IPPB1/4511-253/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy zawartej między działalnością gospodarczą Strony a Spółką w trakcie pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji członka Zarządu Spółki należy traktować jako dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolnicza działalność gospodarcza?2. Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy zawartej między działalnością gospodarczą Strony a Spółką w trakcie pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji członka Zarządu Spółki podlegają opodatkowaniu 19% stawką podatku na podstawie art. 30c u.p.d.o.f.?
IPPB1/4511-253/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Y. lub Wnioskodawca od 25 lutego 2002 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną od początku 19% stawką podatku na podstawie art. 30c u.p.d.o.f, (wybór tej formy opodatkowania został dokonany przez złożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym). Y. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badania rynku i opinii publicznej, zarządzania urządzeniami informatycznymi oraz przetwarzania danych i działalności portali internetowych.

Wnioskodawca posiada jeden udział w kapitale zakładowym X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dalej: X. lub Spółka. Spółka, jest polskim rezydentem podatkowym, działa m.in. w obszarze badania rynku i opinii publicznej, nabywania i tworzenia aplikacji internetowych, w tym m.in. aplikacji online, przetwarzania i analizy danych, nabywania i tworzenia narzędzi informatycznych służących do analizy zachowań konsumenckich.

Strona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zawarła w dniu 1 kwietnia 2013 r. ze Spółką umowę - dalej: Umowa. Na podstawie Umowy Y. zobowiązał się do świadczenia usług obejmujących następujące czynności:

 • prowadzenie projektów związanych z badaniem rynku,
 • opracowanie i wdrażanie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej,
 • pozyskiwanie podwykonawców i ich weryfikacja merytoryczna na potrzeby badań rynku,
 • opracowanie planów.

Umowa obowiązująca między X. i Y. została zawarta między Spółką a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f.. W Umowie zawarto m.in. następujące zapisy:

 • § 2 ust. 1 Umowy - Y. przyjął na siebie zobowiązania wykonania świadczenia usług w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej,
 • § 2 ust. 4 i 8 Umowy - Y. ponosi pełną odpowiedzialność jako Usługodawca wobec X. i osób trzecich za działania, innych podmiotów, pracowników, zleceniobiorców, którym w całości lub części zleci wykonywanie danej czynności lub Umowy,
 • § 2 ust. 5 Umowy - Y. zobowiązał się do dochowania najwyższej staranności określonej profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności, bez kierownictwa i nadzoru ze strony Spółki,
 • § 5 ust. 3 Umowy - Y. zobowiązał się do wykonywania przedmiotu świadczenia w czasie i terminach dowolnie wybranych przez Y.,
 • § 9 ust. 1 Urnowy - Y. przyjął pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz ich skutki dla Spółki i osób trzecich.

W przyszłości planowane jest powołanie Wnioskodawcy do zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia Wspólników, przy czym Umowa wiążąca obecnie Y. ze Spółką w okresie pełnienia przez Y. funkcji członka zarządu nadal będzie obowiązywać. Rozważane jest nie wypłacanie Y. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy zawartej między działalnością gospodarczą Strony a Spółką w trakcie pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji członka Zarządu Spółki należy traktować jako dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolnicza działalność gospodarcza...
 2. Czy dochody osiągane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy zawartej między działalnością gospodarczą Strony a Spółką w trakcie pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji członka Zarządu Spółki podlegają opodatkowaniu 19% stawką podatku na podstawie art. 30c u.p.d.o.f....

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. termin „działalność gospodarcza” albo „pozarolnicza działalność gospodarcza” oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9.

Zgodnie z powyższym przepisem - dane czynności będą uznane za działalność gospodarczą jeśli czynności te będą charakteryzowały się następującymi cechami:

 1. zarobkowy charakter - wykonywanie działalności gospodarczej ma na celu osiąganie zysków, jednak jej rezultat (dochód lub strata) nie ma znaczenia. Działalność, która nie ma charakteru zarobkowego, nie jest działalnością gospodarczą.
 2. przedmiot działalności - ustawodawca wymienił w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. szereg działalności uznawanych za działalność gospodarczą.
 3. prowadzenie we własnym imieniu - działalnością gospodarczą nie jest świadczenie usług przez podmioty zależne (np. pracowników).
 4. zorganizowanie - działalność gospodarcza wymaga określonego miejsca (siedziba, sklep, warsztat), organizacji pracy (zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców), zawierania umów z kontrahentami, itp.
 5. ciągłość - wykonywanie działalności gospodarczej nie jest jednorazowym zdarzeniem, ale wymaga wykonywania szeregu czynności, często powtarzalnych i rozciągniętych w czasie.
 6. niezaliczenie do innych źródeł przychodów - z przepisów wynika, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia wtedy, gdy przepisy nie przypisują danego przychodu do innego źródła.

Pomimo spełnienia wyżej wymienionych warunków na gruncie u.p.d.o.f. (art. 5b ust. 1) działalnością gospodarczą nie są czynności, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Treścią art. 5b u.p.d.o.f. jest określenie przesłanek wyłączających pozarolniczą działalność gospodarczą. Przepis ten określa sytuacje, w których pomimo wypełnienia „pozytywnych” znamion działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. dla celów podatkowych czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie są za takie uznawane. Nieuznanie czynności za działalność gospodarczą wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych powyżej przesłanek z art. 5b u.p.d.o.f. Wystarczy zatem, aby w konkretnym przypadku choć jedna z nich nie została spełniona, aby nie można było odmówić czynnościom, że są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do przesłanki wyłączenia odpowiedzialności wobec osób trzecich, wyłączenie dotyczy odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania z art. 471 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014. 121 j.t.). Przepis nie dotyczy odpowiedzialności deliktowej. Przesłanka ta jest wypełniona tylko wówczas, gdy wykonujący czynności nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kontrahentów zleceniodawcy/usługobiorcy. Natomiast jeśli wykonujący czynności choćby w najmniejszym stopniu będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich, to przesłanka ta nie zostanie spełniona.

W odniesieniu do przesłanki wykonywania czynności, pod kierownictwem zlecającego, przesłanka ta odpowiada cechom stosunku pracy, wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998.21.94 j.t ze zm.). Kierownictwo zlecającego wystąpi jeśli będzie dotyczyło trzech elementów zlecenia, tj. sposobu, czasu oraz miejsca wykonania. Przykładowo precyzyjnie będą określone zakres obowiązków zleceniobiorcy i czynności jakie zleceniobiorca powinien wykonać oraz ustalenie sankcji za ich niedopełnienie. Kierownictwo zlecającego wystąpi, gdy wyznaczenie czasu i miejsca wykonania zlecenia ma na celu kontrolę sposobu wykonania czynności przez wykonawcę. Natomiast przesłanka ta nie będzie spełniona, gdy strony ustalają wspólnie czas i miejsce wykonania zlecenia (nie wystąpi jednostronne ustalenie warunków wykonywania zlecenia przez zleceniodawcę).

W odniesieniu do przesłanki ryzyka gospodarczego, działalności, ryzyko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorca podejmując inwestycje, ponosi ryzyko prawdopodobieństwa nieuzyskiwania przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych, nie ma on pewności otrzymania wynagrodzenia za samo podjęcie czynności objętych zleceniem, jego wynagrodzenie uzależnione jest od efektów jego pracy lub nie ma on gwarancji ciągłości otrzymywania zleceń od zleceniodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w oparciu o szczegółową analizę powołanych przepisów można stwierdzić, że Umowa obowiązująca między X. i Y. została zawarta między dwoma podmiotami prowadzonymi działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f.

Y. bez wątpienia prowadzi działalność, którą charakteryzuje usługowy charakter, nakierowanie na osiąganie zysków. Działalność ta prowadzona jest we własnym imieniu, jest zorganizowana, prowadzona w sposób ciągły, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają zaliczeniu do innych źródeł przychodów niż do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Ponadto przywołane w stanie faktycznym zapisy Umowy między Y. a Spółką świadczą o tym, że nie zachodzą negatywne przesłanki definicji działalności gospodarczej:

 1. Y. jako zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych przez siebie czynności oraz ich wykonywanie. Odpowiedzialności tej nie ponosi X. jako zlecający wykonanie czynności (§ 2 ust. 4 i 8 Umowy - Y. ponosi pełną odpowiedzialność jako Usługodawca wobec X. i osób trzecich za działania innych podmiotów, którym w całości lub części zleci wykonywanie przedmiotu umowy);
 2. Y. zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności określonej profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności, bez kierownictwa i nadzoru ze strony Spółki (§ 2 ust. 5 Umowy). Ponadto Y. zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu świadczenia w czasie i terminach dowolnie wybranych przez Y. (§ 5 ust. 3 Umowy). X. nie ma uprawnień kierowniczych względem Y. ani nie jest uprawniona do wyznaczania Y. miejsca i czasu wykonywania zleconych czynności;
 3. Y. jako zleceniobiorca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością ( § 9 ust. 1 Umowy - przyjęcie przez Y. pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych przez Y. działań oraz ich skutki dla Spółki i osób trzecich).

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy Umowa zawarta pomiędzy X. a Y. została zawarta między dwoma podmiotami gospodarczymi, a przychody osiągane z niej przez Y. kwalifikują się do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Fakt obowiązywania Umowy w trakcie pełnienia przez Y. funkcji członka zarządu Spółki pozostaje bez znaczenia dla kwalifikacji prawno - podatkowej przychodów osiąganych przez Y. z przedmiotowej Umowy.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie u.p.d.o.f. możliwe jest opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej na podstawie art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. - zasady ogólne, tj. według skali podatkowej lub na podstawie art. 30c u.p.d.o.f. - tzw. 19% podatek liniowy.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 .u.p.d.o.f. podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zastosowanie 19% stawki podatku, o której mowa jest w art. 30c ust. 1 updof uzależnione jest od wybrania tej formy opodatkowania zgodnie z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów osiąganych z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Skorzystanie z 19% podatku liniowego jest wyłączone (lub podatnik traci prawo do zastosowania tej formy opodatkowania) w danym roku podatkowym, jeżeli uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wybór sposobu opodatkowania tzw. 19% podatkiem liniowym dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli podatnik: ‘

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
 2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Jak zostało wykazane w punkcie Ad. 1 powyżej, przychody uzyskiwane przez Y. z Umowy zawartej ze Spółką zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Na kwalifikacje ww. przychodów nie ma znaczenia fakt uzyskiwania tych przychodów także w okresie pełnienia przez Y. funkcji członka Zarządu Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przychody uzyskiwane przez Y. zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. pozarolnicza działalność gospodarcza, to przychody te (po potrąceniu o koszty ich uzyskania) mogą podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30c u.p.d.o.f., tj. tzw. 19 % podatkiem liniowym, o ile zostaną spełnione warunki do skutecznego wyboru tej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a więc:

 • złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania w przewidzianych w przepisach terminach;
 • nie świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wnioskodawca zauważa, że wśród warunków wyłączających możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej tzw. 19% podatkiem liniowym nie ma warunku - nie pełnienia funkcji członka zarządu w spółce będącej stroną umowy z działalności gospodarczej podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymienione warunki zastosowania opodatkowania podatkiem liniowym (złożenie oświadczenia, brak usług na rzecz byłego pracodawcy) zostały spełnione. Tym samym Y. jest uprawniony do opodatkowania dochodów osiąganych z Umowy zawartej w ramach wykonywanej działalności gospodarczej ze Spółką, w tym również w okresie zajmowania stanowiska członka zarządu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.