IPPB1/4511-1232/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy Bank, dochowując należytej staranności, może powołać się na odebrane od Klienta Oświadczenia (o treści wskazane w stanie faktycznym), w celu wykazania, że osiągnięte przez Klienta dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiągane są w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej, a w konsekwencji, że na Banku nie spoczywa obowiązek wystawienia na rzecz Klienta informacji PIT-8C?
IPPB1/4511-1232/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. działalność gospodarcza
 3. formularze podatkowe
 4. informacja imienna
 5. papier wartościowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 613) § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego w zakresie obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia imiennej informacji PIT-8C.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych Klientów - osób fizycznych i spółek osobowych prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie, w jakim dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających <dalej: odpłatne zbycie papierów wartościowych> osiągane są w wykonywaniu przez wskazane podmioty działalności gospodarczej, Bank nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C (dla osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych).

Bank w celu ustalenia, czy Klient osiąga dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w wykonywaniu przez Klienta działalności gospodarczej podejmuje działania w celu dochowania należytej staranności. W pierwszej kolejności Bank ustala, czy zbywane papiery wartościowe oraz pochodne instrumenty finansowe zapisane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (produkt dedykowany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Następnie Bank weryfikuje poprawność złożonej przez Klienta dyspozycji sprzedaży papierów wartościowych tj. czy dyspozycja została złożona przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą albo osoby umocowane do działania w imieniu osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Pomocniczo możliwa jest również weryfikacja, czy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych wpłynie na rachunek pieniężny Klienta. Niemniej z uwagi na specyfikę rozliczeń, czynnik ten nie jest uznawany za rozstrzygający o charakterze transakcji.

W posiadaniu Banku, co do zasady, jest również przekazana przez Klienta umowa spółki (aczkolwiek Bank nie dysponuje narzędziami pozwalającymi niewątpliwie potwierdzić aktualność dokumentów). Bank sprawdza zapisy formułujące zakres prowadzonej przez Klienta działalności zgłoszonej pod numerem REGON, w celu potwierdzenia, że obejmuje ona czynności z zakresu związanego z działalnością finansową oraz obrotu papierami wartościowymi lub działalności podobnej (z uwagi na ocenny charakter przedmiotowego badania oraz brak uprawnień faktycznych i prawnych Banku do rozstrzyganiu o zakresie czynności, które mogą mieścić się w obszarze działalności gospodarczej Klienta, prowadzona przez Bank analiza ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie potwierdzeniu ewentualnej możliwości uznania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych za przychody osiągane w ramach działalności gospodarczej Klienta).

W celu potwierdzenia analizy prowadzonej przez Bank, a przede wszystkim jednoznacznego rozstrzygnięcia o charakterze realizowanej przez Klienta transakcji, Bank odbiera od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki osobowej oświadczenie <dalej: Oświadczenie>, w którym Klient potwierdza, że:

 1. Obrót papierami wartościowymi realizowany jest w wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPDOF,
 2. Obrót papierami wartościowymi mieści się w zakresie prowadzenia działalności zgłoszonej pod numerem REGON,
 3. Przychody oraz koszty działalności polegającej na obrocie papierami wartościowymi (produkt dedykowany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) ujmowane są w księgach rachunkowych prowadzonych dla działalności gospodarczej i dla celów podatkowych,
 4. Nie znajdą zastosowania wyjątki w zakresie pkt a) tj. przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 UPDOF.

Wymaga również podkreślenia, że w sprawach spornych, gdy na podstawie KRS, numeru REGON albo umowy spółki niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie, czy odpłatne zbycie papierów wartościowych mieści się w ramach zgłoszonej przez osobę fizyczną lub spółkę działalności gospodarczej, jako rozstrzygające Bank traktuje otrzymane Oświadczenie.

W związku z faktem, iż obrót wykonywany przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej zostanie potwierdzone również Oświadczeniem Klienta, Bank nie wystawi mu informacji PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Bank, dochowując należytej staranności, może powołać się na odebrane od Klienta Oświadczenia (o treści wskazane w stanie faktycznym), w celu wykazania, że osiągnięte przez Klienta dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiągane są w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej, a w konsekwencji, że na Banku nie spoczywa obowiązek wystawienia na rzecz Klienta informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji odebrania od Klienta Oświadczenia, o treści określonej w stanie faktycznym, z zastrzeżeniem dochowania należytej staranności przez Bank, uzyskane przez Klienta dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych zasadne jest uznać za osiągane w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej, a w konsekwencji Bank nie ma obowiązku wystawienia na rzecz Klienta informacji PIT-8C.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 wyróżnia poszczególne źródła przychodów. W katalogu znalazły się m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Prawidłowa kwalifikacja przychodu do właściwego źródła przychodów determinuje metodologię opodatkowania tego przychodu.

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej, zawartą w przepisie art. 5a pkt 6 UPDOF, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność - m.in. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Definicja działalności gospodarczej oprócz prowadzenia działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły zawiera również stwierdzenia, iż uzyskiwane przychody nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 tej ustawy.

W analizowanym stanie faktycznym należy zwrócić uwagę na odrębne źródło przychodów wskazane przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF, które stanowią kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Na podstawie art. 30b ust. 1 UPDOF, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Niemniej wymaga podkreślenia, że przytoczony przepis nie znajdzie zastosowania do dochodów osiąganych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, jeżeli transakcje te realizowane są w wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 UPDOF).

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji gdy przedmiot działalności gospodarczej obejmuje dokonywanie inwestycji w papiery wartościowe lub pochodne instrumenty finansowe i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej podatnika. W konsekwencji nie aktywuje się po stronie Banku obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Z punktu widzenia Banku istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie, do którego źródła przychodów należą przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych osiągane przez Klienta. Kwalifikacja ich jako przychodów z kapitałów pieniężnych pociąga po stronie Banku dodatkowe obowiązki, wskazane w art. 39 ust. 3 UPDOF. Przepis stanowi, że osoby prawne są obowiązane w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

W celu poprawnego rozliczenia podatkowego analizowanej kategorii przychodów kluczowe znaczenie ma zatem sformułowanie „w wykonywaniu działalności gospodarczej” użyte w art. 30b ust. 4 UPDOF. Nie zostało ono precyzyjnie zdefiniowane, niemniej dla jego interpretacji należy odnieść się do ustawowej definicji działalności gospodarczej przytoczonej na wstępie. Dodatkowo zasadne jest oprzeć się na wykładni przeprowadzonej przez NSA w wyroku z dnia 6 marca 2013 r., sygn. II FSK 1364/11, w którym czytamy: „wykonywanie działalności gospodarczej to realizowanie założonego w umowie spółki i zadeklarowanego zgłoszeniem do właściwej ewidencji przedmiotu działalności, w przeciwieństwie do działań i operacji o charakterze okazjonalnym, wykonywanych ubocznie”.

Należy również dodać, że w orzecznictwie NSA kształtuje się również stanowisko w kwestii możliwości przyjęcia szerokiej wykładni terminu „w wykonywaniu działalności gospodarczej”: „przepis ten nie określa, co powinno być przedmiotem wykonywania działalności gospodarczej by nie stosować zasad określonych w ust. 1. W szczególności nie mówi się i nie wynika to z jakichkolwiek innych przepisów, że w art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. chodzi wyłącznie o działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, lecz o każdą działalność gospodarczą w wykonywaniu, której następuje realizacja tych praw. W związku z tym, kierując się wykładnia językową, zwrot „w wykonaniu działalności gospodarczej podatnika” oznacza tyle, co „w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej”, /.../w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. będzie całokształt działań podatnika, które można zakwalifikować jako służące celom prowadzonej przez podatnika aktywności gospodarczej. Będą to nie tylko działania polegające na wytwarzaniu, wykorzystywaniu czy sprzedaży rzeczy, jak też świadczeniu usług, lecz wszelkie czynności związane w sposób pośredni z ową aktywnością gospodarczą, jak np. wszelkie czynności organizatorskie, zabezpieczające. Można tutaj mówić o wszystkich czynnościach podatnika będących konsekwencją podjęcia przez niego działalności gospodarczej” (wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. II FSK 1117/13; analogiczne stanowisko zaprezentował również przykładowo NSA z dnia 20 września 2012 r., sygn. II FSK 377/11).

Zasadne jest podkreślić, że zwrot „w wykonywaniu działalności gospodarczej” w praktyce orzeczniczej rodzi liczne wątpliwości i trudności interpretacyjne co szczególnie obrazuje wyrok NSA z 4 grudnia 2014 r., sygn. II FSK 2561/12, w którym sędzia Bogusław Dauter zaprezentował zdanie odrębne. Zatem w wyroku wskazano: „zawarcie przez skarżącego umów opcji walutowych, jak i późniejsza realizacja praw z tych instrumentów finansowych, miały charakter okazjonalny, nieczęstotliwy, niezorganizowany. Przedsiębiorstwo skarżącego było zorganizowane w sposób odpowiadający potrzebom przedmiotu jego działalności, jakim była produkcja i naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych, a nie potrzebom obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi /.../ skarżący nie realizował w ten sposób przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie przy okazji prowadzenia takiej działalności podjął działania zmierzające do uzyskania dodatkowego przychodu z innego źródła przychodów”.

W uzasadnieniu odrębnym sędzia Bogusław Dauter wskazał na możliwość szerokiej interpretacji spornego terminu: „Użycie zwrotu „w wykonywaniu działalności gospodarczej” wskazuje na to, że ustawodawca wykonywanie działalności gospodarczej pojmuje szeroko /.../ Ustawodawca nie ograniczył (zawęził) tego zwrotu wyłącznie do przedmiotu działalności uwidocznionej we właściwym rejestrze (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)”.

Powyższe obrazuje, że kwestia możliwości zakwalifikowania osiąganych przez Klienta przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do przychodów z działalności gospodarczej rodzi liczne trudności interpretacyjne. Z drugiej strony bez rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii Bank nie może rozstrzygnąć o obowiązkach do wystawienia informacji PIT-8C.

Wymaga podkreślenia, że przyjmując wąską interpretację zwrotu „w wykonywaniu działalności . gospodarczej”, Bank nadal nie dysponuje zdefiniowanymi ustawą narzędziami pozwalającymi jednoznacznie i niewątpliwie rozstrzygnąć przedmiotową kwestię. Dochowując należytej staranności, Bank może sięgnąć do KRS albo umowy spółki. Jednakże Bank nie posiada uprawnień faktycznych jak i prawnych dla dokonania weryfikacji charakteru prowadzonej przez danego podatnika działalności (przykładowo Bank nie może zweryfikować, czy sprzedaż papierów wartościowych przez Klienta jest działalnością sporadyczną/okazjonalną). W ocenie Banku czynności te wykraczają poza zakres obowiązków płatnika.

Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia poprawności w realizacji obowiązków płatnika przez Bank oraz w celu zapewnienia rzetelnych informacji oraz uniknięcia ewentualnych nieścisłości, Bank odbiera od osób fizycznych oraz spółek osobowych prowadzących działalność gospodarczą Oświadczenie (treści wskazanej w stanie faktycznym), w którym to Klient potwierdza, czy osiągane dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów - finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających dokonywane są w ramach działalności gospodarczej. W ramach obecnie obowiązującej konstrukcji rozliczeń (uwzględniając analizowane przepisy), to wyłącznie Klient może dokonać pełnej i niewątpliwej analizy charakteru prowadzonej działalności (Klient może przykładowo posiadać indywidualną interpretację prawa podatkowego w przedmiotowej kwestii).

Zatem w przypadku otrzymania Oświadczenia, w którym Klient potwierdza, że:

 1. obrót papierami wartościowymi realizowany jest w wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 UPDOF,
 2. obrót papierami wartościowymi mieści się w zakresie prowadzenia działalności zgłoszonej pod numerem REGON,
 3. przychody oraz koszty działalności polegającej na obrocie papierami wartościowymi (produkt dedykowany dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) ujmowane są w księgach rachunkowych prowadzonych dla działalności gospodarczej i dla celów podatkowych,
 4. nie znajdą zastosowania wyjątki w zakresie pkt a) tj. przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 UPDOF.

Bank osiągane przez Klienta dochody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych kwalifikuje jako dochody z działalności gospodarczej odpowiednio osoby fizycznej lub spółki osobowej. W konsekwencji regulacja art. 39 UPDOF nie znajduje zastosowania i Bank nie wystawia Klientowi informacji PIT-8C.

Wymaga podkreślenia, że w kwestii obowiązków Banku w związku z art. 39 UPDOF w indywidualnej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. IPPB1/415-536/13-2/EC wskazał: „gdy wspólnicy takiej spółki uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu cyt. wyżej art. 5a pkt 6 oraz 5b ww. ustawy (a więc przychody, których ustawa nie kwalifikuje do innego źródła przychodów), przychody te uznaje się za przychody ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej”. Podobne stanowisko odnajdziemy również w interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2010 r. sygn. IPPB1/415-840/09-4/MT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów w postaci:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej, (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, sposób opodatkowania i jego wysokość ale również na obowiązki przewidziane w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. obowiązek przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 tej ustawy.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki nie mającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy a uzyskany przychód należy określić na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
 2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
 3. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Z brzmienia art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika jednak, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Dochodów, o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5 powoływanej ustawy).

Przez zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 30b ust. 4 powoływanej ustawy, należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie kupna i sprzedaży papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest inwestowanie w papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe a podatnik dokonuje takich transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i spełnia warunek sformułowany w cyt. art. 30b ust. 4 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem działalności gospodarczej nie jest inwestowanie w papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe, uzyskany przez podatnika przychód (dochód) stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 powoływanej ustawy. Tak uzyskany przychód (dochód) nie spełnia więc warunku sformułowanego w powoływanym art. 30b ust. 4 ww. ustawy.

Wyżej wymienione rozróżnienie dotyczące kwalifikacji uzyskiwanych przychodów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego określenia obowiązków przewidzianych przez ustawodawcę w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cyt. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Dokonując analizy pojęcia „w wykonaniu działalności gospodarczej” użytego w art. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy raz jeszcze podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej to czynność prawna stanowiąca realizację przedmiotu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast nie stanowi ona realizacji przedmiotu działalności gospodarczej, wówczas nie następuje w wykonaniu tej działalności, ale tylko w związku z nią. Dyspozycja tego przepisu odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi. Przepis ten ogranicza (konkretyzuje) możliwość opodatkowania uzyskanych przychodów w ramach działalności gospodarczej, wyłącznie do tych podmiotów, które wykonują działalność w powyższym zakresie, a nie do jakichkolwiek podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ramach podejmowanych działań mają do czynienia z pochodnymi instrumentami finansowymi czy też instrumenty te wykorzystują.

Zatem w przypadku otrzymania Oświadczenia, w którym Klient potwierdza, że „obrót papierami wartościowymi mieści się w zakresie prowadzenia działalności zgłoszonej pod numerem REGON na Banku nie spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.