IPPB1/415-381/12-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody, które uzyska z wynajmu Lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13.04.2012 r. (data wpływu 16.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „C.” J.Ł., w W. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje m.in. świadczenie usług edukacyjnych oraz wynajem powierzchni biurowych. Wnioskodawca, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy). Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawca zamierza nabyć lokal mieszkaniowy (dalej: „Lokal, który będzie wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - będzie przedmiotem wynajmu na cele inne niż mieszkaniowe (np. prowadzenie działalności biurowej).

Wnioskodawca, w momencie nabycia Lokalu, nie jest wstanie przewidzieć, czy Lokal będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej przez okres krótszy, czy też dłuższy niż rok. Na chwilę obecną Wnioskodawca przyjmuje, iż okres wykorzystywania Lokalu w ramach działalności gospodarczej będzie krótszy niż rok, w związku z tym Lokal nie będzie stanowił środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W przypadku, gdyby faktyczny okres używania Lokalu był dłuższy niż rok, Wnioskodawca zaliczy Lokal do środków trwałych w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok oraz zmniejszy koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres dotychczasowego używania Lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody, które uzyska z wynajmu Lokalu...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z wynajmu Lokalu powinny być zakwalifikowane do źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza Wnioskodawcy i związku z tym powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT według liniowej stawki 19%.

Katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT określa art. 10 ustawy o ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej „ustawa o PIT”). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, odrębne źródło przychodów stanowią najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodu jest także pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1 ustawy o P1T, jako kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie art. 14 ust. 2 pkt 11 precyzuje, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca zauważa, że najem może stanowić odrębne źródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. W sytuacji jednak, objęcia najmem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, przychody z najmu stanowić będą przychody z działalności gospodarczej. W takim przypadku nie będzie możliwe traktowanie ich, jako pochodzących z odrębnego źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, bowiem przepis ten obejmuje jedynie taki najem, który nie stanowi działalności gospodarczej (tzw. najem prywatny).

W rezultacie, Wnioskodawca uważa, że w każdym przypadku, gdy najem następuje w ramach prowadzonej przez działalności gospodarczej - będzie opodatkowany na zasadach właściwych dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla przyjęcia takiej klasyfikacji bez znaczenia pozostaje fakt, że dany składnik majątku (Lokal) nie zostanie zaliczony do środków trwałych. Pojęcie składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach, należy bowiem rozumieć szeroko, odnosząc je także do innych niż środki trwałe, przedmiotów faktycznie wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Będący przedmiotem niniejszego wniosku. Lokal, bez wątpienia zaś będzie składnikiem wykorzystywanym w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jako że jednym z przedmiotów działalności podatnika jest wynajem powierzchni na cele inne niż mieszkaniowe.

W związku z powyższym, w danym zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskane z wynajmu Lokalu będą opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej, zgodnie z wybranym przez Wnioskodawcę na podstawie art. 9a ust. 2 sposobem opodatkowania określonym w art. 30c ustawy o PIT, czyli liniową stawką w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.