IPPB1/4511-510/16-3/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wykonując usługi na rzecz Domu Maklerskiego w ramach działalności gospodarczej oraz jednocześnie będąc zatrudnionym w Domu Maklerskim na podstawie umowy o pracę, Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%?
IPPB1/4511-510/16-3/MMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG przeważającą działalnością gospodarczą (według kodu PKD) jest 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Wnioskodawca posiada status agenta firmy inwestycyjnej i jest uwidoczniony w wykazie agentów firm inwestycyjnych opublikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym w stawce 19%, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz firmy inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności maklerskiej, w tym do oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na podstawie odpowiedniego zezwolenia KNF (dalej jako: Dom Maklerski). Zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz domu maklerskiego obejmuje czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, polegające na zawieraniu z klientami umów o świadczenie usług przez Dom Maklerski oraz wykonywanie czynności z tym związanych, a także podejmowanie czynności umożliwiających realizację tych umów, w szczególności polegających na:

 1. przekazywaniu klientom lub potencjalnym klientom Domu Maklerskiego informacji w zakresie instrumentów finansowych oferowanych lub usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski;
 2. przyjmowanie oświadczeń woli klientów w przedmiocie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym przyjmowanie dyspozycji nabycia, zbycia, konwersji, transferu, zamiany jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy otwartych funduszy inwestycyjnych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych dystrybuowanych przez Dom Maklerski:
 3. przyjmowaniu zapisów na instrumenty finansowe, których emisje są oferowane przez Dom Maklerski w ramach ofert publicznych i niepublicznych;
 4. odbieraniu innych oświadczeń woli od klientów lub potencjalnych klientów Domu Maklerskiego na podstawie i w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 5. identyfikacji klientów i potencjalnych klientów Domu Maklerskiego zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności sprawdzanie tożsamości i własnoręczności podpisu złożonego przez klienta;
 6. przeprowadzania testu odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego wraz z przedstawieniem klientowi wyników badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 7. dokonywanie klasyfikacji klienta według kategorii przyjętych przez firmę inwestycyjną w wewnętrznych regulacjach;
 8. sprawdzanie poprawności oraz kompletności wypełnionych przez klienta dokumentów, które są niezbędne do zgodnego z prawem zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Świadczenie usług przez Wnioskodawcę w ramach umowy z Domem Maklerskim uprawnia do świadczenia jedynie tych usług, spośród wyżej wymienionych, które mieszczą się w zakresie wykonywanej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej.

Jednocześnie, planowane jest, że Wnioskodawca zostanie zatrudniony przez Dom Maklerski na podstawie umowy o pracę. W rezultacie, w tym samym czasie pomiędzy Wnioskodawcą i Domem Maklerskim funkcjonować będzie stosunek pracy i umowa na świadczenie usług zawarta w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Zakres obowiązków jakie mają zostać powierzone Wnioskodawcy w ramach stosunku pracy obejmuje:

 1. koordynację wewnętrznej pracy jednego z departamentów pracodawcy oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi pracodawcy,
 2. nadzór i kontrolę nad:
  • realizacją zadań przez pracowników departamentu,
  • obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym departamentu,
  • przestrzeganiem przez pracowników departamentu porządku i dyscypliny pracy,
  • wykonywaniem w zakresie zadań departamentu przez agentów firmy inwestycyjnej pracodawcy, czynności zleconych na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez pracodawcę oraz procedury współpracy przez pracodawcę z agentem firmy inwestycyjnej,
 3. podział zadań pomiędzy pracowników departamentu,
 4. doskonalenie organizacji wewnętrznej departamentu oraz metod i form pracy jego pracowników,
 5. znajomość i przestrzeganie regulaminów: pracy, płacy i innych wewnętrznych unormowań pracodawcy regulujących poszczególne obszary jego funkcjonowania,
 6. przestrzeganie wymaganych przepisów dotyczących: bhp, ppoż. i przepisów sanitarnych,
 7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 8. inne zadania wynikające z regulaminów wewnętrznych lub zlecone przez zarząd pracodawcy.

Porównując zakresy czynności wykonywanych na rzecz Domu Maklerskiego w ramach działalności gospodarczej oraz obowiązków powierzonych w ramach stosunku pracy z Domem Maklerskim, w ocenie Wnioskodawcy zakres czynności wykonywanych na rzecz Domu Maklerskiego w ramach działalności gospodarczej nie pokrywa się z zakresem obowiązków, które mają być wykonywane w ramach umowy o pracę z Domem Maklerskim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wykonując usługi na rzecz Domu Maklerskiego w ramach działalności gospodarczej oraz jednocześnie będąc zatrudnionym w Domu Maklerskim na podstawie umowy o pracę, Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wykonując usługi na rzecz Domu Maklerskiego w ramach działalności gospodarczej oraz jednocześnie będąc zatrudnionym w Domu Maklerskim na podstawie umowy o pracę, Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%.

UZASADNIENIE PRZEDSTAWIONEGO STANOWISKA

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: ustawa o PIT) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT (tj. podatek liniowy 19% PIT). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jednocześnie, w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT zawarto ograniczenie możliwości korzystania z liniowej formy opodatkowania jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania w formie liniowej, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług (i) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, (ii) odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym (iii) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W tym wypadku, podatnik traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie liniowej i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Mając na uwadze powyższe, aby utracić prawo do opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym powinny wystąpić łącznie następujące okoliczności: i) podatnik uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, ii) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, iii) odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jednocześnie, ustawa o PIT nie wskazuje co należy rozumieć przez zwrot „odpowiadające czynnościom”. W tym zakresie, wykładnia dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. II FSK 516/09, wskazuje, że „dla jego zrozumienia należy posłużyć się regułami wykładni językowej, a konkretnie języka ogólnego polskiego i kontekstem tego zwrotu w zdaniu, które go zawiera. "Odpowiadający” to przymiotnik odczasownikowy od czasownika odpowiadać. W języku polskim odpowiadać to m.in. być pod pewnym względem podobnym do czegoś, takim samym jak coś innego; być niesprzecznym, zgodnym z czymś: figury geometryczne, elementy dwu zbiorów odpowiadają sobie. Odpis, duplikat, kopia odpowiada dokładnie duplikatowi (Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Readers Digest, Warszawa 1998, tom I, str. 658); być zgodnym z czymś, takim samym, jak coś innego (Wielki słownik języka polskiego, red. naukowa E. Polański, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009, str. 550).

Reasumując należy przyjąć, że zawarty w art. 9a ust. 3 PDOFizU zwrot normatywny "odpowiadający czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny należy odnieść do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynności powierzonych mu przez pracodawcę w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.”

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia umowy o pracę z Domem Maklerskim i jednoczesnym wykonywaniu na rzecz Domu Maklerskiego usług w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie utraci prawa do opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Jak bowiem wynika z zakresu czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej i umowy o pracę, zakresy tych czynności są odmienne. Tym samym, usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie stanowią „czynności odpowiadających” czynnościom, które będą wykonywane w ramach stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga, że usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej obejmują usługi polegające na zawieraniu z klientami umów o świadczenie usług przez Dom Maklerski oraz wykonywanie czynności z tym związanych, a także podejmowanie czynności umożliwiających realizację tych umów, w szczególności polegających na:

 1. przekazywaniu klientom lub potencjalnym klientom Domu Maklerskiego informacji w zakresie instrumentów finansowych oferowanych lub usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski;
 2. przyjmowanie oświadczeń woli klientów w przedmiocie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym przyjmowanie dyspozycji nabycia, zbycia, konwersji, transferu, zamiany jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy otwartych funduszy inwestycyjnych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych dystrybuowanych przez Dom Maklerski;
 3. przyjmowaniu zapisów na instrumenty finansowe, których emisje są oferowane przez Dom Maklerski w ramach ofert publicznych i niepublicznych;
 4. odbieraniu innych oświadczeń woli od klientów lub potencjalnych klientów Domu Maklerskiego na podstawie i w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 5. identyfikacji klientów i potencjalnych klientów Domu Maklerskiego zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności sprawdzanie tożsamości i własnoręczności podpisu złożonego przez klienta;
 6. przeprowadzania testu odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego wraz z przedstawieniem klientowi wyników badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 7. dokonywanie klasyfikacji klienta według kategorii przyjętych przez firmę inwestycyjną w wewnętrznych regulacjach;
 8. sprawdzanie poprawności oraz kompletności wypełnionych przez klienta dokumentów, które są niezbędne do zgodnego z prawem zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Natomiast obowiązki jakie mają być wykonywane w ramach stosunku pracy obejmują:

 1. koordynację wewnętrznej pracy jednego z departamentów pracodawcy oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi pracodawcy,
 2. nadzór i kontrolę nad:
  • realizacją zadań przez pracowników departamentu,
  • obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym departamentu,
  • przestrzeganiem przez pracowników departamentu porządku i dyscypliny pracy,
  • wykonywaniem w zakresie zadań departamentu przez agentów firmy inwestycyjnej pracodawcy, czynności zleconych na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez pracodawcę oraz procedury współpracy przez pracodawcę z agentem firmy inwestycyjnej,
 3. podział zadań pomiędzy pracowników departamentu,
 4. doskonalenie organizacji wewnętrznej departamentu oraz metod i form pracy jego pracowników,
 5. znajomość i przestrzeganie regulaminów: pracy, płacy i innych wewnętrznych unormowań pracodawcy regulujących poszczególne obszary jego funkcjonowania,
 6. przestrzeganie wymaganych przepisów dotyczących: bhp, ppoż. i przepisów sanitarnych,
 7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 8. inne zadania wynikające z regulaminów wewnętrznych lub zlecone przez zarząd pracodawcy.

Zatem zakres obu aktywności Wnioskodawcy (działalności gospodarczej i umowy o pracę) nie pokrywa się i jest odmienny. W konsekwencji, nie można uznać, że czynności w ramach działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom, które Wnioskodawca ma zamiar wykonywać w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Tym samym, w wyniku zawarcia umowy o pracę z Domem Maklerskim, Wnioskodawca nie utraci prawa do opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Analogiczny pogląd został zaprezentowany w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2016 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. 1061-IPTPB1.4511.38.2016.2.DJD: „Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 2001 r. działalność gospodarczą w zakresie ochrony. Poza tym, pracował jako strażnik Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy ... zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat od kwietnia 2003 r. do końca listopada 2013 r., a dalej na pół etatu do końca kwietnia 2015 r. Do obowiązków Wnioskodawcy na stanowisku strażnika miejskiego należały: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień, egzekwowanie przepisów wynikających z aktów prawa miejscowego, legitymowanie osób, ujmowanie osób stwarzających zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzkiego, dokonywanie kontroli osobistej i przeszukiwanie bagażu w określonych przypadkach, nakładanie mandatów karnych oraz kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu, unieruchamianie oraz usuwanie pojazdów. W ww. okresach Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz pracodawcy w formie ochrony fizycznej imprez artystycznych oraz polegające na konserwacji monitoringu miejskiego oraz monitorowaniu lokalnego systemu alarmowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w .... Przychody ze świadczenia usług w 2015 r. na rzecz pracodawcy nie odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy ..., nadal wykonuje ww. usługi na rzecz byłego pracodawcy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy nie były tożsame i nie odpowiadały czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał w 2015 r. w ramach stosunku pracy, to może skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej według 19% stawki na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 18.02.2016 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-1/4511-723/15/ZK: „Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Stwierdzić zatem należy, że w świetle cyt. wyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotne jest przy tym faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności.”
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2015 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/4511-1244/15-3/ES: „Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W analizowanej sprawie Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże czynności te nie odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak wskazano we wniosku – charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę różni się całkowicie od świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle powyższego Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania w 2015 roku i następnym uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 19.08.2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/4511-660/15/AK, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: „Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W analizowanej sprawie Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże czynności te nie odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak wskazano we wniosku – charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę różni się całkowicie od świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Interpretacji indywidualnej z dnia 28.04.2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/4511-178/15-2/ES: „Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych m.in. dla Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. Ponadto z tym samym podmiotem zawarł umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu na wykonanie zadań polegającą na zastępowaniu kierownika oddziału w zakresie koordynacji pracy oddziału oraz kierowania. Wnioskodawca wskazał, że będą to wyłącznie czynności organizacyjno-zarządzające. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca uzyskując w 2015 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług medycznych na rzecz obecnego pracodawcy – w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2015 roku podatkowym wykonywał będzie u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w wymaganym terminie (w dniu 19 stycznia 2015 r.).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wykonywania w tym samym roku podatkowym obowiązków w oparciu o umowę o pracę z Domem Maklerskim, na rzecz którego jednocześnie wykonuje usługi w ramach działalności gospodarczej, nie utraci prawa do opodatkowania działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 powoływanej powyżej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże, jak podaje Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, czynności te nie odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jeżeli w istocie – jak wskazano we wniosku – charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę nie jest tożsamy z charakterem świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, to Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania w 2016 roku i następnym uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.