IPPB1/415-897/13-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie, które OS będzie otrzymywać na podstawie Umowy może zostać zakwalifikowane do przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof czy w związku z tym OS ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)?
IPPB1/415-897/13-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. podatek liniowy
  3. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2013 r. (data wpływu 30.08.2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 6.11.2013 r. (data wpływu 12.11.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Pan Olaf S. (OS) jest polskim rezydentem podatkowym pełni funkcję Prezesa Zarządu E. Sp. z o.o. (E., Spółka). Z tytułu pełnienia swej funkcji OS otrzymuje wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia E. za prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentowanie zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. OS nie posiada ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z E.

Dodatkowo OS prowadzi zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której zamierza podjąć współpracę z E., poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych <Umowa>.

Przedmiotem Umowy będzie świadczenie przez OS na rzecz Spółki odpłatnych usług doradczych polegających m.in. na:

konsultacjach z zakresu marketingu, doradztwie dotyczącym rozwoju nowej działalności, konsultacjach w dziedzinie partnerstw strategicznych, doradzaniu w zakresie rozwoju nowych branż i nowych kolekcji (w szczególności nowych kategorii life style: dom, kuchnia, podróże i odkrycia), poradach dotyczących zmiany wizerunku Spółki (w tym punktów E. Express), doradzaniu w zakresie ekspozycji i wizualizacji.

Usługi OS na podstawie Umowy będą miały charakter wyłącznie doradczy. OS jako konsultant wykonujący usługi, nie będzie mieć prawa podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu tych usług.

Co do zasady, miejscem świadczenia usług OS będzie siedziba Spółki, jednakże usługi będą mogły być wykonywane w innym ustalonym przez strony miejscu. Umowa zobowiązuje OS do aktywnego świadczenia usług z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy przy zachowaniu zasad poufności. Umowa nie określa czasu który OS powinien poświęcić na wykonywanie usług.

Przy świadczeniu usług na rzecz Spółki OS będzie mógł korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników za działania których będzie odpowiadać wobec E. jak za własne. Ponadto, w związku ze świadczeniem usług, OS będzie ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółki oraz osób trzecich.

Umowa określi osobę uprawnioną ze strony E. do kontaktu z OS, w tym do przekazywania dyspozycji dotyczących zakresu usług ustalenia z OS sposobu wykonania usług oraz do odbioru rezultatu świadczenia usług.

Za świadczenie Usług na rzecz Spółki, OS otrzymywać będzie miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie. OS będzie płacić E. wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionych przez nią pomieszczeń biurowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej.

OS jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Pismem z dnia 6.11.2013 r. (data wpływu 12.11.2013 r.) Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że umowa o świadczenie usług, która zostanie zawarta pomiędzy E. Sp. z o.o. i Panem Olafem S. będzie umową dotyczącą wyłącznie usług doradczych i nie będzie miała charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie, które OS będzie otrzymywać na podstawie Umowy może zostać zakwalifikowane do przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof czy w związku z tym OS ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)...
  2. Czy wynagrodzenie należne OS na podstawie Umowy podlega podatkowi VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1)

Przychody OS uzyskiwane na podstawie Umowy ze Spółką, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Przy założeniu wypełnienia warunków z Ustawy o pdof, w szczególności z art. 9a oraz 30c Ustawy o pdof, dochód uzyskany z takiej działalności może podlegać opodatkowaniu 19% pdof.

Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 Ustawy o pdof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o pdof.

Jednakże, zgodnie z art. 5b Ustawy o pdof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:

(i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie czynności,

(ii) czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

(iii) wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pdof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pdof), a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b Ustawy o pdof.

Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej:

Usługi na podstawie Umowy będą wykonywane przez OS w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która ma charakter zarobkowy tj. jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku. OS wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych) oraz ciągły (działalność jest prowadzona stale od stycznia 2013 roku).

Czynności OS na podstawie Umowy nie powinny zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Brak jest bowiem elementu podporządkowania OS (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez OS na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Umowa nie określa również czasu wykonywania przez OS czynności na podstawie Umowy, zobowiązuje jedynie OS do wykonywania czynności w sposób aktywny. Umowa nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług; może nim być siedziba Spółki lub inne miejsce ustalone przez E. i OS. Umowa nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 Ustawy o pdof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:

(i) przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof);

(ii) przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof);

(iii) przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 Ustawy o pdof).

Umowa nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa zostanie zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OS. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof.

Przychody z usług doradczych na podstawie Umowy nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof) lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (art. 13 pkt 9 Ustawy o pdof). Przedmiotem Umowy są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter, w tym brak możliwości podejmowania decyzji przez OS dotyczących wykorzystania rezultatu usług świadczonych na podstawie Umowy. Ponadto, za czynności zarządcze, tj. prowadzenie spraw E. oraz jej reprezentowanie, OS jako Prezes Zarządu E., otrzymuje odrębne wynagrodzenie na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Brak spełnienia kryteriów z art. 5b Ustawy o pdof:

Na podstawie art. 5b Ustawy o pdof, czynności wykonywane przez OS na podstawie Umowy nie zostaną uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o pdof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:

(i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka, oraz

(ii) usługi OS wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez E., oraz

(iii) OS nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ad i) OS ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na E.

Ad ii) Umowa nie będzie wykonywana pod kierownictwem, nie ma w niej również zapisów o podległości OS wobec Spółki. Umowa wyznacza jedynie osobę uprawnioną do kontaktów z OS, w tym do określania z nim zakresu usług oraz do odbioru rezultatu świadczonych usług. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy jest siedziba spółki lub inne miejsce w zależności od potrzeb. Umowa wskazuje, że usługi mają być świadczone w sposób aktywny, nie zawiera jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. Druga przesłanka nie jest więc spełniona.

Ad iii) OS ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność OS wobec Spółki i wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie Umowy, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.

Zatem w opinii Wnioskodawcy nie jest spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 Ustawy o pdof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze OS na podstawie Umowy można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Zatem wynagrodzenie z Umowy kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof, po obniżeniu o koszty uzyskania przychodu, może podlegać opodatkowaniu 19% pdof (art. 30c Ustawy o pdof), jeżeli są spełnione warunki do zastosowania takiego opodatkowania przewidziane w Ustawie o pdof (art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy o pdof).

Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, który przychyla się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu Ustawy o pdof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację, podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych, pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze. Przykładowe interpretacje Wnioskodawca prezentuje poniżej:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu podkreślić należy, że w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług doradczych nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach usług zarządzania i czy nie są usługami należącymi do kompetencji Prezesa Zarządu. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

Końcowo - odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.