IPPB1/4511-1000/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca zastosował prawidłową stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5% dla usług sklasyfikowanych pod numerem PKWIU 74.90.19.0- pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowane?
IPPB1/4511-1000/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. stawki podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Podatnik w lutym 2015 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, określając rodzaj planowanej, przeważającej działalności symbolem PKD 74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Ponadto podatnik wykazuje również numery PKD usług, które w obecnej chwili nie są świadczone:

 • 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 • 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 58.21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 • 58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.

Przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik świadczy usługi sklasyfikowane pod numerem PKWIU 74.90.19.0- pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Usługi te polegają na:

 • doradztwie w zakresie telekomunikacji przy stworzeniu sieci GSM, SDH, IP/Ethernet: wybór urządzeń, technologii, opracowywanie procedur eksploatacyjnych,
 • wykonywaniu testów penetracyjnych (audytów) systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej, a także wydawaniu rekomendacji w zakresie powzięcia środków technicznych w celu zabezpieczenia systemów informatycznych,
 • sprawdzaniu zgodności (przeprowadzania audytów) zastosowanych rozwiązań i systemów teleinformatycznych z wymaganiami norm branżowych w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji (takich jak: m.in. rodzina norm ISO/IEC 27000: Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa oraz z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także innych wytycznych, rekomendacji i wymagań w tym zakresie) oraz przeprowadzania szkoleń w takim zakresie.

Dla usług sklasyfikowanych pod numerem PKWIU 74.90.19.0 podatnik stosuje 8,5% stawkę podatku.

Pozostałymi usługami, które w niedalekiej przyszłości będą świadczone przez przedsiębiorcę jest doradztwo w zakresie informatyki obejmujące doradztwo przy tworzeniu serwerowni: wybór infrastruktury teleinformatycznej; organizacja systemów informatycznych, ocena kosztów stworzenia serwerowni oraz nadzór (w zakresie systemów informatycznych i sprzętu teleinformatycznego nad stworzeniem serwerowni).

Usługi te sklasyfikowane są pod numerem PKWIU 62.02.10.0- usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Podatnik będzie stosował do nich 17% stawkę podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca zastosował prawidłową stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 8,5% dla usług sklasyfikowanych pod numerem PKWIU 74.90.19.0- pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowane...
 2. Czy Wnioskodawca będzie stosował prawidłową stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 17% dla usług sklasyfikowanych pod numerem PKWIU 62.02.10.0- usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy stanu faktycznego (pytanie nr 1). Natomiast interpretacja indywidualna w zakresie zdarzenia przyszłego (pytanie nr 2) wydana zostanie odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art . 12 ust. 1 pkt . 2 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów-osiąganych przez osoby fizyczne usługi związane z doradztwem przy tworzeniu serwerowni sklasyfikowane pod numerem PKWIU 62.02.10.0- usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego powinny być objęte 17% stawką podatku.

Natomiast pozostałe usługi sklasyfikowane pod numerem PKWIU 74.90.1,9.00- pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej nie sklasyfikowane stanowią przychody z działalności usługowej i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 powinny być objęte 8,5% stawką podatku. Usługi świadczone przez podatnika nie mieszczą się w katalogu usług wykazanych w załączniku nr 2 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, t.j. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako - pozarolnicza działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 8,5% podlegają przychody z działalności usługowej z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Nadmienić należy, że w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określono świadczenie jakich usług, wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ww. załączniku w pozycji 38 pod symbolem PKWiU ex 74.90.1 wykazano usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane dotyczące wyłącznie:

 • usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
 • usług prognozowania pogody,
 • usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
 • usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa.

Natomiast z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi, które wg PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 74.90.19.0 jako pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazane we wniosku usługi, sklasyfikowane są wg PKWiU pod symbolem 74.90.19.0, to usługi te nie występują w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z powyższym przychody uzyskane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki uzyskanego przychodu na podstawie art . 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-1000/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ITPP1/443-1575/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.