IPPB1/4511-339/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

1) Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania tej formy opodatkowania rozpoczynając działalność w tym roku?2) Czy właściwą stawką ryczałtu będzie 8,5% przy świadczeniu ww. usług?. A jeżeli nie ta stawka to która?
IPPB1/4511-339/15-3/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. stawki podatku
 3. transport
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 czerwca 2015 r. nr IPPB1/4511-339/15-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zawodowym pilotem samolotów pasażerskich. Obecnie wykonuje swoją pracę na podstawie umowy o pracę z polskim przewoźnikiem lotniczym. W przyszłości zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim, również współpracując z przewoźnikiem polskim, ale nie ze swoim obecnym pracodawcą. Rodzaj działalności gospodarczej wg PKD to: 51.10.Z. Wnioskodawca chciałby przychody z tego źródła opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 czerwca 2015 r. nr IPPB1/4511-339/15-2/KS Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu wniosku poinformował, że Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla świadczonych przez Wnioskodawce usług to:

51.10.11.0 – Transport lotniczy regulowany krajowy pasażerski,

51.10.12.0 – Transport lotniczy nieregulowany krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych,

51.10.13.0 – Transport lotniczy regulowany międzynarodowy pasażerski,

51.10.14.0 – Transport lotniczy nieregulowany międzynarodowy pasażerski,

51.10.15.0 – Transport lotniczy nieregulowany pasażerski w celach widokowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania tej formy opodatkowania rozpoczynając działalność w tym roku...
 2. Czy właściwą stawką ryczałtu będzie 8,5% przy świadczeniu ww. usług.... A jeżeli nie ta stawka to która...

Zdaniem Wnioskodawcy może on wybrać tę formę opodatkowania. Nie dotyczą Wnioskodawcy zapisy art. 8 oraz usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, które to wyłączają możliwość opodatkowania ryczałtem.

Ponadto usługi Wnioskodawcy nie będą świadczone na rzecz byłego pracodawcy, co ogranicza zastosowanie ryczałtu. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpocznie współpracę z innym przewoźnikiem lotniczym. Właściwą stawka do zastosowania będzie 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3b. Czyli ogólnie pojęta działalność usługowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1. ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2011 r., pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto wskazać należy, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatnika osiągającego w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni są podatnicy, rozpoczynający działalność, jeżeli działalność prowadzona jest w tym samym zakresie jak czynności wykonywane w ramach stosunku pracy. Istotnym jest przy tym, aby podatnik nie wykonywał usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, który był jego pracodawcą w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy. Ponadto co do zasady opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatnika osiągającego w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z treści wniosku wywieść należy, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegająca na wykonywaniu usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim., również współpracując z przewoźnikiem polskim ale nie ze swoim obecnym pracodawcą. PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawce usług to:

51.10.11.0 – Transport lotniczy regulowany krajowy pasażerski,

51.10.12.0 – Transport lotniczy nieregulowany krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych,

51.10.13.0 – Transport lotniczy regulowany międzynarodowy pasażerski,

51.10.14.0 – Transport lotniczy nieregulowany międzynarodowy pasażerski,

51.10.15.0 – Transport lotniczy nieregulowany pasażerski w celach widokowych.

W załączniku, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie wymieniono usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim co oznacza, że świadczenie tychże usług nie wyłącza możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Mając na uwadze przedstawione uprzednio przepisy stwierdzić zatem należy, że świadczenie usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim, nie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przychodów.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca w przewidzianym prawem terminie dokona wyboru opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, i nie zachodzą wobec niego pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychody ze świadczonych przez niego usług (usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim) będą mogły podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.