IPPB1/415-81/12-4/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Podatnik chce uzyskać pewność, że jego przychody z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2012 r. (data wpływu 30.01.2012 r.) .) uzupełnionym pismem z dnia 06.03.2012 r. (data nadania 06.03.2012 r., data wpływu 08.03.2012 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-81/12-2/EC z dnia 24.02.2012 r. (data doręczenia 01.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu świadczenia usług konsultacyjnych oraz możliwości opodatkowania podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu świadczenia usług konsultacyjnych oraz możliwości opodatkowania podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik jest rezydentem podatkowym w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Podatnik jest akcjonariuszem i jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej („Spółka”). Podatnik jest programistą i prowadzi jednocześnie niezależnie działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika jest świadczenie usług o charakterze kreatywnym w tym m.in. tworzenie stron internetowych, reklam interaktywnych, animacji komputerowych, itp.

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność jako kreatywna agencja reklamowa. Swoim klientom oferuje szeroki zakres usług związanych z reklamą i promocją — od wytworzenia prostych elementów graficznych, po wykreowanie zaawansowanych technologicznie produktów promocyjno-reklamowych.Podatnik występuje w Spółce w dwóch rolach. Po pierwsze zarządza Spółką jako jej komplementariusz. Po drugie działając w ramach własnej działalności gospodarczej jako niezależny konsultant świadczy na rzecz Spółki usługi mające charakter działalności kreatywnej. W ramach tych usług konsultacyjnych Podatnik tworzy m.in. strony internetowe, reklamy interaktywne, animacje komputerowe („Usługi Konsultacyjne”). Usługi wykonywane w roli konsultanta nie są w żaden sposób powiązane z zarządzaniem Spółką. Podatnik nie był zatrudniony w ramach stosunku o pracę w żadnym podmiocie na rzecz którego Spółka świadczy lub będzie świadczyła usługi.

Spółka współpracuje również z różnymi innymi osobami, konsultantami, podwykonawcami, którzy świadczą na rzecz Spółki usługi podobne do tych jakie świadczy Podatnik występując w roli konsultanta. Osoby te wystawiają na rzecz Spółki faktury z tytułu świadczonych usług. Podatnik oraz pozostałe osoby współpracujące ze Spółką w ramach wykonywania Usług Konsultacyjnych same ponoszą ryzyko gospodarcze własnej działalności (świadczenia Usług Konsultacyjnych) oraz ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat Usług Konsultacyjnych oraz ich wykonywanie.Podatnik zawarł ze Spółką pisemną umowę określającą zasady świadczenia przez Podatnika Usług Konsultacyjnych oraz określenie ich zakresu.

Wnioskodawca pismem z dnia 06.03.2012 r. (data wpływu 08.03.2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie, doprecyzował opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku ORD-IN oraz poprzez wskazanie, iż Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej jest opodatkowany podatkiem liniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Podatnik chce uzyskać pewność, że jego przychody z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na charakter Usług Konsultacyjnych, jego przychody z tytułu świadczenia tych usług na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Podatnik będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 9 ust. 2. ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatek liniowy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W przypadku świadczenia Usług Konsultacyjnych przez Podatnika na rzecz Spółki, zgodnie z umową zawartą ze Spółką to Podatnik ponosi ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem tych usług na rzecz Spółki (ryzyko własne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) również Podatnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty świadczonych Usług Konsultacyjnych. Zatem nie zostaną spełnione przez Podatnika przesłanki negatywne wymienione w art. 5b ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawiera m.in. wyłączenie przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f., uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej — z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Podatnik w ramach Usług Konsultacyjnych nie będzie wykonywał faktycznie żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności kreatywnych polegających przykładowo na tworzeniu stron internetowych, reklam interaktywnych, animacji, itp. Czynności te będzie wykonywał w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Podatnik będzie występował w Spółce w dwóch niezależnych, niepowiązanych rolach i tylko występując jako komplementariusz Spółki będzie wykonywał czynności zarządzania. Należy zatem uznać, iż Usług Konsultacyjnych nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Przedmiotowe usługi mają bowiem charakter doradczy, konsultacyjny, kreatywny i nie przewidują sprawowania zarządzania przedsiębiorstwem, nie są nawet w żaden sposób związane z usługami zarządzania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższego należy wskazać, iż przychody podatnika uzyskiwane w Spółce w ramach Usług Konsultacyjnych stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po spełnieniu przesłanek formalnych będzie mógł zostać opodatkowany przez Podatnika stawką 19% na podstawie art. 30c ustawy o p.d.o.f..

Wnioskodawca wskazał, iż powyższe stanowisko Podatnika zostało potwierdzone miedzy innymi w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt , 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy.

Przy czym, w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Natomiast poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, iż wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacyjne na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, w której jest akcjonariuszem i komplementariuszem. Podatnik nie był zatrudniony w ramach stosunku o pracę w żadnym podmiocie na rzecz którego Spółka świadczy lub będzie świadczyła usługi. Jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca opodatkowany jest podatkiem liniowym.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach wykonywanych usług nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), wówczas usług nie należy kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 9a ust. 5 ww. ustawy jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek niemającyc

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na względzie powyższe, przyjmując za Wnioskodawcą, iż usługi wykonywane na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej nie noszą znamion kontraktu menadżerskiego przychody z tych świadczeń stanowić będą przychód z działalności gospodarczej. Ponadto należy wskazać, iż dokonany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, wybór formy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c powołanej ustawy, tj. 19% podatkiem liniowym, obliguje do stosowania tej zasady opodatkowania do wszystkich form prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem w przedmiotowej sprawie przychody osiągane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko winny być opodatkowane podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.