IPPB1/4511-480/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawców na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczych działalności gospodarczych, będzie stanowić dla Wnioskodawców przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c w/w ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcy (osoby zainteresowane) są wspólnikami w spółce kapitałowej V. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jednocześnie od 2011 r., na podstawie uchwały o powołaniu, pełnią odpłatnie funkcję członków Zarządu w/w Spółki.

Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Członków Zarządu przez Wnioskodawców w wyżej wymienionej Spółce jest stosunek powołania Wnioskodawców na stanowiska Członków Zarządu z którego to tytułu Wnioskodawcom przyznawane jest stosowne wynagrodzenie. Zakres obowiązków Wnioskodawców, zgodnie z wyżej wymienionym powołaniem Wnioskodawców jako Członków Zarządu obejmuje bieżące reprezentowanie spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

W szczególności do zakresu obowiązków Wnioskodawców należy:

 1. podpisywanie umów handlowych z kontrahentami w zakresie prowadzonej działalności oraz w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem;
 2. rozporządzanie majątkiem Spółki łącznie z innymi członkami zarządu;
 3. planowanie i wykonywanie budżetu Spółki;
 4. wdrożenie i realizacji strategii Spółki,
 5. podejmowanie decyzji personalnych wobec osób zatrudnionych w Spółce oraz wykonywanie wobec osób zatrudnionych w Spółce innych uprawnień i obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 6. zaciąganie zobowiązań finansowych i zawierania umów,
 7. ustanowienia i odwoływania prokurentów oraz powoływania i odwoływania pełnomocników,
 8. uchwalanie struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,
 9. ustalania założeń polityki kadrowo-płacowej, w szczególności obsadzania ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce, określania zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej,
 10. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki,
 11. udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Spółki,
 12. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat.

Jednocześnie Wnioskodawcy, prowadzą (każda z osób zainteresowanych we własnym zakresie) samodzielną działalność gospodarczą:

 • Stanisław W.: prowadzi od 1999 r. samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą S. w zakresie „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki”, (kod PKD: 62.02.Z),
 • Wojciech D.: prowadzi od 1998 r. samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą D. w zakresie „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki”, (kod PKD: 62.02.Z),
 • Tomasz M.: prowadzi od 1998 r. samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą M. w zakresie „Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki”, (kod PKD: 62.02.Z).

Wnioskodawcy złożyli właściwym Naczelnikom Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawcy świadczą usługi w zakresie prowadzonej działalności na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Polski. Przy czym, Wnioskodawcy zamierzają świadczyć usługi na rzecz Spółki, w której jednocześnie pełnią obecnie funkcję Członków Zarządu. Wnioskodawcy zamierzają podpisać umowy o świadczeniu usług doradczych w zakresie informatyki.

Współpraca Wnioskodawców ze Spółką byłaby zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawcy nadal by zarządzali Spółką w ramach zajmowanego stanowiska Członków Zarządu i jednocześnie, Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności świadczyliby dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa w zakresie informatyki (umowa firma-firma).

Umowy o współpracy, którą Wnioskodawcy chcą zawrzeć ze Spółką regulowałyby w szczególności:

 • zakres świadczeń,
 • kwestie wynagrodzenia,
 • okres wypowiedzenia,
 • minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy,
 • okres trwania umowy,
 • poufność,
 • zakaz konkurencji,
 • kwestie własności intelektualnej.

Umowy zawarte ze Spółką o świadczenie usług doradczych nie obejmowałyby żadnych usług zarządzania (zakres umowy byłby inny od obecnie wykonywanych przez Wnioskodawców czynności zarządzania w ramach powołania na stanowisko Członków Zarządu).

Wnioskodawcy świadczyliby usługi doradcze na własny rachunek i na własne ryzyko. Ponosić będą także odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będą przy świadczeniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. Jednocześnie Wnioskodawcy ponosić będą zupełną i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich, którymi posługiwać się będą przy świadczeniu usług na rzecz Spółki, wynikającą ze świadczenia przez takie osoby usług na rzecz Spółki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że umowa o współpracy, którą zamierzają zawrzeć ze Spółką V., nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawców na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczych działalności gospodarczych, będzie stanowić dla Wnioskodawców przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c w/w ustawy...

Zdaniem Wnioskodawców, wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonych przez Wnioskodawców pozarolniczych działalności gospodarczych będzie stanowić dla Wnioskodawców przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak wynika z art. 5a pkt 6 Ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Zdaniem Wnioskodawców, z opisanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, iż usługi doradcze w zakresie informatyki, jakie przyjdzie Wnioskodawcom wykonywać na podstawie zawartych w przyszłości umów spełniają przytoczony warunek.

Jednocześnie według Wnioskodawców, do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania wyłączenie zapisane w art. 5b ust. 1 Ustawy mówiące, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełniona są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

bowiem z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawcy ponosić będą pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawcy ponosić będą także odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. Jednocześnie Wnioskodawcy ponosić będą zupełną i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich, którymi posługiwać się będą przy świadczeniu usług na rzecz Spółki, wynikającą ze świadczenia przez takie osoby usług na rzecz Spółki.

Dodatkowo, z umów zawartych ze Spółką jednoznacznie będzie wynikać, że miejsce i czas świadczenia usług determinować będzie jedynie charakter wykonywanych czynności.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania wyłączenie zapisane w art. 5b Ustawy.

W zakresie wyjątków zapisanych w przepisie art. 5a pkt 6 Ustawy, wymagana jest również ocena, czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy.

Zdaniem Wnioskodawców biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny, dalszej dyskusji wymagają jedynie zapisy art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy (przychody z działalności wykonywanej osobiście), bowiem nieadekwatność pozostałych przepisów jednoznacznie wynika z opisanego stanu faktycznego oraz dotychczasowego uzasadnienia stanowiska Wnioskodawców.

Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że przychody, które uzyskają w przyszłości na podstawie umów o współpracy ze Spółką, w której są Członkami Zarządu nie można kwalifikować jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Katalog tego rodzaju przychodów został określony w art. 13 Ustawy, z którego to katalogu należy wziąć pod uwagę zapis pkt 7-9, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów (art. 13 pkt 7 Ustawy). Tak jest traktowane wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu, nie może zaś, być tak traktowane wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o świadczenie usług, ponieważ zakres czynności, jakie wykonywać będą Wnioskodawcy na podstawie tych umów nie wiążą się z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu.

Wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy o współpracy ze Spółką nie może być uznane za przychód z żadnego innego źródła, niż działalność gospodarcza. Umowy o współpracy zawarte będą przez Wnioskodawców w ramach zarejestrowanych działalności gospodarczych, nie stanowią zatem działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt . 8 Ustawy. Umowy nie dotyczą usług zarządzania przedsiębiorstwem, nie znajduje więc zastosowania art. 13 pkt . 9 Ustawy.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawców wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki w ramach umów o współpracę będzie stanowić dla nich przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c Ustawy.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawcy powołali interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r. IPPB1/415-202/12-4/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. IPPB1/415-1437/12-2/MT, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r. IPPB1/415-776/11-2/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2015 r. IBPB-1-1/4511-476/15/ZK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2016 r znak: IBPB-1-1/4511-203/16/ZK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2015 r znak: IBPB-1-1/4511-184/I5/ZK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. znak: IPPB1/415-1420/14-2/MS1.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawcy proszą o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Ponadto należy wskazać, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności, które Wnioskodawca i strony Zainteresowane będą wykonywać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będą również członkami zarządu, wynika szereg czynności, których istotą są głównie usługi doradcze w zakresie informatyki.

Tut. organ pragnie wskazać, że na gruncie prawa podatkowego o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług.

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst oraz opis usług doradczych, które Wnioskodawca oraz Zainteresowani świadczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W ramach zawartej umowy ze Spółką nie zlecono Wnioskodawcy i Zainteresowanym zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze wykonywane przez Wnioskodawcę i Zainteresowanych w zakresie informatyki można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc za przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę oraz Zainteresowanych ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będą oni pełnili na podstawie powołania funkcję prezesa zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz fakt, że zawarta Umowa nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę oraz Zainteresowanych – wykonywane w ramach ich działalności gospodarczej stanowić będą przychody z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzyskiwane dochody z pozarolniczej działalności mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte, są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.