IPPB1/4511-1393/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy?
IPPB1/4511-1393/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. program motywacyjny
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (zwana dalej również „Agencją") zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych i motywacyjnych (zwane dalej również "Programem", "Programami”), których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wnioskodawca otrzymał od swojego kontrahenta działającego w branży produktów motoryzacyjnych, zwanego dalej „Klientem” zlecenie świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta usługi marketingowej polegającej na organizacji i prowadzeniu Programu i wydaniu nagród.

Program, którego organizację i obsługę Klient zlecił Wnioskodawcy, ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży oraz promocję produktów Klienta (zwanych dalej "Produktami"). Organizatorem Programu będzie Wnioskodawca. W Programie będą mogli brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzą sprzedaż Produktów i którzy posiadają otwarty rachunek kupiecki i dokonują bezpośrednich zakupów Produktów u Klienta („Uczestnicy”).

Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik powinien zostać zaproszony do udziału w Programie przez przedstawiciela Klienta, w okresie trwania Programu dokonać zakupu Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Przez „zaproszenie do Programu” rozumie się przekazanie przez przedstawiciela Klienta materiałów dotyczących zasad Programu. Zakup Produktów powinien zostać dokonany jako jednorazowy i zarejestrowany w systemie komputerowym Klienta. Nie dopuszcza się możliwości sumowania kilku zamówień. Z Programu wyłączone są zakupy Produktów na potrzeby przetargów oraz zakupy objęte rabatami specjalnymi Klienta. Program polega na tym, że Uczestnicy, którzy dokonają zakupu Produktów, otrzymają gwarantowaną nagrodę stosownie do wartości dokonanych zakupów oraz wyboru Uczestnika. Nagrody są podzielone na trzy progi, zwane dalej „Progami”: próg 1 obejmuje Nagrody, które mogą być przyznane, jeżeli liczba zamówionych Produktów Promocyjnych jest większa niż 20 sztuk, ale mniejsza niż 50 sztuk, próg 2 obejmuje Nagrody, które mogą być przyznane, jeżeli liczba zamówionych Produktów Promocyjnych jest większa niż 50 sztuk, ale mniejsza niż 100 sztuk, próg 3 obejmuje Nagrody, które mogą być przyznane, jeżeli liczba zamówionych Produktów Promocyjnych jest większa niż 100 sztuk. W każdym Progu do wyboru są 3 rodzaje Nagród oznaczone literami A, B, C. Wyboru Nagrody lub Nagród Uczestnik może dokonać w następujący sposób: a) wybór jednej Nagrody (A, B, C) z danego Progu obejmującego Nagrody, które mogą być przyznane według liczby zamówienia Produktów Promocyjnych albo b) większej " ilości Nagród z niższych Progów (tj. o niższym numerze porządkowym), jednakże pod warunkiem, iż łączna liczby zamówionych Produktów Promocyjnych dla Nagród wybranych z niższych Progów nie przekroczy wartości Zamówienia dla Nagrody, która by przysługiwała Uczestnikowi na podstawie lit. , a).

Przykład: Zamówienie na 100 sztuk Produktów Promocyjnych uprawnia Uczestnika do wyboru Nagród w następujących wariantach: Wariant 1, wybór 1 (słownie: jednej) Nagrody z Progu 3, albo Wariant 2 - wybór 2 (słownie: dwóch) Nagród z Progu 2, albo Wariant 3 – wybór 4 (słownie: czterech) Nagród z Progu 1, albo Wariant 4 - wybór 2 (słownie: dwóch) Nagród z Progu .1, oraz 1 (słownie: jednej) Nagrody z Progu 2, itp.

Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem dokonywane są w ten sposób, że:

 1. Wnioskodawca kupi a następnie wyda nagrody uprawnionym Uczestnikom,
 2. koszt nabycia własności nagród, jako jeden z elementów kosztu usługi, będzie fakturowany na Klienta łącznie z innymi uzgodnionym kosztami kompleksowej obsługi Programu, składającymi się z takich pozycji jak: koszt wydania i wysyłki nagród, inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc oraz określone wynagrodzenie Wnioskodawcy. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturach VAT w pozycji określonej mianem „Kompleksowa obsługa <tu nazwa Programu> - usługa marketingowa" oraz ”Kompleksowa obsługa <tu nazwa Programu> - nagrody. Wnioskodawca nie wystawia natomiast faktur Uczestnikom.

Prawidłowość powyższej praktyki została potwierdzona w drodze uzyskanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.12.14 r. IPPP1/443-1137/14-2/KC, gdzie wskazano, iż „Spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury na rzecz kontrahenta dokumentującej obie czynności, tj. usługi marketingowej i wydania nagród w ramach programu”. Powyższa interpretacja jest obowiązująca i Wnioskodawca stosuje się do niej w swojej działalności. Wnioskodawca i Klient są czynnymi podatnikami VAT, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Warunkiem wydania wybranej Nagrody lub Nagród jest złożenie zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami regulaminu, po wcześniejszym dokonaniu zakupu Produktów. Nagrody będą wysyłane Uczestnikom w terminie do 21 dni od daty poprawnego wyboru Nagrody lub Nagród. Wysyłka Nagród nastąpi przesyłką kurierską na koszt Organizatora na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda lub Nagrody zostaną wysłane Uczestnikowi na adres Uczestnika, który brał udział w Programie przy czym adresatem przesyłki będzie osoba reprezentująca Uczestnika, której dane zostały podane w trakcie rozmowy telefonicznej z Organizatorem. Uczestnik odbierający Nagrodę lub Nagrody jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru na formularzu okazanym mu razem z przesyłką zawierającą Nagrodę (Nagrody), który należy podpisać i przekazać kurierowi. Odmowa podpisania tego formularza skutkuje utratą prawa do otrzymania wybranej Nagrody lub Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki niedostarczone z winy Uczestnika. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny; w związku z tym Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora żadne roszczenie o zapłatę równowartości nagrody. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora nie później niż w terminie do dnia 30.11.15 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy...

Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie winna być przecząca, gdyż na Wnioskodawcy nie ciążą ani obowiązki pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku ani sporządzenia i wysłania dokumentacji PIT-8AR. Nagrody wydawane w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestników, a zatem wartość otrzymanej Nagrody stanowi przychód z tej działalności, czyli podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy wg właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ani sporządzania i wysyłania deklaracji PIT-8AR z tytułu Nagród wydawanych Uczestnikom.

Organizatorem przedmiotowego Programu będzie Wnioskodawca. Pojęcie organizatora Programu nie może odnosić się do Klienta. Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia w sposób następujący. Pojęcie „organizatora” nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, z tego względu należy odnieść się do definicji słownikowej. Pojęcie „organizatora” Słownik Języka Polskiego PWN , a także „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów” definiują jako - „osoba organizująca jakieś przedsięwzięcie, jakąś pracę”, zaś pojęcie „organizować” definiowane jest jako 1. „planować i koordynować poszczególne etapy jakichś działań”, 2. „tworzyć zespół do wspólnego działania lub zakładać instytucję, organizację itp.”, 3. „być czynnikiem, od którego zależy układ i funkcjonowanie elementów jakiejś całości”. Ponadto Wielki Słownik Języka Polskiego pod pojęciem „organizatora” rozumie „osobę lub instytucję, która planuje i przygotowuje jakieś przedsięwzięcie”, zaś pojęcie „planowania” określa jako „zastanawianie się, jak wykorzystać czas lub jak coś zrobić” oraz „opracowywanie projektu, według którego ma coś powstać”.

Określenie „przygotowywać” definiowane jest przez ten słownik jako „robienie czegoś w określonym celu, wiedząc, że potrzebne będzie w przyszłości”. W ocenie Wnioskodawcy przytoczone definicje bezsprzecznie dowodzą, iż to Wnioskodawca jest organizatorem przedmiotowego Programu, gdyż to Wnioskodawca (a nie jego Klient): planuje Program, koordynuje poszczególne etapy jego realizacji, tworzy Zespół pracowników i współpracowników celem wspólnego działania mającego na celu realizację Programu, jest czynnikiem, od którego zależy funkcjonowanie poszczególnych elementów funkcjonowania Programu, takich jak: stworzenie wizualizacji Programu, wybór i koordynacja prac drukarni produkującej materiały dla Uczestników, przygotowanie koncepcji, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie i wydanie nagród, obsługę reklamacji. To Wnioskodawca przygotowuje koncepcję Programu (zastanawia się, jak. wy korzystać czas oraz jak zorganizować (zrobić) Program), opracowuje projekt przygotowania i realizacji Programu (taki jak koncepcję, harmonogram wdrożenia, kosztorys, itp.) oraz podejmuje działania w określonym celu uruchomienia i bieżącej obsługi Programu. Wnioskodawca, jako Organizator działa we własnym imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący Program składa się ze współpracowników i pracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń w których realizowana jest obsługa Programu jest Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (np. kurierzy) jest Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Promocji do wydania nagród. Obowiązek ten ciąży na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten cel od Klienta. Program realizowany jest jako przyrzeczenie publiczne Wnioskodawcy, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.) na Wnioskodawcy, jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przewidział przypadku, w którym Agencja byłaby zwolniona z dotrzymania przyrzeczonej nagrody ani przypadku w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Ciężar ekonomiczny organizacji Programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z Uczestnikami. Wnioskodawca nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a Uczestnikiem, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wydającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem. Klient jest zobowiązującym się wobec Spółki Wnioskodawcy (a nie Uczestników) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast przychodami zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 omawianej ustawy, są między innymi otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń; w tym także stanowiące dochody z tzw. „innych źródeł” wymienione w art. 20 ust. 1, czyli również Nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.

W ocenie Wnioskodawcy wartość Nagród otrzymywanych w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany według zasad obowiązujących Uczestnika Programu. Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z treścią Regulaminu, Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności dokonują zakupów Produktów Klienta.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane Nagrody pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem przez Uczestnika działalności gospodarczej. Wartość otrzymanych Nagród stanowi zatem dla Uczestników przychód z działalności gospodarczej, wskazany w art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) zwaną dalej „u.p.d.o.p.” lub też w przypadku, gdy działalność Uczestnika prowadzona jest w formie działalności gospodarczej jednoosobowej - wartość otrzymanych Nagród stanowi przychód z tej działalności, o którym mowa w pkt 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., opodatkowany wg obowiązujących danego przedsiębiorcę zasad.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, oraz zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 2 u.p.d.o.p., wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, stanowią przychody z działalności gospodarczej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Nagrody wydawane w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestników, a zatem wartość otrzymanej Nagrody stanowi przychód z tej działalności, czyli podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ani sporządzania i wysłania deklaracji PIT-8AR z tytułu Nagród wydawanych Uczestnikom.

Zatem Wnioskodawca w odniesieniu do tych osób nie będzie występował w roli płatnika. Słuszność takiego stanowiska podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2015 r. nr IBPB-1-1/4511-315/15/ZK. Jedynie na marginesie należy zauważyć, iż obowiązki te nie będą też ciążyły na Kliencie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art, 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), i tak treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Agencja) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych i motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

W ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca otrzymał od swojego kontrahenta działającego w branży produktów motoryzacyjnych, zwanego dalej „Klientem” zlecenie świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Klienta usługi marketingowej polegającej na organizacji i prowadzeniu Programu i wydaniu nagród.

Program, którego organizację i obsługę Klient zlecił Wnioskodawcy, ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży oraz promocję produktów Klienta. Organizatorem Programu będzie Wnioskodawca. W Programie będą mogli brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzą sprzedaż Produktów i którzy posiadają otwarty rachunek kupiecki i dokonują bezpośrednich zakupów Produktów u Klienta („Uczestnicy”).

Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik powinien zostać zaproszony do udziału w Programie przez przedstawiciela Klienta, w okresie trwania Programu dokonać zakupu Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.

Zakup Produktów powinien zostać dokonany jako jednorazowy i zarejestrowany w systemie komputerowym Klienta. Nie dopuszcza się możliwości sumowania kilku zamówień. Z Programu wyłączone są zakupy Produktów na potrzeby przetargów oraz zakupy objęte rabatami specjalnymi Klienta. Program polega na tym, że Uczestnicy, którzy dokonają zakupu Produktów, otrzymają gwarantowaną nagrodę stosownie do wartości dokonanych zakupów oraz wyboru Uczestnika.

Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem dokonywane są w ten sposób, że:

 1. Wnioskodawca kupi a następnie wyda nagrody uprawnionym Uczestnikom,
 2. koszt nabycia własności nagród, jako jeden z elementów kosztu usługi, będzie fakturowany na Klienta łącznie z innymi uzgodnionym kosztami kompleksowej obsługi Programu, składającymi się z takich pozycji jak: koszt wydania i wysyłki nagród, inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc oraz określone wynagrodzenie Wnioskodawcy.

Warunkiem wydania wybranej Nagrody lub Nagród jest złożenie zamówienia na Nagrodę przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami regulaminu, po wcześniejszym dokonaniu zakupu Produktów.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku pobrania przez niego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydaniem nagrody osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z otrzymaniem nagrody z tytułu sprzedaży premiowej, to będzie to przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do Klienta Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.