IPPB1/4511-594/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z działalności polegającej na wytwarzaniu cegły białej, kamienia dekoracyjnego cegły białej narożnik oraz gipsu ceramicznego. należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5% jako przychody z działalności wytwórczej.
IPPB1/4511-594/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność usługowa
 3. materiały budowlane
 4. ryczałty
 5. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów budowlanych z gipsu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów budowlanych z gipsu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 05.06.2012 roku Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów budowlanych z gipsu sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 23.62.10.0 - Wyroby z gipsu do celów budowlanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej są wytwarzane następujące wyroby:

 • cegła biała
 • kamień dekoracyjny
 • cegła biała narożnik
 • gips ceramiczny

Wyżej wymienione wyroby wytwarzane są wyłącznie z materiałów własnych. Osiągane przychody począwszy od 2012 roku Wnioskodawca opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.

Niedawno Wnioskodawca zapoznał się z opublikowaną na jednej ze stron internetowych interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej, z której wynika, że działalność taka jak Wnioskodawcy nie stanowi usług w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lecz jest działalnością wytwórczą i jako taka powinna podlegać opodatkowaniu stawka 5,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy prawidłowo Wnioskodawca stosuje 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku wykonania z własnych materiałów wyżej wymienionych wyrobów z gipsu...

Zdaniem Wnioskodawcy dotychczas stosował on nieprawidłową stawkę ryczałtu, gdyż podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest zakwalifikowanie wykonanej działalności według PKWiU. Od tej klasyfikacji zależy wysokość ryczałtu.

Działalnością wytwórczą- zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy - działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z polska klasyfikacją wyrobów i usług wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. .U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.)

W myśl art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychów ewidencjonowanych od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, wynosi 8,5%.

Stawką 8,5% opodatkowaniu podlegają również przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego ( art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. Ustawy ). Natomiast w myśl art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a) ww. Ustawy, ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, wynosi 5,5%.

W związku z powyższym, wykonanie wyłącznie z własnych materiałów, na zamówienie bezpośredniego odbiorcy, osób nie prowadzących działalności gospodarczej jak i dla firm, takich wyrobów jak cegła biała, narożniki, kamień dekoracyjny podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu ewidencjowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Należy jednak podkreślić, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie w ust. 1 pkt 3 lit. e), jako jedną z przesłanek negatywnych uniemożliwiających korzystanie z opodatkowania w tej formie, ustawodawca wymienił świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 05.06.2012 roku rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów budowlanych z gipsu sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 23.62.10.0 - Wyroby z gipsu do celów budowlanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej są wytwarzane następujące wyroby: cegła biała, kamień dekoracyjny, cegła biała narożnik oraz gips ceramiczny. Wyżej wymienione wyroby wytwarzane są wyłącznie z materiałów własnych. Osiągane przychody począwszy od 2012 roku Wnioskodawca opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.

Tut. Organ zauważa, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do omawianej ustawy. Zatem ich wykonywanie nie wyklucza możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przychody uzyskiwane z opisanych wcześniej czynności można uznać za przychody z działalności wytwórczej i opodatkować stawką ryczałtu 5,5%. W związku z tym tut. Organ zauważa, co następuje.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością usługową w zakresie handlu - jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy określa, że działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzonej przez podatnika.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaży uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002).

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej decyduje m.in. końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu. W wyniku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na produkcji wyrobów budowlanych z gipsu dochodzi do powstania (wytworzenia) nowego wyrobu – cegły białej, kamienia dekoracyjnego cegły białej narożnik oraz gipsu ceramicznego.

Zatem prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest działalnością wytwórczą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Podsumowując, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z działalności polegającej na wytwarzaniu cegły białej, kamienia dekoracyjnego cegły białej narożnik oraz gipsu ceramicznego. należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5% jako przychody z działalności wytwórczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.