IPPB1/4511-492/15-6/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie utraty prawa do opodatkowania dochodów za 2013 rok podatkiem liniowym
IPPB1/4511-492/15-6/AMinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. podatek liniowy
  3. pracodawca
  4. umowa o pracę
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 24 czerwca 2015 r. (data nadania 24 czerwca 2015 r., data wpływu 25 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr IPPB1/415-492/15-2/AM (data nadania 17 czerwca 2015 r., data doręczenia 20 czerwca 2015 r.), a także piśmie uzupełniającym (data nadania 13 lipca 2015 r., wpływu 14 lipca 2015 r. ) na ponowne wezwanie organu z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-492/15-4/AM (data nadania 3 lipca 2015 r., data doręczenia 9 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty prawa do opodatkowania dochodów za 2013 rok podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty prawa do opodatkowania dochodów za 2013 rok podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Do 31.01.2013 roku Wnioskodawczyni była zatrudniona umową o pracę na stanowisku Starszy Trener Sił Sprzedaży w firmie A. Sp. z o.o., która jest organizacyjnie częścią globalnej korporacji A.. Organizacyjnie i funkcyjnie jednostką nadrzędną dla A. sp. z o.o. w roku 2013 było A. Z. w Szwajcarii. W zakresie obowiązków Wnioskodawczyni było między innymi: przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników A., przygotowywanie i wdrażanie kursów e-learningowych, administrowanie panelami platform e-learningowych, szkolenia w terenie z przedstawicielami medycznymi A.. Jednocześnie, na polecenie przełożonych, Wnioskodawczyni przygotowywała kursy e-learningowe dla spółki X. sp. z o.o., która to spółka wywodzi się z A. Y. Sp. z o.o. Wszyscy pracownicy X. Sp. z o. o. zostali przejęci ze spółki A. Y. Sp. z o.o.

Od 01.02.2013 roku Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnych form edukacji (czynności w dużym zakresie tożsame z zakresem jej obowiązków wynikających ze stosunku pracy w A.), jednocześnie omyłkowo zaznaczając we wniosku CEIDG-1, że podatek dochodowy od osób fizycznych będzie opłacać w formie: liniowy. Ponieważ Wnioskodawczyni brała pod uwagę możliwość współpracy i zleceń od byłego pracodawcy intencją jej było zaznaczenie formy na zasadach ogólnych, wg progów podatkowych.

W lipcu 2013 roku Wnioskodawczyni świadczyła usługi na rzecz A. Z. w Szwajcarii. Było to przygotowanie kursu e- learningowego na podstawie materiału, który Wnioskodawczyni przygotowała jako pracownik A., na polecenie Kierownika Globalnego Działu Szkoleń. Zamówienie na jej usługę w lipcu 2013 podpisywał ten sam Kierownik Globalnego Działu Szkoleń A., na polecenie którego Wnioskodawczyni wykonywała zadania jako pracownik A.

Dodatkowo, w lipcu i we wrześniu 2013 roku Wnioskodawczyni świadczyła usługi (tożsame z zakresem swoich obowiązków jako pracownika A.) na rzecz X. Sp. z o. o. (obsługa platformy e-learningowej, przygotowywanie kursów e- learningowych.

W piśmie uzupełniającym z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr IPPB1/415-492/15-2/AM Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek o informacje zawarte ww. wezwaniu.

Ponadto w piśmie uzupełniającym (data wpływu 15 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na ponowne wezwanie organu z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-492/15-4/AM Wnioskodawczyni wskazała, że:

  • Nie miała zawartej umowy o pracę z A. Z. ani X. Spółka z o. o.
  • Czynności wykonywane w 2013 roku w ramach umowy o współpracę były dokładnie tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o pracę na rzecz byłego pracodawcy, czyli A. Sp. z o. o.

Wyjaśnienie:

Będąc pracownikiem A. Sp. z o. o. Wnioskodawczyni wykonywała na polecenie swoich przełożonych prace i projekty na rzecz w/w spółek. Po zakończeniu stosunku pracy z A., kontynuowała rozpoczęty przez nią jako pracownika A., projekt dla A. Z. (jednostka funkcjonalnie nadrzędna dla jej byłego pracodawcy). Był to dokładnie ten sam projekt, pod kierunkiem tych samych osób i współpracą z tymi samymi osobami, zmieniła się jedynie sytuacja o tyle, że nie była już pracownikiem firmy, a zewnętrznym dostawcą. Dotyczy to również usług świadczonych dla X. Spółka z o. o. Spółka X. została wyodrębniona z A. i w początkowej fazie swojej działalności miała wspólne działania operacyjne, również te, które wchodziły w zakres obowiązków Wnioskodawczyni jako pracownika A.. (Przygotowywanie kursów e-learningowych, obsługa platform e-learningowych). Dlatego w rozumieniu Wnioskodawczyni nie miała prawa rozliczyć podatku rocznego podatkiem liniowym, a powinna (i zrobiła to) na zasadach ogólnych-wg progów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni właściwie założyła, że w świetle art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz 361) utraciła prawo do możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym i prawidłowo rozliczyła podatek za rok 2013 na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro w 2013 roku jako usługodawca prowadzący działalność gospodarczą Wnioskodawczyni wykonywała dokładnie te same czynności, na polecenie tych samych osób, których polecenia wykonywała Wnioskodawczyni jako pracownik zatrudniony umową o pracę, to w świetle prawa nie ma możliwości rozliczyć podatku dochodowego w formie liniowej, tylko powinna to zrobić na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W złożonym wniosku podkreśla Pani, że świadczyła usługi (w ramach działalności gospodarczej) tożsame z zakresem swoich obowiązków jako pracownika A. Sp. z o. o.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni uzyskując w 2013 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy w zakresie odpowiadającym czynnościom, które w roku podatkowym 2013 wykonywała u tego pracodawcy tj. A. Sp. z o. o. w oparciu o stosunek pracy - to utraciła Ona prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2013 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.