IPPB1/415-889/14-4/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być przez te osoby opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-889/14-2/EC IPPB5/423-994/14-2/AM z dnia 23 października 2014 r. (data nadania 23 października 2014 r., data doręczenia 27 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursie organizowanym przez Spółkę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznaniem nagród w konkursie organizowanym przez Spółkę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadcząca usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itd. Za zorganizowanie akcji Agencja otrzymuje wynagrodzenie, płatne na podstawie wystawionej klientowi faktury.

W przedmiotowym zdarzeniu Agencja planuje zorganizowanie konkursu na zlecenie swojego klienta. Mechanika i koncept kreatywny zostały opracowane przez Agencję. Przygotowywany przez Agencję regulamin konkursu zakłada, iż to ona jest jego organizatorem. Dokonuje ona we własnym imieniu wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród. Zajmować się będzie także rozpatrywaniem reklamacji w przewidzianym regulaminem postępowaniu reklamacyjnym. Uczestnikami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz, 1807), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (pojęcie przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi Wnioskodawca odnosi przede wszystkim do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych).

Regulamin przewiduje, iż okres trwania konkursu (rozumiany jako czas trwania zadania konkursowego) wynosi 3 miesiące. Istotą konkursu jest dokonywanie w okresie trwania konkursu zakupów hurtowych produktów należących do marki Klienta Agencji, na określoną w regulaminie kwotę, zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu podając numer z paragonu lub faktury, dokumentujących zakupy, a następnie osiągnięcie jak największej sprzedaży detalicznej owych produktów. Dane sprzedażowe przekazywane będą za pośrednictwem konta uczestnika zarejestrowanego na stronie akcji. Komisja konkursowa organizatora stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą wg wyników sprzedaży. Zdobywcy 10 najwyższych miejsc zostaną nagrodzeni kwotą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie sprecyzował pytania oraz własne stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wygrana w konkursie ze zdarzenia przyszłego podlega zwolnieniu przedmiotowemu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68...
  2. Czy na Agencji ciążyć będą obowiązki płatnika 10% - zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy wygrana przypadnie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą...
  3. Czy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy podatnikiem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, ciąży na płatniku obowiązek wystawienia deklaracji P1T-8AR, czy też PIT-8C...
  4. Czy w przypadku wydania nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi na Agencji ciążą obowiązki płatnika...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone nr 1, 2 i 3, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast na pytanie oznaczone nr 4, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Planowana akcja promocyjna ma charakter konkursu. Obecny jest tu element współzawodnictwa, wskazano zasady i przewidziane nagrody, które przekazywane są najbardziej efektywnym przedsiębiorcom, tj. uczestnikom uzyskującym najwyższe wyniki sprzedaży. Obiektywnego wyboru zwycięzców dokonuje komisja konkursowa, na podstawie spełnienia przesłanek uczestnictwa i jakości wykonanego zadania.

Przechodząc do kwestii stricte podatkowych ~ w przypadku osób fizycznych dochód z wygranych opodatkowany jest 10% - zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. przewiduje zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wygranej w konkursie nieprzekraczającej 760 zł. Zdaniem Agencji nie dotyczy to jednak konkursu w omawianym zdarzeniu przyszłym, gdyż nie jest to konkurs organizowany i ogłaszany przez środki masowego przekazu, ani konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Akcja ze zdarzenia przyszłego adresowana jest do wąskiego grona uczestników i dotyczy dziedziny sprzedażowej, a jej organizatorem jest agencja reklamowa. Ponadto, wartość nagrody przewyższa kwotę zwolnienia, więc nie miałoby ono zastosowania nawet w razie zakwalifikowania niniejszego konkursu do konkursu wyczerpującego przesłanki wspomnianego artykułu.

Ad. 2.

Rozważając spełnianie przez Agencję obowiązku płatnika, Agencja przyjmuje jako kryterium kwalifikacji przychodów funkcjonalne i przedmiotowe powiązanie danego przychodu ze źródłem jego uzyskania. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy wygrana została uzyskana przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w związku z tą działalnością, to wówczas wygrana nagroda stanowi dla osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przychód z tej działalności. W analizowanym przypadku jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie statusu przedsiębiorcy, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest wykluczona z kręgu adresatów konkursu. Oznacza to, iż wygrana nagroda pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie jednak Agencja uznaje, iż postanowienia art. 30 ust 1 pkt 2 u.p.d.o.f. stanowią przepis szczególny wobec regulacji dot. przychodów z działalności gospodarczej. O takiej intencji ustawodawcy świadczyć może sformułowanie art. 30c u.p.d.o.f. określające stawkę 19% podatku dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zastrzegając jednocześnie brzmienie art. 30 tejże ustawy, gdzie ustalono formę zryczałtowaną w wysokości 10% wygranej. Gdyby uznać, iż wygrana nie może stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nie tracąc przy tym nadanych jej ustawą odrębności, wspomnienie w owym przepisie wygranej w kontekście zastrzeżenia innego sposobu opodatkowania nie miałoby uzasadnienia.

Podobny pogląd na szczególny charakter przepisu 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. został przedstawiony w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-1129/13-4/ES). Wskazano w niej, iż bez znaczenia dla opodatkowania wygranych zryczałtowanym podatkiem jest zakwalifikowanie wygranej do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź do przychodu z innych źródeł.

Warto przywołać też wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r. (III SA/Wa 3381/12) dot. zagadnienia opodatkowania nagród pochodzących z konkursów i loterii promocyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uzasadniał, odwołując się przy tym do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r. (III SA/Wa 169/10), iż "przepis (...) nie zawiera żadnego ograniczenia przedmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach i loteriach promocyjnych. (...) Gdyby ustawodawca z zakresu tego przepisu chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach i loteriach promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści PDOFizU. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu lub loterii promocyjnej z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody)."

Z uwagi na powyższe, Agencja zajmuje stanowisko, iż wygraną należy opodatkować 10% ~ zryczałtowanym podatkiem dochodowym i przyjąć, iż na mocy art. 41 ust. 4 ww. ustawy na Agencji ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku. Wśród przepisów u.p.d.o.f. Agencja nie znajduje postanowień, które zwalniałyby ją z tego obowiązku w rozważanym zdarzeniu przyszłym.

Ad. 3.

W następstwie przyjętych twierdzeń, w związku z rozliczeniem podatku w formie ryczałtu, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku Agencja jest obowiązana przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby Agencji, jako płatnika nie będącego osobą fizyczną (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). W przedmiocie trzeciego pytania Agencja stwierdza zatem, iż obowiązana jest jako płatnik wystawić deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik otrzymał nagrodę, przesyła do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika wspomnianą roczną deklarację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
    - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itd. Za zorganizowanie akcji Agencja otrzymuje wynagrodzenie, płatne na podstawie wystawionej klientowi faktury.

Agencja planuje zorganizowanie konkursu na zlecenie swojego klienta. Mechanika i koncept kreatywny zostały opracowane przez Agencję. Przygotowywany przez Agencję regulamin konkursu zakłada, iż to ona jest jego organizatorem. Dokonuje ona we własnym imieniu wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród. Zajmować się będzie także rozpatrywaniem reklamacji w przewidzianym regulaminem postępowaniu reklamacyjnym. Uczestnikami mogą być przedsiębiorcy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin przewiduje, iż okres trwania konkursu (rozumiany jako czas trwania zadania konkursowego) wynosi 3 miesiące. Istotą konkursu jest dokonywanie w okresie trwania konkursu zakupów hurtowych produktów należących do marki Klienta Agencji, na określoną w regulaminie kwotę, zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu podając numer z paragonu lub faktury, dokumentujących zakupy, a następnie osiągnięcie jak największej sprzedaży detalicznej owych produktów. Dane sprzedażowe przekazywane będą za pośrednictwem konta uczestnika zarejestrowanego na stronie akcji. Komisja konkursowa organizatora stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą wg wyników sprzedaży. Zdobywcy 10 najwyższych miejsc zostaną nagrodzeni kwotą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W tym miejscu należy wskazać, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika więc, że akcja organizowana przez Agencję (Wnioskodawcę), nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu.

Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest sprzedaż produktów należących do marki Klienta Agencji. Dziesięć najlepszych i najefektywniejszych uczestników zostanie nagrodzonych. Jako kryterium pomiaru jakości i efektywności służą osiągnięte wyniki sprzedażowe, ustalane według ilości sprzedanego produktu. Nagrodą w akcji jest kwota pieniężna w wysokości 5 tys. zł.

Przedmiotowa nagroda stanowić będzie zatem dodatkową gratyfikację za dobre wyniki sprzedaży a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględniają zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Dlatego też uzyskana przez przedstawicieli handlowych programu motywacyjnego organizowanego przez Wnioskodawcę nagroda nie stanowi wygranej (nagrody) w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie promocyjnym, który charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu a nie konkursowi.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą prowadzący działalność gospodarczą nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A tym samym tut. Organ nie dokonał oceny skutków podatkowych możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zwolnienie to dotyczy wygranych w konkursach. Natomiast jak zostało wskazane powyżej przedmiotowe nagrody nie stanowią wygranej w konkursie lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę programie, który charakterystyką odpowiada programowi motywacyjnemu, a nie konkursowi.

Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być przez te osoby opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.