IPPB1/415-717/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT?2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
IPPB1/415-717/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. uchwała wspólników
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 6. zgłoszenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W okresie od dnia 16.12.2013 r. do dnia 25.03.2014 r. Wnioskodawczyni samodzielnie reprezentowała Sp. z o.o. (dalej: Spółka) pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. W dniu 25.03.2014 r. uchwałą zgromadzenia wspólników Wnioskodawczyni została odwołana ze stanowiska Prezesa zarządu i mianowana Wiceprezesem zarządu Spółki.

Spółka zamierza wypłacać Wnioskodawczyni wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w zarządzie. Przyznanie takiego wynagrodzenia Wnioskodawczyni nastąpiło na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, co jest praktyką powszechnie stosowaną. Zgromadzenie wspólników w drodze podjętej przyznało Wnioskodawczyni za pełnienie funkcji w zarządzie:

 • jednorazowe wynagrodzenie za okres od dnia 16.12.2013 r. do dnia 31.07.2014 r.;
 • poczynając od dnia 01.08.2014 r. - wynagrodzenie wypłacane miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia została określona w przedmiotowej uchwale i odpowiada zakresowi jej obowiązków, doświadczeniu i kompetencjom Wnioskodawczyni. Jako Wiceprezes Zarządu, Wnioskodawczyni wykonuje czynności zarządzania bieżącą działalnością Spółki. W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawczyni obejmuje:

 • ocenę ryzyka i opłacalności wdrażanych projektów i planowanych inwestycji,
 • kreowanie inwestycyjnej i sprzedażowej strategii Spółki,
 • organizację pracy i zatrudnienia,
 • prowadzenie polityki personalnej,
 • bieżący nadzór nad pracą i udzielania wytycznych podległym pracownikom i współpracownikom,
 • zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów,
 • reprezentowanie Spółki zgodnie z umową Spółki i przepisami prawa,
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
 • inne obowiązki w zakresie zarządzania Spółką odpowiadające wiedzy i doświadczeniu Wnioskodawczyni.

Niezależnie od powyższego, Spółka planuje powierzyć Wnioskodawczyni świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki.

Spółka zakłada, że współpraca z Wnioskodawczynią w zakresie usług doradczych odbywałaby się w ramach umowy firma-firma, tj. Wnioskodawczyni świadczyłaby usługi na rzecz Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powierzenie usług doradczych Wnioskodawczyni zamiast podmiotom zewnętrznym, będzie dla Spółki efektywne zarówno pod kątem jakości usług (z uwagi na to, że Wnioskodawczyni zna bardzo dobrze specyfikę branży Spółki oraz obecne realia rynkowe), jak i kosztów. Jednocześnie, Wnioskodawczyni świadcząc usługi doradcze na rzecz Spółki, będzie ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec osób trzecich na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego, choć nie jest wykluczone, iż w umowach znajdą się zapisy dotyczące częściowego ograniczenia tej odpowiedzialności.

A zatem, obowiązki o charakterze doradczym będą wykonywane w ramach umów o świadczenie usług doradczych, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej (umowa firma-firma). Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych czynności zarządzania.

Nie jest wykluczone, że Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, będzie również wykonywać usługi na rzecz podmiotów innych niż Spółka.

Usługi doradztwa świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą podlegały w szczególności na:

 • dokonywaniu analiz rynku produktów spożywczych ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów i przedstawianiu tych danych Spółce,
 • przedstawianiu propozycji działań, które powinna podjąć Spółka, a które przełożą się na pozyskiwanie nowych klientów i lojalizowanie bazy istniejących klientów,
 • śledzeniu nowych rozwiązań pojawiających się na rynku dotyczących procesu sprzedażowego oraz związanym z nim przygotowaniu raportów i propozycji działań obniżających koszty działalności operacyjnej i przedstawianiu tych danych Spółce,
 • dokonywaniu analiz geomarketingowych ze szczególnym uwzględnieniem, rekomendacji otwarcia nowych placówek handlowych (lokalizacja, termin) i przedstawianiu tych analiz Spółce,
 • dokonywaniu analiz nieruchomości i przygotowywaniu i przedstawianiu raportów nt. dostępnych lokali Spółce,
 • rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Spółki,
 • dokonywaniu analiz scenariuszowych związanych z rozwojem sieci sprzedaży i przedstawianiu ich Spółce,
 • dokonywaniu innych analiz i raportów i przedstawianiu ich Spółce.

Szczegółowy zakres usług jakie Wnioskodawczyni będzie zobowiązana świadczyć w danym okresie rozliczeniowym będzie każdorazowo określany przez Spółkę, odrębnie dla danego okresu rozliczeniowego.

Należy podkreślić, że czynności z zakresu doradztwa nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, Spółka nie będzie narzucać też czasu i miejsca wykonywania usług z zastrzeżeniem, iż Wnioskodawczyni zobowiąże się do pozostania w gotowości do świadczenia usług doradczych w określonym w umowie wymiarze.

Za świadczone usługi doradcze Wnioskodawczyni wystawi faktury VAT, na podstawie których Spółka wypłaci jej odpowiednie wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT...
 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Zdaniem Wnioskodawczyni wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników należy sklasyfikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.
 2. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawczyni wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników należy sklasyfikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.
 2. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Ad. 1

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Przychody z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych stanowią odrębne źródło przychodów względem przychodów ze stosunku pracy, określonych w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Zatem, tego typu przychody należy kwalifikować, zgodnie z art. 13 ust. 7, do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Należy ponadto zauważyć, że przychody z tytułu wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznanych na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nie można zakwalifikować do źródła przychodów określonych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, czyli przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, nie stanowią bowiem przychodów z tytułu świadczenia usług zarządczych, o ile nie została zawarta odpowiednia umowa o świadczenie takich usług.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, wydanych w oparciu o podobne stany faktyczne. Przykładowo, wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11.02.2014 r. o sygn. IPTPB1/415-695/13-4/MD.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawczyni wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników należy sklasyfikować jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT

Ad. 2

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy o PIT, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4- 9 ustawy o PIT.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawczynię będą wykonywane w ramach jej zarejestrowanej działalności gospodarczej, która ma charakter zarobkowy, tj. jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku. Wnioskodawczyni będzie wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych) oraz ciągły.

Ponadto, należy zauważyć, że na podstawie art. 5b ustawy o PIT, czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy nie mogłyby zostać uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka oraz
 2. usługi Wnioskodawczyni wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, oraz
 3. Wnioskodawczyni nie ponosiłyby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że Wnioskodawczyni ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych. Jednakże, zapisy umowy mogą przewidywać, że ta odpowiedzialność będzie częściowo ograniczona. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Spółce.

Umowa nie będzie wykonywana pod kierownictwem, nie ma w niej również zapisów o podległości Wnioskodawczyni wobec Spółki. Umowa nie zawiera postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. Druga przesłanka również nie jest spełniona.

Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność Wnioskodawczyni wobec Spółki i wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie lub niewykonanie obowiązków płynących z umowy, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne. W związku z powyższym, również trzecia przesłanka nie będzie spełniona.

Zatem w opinii Wnioskodawczyni nie jest spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, których łączne wypełnienie dyskwalifikowałoby czynności wykonywane na podstawie umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. o PIT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze Wnioskodawczyni wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zakwalifikować jako przychody z pozarolnicze działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W świetle powyższego, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.