IPPB1/4511-1018/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej przychody z tytułu honorariów za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, udzielone zlecającym licencje itp., a także przychody z tytułu dokonywanej w ramach tej działalności gospodarczej eksploatacji wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, m. in. tytułem udzielanych zgód na wykonania tych utworów, zgód na ich rozpowszechnianie, reprodukcję itp. (w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji), czy też tytułem zbycia autorskich praw majątkowych do utworów, a także przychody pochodzące z tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywane od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, dotyczące utworów powstałych zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT , a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT?2. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT, jeżeli spółka ta prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę, a przychody uzyskiwane przez spółkę pochodzą z realizacji powyższych kontraktów, w tym z wynagrodzenia za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, a także z tytułu udzielonych zlecającym licencji na korzystanie z utworów itp., a także z eksploatacji przeniesionych na spółkę wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę oraz ze zbycia autorskich praw majątkowych do tych utworów, w tym z tytułu tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, przy czym powyższe dotyczy przychodów uzyskiwanych przez spółkę z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę przed powstaniem spółki, jak i przychodów z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę już w okresie trwania spółki i w ramach działalności realizowanej przez spółkę?
IPPB1/4511-1018/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. majątek
 3. podatek liniowy
 4. prawa autorskie
 5. prawo
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług producenta muzycznego i produkcji muzyki, dysponując odpowiednią infrastrukturą, między innymi w postaci wyposażonego studia nagrań. Działalność ta jest prowadzona na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 i nast. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: indywidualna działalność gospodarcza). przeważającym rodzajem tej działalności jest działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, oznaczona kodem PKD 59.20.z. Podklasa ta obejmuje, zgodnie z wyjaśnieniami PKD 2007, produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt cd, wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców, przy czym działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych. Jak wskazano dalej w ww. wyjaśnieniach, podklasa ta obejmuje również nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach, nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych, promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach oraz wydawanie nut, przy czym jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w podanym wyżej zakresie, Wnioskodawca wykonuje działalność twórczą polegającą na komponowaniu muzyki, będąc niekiedy jej wykonawcą. Zarówno skomponowane utwory muzyczne, jak i rezultat działalności wykonawcy utworów, są niewątpliwie przedmiotem prawa autorskiego, albowiem spełniają wszystkie cechy utworu, określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. nr 90, poz. 631, ze zm„ dalej: „prawo autorskie”). Wnioskodawca jest zatem twórcą w rozumieniu tej ustawy.

W ramach wykonywanej działalności twórczej zasadnicza działalność Wnioskodawcy polega - zgodnie z praktyką panującą na rynku - na zawieraniu kontraktów obejmujących skomponowanie dzieła dedykowanego do konkretnego wykorzystania, czy to w ramach produkcji filmowej, produkcji teatralnej lub też innego rodzaju szczególnych okazji, tzw. eventów. Zawierane kontrakty obejmują nie tylko samo przygotowanie zapisu nutowego kompozycji, ale także wyprodukowanie gotowego dzieła. Proces produkcji dzieła wymaga zatrudnienia muzyków, reżysera dźwięku, wynajmu studia, a także podjęcia szeregu czynności logistycznych, mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji zlecenia. Z uwagi na charakter i rozmiary prac, a co za tym idzie, ilość osób zaangażowanych w realizację danego projektu, wnioskodawca utrzymuje stałe kontakty ze swoimi współpracownikami i z wyprzedzeniem planuje kolejne etapy prac celem dostosowania terminów dla realizacji poszczególnych zamierzeń koniecznych w procesie tworzenia, wykonywania i produkcji dzieła.

Podejmowane działania są podporządkowane możliwościom zsynchronizowania terminów współpracowników, wynajmu odpowiedniego studia, urządzeń, itp. tym samym działalność Wnioskodawcy związana z zawieranymi kontraktami cechuje się wysokim stopniem zorganizowania, profesjonalizmem oraz metodycznym, systematycznym i uporządkowanym charakterem. Podejmowane czynności w ramach poszczególnych etapów prac tworzą szereg zaplanowanych i przemyślanych zabiegów mających na celu utrzymanie i zapewnienie realizacji kontraktu. Prowadzoną działalność twórczą wnioskodawcy cechuje również ciągłość, ponieważ Wnioskodawca zajmuje się tą działalnością od wielu lat i zamiarem Wnioskodawcy jest kontynuowanie tej działalności. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest nastawiona na uzyskiwanie zarobków (zysków). Dla możliwości pozyskania i realizacji kontraktów Wnioskodawca podejmuje czynności mające na celu poszerzanie grona klientów i nawiązywanie nowych kontaktów poprzez udostępnianie informacji dotyczących autorstwa stworzonych dzieł, a także prowadzenie działań marketingowych. Ostatecznym rezultatem zarówno etapu działalności twórczej kompozytorskiej, jak i wykonawczej oraz produkcyjnej, jest gotowe dzieło w postaci jego nagrania na odpowiednim nośniku (tzw. „master”).

W związku z opisaną wyżej działalnością twórczą Wnioskodawca uzyskuje przychody obejmujące honorarium autorskie oraz wynagrodzenie za stworzenie, wykonanie i nagranie gotowego dzieła. Najczęściej w zawieranych kontraktach wynagrodzenie to nie jest przyporządkowane do poszczególnych faz i czynności tworzenia, obejmuje zatem wynagrodzenie zarówno za proces twórczy rozumiany jako tworzenie zapisu nutowego, jak i proces wykonywania w celu nagrania gotowego dzieła, jego nagrania oraz przekazania zleceniodawcy w uzgodnionej formie.

Wnioskodawca zachowuje w całości lub w części autorskie prawa majątkowe do skomponowanego dzieła oraz jego nagrania (master) i uzyskuje przychody z eksploatacji tych praw autorskich na właściwie wszelkich możliwych polach eksploatacji, wliczając w to przychody z eksploatacji samego utworu, do którego muzyka została skomponowana (rozpowszechnianie, wyświetlenia, kopiowanie itp.) oraz jej nagrania, poprzez rozpowszechnianie, kopiowanie itp. utworów na cd, dvd, czy też na nośnikach elektronicznych. Wnioskodawca uzyskuje także przychody z udzielania osobom trzecim licencji na korzystanie z utworów. Z tytułu praw autorskich Wnioskodawca uzyskuje również tantiemy od organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, i to zarówno zagranicznych, jak i krajowych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa przyjęcie jednej z dwóch koncepcji dla prowadzenia opisanej wyżej działalności twórczej:

 1. rozszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, tak by obejmowała ona zarówno działalność w zakresie produkcji muzycznej, jak i działalność twórczą, a więc tworzenie utworów muzycznych na zlecenie, a także eksploatację przysługujących Wnioskodawcy autorskich praw majątkowych do utworów, w tym do utworów już istniejących;
 2. założenie spółki komandytowej, która prowadziłaby działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów na skomponowanie, wykonanie i nagranie utworów muzycznych oraz w zakresie eksploatacji Wnioskodawca zamierza dokonać przeniesienia na rzecz spółki przysługujących mu autorskich praw majątkowych do skomponowanych przez siebie utworów muzycznych już istniejących w chwili zakładania spółki, a ponadto zamierza sukcesywnie przenosić na spółkę autorskie prawa majątkowe, które będą mu przysługiwać w stosunku do utworów muzycznych, które zostaną przez niego skomponowane w przyszłości.

Przyjęcie pierwszego rozwiązania polegałoby na tym, że Wnioskodawca rozszerzyłby zakres dotychczas prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, tak by w jej ramach znalazła się całość aktywności zawodowej Wnioskodawcy, a więc - poza prowadzoną już w tej formie działalnością w zakresie produkcji muzycznej - również opisana wyżej szeroko rozumiana działalność twórcza (usługi kompozytorskie) oraz związana z eksploatacją majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę. Działalność ta byłaby działalnością zarobkową, usługową, prowadzoną przez Wnioskodawcę we własnym imieniu i na jego własne ryzyko, bez względu na rezultat tej działalności, w sposób zorganizowany i ciągły.

W związku z tą działalnością nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 roku, Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa PIT ”).

W ramach tak prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawca uzyskiwałby przychody m. in.:

 • tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi producenta muzycznego;
 • tytułem honorariów za skomponowanie nowych utworów muzycznych na zlecenie, przygotowanie jego wykonania, udzielone zlecającemu licencje itp.;
 • tytułem wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z eksploatacją autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę jeszcze przed rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej oraz do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę już po rozszerzeniu zakresu działalności gospodarczej, w tym tytułem wynagrodzenia w związku z udzielaniem zgód na ich wykonanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, itp., w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji, a także tytułem rozporządzania, w tym zbywania autorskich praw majątkowych do wskazanych utworów;
 • tytułem tantiem i wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzań i autorskimi prawami majątkowymi, a dotyczących majątkowych praw autorskich do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę jeszcze przed rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej oraz do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę już po rozszerzeniu zakresu działalności gospodarczej. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ramach tak prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwałby przychody z eksploatacji autorskich praw majątkowych oraz z tytułu tantiem i innych podobnych opłat związanych z eksploatacją autorskich praw majątkowych w odniesieniu do utworów, które powstały w przeszłości, a zatem przed datą rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej zgodnie z podanym wcześniej opisem, a także z eksploatacji autorskich praw majątkowych oraz z tytułu tantiem i innych podobnych opłat związanych z eksploatacją autorskich praw majątkowych w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę już po rozszerzeniu tej działalności w powyższym zakresie.

Przyjęcie drugiego rozwiązania przewiduje natomiast założenie spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów na skomponowanie, wykonanie i nagranie utworów muzycznych komponowanych przez wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez wnioskodawcę. W tym celu Wnioskodawca dokona przeniesienia (w odpowiedniej prawnie przewidzianej formie) na rzecz spółki przysługujących mu autorskich praw majątkowych do utworów powstałych przed dniem założenia spółki. Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług kompozycji utworów muzycznych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, zawierać będzie nowe kontrakty na skomponowanie utworów muzycznych, a następnie zlecać ich skomponowanie Wnioskodawcy. Spółka będzie podejmować czynności mające na celu pozyskiwanie nowych klientów nawiązywanie nowych kontaktów prowadząc w tym celu działania marketingowe. Działalność ta nastawiona będzie na uzyskiwanie zysków, a podejmowane czynności, z uwagi na specyfikę rynku i konieczność zabiegania pozyskiwanie nowych klientów, wiązać się będą z koniecznością podejmowania szeregu zaplanowanych i zorganizowanych działań, co przesądza również o ich ciągłym charakterze. w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę już po założeniu spółki komandytowej, na zlecenie tejże spółki Wnioskodawca będzie każdorazowo dokonywał przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego utworu na rzecz spółki. Spółka, stając się ich właścicielem, będzie miała prawo do korzystania z utworów na wszystkich polach eksploatacji, w tym do rozporządzania tymi prawami, czy to poprzez udzielanie licencji, zgód na ich wykonanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, itp., w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji, czy też poprzez ich zbywanie na rzecz osób trzecich. Eksploatacja majątkowych praw autorskich do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę będzie wchodzić w zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Spółka utrzymywać będzie stałe kontakty nie tylko z kontrahentami, lecz również z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Spółka uzyskiwałaby zatem przychody:

 • tytułem honorariów za skomponowanie nowych utworów muzycznych na zlecenie, przygotowanie jego wykonania, udzielone zlecającemu licencje itp;
 • tytułem wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z eksploatacją autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę jeszcze przed założeniem spółki, a przeniesionych na spółkę po jej powstaniu, oraz do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę już po założeniu spółki, w związku ze zleceniami realizowanymi przez spółkę, co do których autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione przez wnioskodawcę na spółkę, w tym tytułem wynagrodzenia w związku z udzielaniem zgód na ich wykonanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, itp., w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji, a także tytułem wynagrodzenia za zbywanie autorskich praw majątkowych;
 • tytułem tantiem i wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzań i autorskimi prawami majątkowymi, a dotyczących praw autorskich do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę jeszcze przed założeniem spółki, a przeniesionych na spółkę po jej powstaniu, oraz do utworów powstałych już po założeniu spółki, co do których autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione przez wnioskodawcę na spółkę.

Wnioskodawcy, będącemu komandytariuszem spółki, przysługiwać będzie prawo do udziału w zysku spółki, a zatem będzie uzyskiwał przychód z tego tytułu.

Wnioskodawca nie posiada obecnie polskiej rezydencji podatkowej, ale przed przystąpieniem do realizacji któregokolwiek z opisanych wyżej wariantów wnioskodawca ulokuje swoje stałe miejsca zamieszkania w Polsce, a zatem będzie uzyskiwał wskazane wyżej przychody jako podmiot podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, o ile przedstawione we wniosku stanowiska Wnioskodawcy zostaną uznane za prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej przychody z tytułu honorariów za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, udzielone zlecającym licencje itp., a także przychody z tytułu dokonywanej w ramach tej działalności gospodarczej eksploatacji wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, m. in. tytułem udzielanych zgód na wykonania tych utworów, zgód na ich rozpowszechnianie, reprodukcję itp. (w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji), czy też tytułem zbycia autorskich praw majątkowych do utworów, a także przychody pochodzące z tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywane od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, dotyczące utworów powstałych zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT , a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT...
 2. Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT, jeżeli spółka ta prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę, a przychody uzyskiwane przez spółkę pochodzą z realizacji powyższych kontraktów, w tym z wynagrodzenia za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, a także z tytułu udzielonych zlecającym licencji na korzystanie z utworów itp., a także z eksploatacji przeniesionych na spółkę wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę oraz ze zbycia autorskich praw majątkowych do tych utworów, w tym z tytułu tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, przy czym powyższe dotyczy przychodów uzyskiwanych przez spółkę z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę przed powstaniem spółki, jak i przychodów z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez Wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę już w okresie trwania spółki i w ramach działalności realizowanej przez spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W odniesieniu do pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej przychody z tytułu honorariów za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, udzielone zlecającym licencje itp., a także przychody z tytułu dokonywanej w ramach tej działalności gospodarczej eksploatacji wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, m. in. tytułem udzielanych zgód na wykonania tych utworów, zgód na ich rozpowszechnianie, reprodukcję itp. (w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji), czy też tytułem zbycia autorskich praw majątkowych do utworów, a także przychody pochodzące z tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywane od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, dotyczące utworów powstałych zarówno w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT.

W odniesieniu do pytania nr 2, zdaniem Wnioskodawcy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT, również wówczas, gdy spółka ta prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę, a przychody uzyskiwane przez spółkę pochodzą z realizacji powyższych kontraktów, w tym z wynagrodzenia za skomponowanie utworów muzycznych, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, a także z tytułu udzielonych zamawiającym licencji na korzystanie z utworów itp, a także z eksploatacji przeniesionych na spółkę wszelkich autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę oraz ze zbycia autorskich praw majątkowych do tych utworów, w tym z tytułu tantiem i innych wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, przy czym powyższe dotyczy przychodów uzyskiwanych przez spółkę z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę przed powstaniem spółki, jak i przychodów z autorskich praw majątkowych przeniesionych przez wnioskodawcę na spółkę w odniesieniu do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę już w okresie trwania spółki i w ramach działalności realizowanej przez spółkę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, zgodnie z którą jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy PIT.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 • jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotnym jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • wykonywana jest w sposób ciągły, jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczności wykonywania działalności bez przerwy. Istotnym jest zamiar powtarzalności określonych czynności, celem osiągnięcia dochodu, np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter, cechy przeznaczenia użytkowego,
 • prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Wobec powyższego w celu zakwalifikowania określonych działań do działalności gospodarczej należy ocenić zamiar, okoliczności i cel tych działań.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli zatem dany przychód powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W art. 5a pkt 6 PIT precyzyjnie wskazano cechy pozarolniczej działalności gospodarczej. Z definicji tej wynika, że w przypadku możliwości zakwalifikowania danego działania do kilku kategorii źródeł przychodów decydujące znaczenie ma występowanie przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej i wystąpienie tych przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego działania do źródła przychodu w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli więc dany podmiot osiągać będzie w sposób stały i zorganizowany przychody, które można byłoby zakwalifikować do innego źródła przychodów, gdyby były one osiągane poprzez działania podejmowane incydentalnie, to wówczas ta stałość i zorganizowanie będą mieć rozstrzygające znaczenie dla uznania, że dany przychód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak orzekły m. in.: NSA w wyroku z 22 września 2011 r. sygn. akt II FSK 1532/10, NSA w wyroku z 25 lutego 2011 r„ sygn. akt II FSK 1824/09, WSA w Bydgoszczy w wyroku 5 października 2010 r., sygn. akt SA/Bd 709/10, WSA w Łodzi w wyroku z 3 listopada 2010 r., sygn. SA/Łd 1063/10, NSA w wyroku z 15 października 2010 r„ sygn. II FSK 704/09, NSA w wyroku z 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1303/08 oraz NSA w wyroku z 1 kwietnia2010 r., sygn. II FSK 1931/08.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy PIT).

Przepisy ustawy PIT nie definiują pojęć takich, jak „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. ustawodawca odsyła w tym względzie do właściwych przepisów, przez które - w odniesieniu do wskazanych wyżej pojęć - należy rozumieć ustawę prawo autorskie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 prawa autorskiego, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m. in, wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); muzyczne i słowno - muzyczne, sceniczne, sceniczno - muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Ustawa PIT nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym działalność związana z tworzeniem kompozycji muzycznych i produkcją gotowych dzieł, realizowana w ramach indywidualnej działalności gospodarczej realizowanej przez Wnioskodawcę, nosi znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, spełniając wszystkie jej przesłanki. W przypadku przyjęcia przez Wnioskodawcę pierwszego opisanego powyżej wariantu, zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę indywidualnej działalności gospodarczej zostałby rozszerzony w taki sposób, aby w jej ramach znalazła się - poza dotychczas prowadzoną w tej formie działalnością związaną z produkcją muzyczną - również całość działalności w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń na komponowanie utworów muzycznych, komponowania utworów muzycznych oraz ich nagrywania i wykonywania, a także całość działalności w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę. Powyższa działalność prowadzona byłaby przez Wnioskodawcę w jego własnym imieniu i na jego własny rachunek. Nie będzie miała miejsca sytuacja, w której Wnioskodawca będzie realizował jakikolwiek zakres swojej działalności pod jakimkolwiek kierownictwem osoby trzeciej (w tym zleceniodawcy w zakresie określonego świadczenia lub usługi), czy też w miejscu i czasie wyznaczonym przez jakąkolwiek osobę trzecią (w tym zleceniodawcę w zakresie określonego świadczenia lub usługi). Całość odpowiedzialności za rezultat realizowanych czynności będzie obciążać wnioskodawcę i to wnioskodawca ponosić będzie w całości ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. nie ulega też wątpliwości, że prowadzenie działalności gospodarczej również w zakresie realizacji kontraktów na skomponowanie, wykonanie i nagranie utworów muzycznych, czy też w zakresie eksploatacji autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę, będzie miało zarobkowy charakter, czyli nastawione będzie na osiągnięcie zysku (dochodu) w postaci honorariów autorskich, opłat licencyjnych (autorskich), czy tantiem.

O tym, że przedstawiona w niniejszym wniosku w zdarzeniu przyszłym działalność Wnioskodawcy związana z tworzeniem kompozycji muzycznych i produkcji gotowych dzieł prowadzona będzie w sposób zorganizowany i ciągły świadczy to, że Wnioskodawca będzie prowadzić ją w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Podejmowane działania cechować będzie: (i) fachowość (stały i profesjonalny, nie okazjonalny i nie amatorski charakter), (ii) podporządkowanie regułom opłacalności i zysku, a także zasadzie racjonalnego gospodarowania, (iii) działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, (iv) powtarzalność (seryjność, stypizowanie i ciągłość współpracy) oraz (v) stałe organizacyjne ramy tej działalności. Celem rozwijania prowadzonej działalności wnioskodawca podejmować będzie działania służące utrzymaniu stałych oraz pozyskiwaniu nowych klientów poprzez prowadzenie działań marketingowych. Z uwagi na ilość osób (tytułem przykładu: muzycy, reżyser dźwięku) zaangażowanych w proces wykonywania, nagrywania i produkcji dzieła muzycznego, na wnioskodawcy spoczywać będą również obowiązki w zakresie koordynacji nad całością realizacji projektu. Zgodnie z powyższym, jeżeli indywidualna działalność gospodarcza wnioskodawcy (jako twórcy), polega na realizacji zleceń w zakresie komponowania utworów muzycznych, ich nagrywania oraz wykonywania, a także na eksploatacji autorskich praw majątkowych oraz rozporządzaniu tymi prawami i jest ponadto wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek wnioskodawcy, to działalność taka nosi znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy PIT.

Tym samym całość przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, w tym przychodów z tytułu eksploatacji autorskich praw majątkowych oraz rozporządzania tymi prawami, będzie stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT. Dotyczy to zarówno przychodów z tytułu eksploatacji i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, dotyczącymi utworów powstałych w okresie przed opisanym wyżej rozszerzeniem zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak i w okresie po opisanym wyżej rozszerzeniu zakresu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Powyższe dotyczy również przychodów uzyskiwanych z tytułu eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę, a pochodzących z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jeżeli bowiem Wnioskodawca (twórca), prowadzący indywidualną działalność gospodarczą również w zakresie eksploatacji autorskich praw majątkowych, upoważnia organizację zbiorowego zarządzania do zarządzania przysługującymi mu prawami autorskimi oraz poboru wynagrodzeń z tytułu korzystania z tych praw autorskich, to otrzymywane przez wnioskodawcę od takiej organizacji wynagrodzenia (tantiemy) z tego tytułu związane są z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Stanowisko, zgodnie z którym przychody z tytułu autorskich praw majątkowych należy zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych. Tytułem przykładu warto przywołać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 października 2012 roku o sygn. ITPB1/415-877/12/MR, gdzie stwierdzono: „majątkowe prawa autorskie, wchodzące w skład majątku twórcy, jako przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa twórcy służą realizacji określonych działań gospodarczych”.

Stanowisko to zostało podzielone również przez Ministra Finansów w interpretacji podatkowej z dnia 29 maja 2014 roku o sygn. DD9/033/409/BRT/2014/RWPD-56389, gdzie za prawidłowe uznano stanowisko podatnika, zgodnie z którym „przychody osiągane z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z utworów muzycznych mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W będącym podstawą do wydania interpretacji opisie zdarzenia przyszłego, podatnik wskazał, że „będąc osobą fizyczną od kilkudziesięciu lat otrzymuje wynagrodzenie z tytułu praw autorskich stanowiące źródło przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście. Prawa autorskie dotyczą utworów muzycznych skomponowanych w przeszłości, a także tworzonych i wykonywanych w okresie bieżącym.”. Minister finansów stwierdził, że „odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego zauważyć należy, iż wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest autorem utworów muzycznych mającym zamiar rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności artystycznej, w ramach której udzielane byłyby licencje na korzystanie z tych utworów. A zatem nie ma przeszkód, aby przychody z tytułu wykonywanych przez wnioskodawcę usług i udzielenia licencji na korzystanie z utworów muzycznych, mogły być kwalifikowane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.”. Zatem zdaniem organu, dla podatkowej kwalifikacji uzyskiwanych przychodów do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie ma znaczenia, czy uzyskiwany przychód należy powiązać z utworem, który powstał przed datą formalnego rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też po tej dacie.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej dnia 22 grudnia 2014 roku interpretacji indywidualnej o sygn. ILPB1/415-1098/14-2/AP. Podatnik wskazywał, że z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej będzie wynagradzany w formie honorariów rozumianych jako wynagrodzenie za efekt pracy twórczej lub z tytułu rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi (w tym udzielenia licencji). Organ za prawidłowe uznał stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „przychody z tytułu wynagrodzenia za świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usługi polegające na tworzeniu scenariuszy filmowych powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT.

Podobnie w interpretacji podatkowej z dnia 16 kwietnia 2014 roku o sygn. DD9/033/343/BRT/2014/RD-38458, Minister Finansów wskazał, że „przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej autorskich praw majątkowych do gry komputerowej stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.” Minister Finansów w wydanej dnia 7 maja 2014 roku interpretacji indywidualnej o sygn. DD9/033/340/BRT/2014/RWPD-38458 uznał, że „przychody z tytułu usług wymienionych przez wnioskodawcę wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w tym przychody z praw autorskich związanych z tymi usługami, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie autorskie prawa majątkowe do „utworu” zostają przeniesione na nabywcę.”

Podobnie orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej dnia 4 lipca 2014 roku interpretacji indywidualnej o sygn. IPPB1/415-457/14-2/EC, stwierdzając, że „przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w art. 18 updof, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. W świetle powyższego stwierdzić należy, że przychody wnioskodawcy uzyskane z tytułu wynagrodzenia za usługi programistyczne oraz honorarium za przeniesienie prawa autorskiego do dzieła stworzonego przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do przychodów z działalności gospodarczej.” Ten sam organ w wydanej 30 grudnia 2014 roku interpretacji indywidualnej o sygn. IPPB1/414-1280/14-2/ES za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, zgodnie z którym „przychody z tytułu honorariów autorskich wypłacanych mu za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania jako współautorowi stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych (a zatem współtwórcy utworu audiowizualnego), a także jako współwykonawcy tych utworów, powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.”.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało podzielone również w komunikacie opublikowanym w dniu 5 marca 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nim, „twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej. Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie według 19% stawki podatku. (...) na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej”.

Z komunikatu tego wynika jednoznacznie, że ustawa PIT dopuszcza możliwość osiągania przez twórców przychodów z praw majątkowych w ramach działalności gospodarczej, a twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej mogą wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatkowej.

Z powyższego wynika, że opisane wyżej przychody Wnioskodawcy uzyskiwane w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej (po odpowiednim rozszerzeniu zakresu przedmiotu tej działalności), również z tytułu eksploatacji autorskich praw majątkowych oraz rozporządzania tymi prawami, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 2.

W przypadku osobowych spółek prawa handlowego, takich jak spółka komandytowa, dochód podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników - spółki te są podmiotami tzw. „transparentnymi” podatkowo. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z kolei, w myśl art. 5b ust. 2 ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Jak wskazano w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 roku o sygn. akt II FPS 6/12, „przepis art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. wprowadza zasadę, zgodnie z którą przychody wspólnika będącego osobą fizyczną z udziału w każdej spółce nieposiadającej osobowości prawnej, bez względu na jej rodzaj (a więc także komandytowo-akcyjnej) są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym pod pojęciem wspólnika ustawodawca rozumie wszystkich udziałowców każdej spółki osobowej, w tym komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Zasada ta w jakimkolwiek przepisie u.p.d.o.f. nie jest ograniczana, ani modyfikowana. w pytaniu sądowym, jak również w orzecznictwie i literaturze trafnie wskazuje się, że przepis art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. stwarza fikcję prawną uzyskiwania przez wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., o ile spółka ta prowadzi działalność gospodarczą.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy PIT).

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka komandytową jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa, ze swej istoty jest to zatem podmiot powołany do prowadzenia działalności gospodarczej, o zorganizowanej i stałej strukturze. Jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na założenie spółki komandytowej, wówczas spółka zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Spółka ta prowadzić będzie działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez Wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez Wnioskodawcę oraz rozporządzania tymi prawami. W tym celu Wnioskodawca dokona przeniesienia (w odpowiedniej prawnie przewidzianej formie) na rzecz spółki przysługujących mu autorskich praw majątkowych do skomponowanych przez niego utworów powstałych przed dniem założenia spółki. Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług kompozycji utworów muzycznych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, zawierać będzie nowe kontrakty na skomponowanie utworów muzycznych, a następnie zlecać ich skomponowanie wnioskodawcy spółka podejmować będzie czynności mające na celu pozyskiwanie nowych klientów i nawiązywanie nowych kontaktów prowadząc w tym celu działania marketingowe. Działalność ta nastawiona będzie na uzyskiwanie zysków, a podejmowane czynności, z uwagi na specyfikę rynku i konieczność zabiegania o pozyskiwanie nowych klientów, wiązać się będą z koniecznością podejmowania szeregu zaplanowanych i zorganizowanych działań, co przesądza również o ich ciągłym charakterze. W odniesieniu do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę już po założeniu spółki komandytowej, na zlecenie tejże spółki, Wnioskodawca będzie każdorazowo dokonywał przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego utworu na rzecz spółki. Spółka, stając się ich właścicielem, będzie miała prawo do korzystania z utworów na wszystkich polach eksploatacji, w tym do rozporządzania tymi prawami, czy to poprzez udzielanie licencji, zgód na ich wykonanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, itp., w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji, czy też poprzez ich zbywanie na rzecz osób trzecich. eksploatacja majątkowych praw autorskich będzie wchodzić w zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Spółka utrzymywać będzie stałe kontakty nie tylko z kontrahentami, lecz również z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Wszystkie przychody uzyskiwane przez spółkę komandytową z tytułu wynagrodzenia za skomponowane utwory muzyczne, przygotowanie ich wykonania i wykonanie, a także z tytułu udzielonych zlecającym licencji na korzystanie z utworów itp., a także z eksploatacji autorskich praw majątkowych do utworów skomponowanych przez wnioskodawcę jeszcze przed założeniem spółki, a przeniesionych na spółkę po jej powstaniu, oraz do utworów powstałych już po założeniu spółki, co do których autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę na spółkę, w tym w związku z udzielaniem zgód na ich wykonanie, rozpowszechnianie, reprodukcję, itp., w żadnym wypadku nie zawężając zakresu możliwych pól eksploatacji, a także ze zbywania autorskich praw majątkowych, jak i przychody uzyskiwane tytułem tantiem i wypłat o podobnym charakterze otrzymywanych od krajowych i zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi, a dotyczących praw autorskich do utworów skomponowanych przez Wnioskodawcę jeszcze przed założeniem spółki, a przeniesionych na spółkę po jej powstaniu, oraz do utworów powstałych już po założeniu spółki, co do których autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione przez wnioskodawcę na spółkę, będą przychodami z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.

Skoro zyski wypracowywane przez spółkę komandytową pochodzić będą z wykonywanej przez tę spółkę działalności - również, jeżeli przedmiotem tej działalności będzie działalność w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń na komponowanie i realizację nagrań utworów muzycznych komponowanych przez wnioskodawcę oraz w zakresie eksploatacji majątkowych praw autorskich do utworów muzycznych skomponowanych przez wnioskodawcę - przychody wnioskodawcy uzyskiwane z tytułu udziału w zyskach wskazanej spółki komandytowej będą jego przychodami z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, a to wobec postanowień art. 8 ust. 1 oraz art. 5b ust. 2 ustawy PIT.

Tym samym przychód Wnioskodawcy z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na zasadach przewidzianych w art. 30c ust. 1 ustawy PIT. W analogicznym zdarzeniu przyszłym, w którym zainteresowany był wspólnikiem spółki komandytowej, która w przyszłości miała stać się wspólnikiem spółki jawnej, która to spółka jawna miała udzielać licencji na znak towarowy, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej dnia 19 czerwca 2015 roku interpretacji indywidualnej o sygn. IBPBI/1/4511-380/15/BK za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, zgodnie z którym „przypisane mu przychody, które wynikać będą z działalności spółki jawnej, polegającej na udzielaniu licencji na używanie znaku, należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.” Podobnie orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2015 roku o sygn. IPTPB1/4511-265/15-2/MD stwierdzając, że skoro odpłatne udzielanie licencji do znaków towarowych będzie przedmiotem prowadzonej przez spółkę osobową działalności gospodarczej, w której wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem, a opisane we wniosku działania będą podejmowane „w wykonywaniu działalności gospodarczej”, to w konsekwencji, przychód uzyskany w związku z pobieraniem opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lipca 2014 roku o sygn. ILPB1/415-448/14-2/TW wskazał, że „(...) przesądza o tym zamiar podatnika. Jeśli podmiot osiągać będzie w sposób stały i zorganizowany przychody, które można będzie zaklasyfikować do innego źródła przychodów, niż gdyby były osiągane w sposób incydentalny, to wówczas ta stałość i zorganizowanie mogą mieć rozstrzygające znaczenie dla uznania, że dany przychód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej.(...) uznać należy, że przychody, uzyskiwane przez spółkę jawną, a w konsekwencji przez wnioskodawcę jako wspólnika tej spółki osobowej, z tytułu zawartej przez spółkę jawną umowy z podmiotem trzecim na używanie znaku towarowego, stanowią na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskiwane ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało podzielone również w komunikacie opublikowanym w dniu 5 marca 2014 roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zgodnie z nim, „twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej. Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie według 19% stawki podatku. (...) na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej”.

Z komunikatu tego wynika jednoznacznie, że ustawa PIT dopuszcza możliwość osiągania przez twórców przychodów z praw majątkowych w ramach działalności gospodarczej, a twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej mogą wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatkowej.

W tym stanie rzeczy przedstawione we wniosku oba stanowiska Wnioskodawcy należy uznać w całości za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.