IPPB1/4511-352/15-3/EC | Interpretacja indywidualna

2. Czy wartością początkową Znaku wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT?
IPPB1/4511-352/15-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. działalność gospodarcza
 3. spółka osobowa
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (brak daty sporządzenia, data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego wykorzystywanego w spółce osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego do znaku towarowego wykorzystywanego w spółce osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy darowizny otrzyma udział w prawie ochronnym lub prawo ochronne do wspólnotowego znaku towarowego (udział w prawie i prawo ochronne łącznie dalej jako: Znak) wynikające z rejestracji znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante w Hiszpanii (dalej: OHIM). Szczegółowe przepisy dotyczące wspólnotowego znaku towarowego zawarte są w Rozporządzeniu Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. L 78 z 24 marca 2009, dalej: Rozporządzenie).

Do podstawowych cech wspólnotowego znaku towarowego należą:

 1. początek ochrony od dnia zgłoszenia;
 2. dziesięcioletni czas ochrony z możliwością jej przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy;
 3. wyłączne prawo używania znaku przez uprawnionego oraz zakaz używania go bezjego zgody przez osoby trzecie;
 4. jednolity charakter prawa ochronnego;
 5. jednolita dla całej Unii Europejskiej procedura rejestracyjna (jedno zgłoszenie, jeden język, jeden Urząd, jeden pełnomocnik);
 6. ochrona prawna skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.

Pierwotnie Znak zostanie przekazany do majątku osobistego Wnioskodawcy. Wartość Znaku zostanie wskazana w umowie darowizny i będzie odpowiadać jego wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego specjalistę.

Wnioskodawca rozważa następnie wykorzystanie otrzymanego Znaku w dwóch alternatywnych wariantach.

W pierwszym wariancie Znak będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. Wnioskodawca udzieli licencji na korzystanie ze Znaku, za co będą pobierane opłaty licencyjne. W przypadku wyboru takiego rozwiązania Znak zostanie wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Po wprowadzeniu Znaku do ewidencji Wnioskodawca rozpocznie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od Znaku. Niezwłocznie po otrzymaniu Znaku Wnioskodawca dokona zmiany przedmiotu działalności na zakres uwzględniający udzielanie licencji - w konsekwencji przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie między innymi dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.

Natomiast druga opcja zakłada wniesienie Znaku w ramach wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (w tym do spółki cywilnej; dalej: Spółka). W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę Znaku do Spółki, zostanie on jej wspólnikiem posiadającym udział w jej zyskach i stratach, ewentualnie Znak zostanie wniesiony do Spółki, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. W takiej sytuacji Znak zostanie wniesiony do Spółki od razu po otrzymaniu go w drodze darowizny. Oznacza to, że Znak nie będzie ani przez moment składnikiem majątkowym wykorzystywanym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie będzie również wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Po otrzymaniu aportu Spółka zamierza wprowadzić Znak do swojej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od Znaku.

W dniu przyjęcia Znaku do używania przez Wnioskodawcę lub Spółkę będzie nadawał się on do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, a jego wartość przekroczy 3 500 zł. Jednocześnie Znak nie podlegał wcześniej amortyzacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wartością początkową Znaku, dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT...
 2. Czy wartością początkową Znaku wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT...
 3. Czy opłaty licencyjne które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W ocenie Wnioskodawcy wartością początkową Znaku wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT.

Kolejną z rozważanych opcji wykorzystywania Znaku, który zostanie przez Wnioskodawcę otrzymany w drodze darowizny jest wniesienie go do Spółki bezpośrednio po jego otrzymaniu. W przypadku wyboru takiego rozwiązania Znak zostanie wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, to spółka (a nie jej wspólnicy) prowadzi ewidencje księgowe (w tym księgi podatkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a także dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast wspólnicy tej spółki (w ustawowych granicach) zaliczają do swoich kosztów uzyskania przychodu przypadającą na nich część dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych.

Jak wcześniej wskazano, Znak spełnia warunki uznania go za wartość niematerialną i prawną i może podlegać amortyzacji. W związku z tym, niezbędne jest ustalenie wartości od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b ustawy o PIT.

W tym miejscu należy przypomnieć, że sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia danej wartości niematerialnej i prawnej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się - w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną - wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Ze względu na fakt, iż Wnioskodawca otrzyma Znak tytułem darmym, nie jest możliwe ustalenie kosztów nabycia tego Znaku, ponieważ Wnioskodawca takich kosztów nie poniesie. Przedmiot wkładu nie będzie także wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, gdyby nie można było określić wartości początkowej Znaku w Spółce zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT, czyli na podstawie wartości rynkowej z dnia aportu, przepis miałby charakter martwy, gdyż żadna inna regulacja wynikająca z art. 22 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie pozwala na określanie wartości początkowej środka trwałego wniesionego aportem do spółki, a otrzymanego wcześniej przez wspólnika do majątku osobistego w drodze darowizny.

Z powyższych powodów wartość początkową Znaku należy ustalić zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wartość rynkową rzeczy lub wartości majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem m.in. ich stanu i stopnia zużycia.

Mając na uwadze powyższe, wartością początkową Znaku nabywanego w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki, będzie jego wartość rynkowa.

Wnioskodawca wskazuje, że wartość rynkowa Znaku zostanie określona na dzień wniesienia wkładu i będzie odpowiadać wartości z dnia dokonania darowizny.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez:

 • Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 lipca 2014 r., nr IPPB1/415-465/14-2/ES: „Również w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę, jako wkład niepieniężny do Spółki bezpośrednio po otrzymaniu ich w ramach darowizny wartość początkowa Znaków, w momencie ich wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych tej Spółki powinna zostać określona w wysokości wartości rynkowej Znaków i dnia ich wniesienia zgodnie z art. 22g ust 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT.
 • a także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 24 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-1132/14/SK: „(...) wartość początkową (...) należy ustalić w oparciu o cyt. art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w sposób właściwy dla składników majątku nabywanych w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną. Wskazać przy tym należy, że sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych aportem do spółki osobowej w wysokości ich wartości rynkowej ma charakter szczególny i można go zastosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:
  • ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe oraz
  • przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej.”

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2013 r., nr IBPBI/1/415-942/13/KB,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2013 r nr IBPBI/1/415-943/13/KB,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r., nr ILPB1/415-731/12-4/AG,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r., nr IBPBI/1/415-242/12/ZK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2012 r., nr IBPBI/1/415-1336/11/KB.

W rezultacie należy uznać, że wartością początkową Znaku będzie wartość rynkowa określona w momencie wniesienia wkładu. Od tak ustalonej wartości Spółka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które po stronie Wnioskodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.