IPPB1/415-877/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy u Wnioskodawcy przychód z z tytułu udziału w spółce w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej, tj. działalności operacyjnej, holdingowej, finansowej i licencyjnej, powstanie w momencie faktycznego otrzymania dywidendy ze Spółki?Jeżeli działalność pasywna Spółki (otrzymywane przez Spółkę odsetki, dywidendy, należności licencyjne itd.) nie stanowi działalności gospodarczej, to czy u Wnioskodawcy przychód z tytułu udziału w Spółce w związku z prowadzeniem przez Spółkę tej działalności pasywnej powstanie w momencie faktycznego otrzymania dywidendy ze Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium republiki Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium republiki Cypru.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna polski rezydent podatkowy (dalej jako „Wnioskodawca”) rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Cypru. Spółka zorganizowana i zarejestrowana będzie według prawa cypryjskiego jako partnership the capital of which is divided into shares (dalej jako „Spółka”), odpowiednik polskiej spółki komandytowo-akcyjnej, której kapitał dzieli się na akcje, Spółka ta działa pod własna firmą i występują w niej dwa rodzaje wspólników; komplementariusz, którego odpowiedzialność za zobowiązania Spółki jest nieograniczona oraz akcjonariusz, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Spółki. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Wnioskodawca będzie posiadał status akcjonariusza w Spółce. Umowa Spółki zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i inne osoby na czas nieokreślony, a wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków.

Wnioskodawca, jako akcjonariusz, nie będzie posiadał prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki ani nie będzie odpowiedzialny za ich prowadzenie. Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki jedynie w postaci prawa do dywidendy, uchwalonej przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i zaakceptowanej przez komplementariuszy.

Spółka planuje prowadzić działalność holdingową w odniesieniu do spółek mających siedzibę zarówno na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jak i poza Unią Europejską. Działalność holdingowa prowadzona przez Spółkę będzie polegać w szczególności na zbywaniu, nabywaniu i zarządzaniu udziałami (akcjami) oraz wykonywaniu funkcji udziałowca (m.in. podejmowanie strategicznych decyzji, zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna etc.) i identyfikacji możliwości biznesowych oraz udzielaniu licencji i finansowaniu podmiotów powiązanych. Spółka w tym zakresie będzie otrzymywać m.in. odsetki, zyski ze sprzedaży udziałów (akcji), dywidendy lub środki z likwidacji spółek zależnych, wynagrodzenie za umorzone udziały (akcji), należności licencyjne. Spółka planuje prowadzić również działalność finansową i licencyjną poza swoją grupą kapitałową i będzie otrzymywać w tym zakresie odsetki i należności licencyjne. Ponadto, Spółka planuje prowadzić aktywną działalność operacyjną (usługową lub handlową), zarówno na terytorium Polski, Cypru, jak i w innych krajach Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską. Całość wyżej opisanych działalności Spółka będzie prowadzić we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z prawem cypryjskim, Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów osiąganych przez Spółkę - podatnikami będą wspólnicy (komplementariusze i akcjonariusze), w takim stosunku, w jakim pozostają ich prawa do udziału w zysku w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy u Wnioskodawcy przychód z z tytułu udziału w spółce w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej, tj. działalności operacyjnej, holdingowej, finansowej i licencyjnej, powstanie w momencie faktycznego otrzymania dywidendy ze Spółki...
  2. Jeżeli działalność pasywna Spółki (otrzymywane przez Spółkę odsetki, dywidendy, należności licencyjne itd.) nie stanowi działalności gospodarczej, to czy u Wnioskodawcy przychód z tytułu udziału w Spółce w związku z prowadzeniem przez Spółkę tej działalności pasywnej powstanie w momencie faktycznego otrzymania dywidendy ze Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W odniesieniu do pytania nr 1, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód z tytułu udziału w Spółce, w związku z prowadzeniem przez Spółkę aktywnej działalności gospodarczej, powstanie u niego w momencie otrzymania dywidendy ze Spółki.

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej jako „PIT”), Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Do Wnioskodawcy stosuje się zatem ustawę o PIT. W świetle zaś art. 3 ust. 1 ww. Ustawy, Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, a więc również od źródeł przychodów położonych na terytorium Cypru, innych państw Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Unii Europejskiej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem (akcjonariuszem) w spółce niemającej osobowości prawnej i niebędącej podatnikiem podatku dochodowego. Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zyskach Spółki. Pytanie nr 1 dotyczy prowadzenia przez Spółkę aktywnej działalności gospodarczej usługowej lub handlowej. Działalność ta będzie prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art, 5a pkt 26 PIT przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (a zatem Spółkę). Należy zatem uznać, że przychody Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce, wskazane w pytaniu nr 1, określone proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (art. 8 ust. 1 PIT), są przychodami ze źródła pozarolnicza działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT). Na prawidłowość tej konkluzji wskazuje również fakt, że przychodu tego nie można zaliczyć do kapitałów pieniężnych, mimo, że Wnioskodawca otrzymywać będzie ze spółki dywidendę.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 PIT, przychodami w tym zakresie są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w osobach prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce.

W świetle art. 5a pkt 28 PIT za spółkę uznaje się jedynie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (w Polsce lub innym kraju siedziby). Tymczasem Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego, a zatem dywidenda z niej otrzymana nie będzie stanowić u Wnioskodawcy przychodów z kapitałów pieniężnych.

Z uwagi na fakt. że Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wyżej wymienione przychody będą u niego opodatkowane bez względu na fakt, czy powstały w wyniku działalności prowadzonej przez Spółkę w Polsce, na Cyprze, czy też w innym z kraju Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską.

Datę powstania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 PIT. Zgodnie z ust. 1c tego artykułu za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności.

Zdaniem Wnioskodawcy, do dywidendy otrzymywanej przez niego ze Spółki, art. 14 ust. 1c PIT nie znajdzie jednak zastosowania. Otrzymanie bowiem dywidendy przez Wnioskodawcę będzie uzależnione od uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgody wszystkich komplementariuszy i posiadania statutu akcjonariusza w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Tym samym do momentu wypłaty dywidendy wierzytelność Wnioskodawcy względem Spółki nie będzie wymagalna, a zatem nie będzie stanowiła przychodu należnego w rozumieniu art. 14 ust. 1 PIT. Wnioskodawca nie będzie również uprawniony ani zobowiązany do prowadzenia i przeglądania ksiąg Spółki, jego odpowiedzialność za zobowiązania Spółki będzie wyłączona, podobnie jak jego prawo do prowadzenia spraw Spółki. Będzie on zatem w Spółce biernym inwestorem. Stawianie wobec Wnioskodawcy wymogu bieżącego raportowania przychodów Spółki byłoby więc zabiegiem nie tylko praktycznie utrudnionym do zrealizowania, ale wręcz nielogicznym. Wreszcie, wypłata dywidendy do Wnioskodawcy nie jest ani wydaniem rzeczy ani zbyciem prawa majątkowego ani wykonaniem usługi.

Mając na względzie powyższe, art. 14 ust. 1c PIT nie ma zastosowania w sprawie będącej przedmiotem pytania nr 1. Ponieważ wypłata dywidendy do Wnioskodawcy nie będzie również dostawą energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego (art. 14 ust 1h PIT), zatem do określenia daty powstania przychodu należy zastosować art. 14 ust. 1i PIT. Zgodnie z tym przepisem, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W przedmiotowej sprawie przez wypłatę należy rozumieć faktyczną wypłatę dywidendy. A zatem dniem powstania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 1, będzie dzień otrzymania dywidendy przez Wnioskodawcę.

Analogiczne wnioski przedstawił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 11 maja 2012 r. sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125 (zmienionej pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD122180/13 - dalej jako „Interpretacja Ogólna”). W Interpretacji Ogólnej zostało stwierdzone, że status osobowy akcjonariusza (osoba fizyczna lub prawna) nie ma znaczenia dla określenia daty powstania przychodu z tytułu udziału w SKA (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego) - zarówno w przypadku osoby fizycznej, jak i osoby prawnej przychód ten powstanie w momencie otrzymania dywidendy (a nie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy). Jak zauważył Minister Finansów: „Przy określaniu daty uzyskania tego <z tytułu udziału w SKA - przyp. Wnioskodawcy> przychodu zastosowanie znajdą zatem art. 14 ust. 1i updof oraz art. 12 ust. 3e updop, zgodnie z którymi, za datę uzyskania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty (w tym przypadku dywidendy). Otrzymana dywidenda zwiększać będzie wysokość należnej od dochodów akcjonariusza zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dywidenda taka została przez akcjonariusza otrzymana.

Interpretacja Ogólna została wydana przez Ministra Finansów w związku ze stanowiskiem, które w odniesieniu do akcjonariuszy polskich spółek komandytowo-akcyjnych, przed objęciem tych spółek opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaprezentował NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12 - dalej jako „uchwała w sprawie SKA”). Jak wskazał NSA w uchwale w sprawie SKA, prawidłowa wykładnia przepisów PIT nie może ograniczać kontekstu systemowego ww. przepisów tylko do wewnętrznej systematyki ustawy podatkowej i gałęzi prawa podatkowego, ale również dokonywać interpretacji z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa prywatnego. W ocenie NSA taka konkluzja nie narusza zasady autonomii prawa podatkowego. Jak zauważył NSA: „Przepisy innych ustaw niż ustawa podatkowa stanowią bowiem kontekst systemowy dla wykładni przepisów ustaw podatkowych, który należy uwzględnić w drodze wykładni systemowej zewnętrznej. Powyższy pogląd czyni zasadnym rozważanie analizowanego zagadnienia prawnego w kontekście przepisów Kodeku spółek handlowych.

W uchwale w sprawie SKA wskazane zostało, że przychód akcjonariusza polskiej SKA (w stanie prawnym przed opodatkowaniem polskich SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych) może powstać dopiero w momencie otrzymania dywidendy, m.in. z następujących powodów:

  1. Otrzymanie dywidendy uzależnione jest od uchwały walnego zgromadzenia, zgody komplementariuszy i posiadania statutu akcjonariusza w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
  2. Wierzytelność o wypłatę zysku akcjonariusz nabywa dopiero po spełnieniu ww. przesłanek. Dopiero wówczas wierzytelność ta może być skonkretyzowana pod względem przedmiotowym i podmiotowym. Natomiast do czasu spełnienia w danym roku obrotowym przesłanek powstania roszczenia o wypłatę, akcjonariusz nie posiada uprawnienia do żądania od spółki świadczenia w postaci wypłaty z zysku. Nie otrzyma on w tym momencie wypłaty z zysku, a więc z tego tytułu nie będzie mógł osiągnąć przychodu do opodatkowania.
  3. Pojęcie „kwota należna”, o której mowa w art. 14 ust. 1 PIT jest w tym ujęciu tożsame z pojęciem „wymagane świadczenie (wierzytelność), tymczasem wierzytelność akcjonariusza, przed podjęciem uchwały o podziale zysku nie jest jeszcze wymagalna.
  4. Wyplata dywidendy nie może być zaklasyfikowana ani jako wydanie rzeczy, ani zbycie prawa majątkowego, ani wykonanie usługi.
  5. Przepisy prawa nie zawierają regulacji gwarantujących akcjonariuszowi spółki koamandytowo-akcyjnej dostęp w trakcie roku obrotowego do informacji o wynikach finansowych spółki, w tym jej ksiąg rachunkowych. Obliczenie zatem w ciągu roku przypadających na niego przychodów i kosztów, w związku z udziałem w zyskach SKA, jest w praktyce bardzo utrudnione.
  6. Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej ma status kapitałowy, tzn. jest inwestorem pasywnym, uczestniczącym w działalności spółki poprzez wniesienie kapitału, a nie zaangażowanie osobiste, co przejawia się w wyłączeniu możliwości prowadzenia przez akcjonariusza spraw spółki oraz nieponoszeniu odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Stąd, z gospodarczego punktu widzenia, partycypowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej jest działalnością inwestycyjną, a nie operacyjną, a jego przychód z tytułu udziału w spółce jest związany z wypłata dywidendy, a nie bieżącą działalnością spółki.

Powyższe wskazane przez NSA przesłanki występują również w niniejszej sprawie. Potwierdza to stanowisko własne, przedstawione przez Wnioskodawcę w niniejszym Wniosku.

Na koniec należy zauważyć, że powyższa konkluzja jest niezależna od przepisów Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia Od.06.1992 (dalej jako „Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”). Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje bowiem państwo uprawnione do opodatkowania dochodu oraz metodę unikania podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy uprawnione są oba umawiające się państwa. Nie wpływa natomiast na datę powstania przychodu, która ustalana jest w oparciu o ustawodawstwo wewnętrzne państw-stron Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ad. 2.

Niniejsze pytanie Wnioskodawca zadaje na wypadek, gdyby okazało się, że działalność pasywna Spółki (otrzymywano przez Spółkę odsetki, dywidendy, należności licencyjne itd.) nie stanowi działalności gospodarczej.

W odniesieniu do pytania nr 2, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód z tytułu udziału w Spółce w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności pasywnej (otrzymywane przez Spółkę odsetki, dywidendy, należności licencyjne itd.), powstanie u niego w momencie otrzymania dywidendy ze Spółki.

Zgodnie z art. 1 PIT, Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Do Wnioskodawcy stosuje się zatem ustawę o PIT. W świetle zaś art. 3 ust. 1 ww. Ustawy, Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli przychody z ww. działalności nie zostaną zakwalifikowane jako pochodzące ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT), to należy je przyporządkować do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 PIT: „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 11 ust. 1 PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepis ten, poza wskazanymi w nim wyjątkami, ustanawia zatem datę powstania przychodu. W stosunku do przychodów Wnioskodawcy, o których mowa w pytaniu nr 2, do daty powstania przychodu znajdą zastosowanie wyjątki opisane w art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 PIT (stanowisko własne w tym względzie zostanie przedstawione po omówieniu reguły ogólnej). W pozostałym zakresie należy stosować regułę ogólną z art. 11 ust. 1 PIT.

Za powyższą konkluzją przemawia również szereg innych argumentów. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do prowadzenia lub przeglądania ksiąg Spółki. Nie będzie on miał również możliwości prowadzenia spraw Spółki i nie będzie odpowiedzialny osobiście za jej zobowiązania. Jego uczestnictwo w Spółce sprowadzi się więc do roli pasywnego inwestora kapitałowego, który nie ma możliwości ani obowiązku bieżącego śledzenia przychodów i kosztów Spółki. Nakładanie na niego wymagań bieżącego rozliczania podatków z tego tytułu byłoby więc nieuzasadnione.

Analogiczny pogląd wyraził Minister Finansów w Interpretacji Ogólnej, uznając, że datą powstania przychodu akcjonariusza SKA (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego) jest dzień otrzymania dywidendy, a nie podjęcia uchwały o jej wypłacie (szczegółowy opis stanowiska Ministra Finansów został omówiony w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1).

Powyższe wnioski znajdują pełne oparcie również w uchwale w sprawie SKA, w której NSA, w oparciu o argumenty tożsame z wyżej przedstawionymi, uznał, że datą powstania przychodu akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (w stanie prawnym przed zaliczeniem polskich SKA do podatników podatku dochodowego od osób prawnych) jest dzień otrzymania dywidendy (zostało to szczegółowo opisane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1).

W opinii Wnioskodawcy powyższa konkluzja znajduje również zastosowanie w zakresie przychodów Wnioskodawcy, wskazanych w pytaniu nr 2, do których należy zastosować art. 17 ust. 1 pkt 6 PIT (przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany) oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw, z art. 17 ust. 1a PIT (przychód powstały w dniu rejestracji spółki, wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego lub wydania dokumentów akcji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego). Pomimo bowiem, że przepisy te określają datę powstania przychodu w oderwaniu od metody kasowej (art. 11 ust. 1 PIT), to, jak wskazano wyżej, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości bieżącego zapoznania się z ww. przychodami do czasu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Z dwóch powodów nieuzasadnionym byłoby jednak określenie daty powstania przychodu w tym zakresie: na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Po pierwsze, Wnioskodawca jako akcjonariusz nie będzie miał możliwości stwierdzenia, w jakiej części na dywidendę składają się przychody, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 PIT, a w jakiej pozostałe. Po drugie, nie znajduje uzasadnienia rozbijanie daty powstania przychodu w stosunku do tej samej dywidendy na dwie różne jednostki czasowe - dzień podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy i dzień otrzymania dywidendy. Przyjęcie takiej tezy oznaczałoby wykładnię ad absurdum ww. przepisów (wykładnia taka jest zakazana - por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 122 i n., zwrócił na to również uwagę NSA w uchwale w sprawie SKA).

Zważywszy na powyższe, w opinii Wnioskodawcy do wszystkich przychodów opisanych w pytaniu nr 2 datę powstania przychodu należy określić na dzień otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy ze Spółki. Na koniec należy zauważyć, że powyższa konkluzja jest niezależna od przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje bowiem państwo uprawnione do opodatkowania dochodu oraz metodę unikania podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy uprawnione są oba umawiające się państwa. Nie wpływa natomiast na datę powstania przychodu, która ustalana jest w oparciu o ustawodawstwo wewnętrzne państw- stron Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.