IPPB1/4511-396/15-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zawrze kontrakty z zawodnikami na profesjonalne uprawianie koszykówki i kontrakty te będą zawierane z zawodnikami jako podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki to przychód z tych kontraktów będzie przychodem zawodników z ich pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, a nie przychodem zawodnika z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do wykonywania obowiązków płatnika? 2. Czy w przypadku rozpoczęcia przez zawodników z którymi wnioskodawca chce zawrzeć kontrakty na profesjonalne uprawianie koszykówki pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach której zawodnicy będą świadczyć usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu koszykówki i złożenia przez nich oświadczenia w trybie art. 41 ust. 2 updof - wnioskodawca jest obowiązany wykonywać w stosunku do zawodników obowiązki płatnika tj. obliczać, pobierać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy od tych kontraktów do organu podatkowego?
IPPB1/4511-396/15-4/KS1interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt
 3. przychód
 4. płatnik
 5. sport
 6. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r., data nadania 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 07 kwietnia 2015 r. Nr IPPB1/4511-1-396/15-2/KS1 (data nadania 08 kwietnia 2015 r., data doręczenia 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zakwalifikowania wskazanych we wniosku przychodów za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zakwalifikowania wskazanych we wniosku przychodów za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązków płatnika.

Z uwagi na braki formalne wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data nadania 26.03.2015 r., data doręczenia 30.03.2015 r.) tut. Organ wezwał pismem Nr IPPB1/4511-1-396/15-2/KS1 z dnia 07 kwietnia 2015 r. (data nadania 08.04.2015 r., data doręczenia 13.04.2015 r.) Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku.

Pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data nadania 20.04.2015 r., data wpływu 23.04.2015r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X Spółka Akcyjna. W ramach tej działalności wnioskodawca chce zawrzeć kontrakty na profesjonalne uprawianie koszykówki z zawodnikami trudniącymi się zawodowo tą grą. Zawodnicy ci zamierzają rozpocząć prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej, która będzie obejmować profesjonalne uprawianie sportu i usługi reklamowe. Zawodnicy ci z wnioskodawcą będą zawierać umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych. Te umowy zawierane będą w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zawodników. Wnioskodawca z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez zawodników, po podpisaniu z takimi zawodnikami umów o świadczenie usług i złożeniu przez nich zgodnie z art. 41 ust. 2 updof oświadczeń, że te usługi wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej, zamierza przychód tych zawodników traktować jako przychód z ich pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Wnioskodawca nie będzie dokonywał zgłoszenia zawodników do ZUS-u, ani też nie będzie wykonywał obowiązków płatnika wobec zawodników tj. nie będzie obliczał, pobierał ani wpłacał do organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od zawodnika (wg art. 8 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zawrze kontrakty z zawodnikami na profesjonalne uprawianie koszykówki i kontrakty te będą zawierane z zawodnikami jako podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki to przychód z tych kontraktów będzie przychodem zawodników z ich pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, a nie przychodem zawodnika z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do wykonywania obowiązków płatnika...
 2. Czy w przypadku rozpoczęcia przez zawodników z którymi wnioskodawca chce zawrzeć kontrakty na profesjonalne uprawianie koszykówki pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach której zawodnicy będą świadczyć usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu koszykówki i złożenia przez nich oświadczenia w trybie art. 41 ust. 2 updof - wnioskodawca jest obowiązany wykonywać w stosunku do zawodników obowiązki płatnika tj. obliczać, pobierać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy od tych kontraktów do organu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1.

W ocenie wnioskodawcy przychód zawodników, którzy rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego uprawiania sportu i zawrą następnie umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych z wnioskodawcą będzie przychodem zawodnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako źródło przychodu wymieniają w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 działalność wykonywaną osobiście i pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa nie zawiera legalnej definicji działalności wykonywanej osobiście, zawiera tylko wyliczenie przychodów, które uważa się za przychód z działalności wykonywanej osobiście. Do nich wg art. 13 pkt 2 updof należą przychody z uprawiania sportu. Z kolei przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest każdy przychód osiągany przez podatnika z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli ta wykonywana jest zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 updof. Wg tego przepisu za działalność gospodarczą na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Uzupełnieniem tej definicji jest art. 5b ust. 1 updof, który wylicza przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza zakwalifikowanie przychodu do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego brzmieniem za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zdaniem wnioskodawcy to, że przychód z uprawiania sportu jest zaliczany do przychodu z działalności wykonywanej osobiście nie wyklucza zakwalifikowania go do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli jest on osiągany w ramach działalności gospodarczej wg art. 5a pkt 6 updof jaką będzie prowadził zawodnik, a nie zachodzą negatywne przesłanki z art. 5b ust. 1 updof.

Potwierdzeniem tego jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 22.05.2014r., nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, opublikowana w Dzienniku Urzędowym MF z dn. 27.05.2014r. poz. 21. Minister Finansów wskazał, że podatnik uzyskujący przychód z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 2 updof, w tym przychód z tytułu uprawiania sportu, może dla celu podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 updof i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne z art. 5b ust. 1 updof. Podobne stanowisko prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych np. z 14.10.2014r., nr ITPB1/415-774/14/ MR. Również w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje takie stanowisko, że niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście mogą stanowić przychód, który jest zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli jest uzyskiwany w ramach takiej działalności - np. przychód pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu, przychód sędziego z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (potwierdzeniem tego jest uchwała NSA całej Izby Finansowej z dn. 21.10.2013r., sygn. akt II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.02.2012r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11, interpretacja ogólna MF z 21.11.2013r., nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13). Potwierdza to także brzmienie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 13 pkt 8 i 9, art. 41 ust. 2 updof. Z art. 13 pkt 8 updof wynika, że przychody z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło są zaliczane do działalności wykonywanej osobiście, za wyjątkiem takich umów, które są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - gdyż taki przychód będzie zaliczony do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z kolei art. 13 pkt 9 updof wskazuje, że przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej zawsze będą zakwalifikowane do działalności wykonywanej osobiście. Takiego zastrzeżenia ustawodawca nie wprowadził w art. 13 pkt 2 updof, m. in. w zakresie przychodu z uprawiania sportu. Ponadto stanowisko wnioskodawcy potwierdza art. 41 ust. 2 updof wg którego płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od należności z art. 13 pkt 2 updof (osiąganych z tytułu uprawiania sportu), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności j gospodarczej. Co potwierdza wprost, że zawodnik jeżeli rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie której będzie świadczył usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu i jako podmiot prowadzący taką działalność zawrze z wnioskodawcą kontrakt na profesjonalne uprawianie sportu to przychód z tego kontraktu będzie przychodem zawodnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie będzie to przychód zawodnika z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do zgłaszania takich zawodników do ZUS i pełnienia funkcji płatnika. Wnioskodawca nie będzie wykonywał obowiązków płatnika, obowiązki podatkowe z tytułu tych kontraktów,wykonywać będą zawodnicy i to oni będą obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu tych umów.

Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 2.

W ocenie wnioskodawcy w przypadku gdy zawodnicy rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki i jako podmiot prowadzący taką działalność zawrą z wnioskodawcą kontrakt na takie usługi, a ponadto zawodnicy ci złożą oświadczenie w trybie art. 41 ust. 2 updof, że wykonywane w ramach kontraktu usługi wchodzą w zakres ich pozarolniczej działalności gospodarczej, to wnioskodawca nie będzie zobowiązany wykonywać obowiązków płatnika i nie będzie tym samym zobowiązany do obliczania, pobierania od zawodników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacania ich na rachunek organu podatkowego z tytułu kontraktów zawartych z zawodnikami. Te obowiązki będą spoczywać na zawodnikach jako przedsiębiorcach osiągających przychód z kontraktów w zakresie ich pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek taki wynika z art. 41 ust. 2 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.