IPPB1/415-888/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie, które U. otrzymuje na podstawie Umowy może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof i czy w związku z tym U. ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu świadczenia usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni (U.) prowadzi zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której, w styczniu 2012 roku, podjęła współpracę z E. Sp. z o.o, <Spółka>, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych <Umowa>.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez U. na rzecz Spółki odpłatnych usług doradczych polegających m.in. na: doradztwie dla Spółki i jej podmiotów zależnych w zakresie umów najmu i innych inwestycji dotyczących nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie rozwiązań dotyczących wysokości czynszów, kosztów dodatkowych i innych); prowadzeniu w imieniu Spółki tub jej podmiotów zależnych negocjacji z aktualnymi lub potencjalnymi wynajmującymi oraz negocjacji w zakresie inwestycji nieruchomościowych; prowadzenie badań rynku w zakresie poziomu czynszów w Polsce oraz prezentowanie wyników badania Spółce; przygotowywanie symulacji i wyliczeń dotyczących konkretnych rozwiązań w rozliczeniach z wynajmującymi; doradztwie dla Spółki i jej podmiotów zależnych w zakresie poszukiwania synergii i oszczędności w sprawdzeniu prac wykończeniowych i budowlanych <Usługi>.

Usługi U. na podstawie Umowy mają charakter wyłącznie doradczy. Umowa nie ma charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umów o podobnym charakterze.

Miejscem świadczenia usług U. jest siedziba Spółki, siedziba U. lub inne miejsce w zależności od bieżących potrzeb. Umowa zobowiązuje U. do aktywnego świadczenia usług z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy przy wykorzystaniu całego swojego doświadczenia, z uwzględnieniem interesu Spółki.

  U. w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia Usług i na wezwanie Spółki do poświęcenia czasu niezbędnego do wykonania Umowy.

Przy świadczeniu usług na rzecz Spółki, U. może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. U. gwarantuje Spółce, że jej pracownicy lub współpracownicy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania Umowy oraz ponosi wobec Spółki odpowiedzialność za jakość wykonywanych przez nich czynności.

W związku ze świadczeniem usług, U. ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z Umową, U. nie ma prawa reprezentowania Spółki lub zaciągania w jej imieniu zobowiązań. W przypadku naruszenia przez U. powyższej zasady, ponosi ona wyłączną odpowiedzialność za zaciągnięte w imieniu Spółki zobowiązania oraz ma obowiązek zwolnienia Spółki z odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku zgłoszenia przez nich wymagalnych roszczeń.

Za świadczenie Usług na rzecz Spółki przez U. lub jej pracowników/współpracowników, U. otrzymuje od Spółki wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o liczbę godzin poświęconą na świadczenie Usług oraz określoną stawkę godzinową. W przypadku wykonywania Usług na rzecz spółek zależnych od Spółki, za takie Usługi U. może wystawiać faktury bezpośrednio na te spółki. Umowa przewiduje również możliwość wypłaty U. dodatkowego wynagrodzenia raz do roku, którego wysokość jest zależna od oceny przez Spółkę jakości i efektywności Usług.

Spółka może wynająć U., na odrębnie określonych zasadach, wyposażenie tub sprzęt niezbędny U. do wykonywania Usług. Przy wykonywaniu Umowy, U. i jej pracowników lub współpracowników obowiązuje zasada poufności.

Planowane jest powołanie U. na członka zarządu Spółki. W związku z powołaniem, Spółka zawrze z U. kontrakt menedżerski <Kontrakt>, który m.in. definiuje obowiązki U. jako menedżera. Kontrakt stanowi dodatkowe zobowiązanie U. wobec Spółki i nie zmienia Umowy ani nie wpływa na wykonywanie Usług przez U. na jej podstawie.

Na podstawie Kontraktu, U. będzie odpowiedzialna za zarządzanie i koordynowanie strategii najmu Spółki oraz spółek zależnych od E. F. S.A. <E. F.> - jedynego udziałowca Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie, które U. otrzymuje na podstawie Umowy może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof i czy w związku z tym U. ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)...

Pytanie dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychody U. uzyskiwane na podstawie Umowy ze Spółką, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Przy założeniu wypełnienia warunków z Ustawy o pdof, w szczególności z art. 9a oraz 30c Ustawy o pdof, dochód uzyskany z takiej działalności podlega opodatkowaniu 19% pdof.

Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 Ustawy o pdof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o pdof.

Jednakże, zgodnie z art. 5b Ustawy o pdof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie czynności,
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pdof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pdof), a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b Ustawy o pdof.

Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Usługi na podstawie Umowy są wykonywane przez U. w ramach jej zarejestrowanej działalności gospodarczej, która ma charakter zarobkowy, tj. jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku. U. wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych) oraz ciągły (działalność jest prowadzona stale od lipca 2008 roku).

Czynności U. na podstawie Umowy nie powinny zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy Brak jest bowiem elementu podporządkowania U. (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez U. na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Umowa nie określa również czasu wykonywania przez U. czynności na podstawie Umowy, zobowiązuje jedynie U. do wykonywania czynność w sposób aktywny. Umowa nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług; może nim być siedziba Spółki, siedziba U. lub inne miejsce ustalone przez Spółkę i U..

Umowa nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 Ustawy o pdof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:

 1. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof);
 2. przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof);
 3. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 Ustawy o pdof).

Umowa nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa zostanie zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez U.. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof.

Przychody z usług doradczych na podstawie Umowy nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof) lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (art. 13 pkt 9 Ustawy o pdof). Przedmiotem Umowy są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter. Na podstawie Umowy U. nie podejmuje decyzji dotyczących działalności Spółki, nie prowadzi jej spraw, nie ma również praw. do jej reprezentowania. Ponadto, w związku z powołaniem U. do zarządu Spółki i wykonywaniem przez nią czynności zarządczych określonych w stanie faktycznym (opisie zdarzenia przyszłego), U. otrzyma odrębne wynagrodzenie wypłacane na podstawie Kontraktu.

Brak spełnienia kryteriów z art. 5b Ustawy o pdof.

Na podstawie art. 5b Ustawy o pdof, czynności wykonywane przez U. na podstawie Umowy nie zostaną uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o pdof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka, oraz
 2. usługi U. wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, oraz
 3. U. nie ponosiłaby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ad. (i) U. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Urnowy. Ponadto, w przypadku jeżeli U. zaciągnie zobowiązanie w imieniu Spółki wobec osób trzecich (do czego nie jest uprawniona na podstawie Umowy), ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie zobowiązanie i ma obowiązek zwolnienia Spółki z odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia wobec niej przez osoby trzecie wymagalnych roszczeń. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Spółce.

Ad. (ii) Umowa nie jest wykonywana pod kierownictwem, nie ma w niej również zapisów o podległości U. wobec Spółki. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy jest siedziba Spółki lub inne miejsce w zależności od potrzeb, Umowa wskazuje, że usługi mają być świadczone w sposób aktywny, nie zawiera jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. Druga przesłanka nie jest więc spełniona.

Ad. (iii) U. ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność U. wobec Spółki za odpowiednie wykonanie Umowy i wobec osób trzecich (w przypadku zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółki), ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.

Zatem w opinii Wnioskodawczyni nie jest spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 Ustawy o pdof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof.

W szczególności, U. będzie pełnić funkcję członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za planowanie i koordynację strategii najmu grupy E. F.; będzie uczestniczyć w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej Spółki; zarządzać wszystkimi aspektami najmu obiektów handlowych dla spółek zależnych E. F.; nadzorować pracowników i doradców Spółki odpowiedzialnych za realizację polityki najmu dla E. F. i jej spółek zależnych; przygotowywać i organizować dział najmu Spółki.

Za wykonywanie czynności na podstawie Kontraktu, U. będzie otrzymywać miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie.

W konsekwencji natęży stwierdzić, że usługi doradcze U. na podstawie Umowy można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Zatem wynagrodzenie z Umowy kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof, po obniżeniu o koszty uzyskania przychodu, podlega opodatkowaniu 19% pdof (art. 30c Ustawy o pdof), jeżeli są spełnione warunki do zastosowania takiego opodatkowania przewidziane w Ustawie o pdof (art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy o pdof).

Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, który przychyla się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu Ustawy o pdof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację, podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych, pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze. Przykładowe interpretacje Wnioskodawczyni prezentuje poniżej:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.