IPPB1/4511-590/16-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy na Spółce, jako wypłacającym nagrody w loterii oraz wygrane w konkursach na rzecz uczestników prowadzących działalność gospodarczą będą wobec powyższego ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdzącą, czy Spółka będzie miała obowiązek wystawiania informacji PIT-8AR?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz loteriami promocyjnymi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami oraz loteriami promocyjnymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej - „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność na rynku dystrybucji zamiennych części do pojazdów samochodowych.Spółka planuje organizowanie akcji promocyjnych w tym konkursów oraz loterii promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców w celu intensyfikacji sprzedaży.

 1. Loterie promocyjne

Loteria zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.; dalej: - ustawa o grach hazardowych). Organizacja loterii i jej zasady (sporządzone w formie regulaminu loterii) zostaną zatwierdzone przez właściwego Dyrektora Izby Celnej poprzez wydania zezwolenia na organizację przez Spółkę loterii. Loteria będzie obejmowała swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja loterii ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów przez Spółkę. W rezultacie przeprowadzania przez Spółkę loterii promocyjnych będzie dochodziło do wydawania nagród podmiotom wylosowanym.

Zasady i warunki udziału w loterii, sposób wyłaniania zwycięzców loterii, zakres przyznawanych nagród oraz tryb ich wydawania będzie określał regulamin loterii promocyjnej.

 1. Konkursy

Konkursy będą skierowane do wybranych klientów, którzy na zasadach określonych w regulaminie konkursu będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia konkursów będzie wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom.

Zasady uczestnictwa w konkursie, szczegółowe zasady współzawodnictwa, zakres wygranych w konkursie oraz tryb ich wydawania będzie określony w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy na Spółce, jako wypłacającym nagrody w loterii oraz wygrane w konkursach na rzecz uczestników prowadzących działalność gospodarczą będą wobec powyższego ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdzącą, czy Spółka będzie miała obowiązek wystawiania informacji PIT-8AR...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W odniesieniu do pytania pierwszego Spółka stoi na stanowisku, że przychody z tytułu uzyskanych nagród w loterii promocyjnej oraz wygranych w konkursach, uzyskane przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, poz. 361 ze zm.) (Dalej - updof). Co za tym idzie, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika w zakresie obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof opodatkowaniu podlegają podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych został umieszczony przez ustawodawcę w art. 21 updof, który przewiduje przypadki, w których dochody z tytułu wygranych w grach losowych, konkursach, sprzedaży premiowej nie podlegają opodatkowaniu takie jak:

 • wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł;
 • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego umieszczonego w części I, żaden ze szczególnych przypadków, w których dochody z tytułu wygranych w konkursach i loteriach promocyjnych byłyby zwolnione z opodatkowania nie będzie miał miejsca. Co za tym idzie, opodatkowanie przychodów stanowiących nagrody w loteriach promocyjnych oraz wygrane w konkursach będzie odbywało się na ogólnych zasadach przewidzianych dla tego typu dochodów tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, który stanowi, że od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ze względu na opodatkowanie dochodów z tytułu otrzymanych nagród w loteriach oraz wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika określone w art. 41 ust 4 updof.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych oraz w judykaturze. W wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13), NSA uznał że „ustawodawca dostrzega fakt, że sprzedaż premiowa może dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i stosownie do tego konstruuje opodatkowanie związanych z nią nagród, wprost uwzględniając przy tym związek nagród z działalnością gospodarczą podatnika - zdobywcy nagrody. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego taki sam wniosek dotyczy także nagród i wygranych otrzymanych w konkursach ujętych w tym samym art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej”.

Analogiczne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 23 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Łd 85/16) stwierdzając, że „w odniesieniu do nagród w konkursach ustawodawca nakazuje organizatorowi pełnienie funkcji płatnika i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw, w tym zwłaszcza odstępstw dotyczących uczestników prowadzących działalność gospodarczą. W rozpoznawanej sprawie konkurs zorganizowany przez skarżącą posiada regulamin, w którym wskazane są kryteria wyłaniania zwycięzcy, a co za tym idzie, spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania, przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdf. W konsekwencji przychód z tytułu nagród, uzyskanych przez zwycięzców konkursu, tj. przez kontrahentów Spółki, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1”.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. IPPB1/4511-258/16-2/EC) „Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy; że przyznana Wnioskodawcy nagroda za udział w konkursie dziennikarskim (spełniającym warunki konkursu wskazane powyżej) powinna zostać opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego stanowisko zaprezentowane przez Zainteresowanego należało uznać za prawidłowe”.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało również w innych interpretacjach i orzeczeniach:

 • Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 202/13;
 • Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2075/13;
 • Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt IIISA/Wa 523/15.

Ad. 2

W zakresie pytania drugiego Spółka stoi na stanowisku, że z uwagi na ciążące na Spółce obowiązki płatnika będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi, informacji według wzoru PIT-8AR do końca lutego następnego roku podatkowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Wyżej wskazany obowiązek wynika z brzmienia art. 42 ust. 1a updof i jest konsekwencją wypełniania prze Spółkę obowiązków płatnika co było przedmiotem uzasadnienia stanowiska Spółki odnośnie pytania pierwszego. W związku z tym, jeżeli Organ uzna stanowisko przedstawione we wniosku odnośnie pytania pierwszego za prawidłowe, na Spółce będzie ciążył obowiązek złożenia informacji PIT-8AR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność na rynku dystrybucji zamiennych części do pojazdów samochodowych. Spółka planuje organizowanie akcji promocyjnych w tym konkursów oraz loterii promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców w celu intensyfikacji sprzedaży. Konkursy i Loterie skierowane są wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w konkursach i loteriach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku takich konkursów i loterii warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku konkursów oraz loterii promocyjnych, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach oraz loteriach promocyjnych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Przy czym mając na uwadze okoliczność, że pytanie oznaczone nr 2 dotyczące zdarzenia przyszłego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało sformułowane w sposób warunkowy (uzależnione od pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1) w związku z tym, odpowiedź na to pytanie stała się bezprzedmiotowa.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków oraz interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane orzeczenia i interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.