IPPB1/4511-223/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT?
IPPB1/4511-223/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. sport
 4. umowa zlecenia
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sportowcem trudniącym się zawodowo grą w piłkę nożną, którą to grę realizuje na podstawie zawartych z klubami sportowymi kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W ramach tychże kontraktów Wnioskodawca świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Umowy te stanowią umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. umowy, o których mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego. Obecnie wnioskodawca uprawia sport w wykonaniu umowy łączącej go z L. Spółka Akcyjna z siedzibą w G., która to umowa również jest umową z art. 750 KC.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Wraz z podjęciem tej działalności gospodarczej Wnioskodawca złożył do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis oraz zawarł umowę zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej w ramach prowadzenia tejże działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych z klubami piłkarskimi umów zlecenie na profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło. Jednocześnie za działalność gospodarczą na gruncie Ustawy o PIT uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5b ust. 1 Ustawy o PIT przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

 1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej.

Warto wskazać, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje stanowisko, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r., zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarczą, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 Ustawy o PIT. Z art. 13 pkt 8 Ustawy o PIT wynika wprost, iż ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 Ustawy o PIT przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT, w związku z czym wnioskować należy, iż takie przychody mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej co do zasady.

Ponadto, art. 41 ust. 2 Ustawy o PIT przewiduje, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zauważyć zatem należy, iż wskazany przepis prawa wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Prawidłowość powyższych zapatrywań wydaje się potwierdzać również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 października 2014 r. Nr ITPB1/415-774/14/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.