IPPB1/4511-1391/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

PIT -w zakresie obowiązków płatnika.
IPPB1/4511-1391/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek
 3. przychód
 4. płatnik
 5. usługi doradcze
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Sp. z o.o. <dalej: E. lub Spółka> zawarła umowę o świadczenie usług <dalej: Umowa> z Panem Szymonem B. <dalej: A.>, który jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. A. pełni w Spółce również funkcję Prezesa Zarządu. Z tytułu pełnienia swej funkcji A. otrzymuje wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. A. nie posiada ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z E.
 3. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez A. na rzecz Spółki odpłatnych usług doradczych polegających m.in. na:
  • opracowywaniu i uaktualnianie strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania Spółki w zakresie e-commerce;
  • analizowaniu, opiniowaniu oraz przedstawianiu Spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących działalności sprzedażowych witryn internetowych prowadzonych przez Spółkę, w szczególności:...
  • monitorowaniu trendów rynkowych w e-commerce oraz działalności w zakresie handlu internetowego podmiotów konkurencyjnych;
  • konsultacjach w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce;
  • udzielaniu rekomendacji dotyczących wyboru technologii wspierających działalność e-commerce prowadzoną przez Spółkę;
  • konsultacjach w zakresie działalności i rozwoju portali społecznościowych prowadzonych przez Spółkę, w szczególności:...
 4. Usługi świadczone przez A. na rzecz Spółki mają charakter wyłącznie doradczy. Zgodnie z Umową, A. nie przysługuje prawo do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu świadczonych usług. E. wskazuje także, że zakres ww. usług różni się od czynności i zadań wykonywanych przez A. jako prezesa zarządu Spółki.
 5. Usługi mogą być świadczone w siedzibie A., siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu ustalonym przez strony Umowy. Umowa zobowiązuje A. do aktywnego świadczenia usług z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy, przy zachowaniu zasad poufności. Umowa nie określa czasu, który A. powinien poświęcić na wykonywanie usług.
 6. Przy świadczeniu Usług, A. może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadać wobec E. jak za własne. A. ponosi również pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółki oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług.
 7. A. zobowiązany jest do przedstawiania Spółce raportów potwierdzających wykonywanie usług doradczych w danym miesiącu kalendarzowym lub załączania do faktury raportu ze specyfikacją wykonanych usług. Raporty doręczane są Spółce do akceptacji wraz z fakturami.
 8. Za Usługi świadczone na rzecz E., A. otrzymuje wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - przyznawane według zasad obowiązujących w Spółce. W celu wykonywania Usług, Spółka udostępnia A. niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie.
 9. A. złożył Spółce oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi na podstawie Umowy, wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt . 3 Ustawy o pdof.
 10. A. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Usługi świadczone przez niego na podstawie Umowy podlegają podatkowi VAT i nie są z niego zwolnione. Z tytułu świadczonychusług A. wystawia faktury VAT na E.
 11. Spółka również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. E. wykorzystuje i będzie wykorzystywać usługi świadczone przez A. wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. do świadczenia usług i sprzedaży towarów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy Spółka jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof) od wynagrodzenia wypłacanego A. z tytułu usług doradczych wykonywanych na podstawie Umowy...
 2. Czy E. ma prawo obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony wykazany w prawidłowych fakturach wystawianych przez A....

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczek na pdof od wynagrodzenia A. płatnego na podstawie Umowy

 1. Od wynagrodzenia wypłacanego A. na podstawie Umowy, Spółka byłaby zobowiązana do potrącenia zaliczki na pdof i jej wpłaty do odpowiedniego urzędu skarbowego, jeżeli m.in.:
  1. wynagrodzenie A. stanowiłoby przychód ze stosunku pracy (na podstawie art. 31 Ustawy o pdof) albo
  2. wynagrodzenie stanowiłoby przychód z działalności A. wykonywanej osobiście z tytułów wymienionych w art. 13 pkt . 2 i 4-9 Ustawy o pdof (na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o pdof).
   Ad a) Czynności A. na podstawie Umowy nie powinny zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Brak jest bowiem elementu podporządkowania A. (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez A. na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Umowa nie określa również czasu wykonywania przez A. czynności na podstawie Umowy, zobowiązuje jedynie A. do wykonywania czynności w sposób aktywny. Umowa nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług; może nim być siedziba Spółki, A. lub inne miejsce ustalone przez E. i A.. W związku z powyższym, E. nie będzie płatnikiem, o którym mowa w art. 31 Ustawy o pdof.
   Ad b) Za przychody z działalności wykonywanej osobiście wymienione w art. 13 pkt . 2 i 4-9 Ustawy o pdof uznaje się m.in.:
   1. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby Fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich ( art. 13 pkt . 8 Ustawy o pdof);
   2. przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych ( art. 13 pkt . 7 Ustawy o pdof);
   3. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt . 7 Ustawy o pdof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej ( art. 13 ust. 9 Ustawy o pdof).
 2. Umowa nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa została zawarta w ramach zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez A. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia usług przez A. nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt . 8 Ustawy o pdof. Nawet jednak w przypadku zakwalifikowania wynagrodzenia A. jako przychodu uzyskiwanego z tytułów wymienionych w art. 13 pkt . 8 Ustawy o pdof (tj. z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło), E. nie ma i nie będzie miała obowiązku pobierania zaliczki na pdof, ponieważ A. złożył jej oświadczenie, że usługi wykonywane przez niego na podstawie Umowy, wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt . 3 Ustawy o pdof ( art. 41 ust. 2 Ustawy o pdof).
 3. Przychody z usług doradczych na podstawie Umowy nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt . 7 Ustawy o pdof) lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie ( art. 13 pkt . 9 Ustawy o pdof). Przedmiotem Umowy są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter, w tym brak możliwości podejmowania decyzji przez A. dotyczących wykorzystania rezultatu usług świadczonych na podstawie Umowy. Ponadto, za czynności zarządcze, tj. prowadzenie spraw E. oraz jej reprezentowanie, A. jako Prezes Zarządu E., otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 4. W związku z powyższym, Spółka nie ma i nie będzie miała obowiązku potrącenia zaliczek na pdof od wynagrodzenia wypłacanego A., ponieważ do E. nie będzie mieć zastosowania art. 41 ust. 1 Ustawy o pdof.
 5. W ocenie Spółki przychody A. uzyskiwane na podstawie Umowy, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt . 3 Ustawy o pdof.
 6. Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt . 6 Ustawy o pdof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt . 1,2 i 4-9 Ustawy o pdof.
 7. Usługi na podstawie Umowy są wykonywane przez A. w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która ma charakter zarobkowy, tj. jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku. A. wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych) oraz ciągły (działalność jest prowadzona stale od 2003 roku). Ponadto, przychody A. z Umowy nie stanowią przychodów ze stosunku pracy ani z działalności wykonywanej osobiście.
 8. Na podstawie art. 5b Ustawy o pdof, czynności wykonywane przez A. na podstawie Umowy nie zostaną jednak uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o pdof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:
  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka, oraz
  2. usługi A. wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez E., oraz
  3. A. nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
   Ad i) A. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na E.
   Ad ii) Umowa nie jest i nie będzie wykonywana pod kierownictwem, nie ma w niej również zapisów o podległości A. wobec Spółki. Umowa wyznacza osobę uprawnioną do kontaktów z A., w tym do określania z nim zakresu usług oraz do odbioru rezultatu świadczonych usług. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy jest siedziba Spółki, A. lub inne miejsce w zależności od potrzeb. Umowa wskazuje, że usługi mają być świadczone w sposób aktywny, nie zawiera jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. Druga przesłanka nie jest więc spełniona.
   Ad iii) A. ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność A. wobec Spółki i wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie Umowy, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.
 9. W związku z powyższym, nie jest spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 Ustawy o pdof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof.
 10. W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze A. na podstawie Umowy można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt . 3 Ustawy o pdof, a w takim przypadku E. nie ma obowiązku pobierania zaliczek na pdof od wypłacanego wynagrodzenia.
 11. Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów. Przykładowo wskazać można:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.