IPPB1/4511-1079/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy koszty, związane z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego oraz z prowizjami za zakup i sprzedaż papierów wartościowych jak również związane z samym zakupem akcji Wnioskodawca powinien ujmować w księgach prowadzonej działalności gospodarczej po stronie kosztów, związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, zaś przychody ze zbycia akcji po stronie przychodów z tejże pozarolniczej działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-1079/15-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. działalność gospodarcza
  3. obrót papierami wartościowymi
  4. papier wartościowy
  5. przychód
  6. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności aktualnie są: wynajem nieruchomości, w ciągu bieżącego roku podatkowego Wnioskodawca uzyskiwał także dochody z tytułu świadczenia usług z zakresu marketingu i reklamy. Dochody, uzyskiwane z wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca opodatkowuje przy zastosowaniu zasad, określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przy zastosowaniu tzw. podatku liniowego. Jest także podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca dokonał rozszerzenia zakresu swojej działalności gospodarczej. W celu zwiększenia dochodów zamierza rozpocząć działalność, polegającą na inwestowaniu w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - PKD 64.99.2 (pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych). W ramach tejże działalności planuje dokonywanie zakupu oraz sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Będą to akcje nabywane zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, których emitentami są spółki akcyjne.

Czynności Wnioskodawcy realizowane będą z wykorzystaniem firmowego rachunku maklerskiego, założonego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej właśnie w tymże celu przez Dom Maklerski, jak również z wykorzystaniem środków, pochodzących z tejże pozarolniczej działalności gospodarczej. Według stanowiska G. działalność polegająca na zakupie i akcji mieści się we wskazanym powyżej zgrupowaniu PKD 64.99.Z.

Wnioskodawca zakłada, że będzie dokonywał transakcji kupna/sprzedaży akcji w sposób częstotliwy – co najmniej kilkanaście razy w tygodniu. Wnioskodawca wykupił także dostęp do specjalistycznych serwisów informacyjnych oraz prenumeratę prasy branżowej.

W związku z powyższym koszty, związane z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego oraz z prowizjami za zakup i sprzedaż papierów wartościowych jak również związane z samym zakupem akcji Wnioskodawca zamierza ujmować w księgach po stronie kosztów, związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, zaś przychody ze zbycia akcji po stronie przychodów z tejże pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty, związane z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego oraz z prowizjami za zakup i sprzedaż papierów wartościowych jak również związane z samym zakupem akcji Wnioskodawca powinien ujmować w księgach prowadzonej działalności gospodarczej po stronie kosztów, związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, zaś przychody ze zbycia akcji po stronie przychodów z tejże pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wyszczególniono dwa odrębne źródła przychodów w postaci: pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Z powyższego wynika, iż jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast z brzmienia art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Pojęcie kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, do których odwołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest definiowane odpowiednio w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ustawy. Aczkolwiek nie wszystkie rodzaje dochodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przedmiot działalności gospodarczej, niemniej jednak przedmiotem takiej działalności może być nabywanie i zbywanie akcji. Naturalnie, aby działalność ta mogła być traktowana, jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto wskazać należy, iż skutkiem powołanego wcześniej przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów określonego, jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej, która polegać będzie na inwestowaniu w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - PKD 64.99.2 (pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. W ramach tejże działalności Wnioskodawca planuje dokonywanie zakupu i sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW.

Mając na uwadze, że Wnioskodawca będzie wykonywał czynności obejmujące nabywanie i sprzedawanie akcji w sposób stały, częstotliwy i zorganizowany to należy uznać, że obrót papierami wartościowymi dokonywać się będzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód (dochód) uzyskany z tej sprzedaży jak i związane z tym koszty należy traktować, jako przychód oraz koszty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia oraz mające w niniejszej sprawie zastosowanie przepisy prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie obrót akcjami Wnioskodawca będzie dokonywał tych transakcji, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu jak również poniesione koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć według zasad właściwych dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30c, tj. 19% podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie objętym zadanym pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.