IPPB1/4511-101/15-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie Usług eksperckich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-101/15-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. umowa o pracę
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następując stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności I. S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) zatrudnia wysokiej klasy ekspertów, dzięki którym możliwe jest dostarczanie klientom Spółki usług doradczych związanych z branżą mediową.

Eksperci są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, a obszary ich kompetencji obejmują m.in.:

 • sporządzanie analiz rynku i otoczenia konkurencyjnego;
 • realizację projektów strategicznych;
 • sporządzanie analiz rynku programów telewizyjnych;
 • analizy dotyczące rozwoju infrastruktury IT;
 • realizację projektów finansowych;
 • sporządzanie opinii i rekomendacji dotyczących projektów biznesowych;
 • opracowanie polityki utrzymania klienta;
 • strategię prowadzenia dialogu z dziennikarzami i środowiskami opiniotwórczym oraz prowadzenie kampanii marketingowych;
 • koncepcję wdrożenia nowych ofert i usług;
 • strategię rozwoju pracowników oraz doradztwo w zakresie metodologii ocenpracowniczych.

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległ system współpracy z ekspertami, którzy są jednocześnie zarejestrowani, jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Eksperci”).

Z dniem 1 stycznia 2015 r, Eksperci rozpoczęli współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmuje wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych, w szczególności takich jak:

 • zarządzanie departamentem Spółki właściwym ze względu na specjalizację Eksperta, w tym rekrutowanie członków zespołu, stawianie im celów i ocena ich realizacji, wydawanie bieżących poleceń służbowych, udzielanie urlopów, kontrola czasu pracy członków zespołu, itd.);
 • zarządzanie budżetem departamentu Spółki właściwego ze względu na specjalizację Eksperta i kontrolę jego wykorzystania;
 • obowiązki administracyjne związane z zarządzaniem departamentem Spółki właściwym ze względu na specjalizację Eksperta (w tym akceptowanie faktur, zatwierdzanie wydatków, dokumentacji dotyczącej rozliczeń itp.);
 • reprezentowanie Spółki na targach, konferencjach, szkoleniach oraz w czasie spotkań biznesowych i negocjacji;
 • w przypadku Ekspertów niebędących jednocześnie członkami zarządu Spółki - reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, innych aktów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki oraz uchwał organów Spółki.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Eksperci są osobami z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie doradztwa dotyczącego fuzji i zmian procesów biznesowych, funkcjonowania branży mediowej, oraz przedsiębiorstw działających na tym rynku, jak i posiadają oni kwalifikacje do świadczenia usług eksperckich na rzecz Spółki, w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej zawarli z Wnioskodawcą umowy o świadczenie usług eksperckich w obszarach, w których ich wiedza i doświadczenie może być wykorzystywana do świadczenia profesjonalnych usług doradczych w różnych obszarach funkcjonowania Spółki.

Przedmiotem umów o świadczenie usług zawartych z Ekspertami są m.in.: usługi sporządzania analiz rynku, opracowania strategii Spółki, usługi doradztwa w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT, oferty programowej, realizacji projektów finansowych, planowania finansowego, polityki szkoleń pracowniczych i wynagrodzeń, polityki utrzymania klienta, koncepcji PR, rozwoju produktów i usług, dalej łącznie zwane: „Usługami eksperckimi”.

Umowy o świadczenie Usług eksperckich stanowią wprost, iż wykonywane na ich podstawie usługi nie obejmują świadczenia jakichkolwiek czynności zarządczych na rzecz Spółki. Przedmiotem tych umów nie są, zatem czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem Wnioskodawcy (personelem i departamentem), gdyż te czynności stanowią przedmiot obowiązków w ramach umów o pracę. Dodatkowo, w umowach o świadczenie Usług eksperckich Eksperci złożyli na rzecz Spółki oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

Umowy o świadczenie Usług eksperckich, zawarte między Spółką a Ekspertami, przewidują, że:

 • Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie Usług eksperckich;
 • Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec Spółki za wszelkie szkody wynikające z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług eksperckich.

<Z wyjątkiem przypadków wyrządzenia przez Eksperta szkody umyślnej lub wynikającej z rażącego zaniedbania, odpowiedzialność Eksperta będzie ograniczona do określonej w tej umowie wysokości>.

 • Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia Usług eksperckich (chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie) oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia Usług eksperckich (Spółka umożliwi Ekspertom korzystanie z jej pomieszczeń oraz sprzętów za wynagrodzeniem, które zostało uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia Eksperta za świadczenie Usług eksperckich), przy czym do decyzji Ekspertów należy to, czy decydują się świadczyć usługi w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu udostępnionego przez Spółkę;
 • Eksperci ponoszą odpowiedzialność m.in. za niedochowanie zasad poufności i naruszenie zakazu konkurencji (naruszenie pociągać za sobą będzie odpowiedzialność finansową Eksperta w formie kary umownej i/lub odszkodowania);
 • Eksperci ponoszą także samodzielnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym umowa przewiduje, że Spółka może wyrazić zgodę na refakturowanie uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych ze świadczonymi usługami;
 • Eksperci zobowiązani są dostarczać Spółce comiesięczne raporty z opisem wykonanych w danym miesiącu usług. Przedmiotowe raporty wraz z fakturami wystawionymi przez Ekspertów są przekazywane do prezesa zarządu Spółki w celu ich weryfikacji i Eksperci w związku ze świadczeniem Usług eksperckich działają niezależnie, tj. w zakresie świadczonych usług nie podlegają kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce.

Eksperci są zarejestrowani, jako podatnicy czynni dla celów podatku od towarów i usług (dalej także: „VAT) z tytułu świadczonych usług eksperckich. Zgodnie z umowami o świadczenie usług eksperckich Eksperci wystawiają na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka wykorzystuje usługi nabywane od Ekspertów na podstawie ww. faktur dla celów prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Dodatkowo możliwe jest, że Eksperci będą świadczyli usługi także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, z wyjątkiem podmiotów uznawanych za konkurencyjne wobec Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie Usług eksperckich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej...
 2. Czy Spółka jest uprawniona do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Ekspertów z tytułu świadczonych Usług eksperckich...

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Pyt. 1). W zakresie podatku od towarów i usług (Pyt. 2), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie Usług eksperckich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w sprawie Pytania nr 1:

Wskazać należy, że na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (daiej także: „PDOF”) z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie usług eksperckich, o ile spełnione są następujące kryteria:

 • dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tego tytułu są klasyfikowane, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ustawy o PDOF, oraz
 • dochody te nie są uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, ani na podstawie umów o pracę.

Poniżej zaprezentowano szczegółową analizę potwierdzającą stanowisko Spółki w tym zakresie.

 1. Kwalifikacja dochodów Ekspertów w świetle ustawy o PDOF

Wśród źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o PDOF są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych
 • odpłatne zbycie rzeczy i praw w określonych przypadkach;
 • inne źródła.

Zgodnie z generalną zasadą obowiązującą na gruncie ustawy o PDOF, dochody z danego źródła mogą być klasyfikowane tylko do jednej z kategorii wymienionych w art. 10 ustawy o PDOF.

Biorąc pod uwagę charakter czynności eksperckich, które są wykonywane przez Ekspertów, dla potrzeb niniejszego wniosku o interpretację należy przeanalizować szczegółowo trzy źródła przychodów wymienione w art. 10 ustawy o PDOF, tj.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.
 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza

W opinii Spółki dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu świadczenia na rzecz Spółki Usług eksperckich powinny być klasyfikowane, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PDOF, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o PDOF.

W analizowanym przypadku Eksperci, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczą odpłatnie Usługi eksperckie. Usługi te są świadczone przez Ekspertów we własnym imieniu, bez względu na rezultat wykonywanych czynności, w sposób zorganizowany i ciągły, (co znajduje potwierdzenie w odpowiednim wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Spełnione są więc podstawowe przesłanki pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z tej działalności nie powinny być zaliczane do przychodów z innych źródeł, w szczególności do przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub do przychodów ze stosunku pracy - patrz komentarz w pkt b) i c) poniżej.

Należy jednocześnie zauważyć, że art. 5b ust. 1 ustawy o PDOF zawiera także negatywną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Mianowicie, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż umowy o świadczenie Usług eksperckich zawarte między Spółką a Ekspertami przewidują, że Eksperci ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach umów o świadczenie usług eksperckich, Eksperci działają niezależnie, tj. w zakresie świadczonych usług nie podlegają kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka wyznacza także miejsca i czasu świadczenia usług (Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów oświadczenia usług, chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie).

Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na Ekspertach, co, w przypadku umowy o świadczenie Usług eksperckich ze Spółką, wynika m.in. z faktu, że Eksperci ponoszą koszty związane z wykonywaniem Usług eksperckich, w szczególności zobowiązani są płacić wynagrodzenie, (które faktycznie zostanie uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia Eksperta za świadczenie Usług eksperckich) na rzecz Spółki za możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętów Spółki dla celów świadczonych Usług eksperckich, Eksperci, ponoszą odpowiedzialność (zagrożoną sankcjami finansowymi) m.in. za niedochowanie zasad poufności i naruszenie zakazu konkurencji. W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie są spełnione negatywne przesłanki dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PDOF.

W świetle powyższego, dochody uzyskiwane przez Ekspertów od Spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (tj. świadczenia Usług eksperckich na rzecz Spółki) powinny być klasyfikowane, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ustawy o PDOF - pod warunkiem, że nie znajdą zastosowania omówione w punkcie b) poniżej wyjątki (w opinii Spółki, wyjątki te nie znajdą zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego).

 1. Działalność wykonywana osobiście

Jak wskazano powyżej, w celu zakwalifikowania dochodów uzyskiwanych przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie Usług eksperckich, jako dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy wykluczyć, że dochody te stanowią dochody z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o PDOF.

Zdaniem Spółki, świadczenie Usług eksperckich przez Ekspertów w ramach działalności gospodarczej nie kwalifikuje się, jako działalność wykonywana osobiście w rozumieniu ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 13 ustawy o PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2, uważa się m.in.:

 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w kolejnym podpunkcie;
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Z powyższego wynika, że umowy zlecenia lub o dzieło wykonywane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej nie są klasyfikowane dla potrzeb PDOF, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od powyższej klasyfikacji umów zlecenia i umów o dzieło, są jedynie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, które są klasyfikowane dla celów PDOF, jako dochody z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy poza nią.

Należy zauważyć, że powyższy wyjątek nie znajdzie zastosowania do umów o świadczenie Usług eksperckich, które łączą Ekspertów i Spółkę. Ustawa o PDOF nie zawiera wprawdzie definicji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, jednak powszechnie w praktyce podatkowej przyjmuje się, że pod tym terminem rozumie się umowy, których przedmiotem jest prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie spółki na zewnątrz, zarządzanie podległym personelem itp. Tymczasem, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, umowy o świadczenie Usług eksperckich pomiędzy Ekspertami a Wnioskodawcą dotyczą m.in. usług sporządzania analiz rynku, opracowania strategii Spółki, usługi doradztwa w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT, oferty programowej, realizacji projektów finansowych, planowania finansowego, polityki szkoleń pracowniczych i wynagrodzeń, polityki utrzymania klienta, koncepcji PR, rozwoju produktów i usług i nie obejmują czynności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem Spółki.

W rezultacie, na podstawie umów o świadczenie Usług eksperckich, Eksperci otrzymują od Spółki wyłącznie wynagrodzenie za świadczenie Usług eksperckich, związanych z rynkiem mediów, których przedmiotem nie jest zarządzanie przedsiębiorstwem Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego, niektórzy Eksperci są także zobowiązani odrębnie i na podstawie innego tytułu prawnego, do zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Wynagrodzenie za czynności zarządcze będzie jednak, w takich przypadkach, wypłacane z tytułu umów o pracę łączących Ekspertów z Wnioskodawcą. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego, umowy o pracę, wśród obowiązków Ekspertów, wymieniają m.in. prowadzenie spraw Spółki, zarządzanie personelem i podległymi departamentami itp.

Zakresy umów o świadczenie Usług eksperckich i umów o pracę są więc całkowicie rozbieżne i w żadnym wypadku Eksperci nie świadczą usług zarządzania przedsiębiorstwem/ departamentem w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji przychody uzyskiwane na podstawie umów o świadczenie Usług eksperckich na rzecz Spółki nie powinny być kwalifikowane dla celów PDOF, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. Stosunek pracy

Stosunek pracy nie został odrębnie zdefiniowany w ustawie o PDOF, zatem w tym względzie należy posiłkować się przepisami prawa pracy. Generalnie nie ma wątpliwości, że osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę osiąga dochody ze źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. Eksperci są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dochody wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Ekspertów z tytułu umowy o pracę są więc klasyfikowane, jako dochody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ustawy o PDOF.

Wskazać jednocześnie należy, że umowy o świadczenie Usług eksperckich, które równolegle łączą Ekspertów i Spółkę, nie mają charakteru umów o pracę. Wynika to m.in. z faktu, iż Eksperci w ramach świadczonych Usług eksperckich działają niezależnie, tj. nie podlegają kierownictwu osób zatrudnionych w Spółce. Spółka nie wyznacza także miejsca i czasu świadczenia usług eksperckich (Eksperci decydują o miejscu i sposobie świadczenia usług oraz o narzędziach wykorzystywanych dla celów świadczenia usług, chyba, że specyfika danego zlecenia wymaga wykonania tego zlecenia w ustalonym z góry miejscu i czasie). Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na Ekspertach. Tym samym, tego rodzaju umowy o świadczenie Usług eksperckich nie mogą być kwalifikowane, jako umowy o pracę.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane z umów o świadczenie Usług eksperckich nie powinny być klasyfikowane, jako dochody ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PDOF, lecz jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące klasyfikacji dochodów ze świadczenia Usług eksperckich, zdaniem Spółki:

 • dochód uzyskiwany przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie Usług eksperckich powinien być klasyfikowany, jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PDOF;
 • dochód ten nie może być klasyfikowany, jako dochód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o PDOF, ponieważ umowy o świadczenie Usług eksperckich nie stanowią umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 • dochód ten nie może być także klasyfikowany, jako dochód ze stosunku pracy, ponieważ umowy o świadczenie usług eksperckich, które łączą Ekspertów i Spółkę, nie mają charakteru umów o pracę.
 1. Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika PDOF

Jak wskazano powyżej, dochody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu świadczenia Usług eksperckich na rzecz Spółki powinny być klasyfikowane, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PDOF. W związku z tym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika PDOF w stosunku do wypłat dokonywanych na podstawie tych umów. Poniżej zaprezentowano szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska.

Stosownie do art. 31 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane, jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Obowiązki płatnika PDOF spoczywają także na podmiotach, które dokonują na rzecz osób fizycznych wypłat z tytułów określonych w art. 13 ustawy o PDOF, m.in. z tytułów:

 • umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podkreślić należy, że obowiązki płatnika PDOF nie ciążą, co do zasady, na podmiotach, które wypłacają wynagrodzenie za świadczone usługi osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że osoby takie złożą oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 2 ustawy o PDOF). W takiej sytuacji, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, zgodnie z art. 44 ustawy o PDOF, do samodzielnego odprowadzania zaliczek i rozliczania PDOF.

Wyjątkiem od tej generalnej zasady są umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze, w przypadku, których zawsze podmiot wypłacający wynagrodzenie pełni funkcje płatnika PDOF (nawet, jeśli usługi są wykonywane przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą).

Podsumowując powyższy wywód wskazać należy, że Spółka pełniłaby funkcję płatnika PDOF w stosunku do wypłat dokonywanych na rzecz Ekspertów na podstawie umów o świadczenie Usług eksperckich, jeżeli:

 • umowy te klasyfikowane byłyby, jako umowy o pracę;
 • umowy te klasyfikowane byłyby, jako umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze.

W rozważanej sytuacji, jak wykazano powyżej, umowy o świadczenie Usług eksperckich, które łączą Ekspertów i Spółkę, nie mają charakteru umów o pracę. Umowy te nie mają także charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich ani umów o podobnym charakterze. Dodatkowo, w umowach o świadczenie Usług eksperckich Eksperci złożyli Spółce oświadczenie, że wykonywane przez nich Usługi eksperckie wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, to Eksperci są zobowiązani samodzielnie odprowadzać zaliczki na PDOF od dochodów z tej działalności. Z kolei na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika PDOF w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu tych umów.

Mając powyższe na uwadze, Spółka nie jest zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie Usług eksperckich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Spółka pragnie zauważyć, że sytuacje, w których członkowie zarządu, czy też inni eksperci, są zatrudnieni w przedsiębiorstwie na umowę o pracę i jednocześnie wykonują na rzecz tego przedsiębiorstwa usługi eksperckie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - jako zgodne z przepisami prawa pracy i przepisami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - występują często na rynku. Przepisy prawa pracy nie wyłączają, bowiem możliwości jednoczesnego wykonywania pracy i świadczenia usług na rzecz tego samego podmiotu. Kodeks pracy ustanawia zasadę swobody wyboru pracy, jak i nawiązywania oraz treści stosunku pracy (z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, które jednakże nie stoją na przeszkodzie temu, aby pracownik pozostawał ze swoim pracodawcą w innych relacjach prawnych, w tym świadczył na jego rzecz usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). Dodatkowo przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustanawiają zasadę swobody w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie, z którą każda osoba na równych prawach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. W rezultacie, możliwe jest pozostawanie w stosunku pracy z przedsiębiorstwem i jednoczesne świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że zakresy tych umów nie pokrywają się. Obowiązki przedsiębiorcy, jako płatnika PDOF określa się wówczas odrębnie dla każdego z tytułów współpracy z danym specjalistą. Stanowisko takie znajduje także potwierdzenie w praktyce podatkowej. Przykładowo, w interpretacjach z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-56/13-3/ES) oraz z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. IPPB1/415-55/13-3/ES) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż w sytuacji, gdy spółka wypłaca na rzecz danej osoby wynagrodzenie w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o świadczenie usług z tą osobą, jako przedsiębiorcą, nie jest zobowiązana do pobierania zaliczek na PDOF z tego drugiego tytułu. W zbliżonej sprawie (interpretacja z dnia 23 grudnia 2011 r., sygn. IPPB1/415-867/11-4/IF), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że w przypadku, gdy członek zarządu pobiera wynagrodzenie od spółki na podstawie uchwały i jednocześnie świadczy na rzecz spółki usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika PDOF z tytułu wypłat dokonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych. Analogiczne do przedstawionych powyżej poglądy przedstawił także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 7 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-255/14-4/JB), z 30 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-139/14-4/MT), z 16 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-120/14-4/JB), z 3 września 2013 r. (sygn. IPPB1/415-646/13-2/MS) oraz z 27 maja 2013 r. (sygn. IPPB1/415-342/13-2/JB).

Powyższe argumenty i powołane interpretacje dodatkowo potwierdzają prawidłowość stanowiska Spółki, iż Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i potrącania zaliczek na ten podatek z tytułu wypłacanego na rzecz Ekspertów wynagrodzenia za świadczenie Usług eksperckich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług eksperckich nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach usług zarządzania. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.