IPPB1/415-849/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę cena za sprzedaż udziału w Gruncie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT?
IPPB1/415-849/14-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach swojego prywatnego majątku obecnie między innymi: jest właścicielem nieruchomości lokalowej oraz współwłaścicielem (1/3 odziału) niezabudowanego gruntu o powierzchni ok. 2,87 ha, przeznaczonego pod zabudowę administracyjno - usługową zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej jako: Grunt), składającego się z dwóch działek - te aktywa są objęte wspólnością ustawową małżonków. W latach wcześniejszych Wnioskodawca wraz z małżonką był właścicielem niezabudowanego gruntu ornego o powierzchni 498 m2 - ta działka gruntu została sprzedana w 2011 r. w ramach zarządu majątkiem osobistym, bez podejmowania aktywności mającej na celu poszukiwanie nabywcy lub podniesienie wartości gruntu.

Wnioskodawca nabył ten udział w Gruncie w kwietniu 2004 r. wraz z dwoma innymi osobami fizycznymi (dalej jako: Współwłaściciele), które objęły do swych prywatnych majątków również po 1/3 udziału w Gruncie - Wnioskodawcę nie łączą ze Współwłaścicielami inne stosunki współwłaścicielskie, w szczególności umowa spółki cywilnej. Do nabycia ww. udziału w Gruncie Wnioskodawca wykorzystał środki pochodzące z prywatnych oszczędności. Celem dokonania tej transakcji przez Wnioskodawcę była zmiana sposobu ulokowania swoich oszczędności i ich ochrony przed utratą wartości w czasie tj. poprzez udział w aktywie trwałym, które jest mniej wrażliwe na stan gospodarki krajowej, w tym inflację.

Na Gruncie nie znajdują się żadne budynki lub budowle, a Wnioskodawca oraz Współwłaściciele nie zamierzają dokonywać uzbrojenia terenu Gruntu, w tym przyłączy energii elektrycznej lub wznosić ogrodzenia wokół niego. Do chwili obecnej Grunt nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy, tj. czynności, z których Wnioskodawca oraz Współwłaściciele otrzymywaliby korzyści majątkowe, a Wnioskodawca i Współwłaściciele nie zgłaszali woli najmu lub dzierżawy poprzez ogłoszenia w prasie, w miejscowym urzędzie gminy, w Internecie lub poprzez zlecenie poszukiwania potencjalnego najemcy/dzierżawy pośrednikowi nieruchomości. Wnioskodawca oraz Współwłaściciele nie podejmowali starań w celu zmiany dotychczasowego przeznaczenia Gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W związku z potrzebą zakończenia stosunku współwłasności Gruntu (zarząd majątkiem osobistym) Wnioskodawca oraz Współwłaściciele zdecydowali, że dokonają sprzedaży swoich udziałów w Gruncie na rzecz osoby trzeciej, w miejsce zniesienia współwłasności Gruntu i wzajemnych rozliczeń pieniężnych. W celu znalezienia zainteresowanej zakupem osoby Wnioskodawca nie podejmował aktywnych działań, w szczególności nie informował o ofercie sprzedaży w prasie, w internecie, a także nie zlecił poszukiwania potencjalnego nabywcy jego udziału w Gruncie pośrednikowi nieruchomości. Działania, jakie w związku z tą decyzją wykonał Wnioskodawca oraz Współwłaściciele, to wywieszenie informacji na terenie Gruntu o treści „na sprzedaż” oraz przekazanie na ten temat informacji sąsiadom i znajomym. Wnioskodawca oraz Współwłaściciele nie ponosili dodatkowych wydatków w celu wypromowania Gruntu, a w ten sposób dokonania korzystnej sprzedaży tego Gruntu.

Takie działania wystarczyły, aby pojawił się zainteresowany nabyciem całości Gruntu (razem dwóch działek) klient (dalej jako: Klient), z którym obecnie Wnioskodawca oraz Współwłaściciele uzgadniają szczegółowe warunki umowy sprzedaży Gruntu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Wnioskodawca będzie miał możliwość sprzedaży z zyskiem swojego udziału w Gruncie, tj. z dodatnią różnicą między ceną sprzedaży tego udziału, a kwotą zakupu tego udziału w 2004 r.

Jednocześnie, Wnioskodawca prowadzi od 1990 r. pozarolniczą, indywidualną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji sieci i urządzeń teletechnicznych (przeważający przedmiot działalności mieści się w ramach kodu PKD 41.20.Z tj. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). Wnioskodawca nie zajmuje się w ramach zadeklarowanego zakresu przedmiotu działalności gospodarczej obrotem nieruchomościami, pośrednictwem czy handlem gruntami. Podobnie, Wnioskodawca nie wykorzystywał nabytego Gruntu (1/3 udziału) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (Grunt nie był/nie jest uwzględniony w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży swojego udziału w Gruncie na rzecz Klienta na świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o VAT...
 2. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę cena za sprzedaż udziału w Gruncie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT...

Przedmiotowa interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana przez Wnioskodawcę cena za sprzedaż udziału w Gruncie nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty.

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT, źródłami przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Z kolei, w świetle art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT za działalność gospodarczą na gruncie Ustawy o PIT uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT.

W przypadku zbycia nieruchomości na stwierdzenie, czy dana transakcja jest dokonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT), czy też jest odpłatnym zbyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT wpływać będzie „całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących zbyciu nieruchomości", w tym: z góry założony cel ekonomiczny, istnienie elementu ciągłości danych czynności, stwierdzenie istnienia celu zarobkowego oraz ustalenie czy do zbycia dochodzi w warunkach "zorganizowania”, o których mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT.

Zastosowaniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT nie przeszkadza dążenie jednostki do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych przeprowadzonej transakcji. Istotne znaczenie ma natomiast ustalenie, czy zamiarem podatnika było uczynienie sobie z odpłatnego zbycia nieruchomości stałego, tj. ciągłego źródła zarobkowania (tak. np. NSA w wyroku z 03 lipca 2013 r., sygn. II FSK 2110/11). Jednocześnie NSA wskazał, że: „ (...) kryteria umożliwiające zakwalifikowanie danych czynności do podejmowanych w ramach działalności gospodarczej, w tym warunek ”ciągłości” wskazany w art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, nie są spełnione, jeżeli działania podatnika mieszczą się w zwykłych czynnościach związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (np. polegających na jej uporządkowaniu, uzyskaniu informacji o zagospodarowaniu, przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej, zawarciu umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, wydzieleniu części przeznaczonej do sprzedaży itp.)".

 1. Odnosząc te uregulowania do sytuacji Wnioskodawcy opisanej w zdarzeniu przyszłym należy stwierdzić, że planowana sprzedaż udziału w Gruncie nie spełnia warunków zarobkowej działalności handlowej prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca nabywając udział w Gruncie miał zamiar głównie dokonania zmiany sposobu oszczędzania środków pieniężnych i ich ochronę przed utratą wartości w czasie. Trudno również twierdzić, że Wnioskodawca nabył udział w Gruncie z chęci prowadzenia stałej, zarobkowej działalności handlowej, skoro Wnioskodawca na przestrzeni ostatnich 10 lat nie nabył innego gruntu do odprzedaży, przedmiotowy udział w Gruncie stanowi element wspólności ustawowej małżonków również od przeszło 10 lat, a Grunt nie był dotychczas przedmiotem najmu/dzierżawy, z którego Wnioskodawca osiągałby korzyści majątkowe.

Wnioskodawca w całym okresie posiadania udziału w Gruncie nie podejmował czynności przygotowanych zapewniających kontynuowanie handlu nieruchomościami w przyszłości. Za takie czynności nie można uznać, zdaniem Wnioskodawcy, podziału Gruntu na dwie działki w 2010 r., co potwierdza fakt, że w kolejnych latach Wnioskodawca nie podejmował działalności mającej na celu znalezienie nabywców na poszczególne działki Gruntu.

Reasumując, całokształt okoliczności związanych z zakupem i sprzedażą udziału w Gruncie przez Wnioskodawcę nie wskazuje, że planowana transakcja będzie następować w wykonywaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę - jak zostało to opisane w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, ale w zakresie niezwiązanym z obrotem nieruchomościami.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Wnioskodawca zajął stanowisko jak wyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 – odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 2. zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy udział w Gruncie nabył w 2004 roku, a obecnie planuje sprzedaż tego udziału. Zatem pięcioletni termin o którym mowa powyżej upłynął z końcem 2009 roku.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, iż działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. I SA/Op18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 nawet, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi,
  – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww, ustawy. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu z możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2004 roku, za środki pochodzące z prywatnych oszczędności nabył 1/3 udziału w Gruncie, który objęty jest wspólnością ustawową małżeńską Wnioskodawcy i jego żony. Na moment zakupu Grunt stanowił jedną działkę. Następnie w styczniu 2010 roku Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielami zdecydowali o podziale tej działki poprzez wyodrębnienie dwóch działek, co wynikało z potrzeby doprowadzenia zastanego kształtu powierzchni Gruntu do stanu bardziej optymalnego ze względu na ewentualne zniesienie współwłasności i wzajemne rozliczenia z tego tytułu. Na gruncie nie znajdują się żadne budynki lub budowle, a Wnioskodawca oraz współwłaściciele nie zamierzają dokonywać uzbrojenia terenu Gruntu, w tym przyłączy energii elektrycznej, lub wznosić ogrodzenia wokół niego. Do chwili obecnej Grunt nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy. W związku z potrzebą zakończenia stosunku współwłasności Gruntu (zarząd majątkiem osobistym)Wnioskodawca oraz Współwłaściciele zdecydowali, że dokonają sprzedaży swoich udziałów w Gruncie na rzecz osoby trzeciej, w miejsce zniesienia współwłasności Gruntu i wzajemnych rozliczeń pieniężnych. W celu znalezienia zainteresowanej zakupem osoby Wnioskodawca nie podejmował aktywnych działań, w szczególności nie informował o ofercie sprzedaży w prasie, w internecie, a także nie zlecił poszukiwania potencjalnego nabywcy jego udziału w Gruncie pośrednikowi nieruchomości. Działania, jakie w związku z tą decyzją wykonał Wnioskodawca oraz Współwłaściciele, to wywieszenie informacji na terenie Gruntu o treści „na sprzedaż” oraz przekazanie na ten temat informacji sąsiadom i znajomym. Wnioskodawca oraz Współwłaściciele nie ponosili dodatkowych wydatków w celu wypromowania Gruntu, a w ten sposób dokonania korzystnej sprzedaży tego Gruntu. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że od 1990 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji sieci i urządzeń teletechnicznych. Wnioskodawca nie zajmuje się w ramach zadeklarowanego zakresu przedmiotu działalności gospodarczej obrotem nieruchomościami, pośrednictwem czy handlem gruntami. Podobnie, Wnioskodawca nie wykorzystywał nabytego Gruntu (1/3 udziału) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (Grunt nie był/nie jest uwzględniony w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy).

Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Wnioskodawczynię do właściwego źródła przychodu należało ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz z odpłatnym zbyciem udziału w Gruncie, o którym mowa we wniosku.

Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że nieruchomość (udział w Gruncie) nie została nabyta dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i nie była w niej wykorzystywana a także nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Treść wniosku przemawia więc za tym, że sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie powoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, a w szczególności fakt, że przedmiotowy udział w gruncie nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, skutki podatkowe zbycia przedmiotowego udziału w Gruncie należy rozpatrywać w kontekście powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalna zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, jeżeli nie jest dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej i następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy.

Skoro, jak już wcześniej wskazano, sprzedaż przedmiotowego udziału w gruncie nastąpi po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa powyżej, to sprzedaż ta nie skutkuje powstaniem przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została wyłącznie dla Wnioskodawcy. Natomiast żona Wnioskodawcy – jaki odrębny podatnik podatku dochodowego z tytułu planowanej sprzedaży udziału w Gruncie – winna zwrócić się z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w swojej indywidualnej sprawie, jeżeli zainteresowana jest jej uzyskaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.