IPPB1/4511-376/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o
IPPB1/4511-376/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przekształcanie
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT.
 2. Wnioskodawca wykonuje we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 24.04.2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 672).
 3. Wnioskodawca jest w dniu złożenia niniejszego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta Warszawy oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości w Polsce oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie powyższe nieruchomości będą w dalszej części wniosku zwane „Nieruchomościami”).
 4. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).
 5. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.
 6. Po nabyciu Nieruchomości i do dnia złożenia niniejszego wniosku, Wnioskodawca nie wprowadził żadnej z nich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 7. Przez okres od momentu nabycia, niektóre z Nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana Nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu Nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Na pobierane kwoty czynszu najmu w Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a następnie odprowadza należny z tych faktur podatek VAT.
 8. Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 9. Po wprowadzeniu Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza przekształcić wykonywaną przez siebie i we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
 10. Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nieruchomości będą stanowiły składnik przekształcanego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
 11. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie niższy niż wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, uwzględniająca wartość Nieruchomości jako składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, ale wyższy niż minimalnie wymagana wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Nadwyżka wartości bilansowej przekształcanego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzącego w skład prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ponad wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej wskutek przekształcenia, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekształcenie prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o VAT...
 2. Czy w wyniku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu PDOFU...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu PDOFU.

Stosownie do ogólnej definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 PDOFU, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1, za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFU, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Art. 17 ust. 1 pkt 9 przewiduje natomiast, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 672) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Natomiast § 3 art. 5842 stanowi, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Jak wspomniano wyżej, przekształcenie formy działalności przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wiąże się z kontynuacją działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia, w ramach wszystkich praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy przekształcającemu prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Zatem istota przekształcenia formy prawnej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej, co oznacza, że osoba fizyczna nie zbywa majątku na rzecz nowopowstałej spółki kapitałowej. W ocenie Wnioskodawcy, charakter czynności przekształcenia opartego na ciągłości (kontynuacji) działalności gospodarczej osoby fizycznej przez powstałą w wyniku przekształcenia spółkę kapitałową nie skutkuje uzyskaniem przez osobę fizyczną żadnego „zewnętrznego” przysporzenia, w szczególności przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Przy zaistnieniu opisanego zdarzenia przyszłego nie można zdaniem Wnioskodawcy mówić także o powstaniu przychodu z kapitałów pieniężnych, wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 9 PDOFU, gdyż przepis ten uznaje za przychody nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych za wkład niepieniężny (tj. aport), podczas gdy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie dochodzi do wniesienia aportu do powstałej spółki kapitałowej, gdyż powstałej z przekształcenia spółce kapitałowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego z mocy prawa (tj. art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych), a nie z tytułu wniesienia do tej spółki aportu przez przedsiębiorcę.

Wobec powyższego należy uznać, że przekształcenie przez Wnioskodawcę formy prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-233/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
IBPB-2-2/4511-79/15/MZM | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPTPB1/415-376/14-6/15-S/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.