IPPB1/4511-351/15-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z tytułu usług wykonywanych na podstawie Umowy przez Wnioskodawcę mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT?
IPPB1/4511-351/15-4/KS1interpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność gospodarcza
 3. kontrakt menedżerski
 4. opodatkowanie
 5. umowa
 6. współpraca (kooperacja)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r., data nadania 17 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 07 kwietnia 2015 r. Nr IPPB1/4511-1-351/15-2/KS1 (data nadania 08 kwietnia 2015 r., data doręczenia 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umowy o współpracę w ramach działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umowy o współpracę w ramach działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu w dwuosobowym zarządzie spółki A. z o.o. (dalej: "Spółka"). Spółka jest właścicielem nieruchomości użytkowej; znaczącą część jej przychodów stanowią pożytki wynikające z zawartych umów najmu poszczególnych lokali. Wnioskodawca nie jest wspólnikiem tej Spółki. Wnioskodawca wykonuje funkcję członka zarządu w oparciu o umowę o pracę, gdzie do jego obowiązków należy zarządzenie przedsiębiorstwem Spółki (zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki, rozporządzanie jej mieniem, prowadzenie spraw Spółki, udział w posiedzeniach zarządu Spółki itp.), tj. czynności wymienione w kodeksie spółek handlowych.

W związku z planowaną komercjalizacją nieruchomości nadzwyczajne zgromadzenie wspólników A. sp. z o.o. podjęło decyzję, że czynności przygotowawcze do tej inwestycji, wymagające specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz dodatkowego nakładu pracy niezwiązanego z pełnioną funkcją członka zarządu zostaną zlecone Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Usługi te wykonywane będą w ramach zawartej umowy o świadczenie usług. Do tych prac należeć będą w szczególności (prace przykładowe):

 • organizowanie i przeprowadzeniu konkursu z pracowniami architektonicznymi w celu wyłonienia biura, które przedstawi najkorzystniejszą ofertę koncepcji architektonicznej w ramach przedstawionych założeń programowych inwestycji,
 • doradztwo oraz monitoring w zakresie rynku telekomunikacyjnego, tj. usługi funkcjonalnie związanej z planowaną inwestycją,
 • opracowanie całościowego programu w zakresie wykorzystania terenu położonego na obszarze inwestycji w zakresie założeń programowych, założeń stateczności skarpy i możliwości zagłębienia, przeprowadzanie analiz rozbudowy w zakresie współpracy z sąsiadami, przygotowanie rozwiązań funkcjonalnych budynku, przygotowanie wstępnych założeń dotyczących budynku, dróg dojazdowych i parkingu.
 • analizę możliwości realizacji nowych założeń do nowych warunków zabudowy związanych z realizacją projektu hotelowo - biurowego z władzami lokalnymi.

W/w wyliczenie jest jedynie przykładowe i obejmuje część czynności składających się na usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki.

Umowa o współpracę zawarta w ramach działalności gospodarczej nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani żadnej innej umowy o podobnym charakterze.

Zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej nie odpowiada zakresowi czynności, jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji członka zarządu w oparciu o umowę o pracę.

Rozliczenie usług odbywa się na podstawie miesięcznego zestawienia godzin przygotowanego przez Wnioskodawcę, każdorazowo akceptowanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pochodną zaakceptowanej liczby godzin jest wysokość wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy.

Żadnej z czynności wykonywanych w ramach tej umowy, a przykładowo wymienionych powyżej nie można określić jako czynności immanentnie związanej z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu usług wykonywanych na podstawie Umowy przez Wnioskodawcę mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu usług wykonywanych na podstawie Umowy przez Wnioskodawcę, będącego jednocześnie członkiem zarządu mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

W myśl art. 5a ust. 6 Ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT.

Według Wnioskodawcy z zakresu Umowy i regulowanych nią obowiązków Wnioskodawcy wprost wynika, iż przychody uzyskiwane na podstawie Umowy należy zakwalifikować do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wskazać, należy, iż przychody uzyskiwane z Umowy należy odróżnić od przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście w szczególności od przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 Ustawy o PIT) oraz od przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 7 Ustawy o PIT).

Dodatkowo za zakwalifikowaniem przychodów uzyskiwanych z Umowy do źródła z tytułu pozarolniczej działalnością gospodarczej świadczy fakt, iż Wnioskodawca ponosi pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej i pełną odpowiedzialność za rezultat usług będących przedmiotem Umowy oraz działa na własne ryzyko i rachunek.

W ramach Umowy Wnioskodawca nie będzie podejmował wiążących decyzji oraz nie będzie wyrażał woli Spółki. Nie będzie reprezentował podmiotu gospodarczego na zewnątrz ani nie będzie występował w jego imieniu wobec osób trzecich.

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach wydanych w analogicznych stanach faktycznych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 roku, sygn. ITPB1/415- 275/13/IG,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 października 2013 roku, sygn. IBPBI/1/415-667/13/WRz.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 roku sygn. IPTPB1/415-265/13-2/MD oraz przede wszystkim w analogicznej sprawie zakończonej interpretacją indywidualną wydaną w dniu 24 października 2014 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB1/415-896/14-2/ES.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.