiany dotychczasowego stanowiska pracy i zakresu obowiązków z Dyrektora Handlowego odpowiedzialnego jedynie za prowadzenie polityki handlowej na doradcę, do którego obowiązków będzie należało prowadzenie w sposób profesjonalny doradztwa w zakresie strategicznej i bieżącej działalności przedsiębiorstwa SPÓŁKI, które prowadzić winno do wzrostu jego rentowności oraz wzrostu zysków wspólników Spółki poprzez wykonywanie następujących czynności:

 1. opracowywanie polityki biznesowej, marketingowej i organizacyjnej Spółki w powierzonym obszarze doradzania i ich wdrażanie,
 2. dokonywanie analiz struktury grup Klientów Spółki,
 3. pozyskiwanie nowych grup Klientów w powierzonym obszarze doradzania,
 4. kierowanie pracą podległego zespołu i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników,
 5. identyfikowanie i usuwanie zauważonych wadliwości w zachodzących procesach, organizacji, w funkcjonowaniu i działalności biznesowej, marketingowej i wszelkiej innej Spółki w powierzonym obszarze doradzania,
 6. promowanie Spółki oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki i jej dobrego imienia,
 7. dokonywanie ocen pozycji Spółki na rynku krajowym w stosunku do podmiotów konkurencyjnych oraz podejmowanie stosownych działań podwyższających atrakcyjność produktów i usług Spółki dla Klientów,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych obowiązków i zadań.

Biorąc pod uwagę stosowaną praktykę awansowania pracowników i współpracowników, uwzględniając przy tym wszelkie czynniki struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa SPÓŁKA zamierza rozwiązać z Wnioskodawcą za porozumieniem stron dotychczasową umowę o pracę zawartą w dniu 1 października 2002 r., a następnie dopiero zawrzeć z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług w zakresie doradztwa opisanych szczegółowo powyżej.

Umowę o świadczenie usług w zakresie doradztwa ze SPÓŁKA, Wnioskodawca planuje zawrzeć jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, co będzie się wiązało ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem przez Wnioskodawcę - przed zawarciem umowy ze Spółką - działalności gospodarczej we właściwym rejestrze, tj. Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Wnioskodawca planuje zgłoszenie kodu wg PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Nie wyklucza zgłoszenia innych numerów PKD.

Pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił niniejszy wniosek o poniższe informacje.

Wnioskodawca wskazał, że umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa zawarta pomiędzy Spółką z o.o. a Wnioskodawcą nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Ponadto Wnioskodawca nie zamierza i nie będzie sprawował w Spółce z o.o. funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie stanowiła i nie stanowi umowy o podobnym charakterze do usług o charakterze zarządczym. Wnioskodawca w ramach świadczenia usług w zakresie doradztwa nie będzie bowiem zarządzał cudzym przedsiębiorstwem, tj. Spółką z o.o. Zawarta umowa przez Wnioskodawcę ze Spółką z o.o. będzie miała charakter czysto doradczy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w 2016 r. Wnioskodawca w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie wykonywał na rzecz Sp. z o.o. czynności tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy z obecnym pracodawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług w zakresie doradztwa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz SPÓŁKI, w której Wnioskodawca jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w zakresie doradztwa w ramach działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochód z tytułu usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej na rzecz Spółki może być opodatkowany wg stawki liniowej 19%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. stanowi, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Ponadto art. 30c ust. 1 stanowi, że podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Powyższe oznacza, że aby Wnioskodawca mógł skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych od obecnego lub byłego pracodawcy wg stawki liniowej, tj. 19% podatku, zakres świadczonych czynności musi się różnić od wykonywanych obecnie dla Spółki w ramach stosunku pracy.

W opinii Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, utrata prawa do 19% „podatku liniowego” nastąpiłaby, gdyby po rozwiązaniu stosunku pracy wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz byłego już pracodawcy, w tym samym roku podatkowym te same co w ramach umowy o pracę czynności.

W związku z tym, że w tym samym roku podatkowym - po rozwiązaniu umowy o pracę - Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz byłego pracodawcy inne niż w ramach umowy o pracę czynności może wybrać opodatkowanie dochodów wg 19% stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy - w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy - uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także rozstrzygnięcie, czy istotnie dochody ze świadczenia usług należy kwalifikować do źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

O kwalifikacji wykonywanej działalności - na gruncie prawa podatkowego - do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach stosunku pracy wykonuje od 2013 r. na rzecz Spółki zadania związane z prowadzeniem polityki handlowej dla spółki na stanowisku Dyrektora Handlowego. Wnioskodawca w maju 2016 r. od Spółki dostał propozycję zmiany stanowiska na doradcę. Spółka zamierza rozwiązać z Wnioskodawcą za porozumieniem stron dotychczasową umowę o pracę, a następnie dopiero zawrzeć z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług w zakresie doradztwa. W zakresie czynności świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej spółka powierzy mu obowiązki w zakresie prowadzenia w sposób profesjonalny doradztwa w zakresie strategicznej i bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jak wskazał Wnioskodawca umowa ta nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie zamierza i nie będzie sprawował w Spółce z o.o. funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie stanowiła i nie stanowi umowy o podobnym charakterze do usług o charakterze zarządczym. Zawarta umowa ze Spółką z o.o. będzie miała charakter czysto doradczy. Wnioskodawca w 2016 r. w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie wykonywał na rzecz Sp. z o.o. czynności tożsamych z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy z obecnym pracodawcą.

Z powyższego wynika, iż wykonywane przez Wnioskodawcę czynności, jak wskazano we wniosku, nie będą tożsame, co oznacza że nie będzie zachodziła przesłanka określona w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, opierając się na opisie świadczonych usług doradczych uznać należy, iż świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Stwierdzić zatem należy, iż usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy zakres czynności, wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług doradczych w ramach działalności gospodarczej, nie pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, wykonywanymi w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy, to wnioskodawca może opodatkować dochody uzyskane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem wg 19% stawki liniowej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym w cytowanych powyżej przepisach prawa terminie.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku. Mając powyższe na uwadze, tutejszy organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę tego, czy określone przez Wnioskodawcę czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie pokrywają się z zakresem obowiązków świadczonych w ramach zawartej ze Spółką umowy o pracę. Jeżeli w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.