IPPB1/415-1460/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka nie ma obowiązku poboru zaliczek od należności wypłacanych wykonawcom oprogramowania, jeżeli sprzedający oświadczy, ze wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
IPPB1/415-1460/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. oprogramowanie
 4. prawa autorskie
 5. prawa majątkowe
 6. przychód
 7. płatnik
 8. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) jest firmą świadczącą szeroko pojęte usługi doradcze dla klientów z branży energetycznej (dalej „Klienci”) i ich odbiorców (dalej „Odbiorcy”). Wykorzystując nowe technologie Spółka świadczy usługi wsparcia związane z relacjami Klienta z odbiorcami, podnoszeniem efektywności energetycznej odbiorców oraz kształtowaniem współpracy Klienta a jego odbiorcami. Świadczenie opisanych usług doradczych polega m.in. na dostarczaniu Odbiorcom odpowiednich informacji dotyczących zużycia energii w celu zachęcenia ich do podejmowania decyzji optymalizacyjnych w zakresie zużycia energii.

W celu świadczenia ww. usług Spółka buduje zaawansowane kanały komunikacji z Klientami i Odbiorcami, w szczególności poprzez dedykowane platformy internetowe, aplikacje mobilne, wysyłkę informacji w formie smsa lub maila, tworzenie raportów dotyczących wdrożenia możliwych rozwiązań energooszczędnych. Aby zapewnić opisaną infrastrukturę techniczną, niezbędną do świadczenia usług doradczych, Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe oraz licencje na korzystanie z praw autorskich do oprogramowania (rn.in. platformy internetowe, aplikacje mobilne). Oprogramowanie jest tworzone przez specjalistów („Wykonawcy”) na zlecenie Spółki na podstawie zawartej z wykonawcą umowy. W związku z tym, że oprogramowanie jest dedykowane na potrzeby Spółki, każdorazowo zakres projektu obejmującego stworzenie oprogramowania określony jest w załączniku do umowy, który zawiera m.in. założenia projektu, funkcjonalność systemu, zastosowane technologie (środowisko, współpraca z przeglądarkami internetowymi, integracja z aplikacjami Google) oraz harmonogram wykonania. Wytworzone przez Wykonawcę oprogramowanie stanowi utwór, który podlega ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

W treści umowy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonany będzie przez niego osobiście w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zlecenie prac objętych umową innemu Podwykonawcy lub Pracownikowi Wykonawcy, każdorazowo wymaga pisemnej zgody Spółki. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę do wykonania umowy osób innych niż Wykonawca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób w zakresie niniejszej umowy tak samo jak za działania lub zaniechania własne.

Wykonawca oświadcza, że będzie autorem oprogramowania albo skutecznie nabędzie całość autorskich praw majątkowych od innych autorów i w konsekwencji na moment przeniesienia praw autorskich do oprogramowania na Spółkę będzie wyłącznym właścicielem całości autorskich praw majątkowych oraz wyłącznym właścicielem całości praw zależnych do oprogramowania. W umowie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Spółkę autorskie prawa majątkowe i zależne oraz udzielić innych praw, zezwoleń, upoważnień przewidzianych w niniejszej umowie z chwilą podpisania przez wszystkie strony protokołu przyjęcia.

W przypadku nieprzyjęcia oprogramowania przez Spółkę, z powodu jego wad Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Spółkę autorskie prawa majątkowe i zależne oraz udzielić innych praw, zezwoleń, upoważnień przewidzianych w niniejszej umowie do kodów źródłowych oraz dokumentacji nieukończonego oprogramowania, w celu umożliwienia podjęcia dalszych prac zmierzających do ukończenia oprogramowania i jego wykorzystania zgodnie z celem umowy. Skutki prawne w postaci, przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych oraz udzielenia innych praw, upoważnień i zezwoleń przewidzianych w umowie następują z chwilą podpisania przez wszystkie strony protokołu odmowy przyjęcia oprogramowania i przyjęcia oprogramowania nieukończonego.

Zgodnie z umową Wykonawca przenosi na Spółkę prawa autorskie oraz prawa zależne do oprogramowania we wskazanych w umowie polach eksploatacji. Umowa przewiduje, że przez pola eksploatacji rozumie się w szczególności wszelkie wykorzystanie, oprogramowania, w tym wykorzystanie opracowania oprogramowania w całości lub w części, przy użyciu i wykorzystaniu każdego rodzaju sieci informatycznej, komputerowej, telefonicznej, multimedialnej, w tym internetowej przewodowej lub bezprzewodowej, kodowanej lub niekodowanej, naziemnej lub satelitarnej, polegające w szczególności na:

 • publikacji, umieszczeniu i rozpowszechnieniu na stronie internetowej (w tym domenie, serwerze lub portalu),
 • wszelkiej innej ekspozycji za pośrednictwem sieci informatycznej, komputerowej, telefonicznej, multimedialnej, w tym internetowej, pozwalającej na zapoznanie się z oprogramowaniem przez ograniczoną lub nieograniczoną liczbę osób, w wybranym przez te osoby czasie albo z góry oznaczonym czasie;
 • umieszczeniu i rozpowszechnieniu w branżowych serwisach internetowych;
 • udostępnianiu i przesyłaniu Oprogramowania za pośrednictwem każdego rodzaju przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej, telefonicznej, informatycznej, multimedialnej, w tym internetowej, do wybranego adresata, wybranej grupy adresatów albo nieograniczonego kręgu adresatów;
 • rozpowszechnianiu w każdej formie, formule, formacie czy technice stosowanej przy przesyłaniu, przetwarzaniu i odbiorze za pośrednictwem każdego rodzaju sieci informatycznej, telefonicznej, komputerowej, multimedialnej, w tym za pośrednictwem sieci internetowej,
 • zezwalanie na wykonanie zależnych praw autorskich w zakresie eksploatacji przewidzianej w niniejszym ustępie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera oraz każdego rodzaju sieci informatycznej, sieci multimedialnej, sieci telefonicznej, sieci internetowej, sieci komputerowej w tym kodowanej i niekodowanej, przewodowej i bezprzewodowej, naziemnej i satelitarnej;
 • utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie w dowolnej i nieograniczonej liczbie egzemplarzy każdą techniką magnetyczną, informatyczną, cyfrową, teleinformatyczną, telewizyjną, komputerową, multimedialną przy użyciu której będzie następować przesyłanie, nadanie, emisja, rozpowszechnienie i odbiór przez sieć komputerową, informatyczną, multimedialną, w tym internetową, kodowaną albo niekodowaną, przewodową albo bezprzewodową oraz niezależnie od rodzaju, charakteru, użytego formatu czy typu urządzenia nadawczego i odbiorczego,
 • wprowadzenie do obrotu.

Wykonawca nieodwołalnie i bezterminowo gwarantuje, że eksploatacja i korzystanie z całości lub jakiejkolwiek części oprogramowania oraz opracowań oprogramowania w zakresie przewidzianym w umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, dóbr lub innych uprawnień osób trzecich oraz nie będzie powodować powstania jakichkolwiek roszczeń i należności ze strony osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub pretensji w związku z eksploatacją przez zamawiającego całości lub jakiejkolwiek części oprogramowania lub opracowań oprogramowania Wykonawca zaspokoi we własnym zakresie i na swój koszt takie roszczenia lub pretensje osoby trzeciej, albo Wykonawca na żądanie Spółki albo będąc zawiadomionym o toczącym się sporze sądowym między Spółką a osobą trzecią przystąpi do takiego sporu po stronie Spółki. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Spółki za szkody powstałe podczas realizacji zleceń z wykorzystaniem przedmiotu umowy, takie jak utrata dobrego imienia i reputacji Spółki jako solidnego partnera, czy też niemożność obciążenia klienta za świadczone przez Spółkę usługi spowodowaną wadami przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową wobec osób trzecich oraz Spółki w przypadku, jeśli naruszone zostaną prawa majątkowe osób trzecich. Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w umowie ma charakter ryczałtowy i obejmuje zarówno wynagrodzenie ze wykonanie przedmiotu umowy oraz zbycie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do oprogramowania. Wykonawca oświadcza w umowie, że wynagrodzenie w całości pokrywa wszystkie pola eksploatacji oprogramowania oraz w całości zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, w tym obejmuje każdy zgodny z umową akt wykorzystania oprogramowania przez Spółkę lub następcę prawnego Spółki lub podmiot upoważniony przez Spółkę.

Wykonawcy oprogramowania są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie usług objętych umową i są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT lub są z tego podatku zwolnieni podmiotowo (ze względu na brzmienie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka nie ma obowiązku poboru zaliczek od należności wypłacanych wykonawcom oprogramowania, jeżeli sprzedający oświadczy, ze wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym Spółka nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych Wykonawcom z tytułu udzielenia przez nich licencji na korzystanie z praw autorskich lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów (oprogramowanie).

Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”) zawiera katalog źródeł przychodu opodatkowanych podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 10 pkt 3, źródłami przychodów są m.in, działalność wykonywana osobiście (pkt 2) oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 updof działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza między innymi działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof.

Zgodnie z art. 5b. ust. 1 updof za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym, pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się m.in. na następujących przesłankach:

 1. zarobkowym celu działalności,
 2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.
 4. ponoszeniu odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności
 5. ponoszeniu ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 8 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

Umowa dotycząca wytworzenia oprogramowania jest umową o dzieło, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z treści umowy wynika, że przedmiotem umowy jest ściśle określony rezultat (oprogramowanie), do którego zrealizowania zobowiązany jest Wykonawca. W przypadku niewywiązania się z warunków określonych w umowie Spółka ma prawo odstąpić od umowy lub nie przyjąć dzieła (odmowa przyjęcia oprogramowania).

Jak wskazano we wniosku, Wykonawcy zawierają umowy dotyczące wytworzenia oprogramowania w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści art. 13 ust. 1 pkt 8 updof, przychody osiągane przez Wykonawcę z tytułu umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zostały wykluczone ze źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji osiągane przez Wykonawców przychody spełniają przesłanki pozwalające zakwalifikować je do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, w zawieranych ze Spółką umowach Wykonawcy oświadczają, że oprogramowanie będące przedmiotem umowy zostało przez nich sporządzone w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Na podstawie składanych przez Wykonawców oświadczeń można stwierdzić iż prowadzona przez Wykonawców działalność, jest wykonywana sposób zorganizowany, ciągły i nakierowany na osiąganie zysków (zarobkowy cel) i zostały dopełnione ich obowiązki rejestracyjne w tym zakresie. Umowa zawierana z Wykonawcą określa ogólne kryteria, którym powinien odpowiadać rezultat prac, ze względu na konieczność dostosowania oprogramowania do wymogów Spółki, natomiast nie są określone inne warunki wykonania czynności objętych umową, tj. np. miejsce i czas wykonania tych czynności, użyte do wykonania środki techniczne. Określenie warunków wykonania czynności objętych umową leży w wyłącznej gestii Wykonawcy.

W zawieranych umowach Wykonawca oświadcza, że eksploatacja oprogramowania nie narusza praw, dóbr lub innych uprawnień osób trzecich i zobowiązuje się do zwrotu Spółce kosztów związanych z wszelkimi roszczeniami z tytułu korzystania lub eksploatacji oprogramowania. Zatem wszelkie wady prawne związane z przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę (odpowiedzialność wobec osób trzecich).

Zdaniem Spółki zorganizowany charakter działalności Wykonawcy, możliwość określenia warunków wykonania czynności przez Wykonawcę oraz ponoszenie przez Wykonawców odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne wady prawne wytworzonego oprogramowania przesądza o zakwalifikowaniu osiąganych przez Wykonawców przychodów do źródła przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. W konsekwencji osiągane przez Wykonawcę przychody ze zbycia praw autorskich do oprogramowania (lub udzielenia licencji na korzystanie z praw autorskich do oprogramowania) będą stanowiły przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 41 updof ust. 1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, zaliczki na podatek dochodowy. Jednocześnie na mocy ust. 2 art. 41 updof płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Zatem Spółka nie jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ust. 2 updof, zważywszy na fakt posiadania złożonych przez wykonawców oświadczeń.

Należy podkreślić, że stanowisko Spółki potwierdza aktualny komunikat Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r., w którym wyjaśniono, że „twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione.

Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej. Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku.

W przypadku, gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek korekty nie wystani no stronie nabywców tych praw.

Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nigdy nie miały i nadal nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, interpretacje podatkowe niezgodne z nim zostaną zmienione."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.