IPPB1/4511-529/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt. 2) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF?
IPPB1/4511-529/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. działalność gospodarcza
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem naród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem naród przekazywanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest firmą zajmującą się między innymi produkcją oraz sprzedażą artykułów spożywczych. Dystrybucja / sprzedaż artykułów odbywa się między innymi bezpośrednio z magazynu Spółki do dystrybutorów, którzy następnie sprzedają nabyte od Spółki towary do kolejnych hurtowni (podhurtowni), sieci sklepów detalicznych i pojedynczych punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka podejmuje szereg różnorodnych działań promocyjnych, których celem jest zwiększenie popularności / atrakcyjności towarów z oferty handlowej Spółki, a przez to wzrost ich sprzedaży. Jednym z typowych mechanizmów promocyjnych stosowanych przez Spółkę i adresowanych do podmiotów nie będących jej bezpośrednimi kontrahentami (sprzedaż towarów dokonywana pomiędzy Dystrybutorem i uczestnikami promocji), jest nagradzanie przez Spółkę uczestników promocji za zakup określonego przez nią asortymentu z jej oferty od wskazanych przez Spółkę dystrybutorów lub hurtowni; w konsekwencji, zakup towarów z oferty Spółki nie jest dokonywany bezpośrednio pomiędzy uczestnikami promocji i Spółką. W przypadku zrealizowania warunków promocji (określonych ilościowo, wartościowo lub jakościowo, np. zakup pełnej oferty wyrobów kulinarnych, zakup pełnego asortymentu kawy przez określony czas, itd.), uczestnicy otrzymują nieodpłatnie (bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wyspecjalizowane podmioty lub dystrybutorów / hurtownie) od Spółki towary z jej oferty handlowej lub też inne towary zakupione w tym celu przez Spółkę. W zależności od mechanizmu danej akcji, istnieje również możliwość przekazania przez Spółkę bonów towarowych, kart płatniczych, itd.

Spółka kieruje akcje promocyjne do podmiotów nabywających towary z jej asortymentu bez względu na formę prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Oznacza to, że wśród uczestników promocji mogą być zarówno osoby prawne, jak również podmioty nie posiadające osobowości prawnej (spółki osobowe), a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt . 2 ) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazywane w ramach akcji promocyjnych nagrody należy klasyfikować do źródła przychodów z działalności gospodarczej uczestników promocji, o którym mowa w art. 14 UPDOF; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółek osobowych uzyskiwać będą powyższe nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobowiązane będą do ujęcia ich samodzielnie w przychodach z tego źródła.

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazywanych nagród w ramach akcji promocyjnych, gdyż nie będą na nim ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu UPDOF. Wnioskodawcy nie będzie dotyczył także obowiązek sporządzania informacji podatkowej PIT-8C.

UPDOF dzieli przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne przyporządkowując je do określonego źródła przychodów. Katalog źródeł znajduje się w art. 10 ust. 1 UPDOF.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m. in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przepis art. 14 ust. 1 UPDOF stanowi, iż przychodem z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 UPDOF przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w przedmiotowym przyszłym stanie faktycznym / przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 30 ust 1 pkt 2) UPDOP jak również zwolnienie określone w art. 21 ust 1 pkt 68 UPDOF, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym przekazywanie nagród w ramach akcji promocyjnych nie może być kwalifikowane jako dokonane w ramach sprzedaży premiowej.

Zgodnie z utrwalonym już stanowiskiem organów podatkowych „sprzedażą premiową” jest umowa sprzedaży zawarta bezpośrednio pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączona z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Czynność może zostać przy tym uznana za sprzedaż premiową, gdy:

 • dochodzi do wydania nagrody z racji nabycia towaru lub usługi bezpośrednio od sprzedającego;
 • nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko potwierdzają m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24.01.2014 r. nr IPPB1/415-1129/13-4/ES, z dnia 27.08.2010 r. nr IPPB2/415-539/10-4/MK1 oraz z dnia 09.02.2010 r. nr IPPB2/415-693/09-2/MG, jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 05.11.2012 r. nr ILPB1/415-699/12-6/AMN.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przedmiotowym stanie faktycznym stronami umowy sprzedaży będą: dystrybutorzy/ hurtownicy i uczestnicy promocji (przedsiębiorcy), do których kierowana jest akcja promocyjna. Wnioskodawca, który przekazywał będzie nagrodę w ramach programu bonusowego, nie będzie stroną umowy sprzedaży.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27.08.2010 r. nr IPPB2/415-539/10-4/MK1 "Klienci nie zawierają więc z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a co za tym idzie nie mamy (...) do czynienia ze sprzedażą premiową". Wnioskodawca uważa zatem, że w przedstawionym stanie faktycznym, nie zostaną spełnione przesłanki, które pozwoliłyby zakwalifikować program bonusowy organizowany przez Wnioskodawcę jako "sprzedaż premiową". Analogiczną argumentację zawiera interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku (nr IPPB1/415-853/14-2/EC): „(...) stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy. (...)

Zatem w ramach programu lojalnościowego Wnioskodawca przyznawać będzie nabywcom jego towarów punkty bonusowe, Klienci zakupią towar bezpośrednio od dystrybutorów. Klienci nie zawierają więc z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a co za tym idzie nie mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą premiową, ponieważ nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej związane są ze sprzedażą i mogą dotyczyć jedynie stron zawieranej umowy sprzedaży (sprzedawca - nabywca). Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

W orzecznictwie sądowym i stanowiskach organów podatkowych przeważa przy tym pogląd, że nagrody przekazywane przedsiębiorcom zawsze podlegają opodatkowaniu na zasadach dotyczących opodatkowania dochodów z działalności, tj. zgodnie z wybraną przez przedsiębiorcę metodą opodatkowania (według skali podatkowej lub liniowo). Powyższe stanowisko potwierdzają m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.07.2007 r., sygn. akt II FSK1012/07, w którym Sąd wskazał, że "Sam fakt uzyskiwania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej eliminuje danego podatnika z kręgu osób uprawnionych do skorzystania ze zryczałtowanego opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" oraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.06.2007 r., sygn, akt II FPS 5/06, gdzie Sąd podkreślił, że "Sprzedaż, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna niezwiązana z działalnością gospodarczą."

Podobne stanowisko w powyższej kwestii zaprezentował także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16.06.2011 r. nr ILPB1/415-357/11-4/TW stwierdzając, że "jeżeli nagroda została uzyskana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc podmiot otrzymujący nagrodę jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. Reasumując, nagroda uzyskana przez odbiorcę z tytułu zebrania określonej ilości punktów z tytułu osiągniętego wysokiego obrotu w transakcjach z Wnioskodawcą stanowi przychód tego odbiorcy (o ile jest on osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą łub spółką) w wysokości wartości otrzymanej nagrody, który winien być doliczony do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej."

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż uczestnicy akcji promocyjnych w związku z otrzymaniem nagród, uzyskiwać będą przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zobowiązani będą zatem do doliczenia wartości takiej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jako otrzymanego nieodpłatnie świadczenie i opodatkowania jej, wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami, stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Konsekwentnie, na Wnioskodawcy nie będzie również ciążył obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C.

Zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 UPDOF za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Skoro, jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie uczestnicy akcji promocyjnych, w związku z otrzymaniem nagród, uzyskują przychód wymieniony w art. 14 UPDOF, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przepis art. 42a ww. ustawy, nie znajdzie zastosowania.

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12.02.2013 r. nr ITPB2/415-501/13/MM, w której organ podniósł, iż "Odnosząc się natomiast do przychodów przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, należy zauważyć, że w sytuacji, gdy przekazywane nagrody są (będą) związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej wówczas dla tej osoby stanowią (będą stanowiły) przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania PIT-8C"

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art, 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest firmą zajmującą się między innymi produkcją oraz sprzedażą artykułów spożywczych. Dystrybucja / sprzedaż artykułów odbywa się między innymi bezpośrednio z magazynu Spółki do dystrybutorów, którzy następnie sprzedają nabyte od Spółki towary do kolejnych hurtowni (podhurtowni), sieci sklepów detalicznych i pojedynczych punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka podejmuje szereg różnorodnych działań promocyjnych, których celem jest zwiększenie popularności / atrakcyjności towarów z oferty handlowej Spółki, a przez to wzrost ich sprzedaży. Jednym z typowych mechanizmów promocyjnych stosowanych przez Spółkę i adresowanych do podmiotów nie będących jej bezpośrednimi kontrahentami (sprzedaż towarów dokonywana pomiędzy Dystrybutorem i uczestnikami promocji), jest nagradzanie przez Spółkę uczestników promocji za zakup określonego przez nią asortymentu z jej oferty od wskazanych przez Spółkę dystrybutorów lub hurtowni; w konsekwencji, zakup towarów z oferty Spółki nie jest dokonywany bezpośrednio pomiędzy uczestnikami promocji i Spółką. W przypadku zrealizowania warunków promocji (określonych ilościowo, wartościowo lub jakościowo, np. zakup pełnej oferty wyrobów kulinarnych, zakup pełnego asortymentu kawy przez określony czas, itd.), uczestnicy otrzymują nieodpłatnie (bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wyspecjalizowane podmioty lub dystrybutorów / hurtownie) od Spółki towary z jej oferty handlowej lub też inne towary zakupione w tym celu przez Spółkę. W zależności od mechanizmu danej akcji, istnieje również możliwość przekazania przez Spółkę bonów towarowych, kart płatniczych, itd.

Spółka kieruje akcje promocyjne do podmiotów nabywających towary z jej asortymentu bez względu na formę prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Oznacza to, że wśród uczestników promocji mogą być zarówno osoby prawne, jak również podmioty nie posiadające osobowości prawnej (spółki osobowe), a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Zatem w ramach działań promocyjnych Wnioskodawca przyznawać będzie nabywcom jego towarów nagrody, Klienci zakupią towar bezpośrednio od dystrybutorów. Klienci nie zawierają więc z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a co za tym idzie nie mamy wówczas do czynienia ze sprzedażą premiową, ponieważ nagrody przyznawane w ramach sprzedaży premiowej związane są ze sprzedażą i mogą dotyczyć jedynie stron zawieranej umowy sprzedaży (sprzedawca - nabywca).

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie będzie występowała w roli płatnika.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.