IPPB1/4511-1244/15-3/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym
IPPB1/4511-1244/15-3/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca począwszy od 1 września 2015 roku w ramach uruchomionej działalności gospodarczej, rozpoczął świadczenie usług w zakresie umowy o współpracę ze Spółką. Umowa o współpracę na stanowisku Audytora Wewnętrznego dotyczy świadczenia usług kontroli/audytu wewnętrznego.

Przedmiotem powyższej Umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Spółki usług Audytu Wewnętrznego, obejmujących w szczególności:

 1. Ocenę systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie słabości systemu, braku zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, które mogą prowadzić do niewłaściwej, nieefektywnej lub nieskutecznej działalności operacyjnej i decyzyjnej,
 2. Uczestnictwo w projektach kontrolnych w ramach jednego lub kilku obszarów działalności,
 3. Analizę kluczowych procesów i zasobów pod kątem realizacji mechanizmów kontroli,
 4. Odpowiedzialności za projekty jednorazowe (np. kontrole doraźne),
 5. Uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej/audytu wewnętrznego,
 6. Przygotowywanie raportu z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami i zaleceniami,
 7. Pełnienie roli doradczej dla Zarządu oraz wszystkich pracowników w zakresie kontroli wewnętrznej,
 8. Realizowanie strategii w zakresie audytu wewnętrznego,
 9. Monitorowanie terminowości realizacji planów naprawczych i raportowanie wyników,
 10. Inne czynności zlecane przez Zleceniodawcę.”

Jako formę opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawca wybrał 19% podatek liniowy.

Od 1 października 2015 roku Spółka zaproponowała Wnioskodawcy dodatkową współpracę dotyczącą doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem spółki w formie umowy o pracę na część etatu.

Zakres obowiązków w zakresie umowy o pracę obejmuje:

 1. Identyfikowanie zagrożeń i ocena procesów zarządzania ryzykiem Spółki oraz-rekomendowanie działań naprawczych i zapobiegawczych.
 2. Weryfikacja procesów operacyjnych i systemów IT pod kątem występowania ryzyk operacyjnych.
 3. Koordynowanie i przeprowadzenie oceny i samooceny ryzyka we wszystkich jednostkach organizacyjnych i procesach Spółki.
 4. Prezentacja wyników i analiz dotyczących zarządzania ryzykiem Organom Spółki.
 5. Pełnienie funkcji doradczej w zakresie zarządzania ryzykiem.

W uzupełnieniu z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca oświadczył, że zakres obowiązków w ramach Umowy o Współpracę, którą podpisał ze Zleceniodawcą nie pokrywa się z zakresem obowiązków w ramach Umowy o Pracę z Pracodawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w 2015 i latach następnych, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym - 19%, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na zapis art. 9a, ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.

„Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. (uchylony),
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.”

Wnioskodawca przyjął założenie, że różnice w zakresie obowiązków z tytułu umowy o pracę i umowy o współpracę nie powodują utraty przywileju opodatkowania przychodów z tytułu działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza dodatkowo Interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB1/415-466/07-2/P z 2008 roku, że „wykonywanie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz obecnego pracodawcy w zakresie innym niż umowa o pracę daje prawo do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19% określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca bardzo prosi o potwierdzenie swojego założenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 powoływanej powyżej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże czynności te nie odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak wskazano we wniosku – charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę różni się całkowicie od świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania w 2015 roku i następnym uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.