IPPB1/4511-1008/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy - w przypadku umów sponsoringu zawieranych przez Spółkę z Lekarzami jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (tzn. zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza) - Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów (P1T-8C) w związku ze sponsorowaniem Wydarzenia dla Lekarza?
IPPB1/4511-1008/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. przychód
 4. płatnik
 5. sponsoring
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z finansowaniem uczestnictwa lekarzy w wydarzeniach organizowanych w ramach umowy sponsoringu, w sytuacji gdy uczestnicy prowadzą działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z finansowaniem uczestnictwa lekarzy w wydarzeniach organizowanych w ramach umowy sponsoringu, w sytuacji gdy uczestnicy prowadzą działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca („Spółka”) jest członkiem międzynarodowego koncernu farmaceutycznego X. („Grupa”), zajmującego się wytwarzaniem i dystrybucją specjalistycznych produktów leczniczych oferowanych przez Grupę na terytorium Polski („Produkty”). Na podstawie odpowiedniej umowy o świadczenie usług, zawartej z innym podmiotem wchodzącym w skład Grupy, Spółka odpowiedzialna jest m.in. za prowadzenie na terytorium Polski czynności i działań o charakterze marketingowym (promocyjnym, reklamowym) w odniesieniu do Produktów. Z tytułu świadczonych usług, Spółka otrzymuje wynagrodzenie ustalane według formuły „koszt plus”, tzn. obejmujące poniesione przez Spółkę koszty związane ze świadczeniem usług, przy czym koszty te są powiększone o odpowiedni narzut.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka prowadzi współpracę ze środowiskiem lekarskim polegającą m.in. na pokrywaniu kosztów świadczeń związanych z uczestnictwem osób uprawnionych do wystawiania recept („Lekarze”) w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym (konferencjach/zjazdach/kongresach naukowych) odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju („Konferencje” lub „Wydarzenia”).

Współpraca w tym zakresie odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy sponsoringu zawieranej każdorazowo pomiędzy Spółką a Lekarzem. Umowa sponsoringu może być przy tym zawierana przez Lekarza:

 • jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (lub poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Lekarza);
 • jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza).

W obu przypadkach, Spółka każdorazowo zobowiązana jest do pokrycia określonych kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu („Koszty” lub „Koszty Podróży). Lekarz nie jest przy tym zobowiązany w związku z umową sponsoringu do jakichkolwiek świadczeń zwrotnych na rzecz Spółki (poza wyrażeniem zgody na informowanie przez Spółkę o tym, że Spółka pokrywa koszty świadczeń związanych z jego uczestnictwem w Wydarzeniu). Istotą umów sponsoringu jest pokrywanie przez Wnioskodawcę kosztów związanych z uczestnictwem Lekarzy w wydarzeniach (które w innych okolicznościach Lekarz - gdyby chciał wziąć udział w Wydarzeniu - musiałby ponieść we własnym zakresie). W tym sensie, istotą tych umów jest „sponsoring” czy też „sponsorowanie” w powszechnie przyjętym, potocznym (językowym) znaczeniu tego pojęcia (tzn. finansowanie danego przedsięwzięcia na rzecz innej osoby, pokrywanie kosztów z tym związanych itp.).

Działania prowadzone przez Spółkę w powyższym zakresie stanowią dozwoloną formę reklamy produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm. - „uPF”), polegającą - zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 6 uPF - na sponsorowaniu konferencji, zjazdów i kongresów naukowych przeznaczonych dla Lekarzy. Zgodnie z przyjętą i utrwaloną interpretacją (opartą również na odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej), przez sponsorowanie należy rozumieć również w szczególności pokrywanie związanych z tym kosztów podróży i zakwaterowania Lekarzy.

Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować - w zależności od charakteru Wydarzenia oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów/kategorii wydatków:

 • opłaty za uczestnictwo Lekarza w Wydarzeniu (opłaty rejestracyjne, konferencyjne - tzw. registration fees);
 • koszty transportu - tzn. koszty przejazdu/przelotu Lekarza z jego miejsca zamieszkania (miejscowości) do miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie do miejsca zamieszkania (miejscowości) Lekarza;
 • koszty ubezpieczeń osobowych lub majątkowych związanych z przejazdem/przelotem Sponsorowanego;
 • koszty wiz lub innych dokumentów o podobnym charakterze związanych z przejazdem/przelotem Sponsorowanego;
 • koszty zakwaterowania (noclegów) Lekarza w miejscu (miejscowości), w której odbywa się Wydarzenie i w dniach, w których odbywa się Wydarzenie;
 • koszty wyżywienia Lekarza podczas przejazdu/przelotu Lekarza z jego miejsca zamieszkania (miejscowości) do miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie do miejsca zamieszkania (miejscowości) Lekarza - a także koszty wyżywienia Lekarza w miejscu (miejscowości), w której odbywa się Wydarzenie i w dniach, w których odbywa się Wydarzenie;
 • inne uzasadnione koszty związane z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu (np. koszty nabycia dodatkowych materiałów konferencyjnych).

Z założenia, Koszty pokrywane są przez Spółkę zasadniczo bezpośrednio „z góry”, tzn. Spółka we własnym imieniu nabywa określone towary i usługi od dostawców (np. organizatorów Wydarzeń, biur podróży, linii lotniczych i kolejowych, hoteli itp.), dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz tych podmiotów oraz otrzymuje od nich odpowiednie dokumenty (fakturę, rachunek lub inny dokument - np. bilet) potwierdzające poniesienie wydatków.

Co do zasady, Spółka nie przewiduje wystąpienia sytuacji, w której Lekarz otrzymywałby od Spółki środki w celu samodzielnego sfinansowania Kosztów - poza ewentualnymi sytuacjami, w których byłoby to uzasadnione z uwagi na ważny interes Spółki lub Lekarza lub przemawiałaby za tym względy logistyczne lub administracyjne.

Pokrywane przez Spółkę Koszty są uwzględniane - jako koszty związane ze świadczeniem usług na rzecz innego podmiotu wchodzącego w skład Grupy - w wynagrodzeniu należnym Spółce z tytułu świadczenia tych usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy - w przypadku umów sponsoringu zawieranych przez Spółkę z Lekarzami jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (tzn. zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza) - Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów (P1T-8C) w związku ze sponsorowaniem Wydarzenia dla Lekarza...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umów sponsoringu zawieranych przez Spółkę z Lekarzami jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (tzn. zawieranych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza) Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C) w związku ze sponsorowaniem Wydarzenia dla Lekarza.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

Pokrycie Kosztów jako przychód Lekarza z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 uPDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c uPDOF oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru PDOF.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 ust. 1a uPDOF, w przypadku uzyskiwania dochodów z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f uPDOF, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

W tym kontekście, art. 10 ust. 1 uPDOF zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia się m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 uPDOF).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 uPDOF, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych Świadczeń w naturze i innych nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, obliczana zgodnie z art. 11 ust. 2-2b uPDOF.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b pkt 2 uPDOF, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu (tych usług).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki:

 • pokrycie przez Spółkę określonych Kosztów związanych z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu, powoduje powstanie po stronie Lekarza przychodu na gruncie PDOF. Pokrycie Kosztów oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie Lekarza, polegające na tym, że Lekarz w związku ze swoim uczestnictwem w Wydarzeniu nie stoi w obliczu konieczności ponoszenia Kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby Lekarz chciał uczestniczyć w wydarzeniu bez współpracy ze Spółką, przez co musiałby ponieść powyższe Koszty we własnym zakresie);
 • wartość przychodu powstającego w związku z tym po stronie Lekarza powinna zostać przy tym ustalona według cen zakupu usług (poszczególnych rodzajów Kosztów) przez Spółkę od podmiotów dostarczających te usługi;
 • przychód uzyskiwany przez Lekarza w związku z podróżą i uczestnictwem w wydarzeniu powinien być traktowany - w przypadku umowy sponsoringu zawartej ze Spółką przez Lekarza jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza) - jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 8 uPDOF.

Co do ostatniego, to przychód ten nie stanowi przychodu z innych tytułów (źródeł), o których mowa w uPDOF. W szczególności, przychód ten nie stanowi przychodu z tytułów, o których mowa w art. 12 i 13 uPDOF, tzn. nie jest to przychód ze stosunku pracy - ponieważ Lekarze nie są pracownikami Spółki, jak również ich uczestnictwo w Wydarzeniu i pokrycie Kosztów przez Spółkę nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Lekarza w jakimkolwiek stosunku pracy. Nie jest to również przychód z działalności wykonywanej osobiście przez Lekarza (a zwłaszcza nie jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawę umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

Przychód ten nie stanowi również w szczególności przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uPDOF oraz art. 20 ust. 1, uPDOF. Mianowicie, zgodnie z art. 20 ust. 1 uPDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 9 uPDOF, uważa się m.in. inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 uPDOF. Tym samym, kwalifikacja danego przychodu (polegającego na uzyskaniu nieodpłatnego świadczenia) jako przychodu z innych źródeł ma niejako charakter „posiłkowy - tzn. może mieć miejsce tytko wtedy, kiedy to nieodpłatne świadczenie nie może zostać uznane na gruncie PDOF za przychód z jakiegokolwiek innego tytułu (źródła), o którym mowa w uPDOF (np. za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności wykonywanej osobiście, przychód ze stosunku pracy itp.).

W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku, uzasadniona jest kwalifikacja takiego przychodu jako przychodu z pozarolniczej - działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 uPDOF - co automatycznie wyłącza możliwość kwalifikacji tego przychodu jako przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 uPDOF.

Brak obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C przez Spółkę.

Zgodnie z art. 42a uPDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 uPDOF (tzn. stanowiących przychody z innych źródeł), z wyjątkiem dochodów (przychodów wymienionych m.in. w art. 21 uPDOF, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego), są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Informację PIT-8C sporządza się również w innych przypadkach określonych w przepisach uPDOF, tzn.:

 • na podstawie art. 35 ust. 10 uPDOF - dotyczy wyłącznie sytuacji wypłacania osobie fizycznej niektórych stypendiów dla uczniów i studentów (stanowiących na gruncie PDOF przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 9 i art. 20 ust. 1 uPDOF);
 • na podstawie art. 39 ust. 3 uPDOF - dotyczy wyłącznie sytuacji uzyskania przez osobę fizyczną określonych przychodów (dochodów) ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (stanowiących na gruncie PDOF przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 8, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30b ust. 2 uPDOF).

Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1634), sporządzenie informacji, o której mowa powyżej, powinno nastąpić na wzorze informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) stanowiącym załącznik nr 8 do tego rozporządzenia.

Zarówno z treści odpowiednich przepisów (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a uPDOF), jak i z treści wzoru informacji PIT-8C wynika jednoznacznie, że powinna ona być sporządzana wyłącznie w kilku określonych przepisami sytuacjach, w których osoba fizyczna uzyskuje pewne skonkretyzowane rodzaje świadczeń, stanowiące na gruncie PDOF w każdym przypadku albo przychody z innych źródeł, o których i mowa w art. 10 ust. 9 i art. 20 ust. 1 uPDOF, albo przychody (dochody) z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 8, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30b ust. 2 uPDOF.

Ani z treści tych przepisów, ani z treści wzoru informacji PIT-8C nie wynika natomiast, żeby w Informacji tej właściwe (czy nawet możliwe) było uwzględnienie wysokości jakichkolwiek przychodów (dochodów), których źródłem na gruncie PDOF jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 uPDOF.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku - biorąc pod uwagę, że przychód uzyskiwany przez Lekarza w związku z podróżą i uczestnictwem w Wydarzeniu powinien być traktowany, w przypadku umowy sponsoringu zawartej ze Spółką przez Lekarza jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza), jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 uPDOF - należy stwierdzić, że na Spółce nie spoczywa obowiązek sporządzenia informacji P1T-8C.

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych. W interpretacjach tych, organy podatkowe potwierdzały wprost, że w sytuacji, w której lekarz, na podstawę umowy sponsoringu zawartej z firmą farmaceutyczną przez niego jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, otrzymywał świadczenia (pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniu) o określonej wartości:

 • wartość takich świadczeń (pokrytych kosztów) na gruncie PDOF stanowi dla lekarza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w związku z tym, firma farmaceutyczna nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

Takie stanowisko zostało przedstawione np. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 grudnia 2014 r., sygn. IPPB1/415-1165/14-5/EC;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 września 2014 r., sygn. IPPB1/415-759/14-2/EC;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2014 r. sygn. IPPB1/415-1035/13-4/EC;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. IPPB1/415-1160/12-2/ES;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. IPPB1/415-641/10-7/RS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.; sygn. IPPB2/415-1143/08-4/MG.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Świadczenia ponoszone za osoby biorące udział w wydarzeniach odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju, niewątpliwie należą do nieodpłatnych świadczeń, jakie osoby te otrzymują od Spółki.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 353 § 2 ww. Kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest członkiem międzynarodowego koncernu farmaceutycznego X. („Grupa”), zajmującego się wytwarzaniem i dystrybucją specjalistycznych produktów leczniczych oferowanych przez Grupę na terytorium Polski. W ramach prowadzonej działalności, Spółka prowadzi współpracę ze środowiskiem lekarskim polegającą m.in. na pokrywaniu kosztów świadczeń związanych z uczestnictwem osób uprawnionych do wystawiania recept („Lekarze”) w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym (konferencjach/ zjazdach/kongresach naukowych) odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju („Konferencje” lub „Wydarzenia”). Współpraca w tym zakresie odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy sponsoringu zawieranej każdorazowo pomiędzy Spółką a Lekarzem. Umowa sponsoringu może być przy tym zawierana przez Lekarza:

 • jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (lub poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Lekarza);
 • jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Lekarza).

W obu przypadkach, Spółka każdorazowo zobowiązana jest do pokrycia określonych kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu („Koszty” lub „Koszty Podróży). Lekarz nie jest przy tym zobowiązany w związku z umową sponsoringu do jakichkolwiek świadczeń zwrotnych na rzecz Spółki.

Koszty pokrywane przez Spółkę mogą obejmować - w zależności od charakteru Wydarzenia oraz uzasadnionych potrzeb Lekarza - wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów/kategorii wydatków:

 • opłaty za uczestnictwo Lekarza w Wydarzeniu (opłaty rejestracyjne, konferencyjne - tzw. registration fees);
 • koszty transportu - tzn. koszty przejazdu/przelotu Lekarza z jego miejsca zamieszkania (miejscowości) do miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie do miejsca zamieszkania (miejscowości) Lekarza;
 • koszty ubezpieczeń osobowych lub majątkowych związanych z przejazdem/przelotem Sponsorowanego;
 • koszty wiz lub innych dokumentów o podobnym charakterze związanych z przejazdem/przelotem Sponsorowanego;
 • koszty zakwaterowania (noclegów) Lekarza w miejscu (miejscowości), w której odbywa się Wydarzenie i w dniach, w których odbywa się Wydarzenie;
 • koszty wyżywienia Lekarza podczas przejazdu/przelotu Lekarza z jego miejsca zamieszkania (miejscowości) do miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie oraz koszty przejazdu/przelotu powrotnego z miejsca (miejscowości), w którym odbywa się Wydarzenie do miejsca zamieszkania (miejscowości) Lekarza - a także koszty wyżywienia Lekarza w miejscu (miejscowości), w której odbywa się Wydarzenie i w dniach, w których odbywa się Wydarzenie;
 • inne uzasadnione koszty związane z uczestnictwem Lekarza w Wydarzeniu (np. koszty nabycia dodatkowych materiałów konferencyjnych).

Należy stwierdzić, że finansowanie przez Spółkę kosztów podróży związanych z udziałem uczestników w przedmiotowych wydarzeniach, na które składają się: koszty dojazdu/powrotu na/z danego wydarzenia, noclegów w trakcie wydarzenia, opłaty rejestracyjne, koszty ubezpieczeń, wiz, koszty wyżywienia, koszty materiałów konferencyjnych, stanowić będą dla tych uczestników prowadzących działalność gospodarczą nieodpłatne świadczenie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Cytowany wyżej art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera ogólną definicję przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast w art. 14 ust. 2 wymienione zostały jedynie przykładowe zdarzenia powodujące powstanie tego przychodu. Z powyższego wynika, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością. Zauważyć przy tym należy, że korzyść ta nie musi skutkować bezpośrednim zwiększeniem aktywów podmiotu gospodarczego. Korzyścią taką może być także zwolnienie podatnika z obowiązku wydatkowania określonych środków, co skutkuje brakiem uszczerbku w majątku podatnika jaki nastąpiłby w przypadku gdyby do takiego nieodpłatnego świadczenia nie doszło, a podatnik musiałby taką kwotę wydatkować.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W myśl powołanych przepisów wszystkie nieodpłatne przysporzenia osób prowadzących działalność gospodarczą należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli uczestnik danego wydarzenia prowadzący działalność gospodarczą uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Odnosząc się do zatem do obowiązków Spółki jako płatnika w stosunku do uczestników wydarzeń prowadzących działalność gospodarczą, wskazać należy, że obowiązki płatnika regulują przepisy art. 41 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl natomiast art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przepisów tych nie wynika, aby Spółka była zobowiązana jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też wystawienia informacji PIT-8C dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Skoro jak stwierdzono powyżej uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą z tytułu udziału w wydarzeniach uzyskają przychód z działalności gospodarczej, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.