IPPB1/415-961/14-3/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy przychody Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) obligacji, dochody z obligacji w formie odsetek albo dyskonta oraz koszty uzyskania tych przychodów, będą dla Wnioskodawczyni przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza?
IPPB1/415-961/14-3/MS1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpłatne zbycie
 5. papier wartościowy
 6. udział
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 18 października 2014 r. (data wpływu 25 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów oraz k.u.p. odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek (dyskonta) od obligacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów oraz k.u.p. odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek (dyskonta) od obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna (Wnioskodawczyni) planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będzie ona obejmowała obrót nieruchomościami, udzielanie pożyczek, obrót akcjami spółek publicznych i niepublicznych oraz udziałami w spółkach. Wnioskodawczyni będzie również nabywała i zbywała obligacje. Z tytułu obrotu obligacjami będzie uzyskiwała przychody z ich sprzedaży oraz w formie odsetek, albo dyskonta (odsetki oraz dyskonto to przychody mieszczące się w kategorii „realizacji praw wynikających z obligacji”). Obligacje te mogą być emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i inne podmioty.

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, będzie m.in. działalność określona w PKD 64.99.Z z opisem „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”. Przedmiot działalności Wnioskodawczyni będzie również obejmował: „działalność holdingów finansowych” (64.20.Z) oraz „pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (66.19.Z).

Zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek.

Wnioskodawczyni złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 UPDOF (tj. oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie 19% podatku liniowego).

Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z jej definicją, tj. w celu osiągnięcia zysku (co nie wyklucza okresowego ponoszenia strat), w sposób ciągły (co nie wyklucza okresowych przerw; istotny jest zamiar prowadzenia działalności w sposób powtarzalny) i w sposób zorganizowany (podejmowane działania będą podporządkowane przyjętym regułom i zasadom, i będą racjonalnie zmierzały do osiągnięcia założonych celów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) obligacji, dochody z obligacji w formie odsetek albo dyskonta oraz koszty uzyskania tych przychodów, będą dla Wnioskodawczyni przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Przychody z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) obligacji oraz przychody z obligacji w formie odsetek albo dyskonta, będą dla Niej przychodami zaliczanymi do źródła - pozarolnicza działalność gospodarcza.

W konsekwencji, koszty uzyskania tych przychodów będą powiększały wartość kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni, służących określeniu dochodu Wnioskodawczyni ze źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Co do zasady obrót instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 6 lit. a) i lit. b) UPDOF, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30b ust. 1 UPDOF, a dochód z tego tytułu zalicza się do źródła przychodów: kapitały pieniężne. Równocześnie jednak, zgodnie z ust. 4 omawianego artykułu, „przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej”. Oznacza to, że zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających łączą się z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej, jeżeli takie odpłatne zbycia następują w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody z realizacji praw z nich wynikających są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla uznania, iż do przedmiotu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni należy m.in. nabywanie i zbywanie obligacji oraz dochody z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (wynikające z realizacji praw wynikających z posiadanych obligacji), konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

 • stosowny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że zakres działalności gospodarczej podatnika obejmuje m.in. działalność określoną w PKD 64.99.Z oraz
 • faktyczne dokonywanie przez podatnika nabycia i zbycia obligacji oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związane z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Warunek pierwszy zostanie spełniony, ponieważ stosowne zapisy pojawią się w przedmiocie działalności Wnioskodawczyni. Warunek drugi zostanie spełniony przez Wnioskodawczynię z chwilą podjęcia przez Nią faktycznej działalności w zakresie nabywania i zbywania obligacji oraz uzyskiwania dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związane z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek. Zatem niewątpliwie podklasa 64.99.Z obejmuje nabywanie i zbywanie obligacji oraz uzyskiwanie dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związanych z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji).

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdza interpretacja indywidualna Ministra Finansów sygn. IPPB1/415-307/09-4/MT, dotycząca podobnego zdarzenia przyszłego. We wniosku o wydanie tej interpretacji wnioskodawca opisał sytuację zbycia (w tym sprzedaży) akcji (zarówno nabytych w charakterze wkładu, jak później zakupionych) przez spółkę komandytową, do której zamierzał przystąpić w charakterze wspólnika. Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło kwestii, czy przychody spółki komandytowej z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji oraz koszty uzyskania tych przychodów będą dla wnioskodawcy, w przypadającej części wynikającej z umowy spółki, przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów wnioskodawcy – pozarolnicza działalność gospodarcza, gdy przedmiotem działalności spółki komandytowej m.in. będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych. Zapytanie dotyczyło przy tym zarówno sytuacji, gdy udziały lub akcje zostały wniesione do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, jak i gdy udziały lub akcje spółka zakupiła.

We własnym stanowisku co do oceny tych zdarzeń wnioskodawca uznał, że gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych i wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy przedmiotowe akcje zostaną nabyte w drodze zakupu, czy jako wkład niepieniężny. W obu przypadkach Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Podobne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów sygn. IPPB1/415-840/09-4/MT, IPPB1/415-1117/10-3/EC, IPPB1/415-1117/10-4/EC, IBPBI/1/415-707/10/AB, IBPBI/1/415-721/10/AB, IBPBI/1/415-739/10/AB, IBPBI/1/415-722/10/AB oraz IPTPB1/415-37/14-2/MD.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt II FSK 1364/11 potwierdził, że do zakwalifikowania przychodów z odpłatnego zbycia akcji do przychodów z działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dwóch warunków: faktyczne prowadzenie działalności polegającej na odpłatnym zbyciu akcji i udziałów oraz to, że jest ona realizowana zgodnie z zapisami umowy spółki ujawnionymi w KRS-ie lub w przypadku Podatnika odpowiednikiem zapisu w umowie spółki i wpisu do KRS-u jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej: „Jakkolwiek zgodzić się należy z twierdzeniem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie uznał, jakoby możliwość zakwalifikowania przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 U.P.D.O.F., wyklucza możliwość zakwalifikowania ich jako pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc pominął wnioski wypływające z art. 30b ust. 4 U.P.D.O.F., niemniej - wbrew zarzutowi skargi kasacyjnej - ten ostatni przepis nie miał w sprawie zastosowania, ponieważ przychód spółki komandytowej z odpłatnego zbycia akcji, nie miał następować w wykonywaniu działalności gospodarczej, rozumianej jako realizacja wynikającego z umowy spółki przedmiotu tej działalności, ale jedynie przy okazji prowadzenia działalności i poza jej przedmiotem. Taki stan faktyczny (zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 3 O.P.) przyjął Organ interpretacyjny jako podstawę faktyczną interpretacji, a skarżący założenia tego skutecznie nie podważył”.

Powołane interpretacje oraz wyrok dotyczą działalności w formie spółki komandytowej. Jednak należy wskazać, że z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia to, czy podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście, czy też jako wspólnik spółki komandytowej.

Powyżej powołane interpretacje dotyczą obrotu akcjami oraz udziałami spółek mających osobowość prawną. Jednak można przyjąć, że analogiczne zasady opodatkowania powinny mieć zastosowanie do nabywania i zbywania obligacji oraz uzyskiwania dochodów z obligacji w formie odsetek, albo dyskonta (związanych z realizacją praw wynikających z posiadanych obligacji). Wskazać należy, że możliwość opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynika wprost z art. 30b ust. 4 UPDOF, w związku z art. 30b ust. 1 UPDOF.

Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, „ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. papierach wartościowych – rozumie się przez to:
  1. akcje, prawa poboru w rozumienie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych, określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)”.

Obligacje są papierami wartościowymi. Natomiast uzyskiwane od nich odsetki lub dyskonto są niewątpliwie realizacją praw z nich wynikających (prawa do uzyskania wynagrodzenia w postaci odsetek lub dyskonta).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i wysokość podatku.

W art. 5a pkt 6 ww. ustawy została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy. Przy czym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy a uzyskany przychód należy określić na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odrębne źródło przychodów stanowią kapitały pieniężne, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o: papierach wartościowych - rozumie się przez to: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. W świetle powyższego uznać należy, że akcje i udziały stanowią papiery wartościowe, stosownie do art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast z art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Pojęcie kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, do których odwołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest definiowane odpowiednio w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ustawy. Aczkolwiek nie wszystkie rodzaje dochodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przedmiot działalności gospodarczej, niemniej jednak przedmiotem takiej działalności może być nabywanie i zbywanie obligacji, akcji oraz innych papierów wartościowych.

Aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto wskazać należy, że skutkiem wskazanego wcześniej przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów, określonego jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem działalności Wnioskodawczyni, będzie m.in. działalność określona w PKD 64.99.Z - „pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”. Przedmiot działalności Wnioskodawczyni będzie również obejmował: „działalność holdingów finansowych” (64.20.Z) oraz „pozostałą działalność wspomagającą usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych” (66.19.Z). Zgodnie z komentarzem do PKD, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. Zgodnie natomiast z komentarzem do podklasy 66.12.Z, podklasa 64.99.Z obejmuje działalność na rynkach finansowych wykonywaną na własny rachunek.

W konsekwencji, przychód uzyskany w związku z odpłatnym zbyciem obligacji oraz odsetki (dyskonto) od obligacji będą stanowiły przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodać należy, że art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego postanowieniami, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • koszt musi zostać poniesiony,
 • celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych warunków jest konieczne, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

Zaznaczyć należy, że z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednocześnie, że koszty uzyskania przychodów należy odnosić do tego źródła przychodów, z którymi dane wydatki są związane.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że zarówno uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z odpłatnego zbycia obligacji oraz z odsetek albo dyskonta od obligacji jak i koszty związane z tym tym przychodem zaliczyć należy do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje oraz wyrok NSA dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.