IPPB1/4511-1333/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy?
IPPB1/4511-1333/15-2/ECinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. obowiązek płatnika
  3. program motywacyjny
  4. programy lojalnościowe
  5. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z wydaniem nagród związanych z programem motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z wydaniem nagród związanych z programem motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m. in. w zakresie organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia l9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612) oraz programów lojalnościowych i motywacyjnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza zawrzeć co najmniej dwie analogiczne w swojej treści umowy w zakresie przygotowania koncepcji, wdrożenia oraz obsługi programu motywacyjnego (dalej również „Program”) z co najmniej dwoma niepowiązanymi ani kapitałowo ani osobowo spółkami kapitałowymi, prowadzącymi działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (dalej również „Klient”, „Klienci”, „Partnerzy”), które sprzedają swoje produkty (dalej również „Produkty”) za pośrednictwem tych samych dystrybutorów (hurtowni) na terenie całej Polski (dalej również „Hurtownie”) do tej samej grupy odbiorców, będących podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie instalacji produktów Klientów (dalej: „Elektrycy”, „Uczestnicy”).

Produkty Klientów są względem siebie komplementarne, w takim rozumieniu, iż Elektrycy w swojej działalności gospodarczej, potrzebują wykorzystać wybrane Produkty obu Klientów, gdyż wykorzystanie Produktów z kategorii oferowanych przez jednego z Klientów wymaga obowiązkowo wykorzystania Produktów z kategorii oferowanych przez drugiego z Klientów.

Celem planowanego Programu jest wzrost sprzedaży Produktów Klientów w grupie Elektryków realizowany w o parciu o czynniki motywacyjne i dzięki działaniom edukacyjnym, mającym na celu skłonienie Elektryków do wyboru Produktów oferowanych przez Klientów (a nie produktów konkurencyjnych producentów w ramach każdej z kategorii rynkowych). Pomimo, iż Program będzie miał charakter multipartnerski (konsorcyjny) w rozumieniu takim, iż finansowany będzie przez obu Klientów wg zasad opisanych w dalszej części niniejszego Wniosku, to Wnioskodawca zamierza zawrzeć odrębne umowy (o analogicznej lecz nie dokładnie identycznej treści) z każdym z Klientów.

Wnioskodawca nie zamierza zawierać umowy trójstronnej z dwoma Klientami łącznie, ani też umowy w ramach której stroną byłoby konsorcjum Klientów. Nadto, obie umowy dopuszczać będą sytuację w ramach której do Programu dołączą kolejni producenci produktów (niekonkurencyjnych wobec Produktów Klientów) skierowanych do Elektryków sprzedawanych za pośrednictwem Hurtowni lub jeden z Klientów zakończy swój udział w Programie (w efekcie czego Program zatraci swój charakter multipartnerski (konsorcyjny), obejmować będzie Produkty tylko jednego Klienta oraz finansowany będzie przez wyłącznie jednego Klienta).

Uczestnikami Programu mogą być Elektrycy, tj. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej świadczą usługi elektryczno-instalacyjne, którzy dokonali zakupu Produktów w Hurtowniach zgłosili się do Programu i uzyskali indywidualny numer identyfikacyjny (dalej również: „ID”) przyznawany przez Organizatora Programu każdemu Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Programu. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest zgłoszenie Uczestnika, dokonane w trakcie trwania Programu, polegające na wypełnieniu i przesłaniu papierowej wersji formularza zgłoszeniowego bądź wrzuceniu wypełnionej papierowej wersji formularza zgłoszeniowego do jednej z urn znajdujących się w Hurtowniach albo wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Programu.

Wypełnienie i przesyłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika oznacza przystąpienie do Programu oraz zgodę na jego realizację zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym, podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa bądź naruszenia interesów Partnerów lub Hurtowni. O fakcie wykluczenia Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. Organizator nie będzie uwzględniał Punktów wynikających z zakupów Produktów dokonanych po dacie wykluczenia Uczestnika (podjęcia decyzji przez Organizatora). W razie wykluczenia Uczestnika, Wnioskodawca ma ponadto prawo anulować wszystkie Punkty przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu, skierować do niego roszczenie o zwrot wszystkich Nagród.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Wnioskodawcy pisemne oświadczenie. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy Produktów objętych Programem. Zmiana polegać może na dodaniu nowych Produktów lub usunięciu Produktów, które znajdą się na pierwotnej liście. Zmiana polegająca na dodaniu lub usunięciu nowych Produktów staje się skuteczna z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej Programu. Zmiana Produktów objętych listą Produktów nie ma wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z nabycia Produktów przed dniem, w którym zmiana stała się skuteczna.

Program polega na zbieraniu przez Uczestnika znaków legitymacyjnych - punktów (dalej również „Punkty”) z tytułu zakupu Produktów w Hurtowniach, które to Punkty Uczestnicy następnie mogą zamieniać na nagrody rzeczowe oraz vouchery uprawniające do dokonania zakupów w Hurtowniach. Rozważane jest rozszerzenie listy Nagród o nagrody pieniężne. Punkty za zakup Produktów w Hurtowniach są automatycznie i bezpośrednio naliczane na wirtualne konta Uczestnika dostępne na stronie internetowej Programu na podstawie danych zakupowych otrzymanych przez Wnioskodawcę z Hurtowni w ciągu 72 godzin od daty dokonania transakcji zakupu (z zastrzeżeniem prawa przysługującemu Wnioskodawcy do weryfikacji faktycznego charakteru transakcji zakupu Produktów). W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktów, za które Wnioskodawca naliczył punkty, Punkty zostaną odjęte z Konta Uczestnika stosownie do ilości zwróconych Produktów. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy naliczeniem Punktów za zakupy dokonane w Hurtowniach, a odjęciem Punktów z Konta Uczestnika z przyczyn np. związanych ze zwrotem kupionych Produktów do Hurtowni Uczestnik wykorzysta naliczone Punkty, Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania zwrotu niesłusznie otrzymanej Nagrody lub równowartości tej Nagrody. Uczestnik w okresie trwania Programu może zażądać wymiany posiadanych Punktów (całości lub określonej części) na Nagrody, z zastrzeżeniem jednak, iż saldo Punktów na koncie Uczestnika nie może mieć wartości ułamkowej lub ujemnej. Lista Nagród dostępna będzie na stronie internetowej Programu wraz z wartością punktową przypisaną do każdej Nagrody, określającą liczbę Punktów, o którą zostanie pomniejszone saldo punktowe Uczestnika, który zamówi daną Nagrodę. Warunkiem złożenia zamówienia na Nagrodę jest posiadanie przez Uczestnika salda Punktów nie mniejszego niż wartość punktowa przypisana do zamawianej Nagrody. W celu zamówienia Nagrody Uczestnik winien skorzystać z funkcjonalności zamawiania Nagród dostępnej na stronie internetowej Programu, zgodnie z zamieszczonymi na niej instrukcjami zamawiania Nagród. O ile wybraną Nagrodą będzie rzecz ruchoma, Organizator zobowiązuje się do dostarczenia jej przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty na adres wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym w ciągu 21 dni roboczych od daty poprawnie złożonego przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę.

Organizator przypisze każdego z Uczestników do jednego z czterech poziomów uczestnictwa w Programie w zależności od liczby Punktów, jaką Uczestnik zgromadził w Programie, wg poniższych zasad: poziom uczestnictwa 1 („Gość”) do którego przypisani będą Uczestnicy niezarejestrowani - w ramach którego Uczestnik posiada ograniczony dostęp do treści Strony internetowej Programu, poziom uczestnictwa 2 („Początkujący”) do którego przypisani będą Uczestnicy zarejestrowani, którzy zgromadzili nie więcej niż 5 999 Punków - w ramach którego Uczestnik posiada pełen dostęp do treści strony internetowej Programu, poziom uczestnictwa 3 („Zaawansowany”) do którego przypisani będą Uczestnicy zarejestrowani, którzy zgromadzili od 6 000 do 19 999 Punktów - w ramach którego Uczestnik posiada pełen dostęp do treści Strony internetowej Programu oraz może korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Programu oferowanych Uczestnikom na tym Poziomie uczestnictwa, a także uprawniony jest do jednorazowego otrzymania nagrody rzeczowej, poziom uczestnictwa 4 („Ekspert”) do którego przypisani będą Uczestnicy zarejestrowani, którzy zgromadzili powyżej 20 000 Punktów - w ramach którego Uczestnik posiada pełen dostęp do treści strony internetowej Programu, może korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Programu oferowanych Uczestnikom na tym poziomie uczestnictwa, uprawniony jest do jednorazowego otrzymania nagrody rzeczowej, a także może korzystać z bezpłatnych szkoleń, spotkań integracyjnych, pomocy w obsłudze dużych inwestycji świadczonej przez Partnerów Programu. Wartości brzegowe poziomów uczestnictwa wyrażone w punktach mogą ulegać zmianie. Informacja o tym, do którego poziomu uczestnictwa został przypisany Uczestnik dostępna jest po zalogowaniu na konto Uczestnika.

Rozliczenia Wnioskodawcy z Klientami, przebiegać będzie w taki sposób, iż Wnioskodawca w uzgodnionych i zapisanych w każdej z umów zawartych z Klientami terminach wystawiać będzie faktury VAT. Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z każdym z Klientów dokonywane będą w ten sposób, że Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną usługę marketingową, na które składać się będzie ustalona kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności, kwota kosztów poniesionych przez podwykonawców powiększona o prowizję Wnioskodawcy, kwota odpowiadająca kwocie nagród wydanych (wypłaconych) uczestnikom. Powyższe składniki zostaną ujęte na fakturze VAT w pozycjach określonych mianem „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego <tu nazwa Programu> - usługa marketingowa <z określeniem rodzaju tej usługi>”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego <tu nazwa Programu> - nagrody pieniężne”, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego <tu nazwa Programu> - nagrody rzeczowe, o których mowa w zał. 11 ust 28a-28d ustawy o VAT, „kompleksowa obsługa Programu motywacyjnego <tu nazwa Programu> - pozostałe nagrody rzeczowe, przy czym kwota stanowiąca równowartość; nagród wypłacanych (wydawanych) Uczestnikom Programu wkalkulowana będzie w wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy z każdym z Klientów stanowić będzie podstawę opodatkowania VAT, gdyż wypłata (wydanie) nagród Uczestnikom stanowić będzie element zobowiązania Wnioskodawcy wykonywanego w ramach czynności składających się na bieżącą obsługę Programu, z zastrzeżeniem iż Wnioskodawca może wystawić Klientowi także faktury pro-forma.

Kosztem nabycia nagród i wydania ich uczestnikom Wnioskodawca obciążać będzie Klientów, gdyż wartość ta stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia należnego Spółce Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usługi organizacji i obsługi Programu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zapłata przez Klienta części wynagrodzenia obejmującego wartość nagród nie jest powiązana z momentem wydania nagród uczestnikom programu. Kwota odpowiadająca wartości towarów stanowiących Nagrody uiszczana będzie przed Klientów niejednokrotnie jeszcze przed formalnym złożeniem zamówienia na Nagrody i ich wydaniem, w terminach wynikających z ustalonego w umownie harmonogramu płatności. Zdaniem Wnioskodawcy za w pełni uzasadnione należy uznać postępowanie zgodnie z którym dostawę towarów, które przekazywane będą bezpośrednio Uczestnikom udokumentować należy przez wystawienie faktur VAT dla Klientów. Przy czym nie ma przeszkód prawnych, aby wartość tych towarów została wykazana w jednej fakturze wystawionej przez Spółkę dla Klienta dokumentującej zarówno dostawę towarów jak i świadczenie usług marketingowych. Obowiązkiem Spółki będzie wyłącznie wykazanie tych dwóch czynności w dwóch odrębnych pozycjach (lub osobnych fakturach) z podziałem na wartość należnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych i z tytułu dostaw towarów (wartości nagród, które zostaną wydane Uczestnikom Programu).

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w odpowiedzi na wniosek Spółki w interpretacji z dnia 29 grudnia 2014 r. nr IPPP1/443-1137/14-2/KC. Interpretacja ta jest ważna i Wnioskodawca stosuje się do niej w swojej działalności gospodarczej. Podział kosztów nabycia i wydania nagród będzie dzielony na Klientów wg parytetu Punktów zamienionych („spalonych” w rozumieniu takim, że w momencie zamówienia przez Uczestnika Nagrody, saldo punktowe konta Uczestnika w Programie pomniejszane będzie o odpowiednią wartość Punktów, przypisanych do danej Nagrody) przez Uczestnika zamawiającego daną Nagrodę wyemitowanych wskutek zakupu przez Uczestnika Produktów danego Klienta. Punkty będą spalane na zasadzie first in first out, to znaczy w pierwszej kolejności na nagrody zostaną zamienione punkty wyemitowane jako pierwsze (najstarsze).

Obrazując powyższe przykładem: Uczestnik kupił Produkty Klienta A wskutek czego otrzyma 10 Punktów i produkty Klienta B wskutek czego otrzymał 90 Punktów. Łącznie Uczestnik zgromadził 100 Punktów. Uczestnik zamienił zgromadzone Punkty na Nagrodę o wartości 50 Punktów. Koszt nabycia i wydania nagrody (uwzględniając prowizję Wnioskodawcy) zostałby w sytuacji opisanej niniejszym przykładem podzielony tak, że 20% kosztu pokryje Klient A (gdyż zakup jego Produktów pozwolił na wyemitowanie 10 pkt Punktów i jako że były one wyemitowane, jako pierwsze zostaną wykorzystane w całości na pokrycie wartości punktowej nagrody, zaś 80% kosztu pokryje Klient B (gdyż zakup jego Produktów pozwolił na wyemitowanie 90 Punktów z czego 40 punktów zostanie wykorzystanych na pokrycie wartości punktowej nagrody).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu wydania nagród na Wnioskodawcy, jako Organizatorze ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy...

Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie powinna być negatywna bowiem nagrody wydane w ramach Programu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi), o którym mowa w art. 10 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) albo przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi), o którym mowa w art. 12 pkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających odpowiednio z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organizatorem przedmiotowego Programu będzie Wnioskodawca. Pojęcie organizatora Programu nie może odnosić się do żadnego z Klientów, ani obu Klientów łącznie. Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia w sposób następujący. Pojęcie „organizatora” nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, z tego względu należy odnieść się do definicji słownikowej. Pojęcie „organizatora” Słownik Języka Polskiego PWN , a także „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów” definiują jako „osoba organizująca jakieś przedsięwzięcie, jakąś pracę”, zaś pojęcie „organizować” definiowane jest jako 1. „planować i koordynować poszczególne etapy jakichś działań”, 2. „tworzyć zespół do wspólnego działania lub zakładać instytucję, organizację itp.”, 3. „być czynnikiem, od którego zależy układ i funkcjonowanie elementów jakiejś całości”. Ponadto Wielki Słownik Języka Polskiego pod pojęciem „organizatora” rozumie „osobę lub instytucję, która planuje i przygotowuje jakieś przedsięwzięcie”, zaś pojęcie „planowania” określa jako „zastanawianie się, jak wykorzystać czas lub jak coś zrobić” oraz „opracowywanie projektu, według którego ma coś powstać”. Określenie „przygotowywać” definiowane jest przez ten słownik jako „robienie czegoś w określonym celu, wiedząc, że potrzebne będzie w przyszłości”.

W ocenie Wnioskodawcy przytoczone definicje bezsprzecznie dowodzą, iż to Wnioskodawca będzie organizatorem przedmiotowego Programu, gdyż to Wnioskodawca (a nie jego Klienci): planuje Program, koordynuje poszczególne etapy jego realizacji, tworzy Zespół pracowników i współpracowników celem wspólnego działania mającego na celu realizację Programu, jest czynnikiem, od którego zależy funkcjonowanie poszczególnych elementów funkcjonowania Programu, takich jak: stworzenie wizualizacji Programu, wybór i koordynacja prac drukarni produkującej materiały dla Uczestników, przygotowanie koncepcji, zakup, magazynowanie, konfekcjonowanie i wydanie nagród, obsługę reklamacji. To Wnioskodawca przygotowuje koncepcję Programu (zastanawia się, jak wykorzystać czas oraz jak zorganizować (zrobić) Program), opracowuje projekt przygotowania i realizacji Programu (taki jak koncepcję, harmonogram wdrożenia, kosztorys, itp.) oraz podejmuje działania w określonym celu uruchomienia i bieżącej obsługi Programu. Wnioskodawca, jako Organizator działa we własnym imieniu, w rozumieniu takim, iż zespół obsługujący Program składa się ze współpracowników i pracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń w których realizowana jest obsługa Programu jest Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (np. kurierzy) jest Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Promocji do wydania nagród. Obowiązek ten ciąży na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzymał on środków na ten Klienta.

Program realizowany będzie jako przyrzeczenie publiczne Wnioskodawcy, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 na Wnioskodawcy, jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciążył będzie obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przewidział przypadku, w którym Wnioskodawca byłby zwolniony z dotrzymania przyrzeczonej nagrody ani przypadku w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Ciężar ekonomiczny organizacji Programu obciążać będzie Klientów, jednakże w ramach realizacji Programu Klienci nie będą wchodzili na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z Uczestnikami. Wnioskodawca nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientami a Uczestnikiem, ale działając na rzecz Klientów jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wydającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientami. Klienci są zobowiązującymi się wobec Spółki Wnioskodawcy (a nie Uczestników) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póżn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast przychodami zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 omawianej ustawy, są między innymi otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, w tym także stanowiące dochody z tzw. „innych źródeł” wymienione w art. 20 ust. 1, czyli również Nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.

W ocenie Wnioskodawcy wartość Nagród otrzymywanych w Programie stanowi przychód z działalność gospodarczej, opodatkowany według zasad obowiązujących Uczestnika Programu. Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z treścią Regulaminu, Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności dokonują zakupów Produktów Klientów objętych Programem. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane Nagrody pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem przez Uczestnika działalności gospodarczej. Wartość otrzymanych Nagród stanowi zatem dla Uczestników przychód z działalności gospodarczej, wskazany w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 201(4 r. poz. 851, z późn. zm.) zwaną dalej „u.p.d.o.p. lub też w przypadku, gdy działalność Uczestnika prowadzona jest w formie działalności gospodarczej jednoosobowej - wartość otrzymanych stanowi przychód z tej działalności, o którym mowa w pkt 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., opodatkowany wg obowiązujących danego przedsiębiorcę zasad.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, oraz zgodnie ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, stanowią przychody z działalności gospodarczej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Nagrody wydawane w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestników, a zatem wartość otrzymanej Nagrody / Nagród stanowić będzie przychód z tej działalności, czyli podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ani sporządzania i wysłania deklaracji PIT-8A z tytułu Nagród wydawanych Uczestnikom. Zatem Wnioskodawca w odniesieniu do tych osób nie będzie występował w roli płatnika.

Słuszność takiego stanowiska podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2015 r. nr IBPB-1-1/4511-315/15/ZK. Jedynie na marginesie należy zauważyć, iż obowiązki te nie będą też ciążyły na Klientach Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m. in. w zakresie organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia l9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612) oraz programów lojalnościowych i motywacyjnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza zawrzeć co najmniej dwie analogiczne w swojej treści umowy w zakresie przygotowania koncepcji, wdrożenia oraz obsługi programu motywacyjnego (dalej również „Program”) z co najmniej dwoma niepowiązanymi ani kapitałowo ani osobowo spółkami kapitałowymi, prowadzącymi działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (dalej również „Klient”, „Klienci”, „Partnerzy”), które sprzedają swoje produkty (dalej również „Produkty”) za pośrednictwem tych samych dystrybutorów (hurtowni) na terenie całej Polski (dalej również „Hurtownie”) do tej samej grupy odbiorców, będących podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie instalacji produktów Klientów (dalej: „Elektrycy”, „Uczestnicy”).

Produkty Klientów są względem siebie komplementarne, w takim rozumieniu, iż Elektrycy w swojej działalności gospodarczej, potrzebują wykorzystać wybrane Produkty obu Klientów, gdyż wykorzystanie Produktów z kategorii oferowanych przez jednego z Klientów wymaga obowiązkowo wykorzystania Produktów z kategorii oferowanych przez drugiego z Klientów.

Celem planowanego Programu jest wzrost sprzedaży Produktów Klientów w grupie Elektryków realizowany w o parciu o czynniki motywacyjne i dzięki działaniom edukacyjnym, mającym na celu skłonienie Elektryków do wyboru Produktów oferowanych przez Klientów (a nie produktów konkurencyjnych producentów w ramach każdej z kategorii rynkowych). Pomimo, iż Program będzie miał charakter multipartnerski (konsorcyjny) w rozumieniu takim, iż finansowany będzie przez obu Klientów wg zasad opisanych w dalszej części niniejszego Wniosku, to Wnioskodawca zamierza zawrzeć odrębne umowy (o analogicznej lecz nie dokładnie identycznej treści) z każdym z Klientów.

Wnioskodawca nie zamierza zawierać umowy trójstronnej z dwoma Klientami łącznie, ani też umowy w ramach której stroną byłoby konsorcjum Klientów. Nadto, obie umowy dopuszczać będą sytuację w ramach której do Programu dołączą kolejni producenci produktów (niekonkurencyjnych wobec Produktów Klientów) skierowanych do Elektryków sprzedawanych za pośrednictwem Hurtowni lub jeden z Klientów zakończy swój udział w Programie (w efekcie czego Program zatraci swój charakter multipartnerski (konsorcyjny), obejmować będzie Produkty tylko jednego Klienta oraz finansowany będzie przez wyłącznie jednego Klienta).

Uczestnikami Programu mogą być Elektrycy, tj. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej świadczą usługi elektryczno-instalacyjne, którzy dokonali zakupu Produktów w Hurtowniach zgłosili się do Programu i uzyskali indywidualny numer identyfikacyjny (dalej również: „ID”) przyznawany przez Organizatora Programu każdemu Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Programu. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest zgłoszenie Uczestnika, dokonane w trakcie trwania Programu, polegające na wypełnieniu i przesłaniu papierowej wersji formularza zgłoszeniowego bądź wrzuceniu wypełnionej papierowej wersji formularza zgłoszeniowego do jednej z urn znajdujących się w Hurtowniach albo wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Programu.

Program polega na zbieraniu przez Uczestnika znaków legitymacyjnych - punktów (dalej również „Punkty”) z tytułu zakupu Produktów w Hurtowniach, które to Punkty Uczestnicy następnie mogą zamieniać na nagrody rzeczowe oraz vouchery uprawniające do dokonania zakupów w Hurtowniach. Rozważane jest rozszerzenie listy Nagród o nagrody pieniężne. Punkty za zakup Produktów w Hurtowniach są automatycznie i bezpośrednio naliczane na wirtualne konta Uczestnika dostępne na stronie internetowej Programu na podstawie danych zakupowych otrzymanych przez Wnioskodawcę z Hurtowni w ciągu 72 godzin od daty dokonania transakcji zakupu (z zastrzeżeniem prawa przysługującemu Wnioskodawcy do weryfikacji faktycznego charakteru transakcji zakupu Produktów).

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku pobrania przez niego i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 oraz sporządzenia deklaracji PIT-8AR, w związku z wydaniem nagrody osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą otrzymanej w związku z programem motywacyjnym.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z otrzymaniem nagrody w związku z programem motywacyjnym, to będzie to przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do Klienta Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.