IPPB1/4511-340/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Czy w 2015 roku Wnioskodawca prawidłowo wybrał dla działalności gospodarczej obejmującej usługi doradcze opodatkowanie liniowe , przy zachowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych dla części działalności dotyczącej kontraktu menadżerskiego?
IPPB1/4511-340/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność gospodarcza
 3. kontrakt menedżerski
 4. opodatkowanie
 5. podatek liniowy
 6. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2014 r. (data wpływu 09 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości wyboru formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości wyboru formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

W ramach tej działalności w 2014 roku Wnioskodawca podpisał umowę na świadczenie usług doradczych obejmujących doradztwo oraz warsztaty coachingowe i szkoleniowe – a w szczególności obejmujące zwiększanie efektywności pracy m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych, doradztwo w zakresie strategii sprzedaży dla nowych i stałych klientów, rozwój umiejętności sprzedażowych pracowników Spółki lub osób przez Spółkę wskazanych.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

Wnioskodawca nie jest również członkiem zarządu Zleceniodawcy.

W 2014 roku Wnioskodawca wybrał opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W 2014 roku, dla tego samego klienta, dla którego Wnioskodawca świadczy usługi doradcze, rozpoczął w okresie późniejszym również świadczenie usług zarządczych na podstawie kontraktu menadżerskiego podpisanego w ramach tej samej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie uzyskiwane w ramach Kontraktu Menedżerskiego stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1999r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres obowiązków Wnioskodawcy w ramach kontraktu menadżerskiego jest wyraźnie rozdzielony w stosunku do umowy na świadczenie usług doradczych i obejmuje miedzy innymi kierowanie wydzielonym działem klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale, kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki i jej klientami strategicznymi.

W umowie oprócz należnego wynagrodzenia za dany zakres usług, w § 9 będzie sprecyzowany zakres odpowiedzialności jako: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadań określonych w niniejszej umowie Menadżer ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę zarówno wobec Spółki, jak również wobec osób trzecich w przypadku, gdyby w związku z jego działalnością wyrządzona została taka szkoda.” Wysokość odpowiedzialności ograniczono ze wszystkich źródeł do 50.000 złotych.

W 2015 roku Wnioskodawca wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z działalności doradztwa gospodarczego zgłaszając ten fakt w terminie do 20 stycznia 2015 właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Dochody pochodzące z kontraktu menadżerskiego rozliczane są na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w 2015 roku Wnioskodawca prawidłowo wybrał dla działalności gospodarczej obejmującej usługi doradcze opodatkowanie liniowe , przy zachowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych dla części działalności dotyczącej kontraktu menadżerskiego...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zarządcze świadczone w ramach kontraktu menadżerskiego podpisanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zawsze w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1999r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 13, usługami świadczonymi osobiście i z natury rzeczy są opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc na zleceniodawcy będzie ciążyła odpowiedzialność rozliczenia zaliczek na poczet podatku dochodowego.

Dla formy opodatkowania nie ma znaczenia fakt, że kontrakt menadżerski jest podpisany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani fakt że ryzyko gospodarcze za wykonywaną działalność w stosunku do Zleceniodawcy i osób trzecich ponosi Menadżer na podstawie zapisów kontraktu menadżerskiego.

Zgodnie z przepisami art. 10 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami dochodów są: (i) działalność wykonywana osobiście, (ii) pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do tych przepisów, część działalności gospodarczej Wnioskodawcy polegającej na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego - również dla tego samego klienta z którym Wnioskodawca ma podpisany kontrakt menadżerski - ponieważ nie jest świadczona dla obecnego ani też poprzedniego pracodawcy Wnioskodawcy w 2014 roku, oraz ponieważ będzie obejmować inny zakres usług niż w kontrakcie menadżerskim, jak również Wnioskodawca nie jestem członkiem zarządu Zleceniodawcy a umowa na świadczenie usług doradczych nie ma charakteru kontraktu menadżerskiego lub podobnego, może być rozliczana osobno podatkiem liniowym, pod warunkiem zgłoszenia tej formy opodatkowania do właściwego Urzędu Skarbowego do 20 stycznia 2015 roku.

Ponieważ Wnioskodawca wywiązał się z obowiązku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wyboru podatku liniowego w 2015 dla przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa gospodarczego w terminie do 20 stycznia 2015 roku, w 2015 roku Wnioskodawca może rozliczać dochody pochodzące z usług doradczych podatkiem liniowym, a dochody uzyskiwane na podstawie kontraktu menadżerskiego na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawidłowości wyboru formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W ramach tej działalności w 2014r. Wnioskodawca podpisał umowę na świadczenie usług doradczych obejmujących doradztwo oraz warsztaty coachingowe i szkoleniowe – a w szczególnosci obejmujące zwiększanie efektywności pracy m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych, doradztwo w zakresie strategii sprzedaży dla nowych i stałych klientów, rozwój umiejętności sprzedażowych pracowników Spółki lub osób przez Spółkę wskazanych. Umowa o świadczenie usług doradczych nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie jest również członkiem zarządu Zleceniodawcy. W 2014 roku, dla tego samego klienta, dla którego Wnioskodawca świadczy usługi doradcze, rozpoczął w okresie późniejszym również świadczenie usług zarządczych na podstawie kontraktu menedżerskiego podpisanego w ramach tej samej działalności gospodarczej, oznacza to, że współpraca Wnioskodawcy ze Spółką jest dwutorowa, tzn. Wnioskodawca świadczy usługi zarządcze na podstawie kontraktu menadżerskiego podpisanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jednocześnie świadczy także usługi doradcze Spółce (umowa firma-firma), które obejmują w szczególności zwiększanie efektywności pracy m.in. poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych, doradztwo w zakresie strategii sprzedaży dla nowych i stałych klientów, rozwój umiejętności sprzedażowych pracowników Spółki lub osób przez Spółkę wskazanych. Zakres obowiązków Wnioskodawcy w ramach kontraktu menadżerskiego jest wyraźnie rozdzielony w stosunku do umowy na świadczenie usług doradczych i obejmuje miedzy innymi kierowanie wydzielonym działem klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale, kształtowanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki i jej klientami strategicznymi.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w 2015 roku prawidłowo wybrał sposób opodatkowania dochodów dla działalności gospodarczej obejmującej usługi doradcze w formie „podatku liniowego” o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z działalności gospodarczej dla części dotyczącej kontraktu menedżerskiego będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.