IPPB1/4511-48/16-6/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych darowizny Logotypu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny Logotypu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny Logotypu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „Wnioskodawca”), polegającą na udostępnianiu majątkowych praw autorskich do oznaczeń graficznych przedsiębiorców m.in. logotypów (dalej „Logotyp”). Wnioskodawczyni rozważa obecnie możliwość otrzymania w formie darowizny przysługującego bratu Wnioskodawczyni Logotypu. Darczyńca (brat siostry; dalej „Darczyńca”) wytworzył Logotyp we własnym zakresie, w związku z tym nie jest on ujęty w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie, brat wykorzystuje Logotyp w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do oznaczania swojej działalności gospodarczej (Logotyp między innymi widnieje na stronie internetowej prowadzonej dla działalności gospodarczej Darczyńcy) oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług.

Wartość rynkowa Logotypu na moment dokonania darowizny przekroczy kwotę 3.500 złotych. Po otrzymaniu darowizny, Wnioskodawca będzie wykorzystywać, otrzymany tytułem darowizny Logotyp przez okres dłuższy niż rok w prowadzanej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tej też przyczyny, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymany Logotyp do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz zawrzeć umowę lub umowy, na mocy których upoważni inne podmioty (działalność gospodarczą brata) do odpłatnego korzystania z Logotypu i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

W uzupełnieniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny poprzez wskazanie, że logotyp stanowi majątkowe prawo autorskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymana darowizna w postaci Logotypu nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn na podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy o PSD...
 2. Czy otrzymana darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT...
 3. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do amortyzacji Logotypu...
 4. Czy Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny Logotypu, przyjmując za wartość początkową wartość wynikającą z umowy darowizny, nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie przepisów ustawy o spadkach i darowiznach zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie darowizny Logotypu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku o spadków i darowizn. Oznacza to, że jeśli dane przysporzenie nie podlega regulacjom Ustawy o PSD należy stosować Ustawę PIT. Ustawa o PSD, w art. 3 pkt 2, wyłącza z kolei ze swojego zakresu przedmiotowego nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Tym samym, nabycie Logotypu przez Wnioskodawcę podlegać będzie przepisom Ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak automatycznie, że czynność ta spowoduje obowiązek zapłaty podatku - z uwagi na przewidziane przez ustawodawcę w art. 21 Ustawy o PIT zwolnienia.

W opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20 tejże Ustawy. Z kolei art. 21 ust. 20 Ustawy o PIT, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT. Wyłączenie stosowania zwolnienia przewidziane w art. 21 ust. 20 Ustawy o PIT nie ma jednak zastosowania do opisanego zdarzenia przyszłego, gdyż przychód Wnioskodawcy z uzyskanej darowizny nie będzie pochodził ze stosunku pracy, ani z działalności wykonywanej osobiście - przynależy on bowiem do tzw. innych źródeł z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT, tj:

 • darowizna Logotypu stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT. Wprawdzie ustawodawca nie zdefiniował na potrzeby ustaw podatkowych zwrotu „nieodpłatne świadczenie”, jednak w opinii Wnioskodawcy nie powinno budzić wątpliwości, że umowa darowizny, jako przynosząca korzyść tylko jednej z jej stron, mieści się w zakresie tego zwrotu. Konstrukcja umowy darowizny spełnia ww. cechy. Zgodnie bowiem z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wskazuje się w orzecznictwie, zasadniczą cechą darowizny jest jej nieodpłatność. Należy przez nią rozumieć brak ekwiwalentu ekonomicznego jako odpowiednika świadczenia darczyńcy. Celem darowizny jest zatem dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Prowadzi ona do zmniejszenia majątku darczyńcy, a zarazem do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów po stronie majątku obdarowanego.
 • darczyńca - brat Wnioskodawcy - jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu Ustawy o PSD. Do tej grupy, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Ustawy o PSD, zalicza się bowiem małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Podsumowując, ze względu na fakt, że Logotyp zostanie przekazany Wnioskodawczyni w drodze darowizny - a więc nieodpłatnego świadczenia, darczyńcą będzie brat Wnioskodawcy, a podstawą uzyskania przychodu nie będzie stosunek pracy, praca nakładcza lub umowa będąca podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

 1. interpretacja indywidualna z dnia 24 czerwca 2015 r.,: IBPB-1-1/4511-19/15/AB,
 2. interpretacja indywidualna z 12 stycznia 2015 r., Znak: IBPBI/1/415-1218/14/JS,
 3. interpretacja indywidualna oraz z 16 lipca 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-450/14/SK.

Ad .3

Zdaniem Wnioskodawcy, Logotyp jako przedmiot prawa autorskiego podlega amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 Ustawy o PIT. Przy czym, w myśl art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, amortyzacji podlegają autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o przewidywanym okresie używania dłużej niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższych przepisów wynika, że aby określony składnik majątku mógł być uznany za wartość niematerialną i prawną musi łącznie spełniać następujące warunki:

 • musi być nabyty przez podatnika - zdaniem Wnioskodawcy termin „nabyty” obejmuje swoim zakresem również wejście w posiadania na podstawie umowy darowizny,
 • musi nadawać się do gospodarczego wykorzystania,
 • jego przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,
 • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddany do używania innym podmiotom, na podstawie umów wymienionych w cyt. art. 22b ust. 1 ww. ustawy, tj. na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zdaniem Wnioskodawcy termin „nabyty” obejmuje swoim zakresem również wejście w posiadania na podstawie umowy darowizny, z uwagi na fakt, że w tym wypadku dochodzi to przejścia prawa własności z jednej osoby na drugą.

Logotyp będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a jego okres używania będzie dłuższy niż rok.

Ponadto, Logotyp będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wnioskodawca planuje udzielać licencji lub/oraz zawierać umowy dzierżawy Logotypu oraz czerpać z tego tytułu przychody.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie powyższe warunki będą spełnione w odniesieniu do otrzymanego tytułem darowizny Logotypu.

Powyższe stanowisko potwierdzają poniżej przytoczone indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Co prawda zostały one wydane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże brzmienie przepisów jest analogiczne, jak w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2014 r., znak 1PPB3/423-1031/13-2/MS1 zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy w myśl którego: „niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 updop”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r., nr IPPB3/423-553/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „nabyte niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2014 r., sygn. 1PPB3/423-537/13-2/PK1 uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w myśl którego „nabyte w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, mogą zostać uznane za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 stawy o CIT”;

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy będzie mu przysługiwało prawo do amortyzacji Logotypu jako wartości niematerialnej i prawnej.

Ad 4

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny Logotypu, przyjmując za wartość początkową kwotę zawartą w umowie darowizny, nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa z dnia otrzymania darowizny.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 Ustawy o PIT. Przy czym, w myśl art. 22 ust. 8 Ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, amortyzacji podlegają autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o przewidywanym okresie używania dłużej niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższych przepisów wynika, że aby określony składnik majątku mógł być uznany za wartość niematerialną i prawną musi łącznie spełniać następujące warunki:

 • musi być nabyty przez podatnika - zdaniem Wnioskodawcy termin „nabyty” obejmuje swoim zakresem również wejście w posiadania na podstawie umowy darowizny,
 • musi nadawać się do gospodarczego wykorzystania,
 • jego przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok,
 • musi być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddany do używania innym podmiotom, na podstawie umów wymienionych w cyt. art. 22b ust. 1 ww. ustawy, tj. na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie powyższe warunki będą spełnione w odniesieniu do otrzymanego tytułem darowizny Logotypu.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) Ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów są również odpisy dotyczące wartości niematerialnych

i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

W myśl art. 22h ust. 1 pkt 1 Ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich" wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Stosownie do art. 22f ust. 1 Ustawy o PIT, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów mortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b Ustawy o PIT.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22g Ustawy o PIT. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia.

Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, co do zasady, uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Zgodnie z art. 22g ust. 16 Ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że Wnioskodawca może uznać Logotyp za wartość niematerialną i prawną w prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo to może być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Przy ustaleniu wartości początkowej Logotypu, zastosowanie znajdzie art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, przewidujący możliwość określenia jego wartości początkowej wg wartości rynkowej z dnia nabycia (tj. darowizny), o ile umowa darowizny nie określa ich wartości w niższej wysokości. W związku z powyższym, od wartości początkowej Logotypu podlegającego amortyzacji podatkowej, ustalonej w wyżej wskazany sposób, Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a dokonane odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie powołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2015 r., znak: IBPBI/1/415-1298/14/ŚS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.