IPPB1/4511-1173/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki obowiązki płatnika
IPPB1/4511-1173/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt
 3. przychód
 4. płatnik
 5. sport
 6. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, klub sportowy/klub piłkarski (dalej jako: „Klub”), jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność sportową w formie spółki akcyjnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawiera umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami, którzy zawodowo zajmują się grą w piłkę nożną. Klub rozważa możliwość nawiązania współpracy z zawodnikami, na podstawie umów o współpracę w ramach prowadzonej przez zawodników pozarolniczej działalności gospodarczej (dalej jako: „Umowa”).

W ramach łączącej Wnioskodawcę z zawodnikami Umowy, zawodnicy zobowiązani byliby do świadczenia usług reklamowych i marketingowych realizowanych w drodze uczestniczenia we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i public relations Wnioskodawcy, w tym w szczególności poprzez:

 • udzielenie przez zawodnika zgody na wyłączne wykorzystywanie przez Klub wizerunku zawodnika w oficjalnym stroju meczowym, treningowym bądź innym stroju Klubu, wykorzystywanie przez Klub imienia i nazwiska zawodnika, pseudonimu, autografu, biografii, wypowiedzi oraz głosu. Klub byłby uprawniony do wykorzystywania wizerunku oraz wskazanych elementów odnoszących się do zawodnika w działaniach marketingowych, w tym na stronie internetowej Klubu, jego sponsorów, partnerów, w materiałach Klubu publikowanych w prasie, książkach, transmisjach na żywo, grach komputerowych, w konkursach i akcjach promocyjnych
 • uczestnictwo zawodnika we wskazanych sesjach zdjęciowych i filmowych, wywiadach, których efekty będą mogły być wykorzystane w działaniach marketingowych Klubu, sponsorów, właścicieli lub innych podmiotów wskazanych przez Klub
 • uczestnictwo zawodnika w wydarzeniach organizowanych przez Klub, które mają na celu jego promocję, a także w wydarzeniach orgaznizowanych przez sponsorów klubu, właścicieli lub inne podmioty wskazane przez Klub,
 • uczestnictwo zawodnika w spotkaniach z sympatykami i kibicami Klubu, gośćmi Klubu, według wskazań Klubu.

Usługi, o których mowa powyżej, zawodnicy będą wykonywać w ramach zarejestrowanej przez siebie działalności gospodarczej, a uzyskane w ten sposób przychody traktować jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Zawodnik osobiście będzie opłacał zaliczkę na podatek dochodowy. Co do zasady, Umowy zawierane z zawodnikami będą zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawodnika wobec osób trzecich za wykonywanie i rezultat czynności objętych przedmiotem umowy. Z Umowy wynikało będzie, źe zawodnik będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania. Umowa nie będzie zawierać postanowień, z których wynikałoby, iż to Klub ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania zawodnika, związane z wykonywaniem Umowy lub za skutki powstałe w wyniku jej wykonania.

Z Umów łączących Wnioskodawcę z zawodnikami lub z uzyskanych od zawodników oświadczeń wynikać będzie, że wykonywane przez zawodników usługi, za które Wnioskodawca wypłacać będzie zawodnikom określone wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez zawodnika działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Zawodnicy będą zarejestrowanymi (czynnymi) podatnikami podatku od towarów i usług (w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) i na podstawie Umów będą wystawiać Klubowi faktury VAT z tytułu należnego im wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie Umowy zawartej z Klubem.

Wynagrodzenie wypłacane zawodnikom na podstawie Umowy nie będzie się ograniczać tylko do wynagrodzenia za udzielenie prawa do wykorzystania wizerunku, będzie bowiem związane z podejmowaną przez zawodników aktywnością w zakresie szeroko rozumianych działań marketingowych, a wizerunek stanowić będzie jedynie jeden z elementów tej działalności.

Usługi nabywane od zawodników na podstawie Umów, Klub będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności do „ wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego zasadnym jest uznanie, że zawodnicy na podstawie opisanych Umów o współpracę i na wskazanych warunkach będą uzyskiwać przychody w ramach działalności gospodarczej w świetle art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy PIT i w konsekwencji czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego zawodnikom na podstawie Umowy oraz wystawianych przez zawodników faktur VAT dokumentujących wykonanie opisanych powyżej usług, na Klubie nie będą spoczywać obowiązki płatnika, tj. Klub nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w konsekwencji tego to zawodnicy będą zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie...
 2. Czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego z wystawianych przez zawodników faktur VAT dokumentujących usługi świadczone na rzecz Klubu przez zawodników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, w pozostałym zakresie zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy PIT zawiera katalog źródeł przychodów. Źródłem przychodów jest m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT),

W świetle art. 5a pkt 6) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Uzupełnieniem definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne (wskazane w art. 5b ustawy PIT), których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów - działalność gospodarcza. Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1 ustawy PIT).

Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na postawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy PIT, osobom określonym w art. 3 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskana przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy PIT).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy PIT, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na odpowiednim formularzu (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

Jednocześnie jak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy PIT płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania samodzielnie wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego jaki przytoczone przepisy ustawy PIT, w ocenie Wnioskodawcy, dochód osiągany przez zawodników z tytułu Umowy łączącej zawodników z Klubem będzie stanowić dla zawodników dochód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), w konsekwencji czego zawodnicy zobowiązani będą opodatkować ten dochód we własnym zakresie i samodzielnie odprowadzić z tego tytułu ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, więc na Klubie w tym zakresie nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Za takim stanowiskiem przemawia m.in. fakt, że zawodnicy będą wykonywać czynności określone w Umowie z Klubem w ramach działalności spełniającej przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy PIT i jednocześnie nie będą spełnione negatywne przesłanki określone w art. 5b ustawy PIT, których łączne spełnienie prowadziłoby do uznania, że wykonywane czynności nie mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą. W szczególności, jak zostało wskazane, co do zasady, umowy zawierane z zawodnikami będą zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawodnika wobec osób trzecich za wykonywanie i rezultat czynności objętych przedmiotem umowy. Jednocześnie Umowa nie będzie zawierać postanowień, z których wynikałoby, iż to Klub ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania zawodnika, związane z wykonywaniem Umowy.

W ocenie Wnioskodawcy istotnym jest również fakt, że z Umów łączących Wnioskodawcę z zawodnikami lub z uzyskanych od zawodników oświadczeń wynikać będzie, że wykonywane przez zawodników usługi, za które Wnioskodawca wypłacać będzie zawodnikom określone wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez zawodnika działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

W ocenie Wnioskodawcy istotnym jest również fakt, że z Umów łączących Wnioskodawcę z zawodnikami lub z uzyskanych od zawodników oświadczeń wynikać będzie, że wykonywane przez zawodników usługi, za które Wnioskodawca wypłacać będzie zawodnikom określone wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez zawodnika działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

W rezultacie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika, tj. w odniesieniu do wynagrodzenia zawodników wypłacanego na podstawie zawartych Umów i wystawionych przez zawodników faktur VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania, pobrania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca pragnie wskazać na oficjalne stanowisko Ministra Finansów, w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. o nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, gdzie Minister Finansów wskazał, że „{...) analiza brzmienia niektórych przepisów ustawy PIT (np. art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy PIT) pozwala na uznanie, że podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować te przychody do źródła - działalność gospodarcza, nawet w sytuacji gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

(...) Kolejnym argumentem jest brzmienie art. 41 ust. 2 ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższą argumentację, nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.” Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Klubu jest również stanowisko wyrażone przez NSA w uchwale z dnia 22 czerwca 2015 r. o sygn. II FPS 1/15.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również poparcie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, w tym m.in. z dnia 8 grudnia 2014 r. o nr IPPB1/415-471/11/14-5/S/ES, z dnia 21 sierpnia 2014 r. o nr IBPBI/1/415-" 623/14/KB, jak również z dnia 16 czerwca 2014 r. o nr IPPB 1 /4160-8/14-4/IF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.