IPPB1/4511-327/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której to Spółce będzie również pełnił niezależnie funkcję Członka Zarządu) usług windykacyjnych oraz kadrowych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki liniowej 19%? (pyt. Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Osoba fizyczna (dalej jako Wnioskodawca) świadczy na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako Spółka) usługi w zakresie organizacji zarządzania w oparciu o umowę zawartą w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zostanie powołany na Członka Zarządu Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Wnioskodawcę w Spółce będzie stosunek powołania Wnioskodawcy na stanowisko Członka Zarządu, z którego to tytułu Wnioskodawcy przyznawane będzie stosowne wynagrodzenie.

Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu obejmie bieżące reprezentowanie spółek przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Jednocześnie Wnioskodawca, biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, znajomość branży, w której działa oraz umiejętności - zamierza podpisać ze Spółką aneks do umowy o świadczenie usług. Na podstawie aneksu zostanie zmieniony przedmiot świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług na realizację usług windykacyjnych oraz kadrowych.

Współpraca Wnioskodawcy ze Spółką będzie zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu Spółki i jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyłby dodatkowo na rzecz Spółki konkretne usługi (umowa o świadczenie usług windykacyjnych oraz kadrowych).

Umowa o świadczenie usług zawarta ze Spółką regulowałaby w szczególności: zakres i przedmiot świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, okres trwania umowy, w tym okres wypowiedzenia, poufność oraz zakaz konkurencji.

Umowa o świadczenie usług nie obejmowałaby żadnych usług zarządzania (zakres umowy byłby inny od wykonywanych obecnie przez Wnioskodawcę usług doradczych).

Umowa dotycząca świadczenia usług windykacyjnych nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi na własny rachunek i na własne ryzyko. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą wykonywane pod kierownictwem żadnego podmiotu zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług.

W lutym 2014 r. tj. w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność Wnioskodawca dokonał wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zgromadzenie Wspólników Spółki zamierza podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia programu dodatkowego wynagradzania w oparciu o pochodne instrumenty finansowe oparte o konkretne wskaźniki ekonomiczne dotyczące Spółki (dalej jako Program). W ramach realizacji Programu Spółka przyzna uprawnionym Członkom Zarządu prawo do nabycia warunkowych praw majątkowych w postaci akcji fantomowych, których wystawcą będzie Spółka. W swoich założeniach, Program ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki. Niniejszym Programem zostanie objęty również Wnioskodawca, który z racji pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego zobowiązany będzie do działania nakierowanego na wzrost jej wartości.

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, na mocy której zostaną mu przyznane akcje fantomowe będzie umową odrębną i niezwiązaną bezpośrednio z aktem powołania Wnioskodawcy na Członka Zarządu. Wnioskodawca będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującego mu warunkowo prawa do realizacji akcji fantomowych w przyszłości, aż do momentu ich realizacji.

Akcje fantomowe zostaną przyznane Wnioskodawcy odpłatnie. Akcje fantomowe stanowić będą instrumenty inkorporujące prawo majątkowe do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, tj. poprzez nabycie akcji fantomowych Członek zarządu objęty Programem nabędzie prawo do otrzymania w przyszłości odpowiednio skalkulowanego o wybrane wskaźniki rozliczenia pieniężnego (Płatności fantomowe).

Realizacja akcji fantomowych zależeć będzie od osiągnięcia ustalonego wskaźnika ekonomicznego przez Spółkę, czego rezultatem ma być motywowanie Wnioskodawcy do podejmowania osobistych starań mających na celu maksymalizację zysków lub innych wybranych wskaźników ekonomicznych samej Spółki.

Wskaźniki będące podstawą wyliczenia kwoty wynikającej z realizacji akcji fantomowych zostaną ustalone przez Spółkę, która na tej podstawie zawrze z Wnioskodawcą stosowną Umowę. Szczegółowy sposób wyliczenia Płatności fantomowych wynikających z realizacji akcji fantomowych ustalany zostanie w Umowie zawartej przez Spółkę z Wnioskodawcą.

Po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego Spółka przekaże Wnioskodawcy informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na podstawie określonego wzoru kwocie Płatności fantomowych wynikającej z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych przysługującej Wnioskodawcy.

Ostateczna realizacja Płatności fantomowych może nastąpić dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków.

Co do zasady, Płatność fantomowa zostanie wypłacona Wnioskodawcy pod warunkiem, że w dniu wypłaty nadal będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

Niemniej jednak, jeżeli Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki przez część okresu rozliczeniowego, kwota wypłacona z tytułu realizacji akcji fantomowych zostanie ustalona w stosunku do wartości wskaźnika za okres pełnienia funkcji członka zarządu w danym okresie rozliczeniowym.

Przyznane Wnioskodawcy przez Spółkę akcje fantomowe w ramach Programu będą stanowić pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z ar. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której to Spółce będzie również pełnił niezależnie funkcję Członka Zarządu) usług windykacyjnych oraz kadrowych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki liniowej 19%...
  2. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Wnioskodawcę w związku z ostatecznym rozliczeniem Płatności fantomowych w ramach Programu powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi windykacyjne oraz kadrowe świadczone na rzecz Spółki (w której Wnioskodawca będzie również pełnił funkcję Członka Zarządu na podstawie aktu powołania) w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), pod warunkiem, że zakres czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług windykacyjnych nie będzie odpowiadał czynnościom wykonywanym w ramach stosunku powołania na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również jako: updof), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 lit a) updof, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art, 10 ust 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 updof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności:
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku. oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako że Wnioskodawca dokonał wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 updof wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi zatem wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi windykacyjne oraz kadrowe świadczone na rzecz Spółki będą mieścić się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 updof. tj. w ramach świadczenia usług windykacyjnych oraz kadrowych nie zaistnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa), pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką (wynikać to będzie przede wszystkim z treści umowy o świadczenie usług), a Wnioskodawca sam będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 updof).

Tym samym, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako że Wnioskodawca nie był w bieżącym roku podatkowym związany ze Spółką stosunkiem pracy. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że zakres wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług czynności nie będzie pokrywał się z czynnościami które Wnioskodawca będzie wykonywał w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu na podstawie aktu powołania.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki (w której będzie pełnił funkcję Członka Zarządu na podstawie aktu powołania) z tytułu świadczenia usług windykacyjnych oraz kadrowych według stawki liniowej w wysokości 19% zarówno w roku bieżącym, a także w latach następnych jako, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które będą wykonywane w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.