IPPB1/4511-1045/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Wydatki poniesione w związku ze studiami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.
IPPB1/4511-1045/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. czesne
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. studia
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 3 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na studia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z tworzeniem oprogramowania wg PKD sklasyfikowaną pod symbolem 62.01.Z (a dodatkowo działalność sklasyfikowaną pod symbolami: 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z). Działalność tę wykonuje od kwietnia bieżącego roku. Długoterminowo Wnioskodawczyni chciałaby rozwinąć działalność gospodarczą poprzez pozyskanie większej liczby klientów. Obecnie posiada wykształcenie wyższe tytuł inżyniera na kierunku informatyka. Ze względu na zmieniające się warunki technologiczne i nadążanie za obecnymi nowoczesnymi językami programowania Wnioskodawczyni zamierza podjąć studia magisterskie na specjalistycznej uczelni w zakresie informatyki. Wnioskodawczyni planuje podjąć od października bieżącego roku dalszą naukę w celu zdobycia szerszej wiedzy praktyczniej i teoretycznej z dziedziny programowania, zarządzania projektami informatycznymi, przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, tworzenia nierelacyjnych baz danych, zaawansowanego modelowania i analizy systemów informatycznych, ale również aby poznać modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi, zaawansowane metody ochrony informacji oraz zasad współpracy z większymi klientami. Studia inżynierskie były tylko wstępem do samodzielnego prowadzenia projektów i pracy na własny rachunek. Poruszały wyżej wymienione tematy tylko w stopniu podstawowym i nie dawały poczucia samodzielności wprowadzeniu projektów informatycznych. Wnioskodawczyni poprzez kontynuację nauki na uczelni na studiach magisterskich wie, że zdobędzie większe doświadczenie oraz niezbędną, aktualną wiedzę. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku informatyka w specjalistycznej uczelni przyniesie wymierne efekty w postaci współpracy z większymi firmami, co bezpośrednio przyczyni się do zachowania i zwiększenia źródła osiąganych przez Wnioskodawczynię przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z wyżej opisanymi studiami, tj. koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, studia magisterskie na specjalistycznej uczelni na kierunku informatyka dostarczą jej niezbędnej aktualnej wiedzy oraz zapoznają ją z nowoczesnymi językami programowania, które pozwolą na skuteczne dotarcie do szerokiego grona klientów, a w rezultacie na zabezpieczenie przychodów, uniezależnienie się od jednego ich źródła oraz zwiększenie tychże przychodów. Stąd też, w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni uważa, że wydatki poniesione na ww. studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od kwietnia bieżącego roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z tworzeniem oprogramowania wg PKD sklasyfikowaną pod symbolem 62.01.Z (a dodatkowo działalność sklasyfikowaną pod symbolami: 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z). Wnioskodawczyni chciałaby rozwinąć działalność gospodarczą poprzez pozyskanie większej liczby klientów. Ze względu na zmieniające się warunki technologiczne i nadążanie za obecnymi nowoczesnymi językami programowania Wnioskodawczyni zamierza podjąć studia magisterskie na specjalistycznej uczelni w zakresie informatyki.

Wnioskodawczyni wskazuje we wniosku, że studia umożliwią poszerzenie wiedzy praktyczniej i teoretycznej z dziedziny programowania, zarządzanie projektami informatycznymi, przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych, tworzenie nierelacyjnych baz danych, zaawansowanego modelowania i analizy systemów informatycznych, jak również po to aby poznać modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi, zaawansowane metody ochrony informacji oraz zasad współpracy z większymi klientami.

Ponadto, dzięki studiom na uczelni Wnioskodawczyni nawiąże współpracę z większymi firmami, co bezpośrednio przyczyni się do zachowania i zwiększenia źródła osiąganych przez Wnioskodawczynię przychodów.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego przyjąć zatem należy, że Wnioskodawczyni podejmie studia w celu zwiększenia przychodu z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wobec tego, wydatki poniesione w związku ze studiami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.