IPPB1/4511-573/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy ani nie powoduje obowiązku korygowania kosztów?
IPPB1/4511-573/15-3/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. najem
 3. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”) jest właścicielem: (i) budynku usługowego („Budynek Usługowy”) oraz (ii) lokalu usługowego („Lokal Usługowy”), (zwane łącznie „Nieruchomościami”). Nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych („Ewidencja Środków Trwałych”) działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.
 2. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w tym małżeństwie panuje ustrój wspólności ustawowej, a Budynek Usługowy oraz Lokal Usługowy stanowią majątek wspólny małżonków. Po wykreśleniu Budynku Usługowego oraz Lokalu Usługowego z Ewidencji Środków Trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy i przeniesienia Nieruchomości do majątku prywatnego, nadal będą one stanowiły wspólność ustawową (bezułamkową) małżonków.
 3. Wnioskodawca jest też zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z wynajmem Budynku Usługowego oraz Lokalu Usługowego.
 4. 1. Budynek Usługowy został wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w dniu 30 czerwca 2004 r.
 5. 2. Budynek Usługowy został wybudowany na działce nr 149/4, która została nabyta w dniu 4 grudnia 2002 r. Budynek Usługowy został wybudowany i oddany do użytku w maju 2004 r.; Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków na wybudowanie Budynku Usługowego.
 6. 3. Wydatki poniesione po wybudowaniu Budynku Usługowego na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej.
 7. 1. Lokal Usługowy został wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w dniu 1 września 2011 r.
 8. 2. Lokal Usługowy został nabyty przez Wnioskodawcę w dniu 12 lipca 2011 r. jako lokal wybudowany i oddany do użytku; Wnioskodawca odliczył podatek VAT przy nabyciu Lokalu Usługowego.
 9. 3. Wydatki poniesione po nabyciu Lokalu Usługowego na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej.
 10. Wnioskodawca planuje wycofać Nieruchomości z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez: (i) wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz (ii) przeniesienie umów najmu Nieruchomości z działalności gospodarczej Wnioskodawcy na Wnioskodawcę w ramach tzw. najmu prywatnego.
 11. Tzw. „najem prywatny” Wnioskodawcy będzie nadal opodatkowany podatkiem VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku (i) w przypadku wycofania Nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz (ii) po zawarciu umów najmu Nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego, przychody uzyskiwane z najmu Nieruchomości będą mogły być opodatkowane u Wnioskodawcy wg stawki 8,5% przychodu zgodnie z art. 2 ust. 1a i art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku PIT w zw. z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy ani nie powoduje obowiązku korygowania kosztów...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy w celu przeznaczenia Nieruchomości do tzw. najmu prywatnego w rozumieniu przepisów o podatku PIT nie stanowi dostawy towarów albo świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z działalności gospodarczej Wnioskodawcy - poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych w celu przeznaczenia Nieruchomości do tzw. najmu prywatnego w rozumieniu przepisów o podatku PIT nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku zwrotu części podatku VAT naliczonego odliczonego z tytułu nabycia Lokalu Usługowego bowiem Lokal Usługowy nie zmieni swojego przeznaczenia w rozumieniu ustawy o VAT - nadal będzie wynajmowany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone nr 1) oraz w zakresie podatku od towarów i usług (pytania oznaczone nr 3 i 4) wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia).

Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wycofanie Nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy ani nie powoduje obowiązku korygowania kosztów.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT nie wymienia jako źródła przychodów sytuacji opisanej w tym wniosku, tj. wycofania Nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych i przeniesienie Nieruchomości do majątku prywatnego Wnioskodawcy. W szczególności przepisem takim nie jest art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: (i) środkami trwałymi, (ii) składnikami majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1.500 zł, (iii) wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w Ewidencji Środków Trwałych.

Wnioskodawca nie planuje dokonania odpłatnego zbycia Nieruchomości, ale tylko wykreślenie Nieruchomości z Ewidencji Środków Trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ustawa o PIT nie zalicza do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania środka trwałego na cele osobiste podatnika, zatem opisana powyżej czynność jest dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo - nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o PIT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Brak jest również w ustawie o PIT przepisu, który powodowałby konieczność korekty kosztów po stronie Wnioskodawcy w takiej sytuacji.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2012 r. (sygn. IBPB1/1/415-916/12/WRz): "(...) czynność wycofania składnika majątku (...) działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Poprzez tę czyn­ność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (pkt 8):
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy - nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. - stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wyjaśnić należy, że z treści przywoływanych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni planuje wycofać nieruchomości z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez wykreślenie nieruchomości z ewidencji środków trwałych i przeniesienie nieruchomości do majątku prywatnego.

Zatem, wycofanie wskazanego we wniosku składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie czynnością neutralną podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdarzenie to nie spowoduje dla Wnioskodawczyni powstania przychodu podatkowego jak i obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku (nieruchomości) z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni. Poprzez tą czynność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.