IPPB1/415-1429/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków płatnika
IPPB1/415-1429/14-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kapitały pieniężne
 3. lokaty
 4. odsetki
 5. przychód z działalności gospodarczej
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 marca 2015 r. Nr IPPB1/415-1429/14-2/ES o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w przypadku wypłacanych lub udostępnianych odsetek zgromadzonych na rachunkach terminowych oferowanych przedsiębiorcą, w przypadku jeżeli przedsiębiorca nie posiada w banku rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością (pytanie Nr 4) – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie (pytania Nr 1, 2, 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Bank) w ramach wykonywanej działalności wykonuje szereg czynności bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm., dalej: prawo bankowe). Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych zakładanych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. rachunków bankowych w których stroną zawieranej umowy z Bankiem jest przedsiębiorca (zidentyfikowany na podstawie przekazanych Bankowi danych z ewidencji działalności gospodarczej), w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Stosownie do treści przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasadniczo przedsiębiorcy zobowiązani są do posiadania rachunku bankowego. W określonych przypadkach rachunek ten musi być wykorzystany do zapłaty podatku (art. 61 Ordynacji podatkowej) lub rozliczeń z kontrahentami (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 3 prawa bankowego, dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek (w tym przedsiębiorców), Banki mogą prowadzić następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz
 • rachunki lokat terminowych.

Podstawą otwarcia i prowadzenia przez Bank powyższych rachunków bankowych na rzecz przedsiębiorców (należących do kategorii Klientów Biznesowych) jest kompleksowa umowa obejmująca rachunki bankowe oferowane w ramach pakietu Mój Biznes oraz rachunki prowadzone w ramach innych pakietów, udostępnianych również Klientom Biznesowym. Konsekwencją opisanego podejścia jest oferowanie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wszystkich kategorii rachunków przewidzianych przepisami prawa bankowego dla przedsiębiorców tj. oferowanie następujących produktów:

 • rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) oraz,
 • rachunków lokat terminowych, wśród których można wyróżnić:
 1. rachunki lokat standardowych,
 2. rachunki lokat negocjowanych (otwieranych i prowadzonych na indywidualnych zasadach),
 3. rachunki lokat „overnight

Wśród rachunków rozliczeniowych, Bank oferuje przedsiębiorcom rachunki „Dobry Zysk dla Firmy”, są to rachunki pomocnicze, służące do przechowywania środków pieniężnych Klientów Biznesowych. Rachunki te są otwierane dla Klientów Biznesowych posiadających w Banku rachunki bieżące, prowadzone na podstawie umów o prowadzenie rachunków bankowych lub umów o korzystanie z pakietu. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku „Dobry Zysk dla Firmy” są naliczane i dopisywane do salda rachunku pomocniczego „Dobry Zysk dla Firmy” w ostatnim dniu każdego miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku.

Oferowane rachunki lokaty terminowej dla przedsiębiorców, zarówno standardowe, jak i negocjowane otwierane są na podstawie złożonego przez Klienta Biznesowego wniosku o otwarcie lokaty. Lokaty mogą być zakładane wyłącznie ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym lub pomocniczym przedsiębiorcy. Rachunki lokat „overnight” są otwierane w ramach rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego Klienta Biznesowego. Otwarcie lokaty „overnight” następuje na podstawie wniosku o otwarcie lokat „overnight” i jest potwierdzane wyciągiem z rachunku bankowego. Na rachunki lokat terminowych nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Po zamknięciu rachunku lokaty terminowej, odsetki od kwoty lokaty są udostępniane poprzez dopisanie ich do salda rachunku bieżącego lub pomocniczego, z którego pochodziły środki wniesione na otwarcie lokaty. W przypadku lokat automatycznie odnawianych istnieje możliwość utworzenia lokaty za kwotę lokaty powiększoną o kwotę odsetek.

Pokreślenia wymaga fakt, iż podstawą otwarcia i prowadzenia przez Bank wszystkich wymienionych powyżej rachunków bankowych (w tym wymienionych rachunków lokat) na rzecz przedsiębiorców jest zawarcie przez przedsiębiorcę kompleksowej umowy obejmującej rachunki bankowe oferowane w ramach pakietu Mój Biznes, w ramach której powyższe usługi są przez Bank oferowane i wykonywane na rzecz przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością gospodarczą.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest otwarcie przez przedsiębiorcę lokaty terminowej w przypadku, gdy nie posiada w Banku rachunku bankowego (nie zawarł umowy o prowadzenie rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). Tryb otwierania takiej lokaty terminowej jest określony wewnętrznymi przepisami Banku, które wskazują jako podstawę jej utworzenia złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o otwarcie lokaty oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku otwierania tego rodzaju lokaty, Bank otwiera rachunek o charakterze technicznym w walucie lokaty, służący do rozliczenia lokaty wraz z należnymi odsetkami. Utworzony w powyższy sposób rachunek, nie służy do przeprowadzania rozliczeń firmy przedsiębiorcy i jest otwierany bez zawarcia z przedsiębiorcą umowy o prowadzenie rachunku bankowego w związku z działalnością gospodarczą.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 marca 2015 r. Nr IPPB1/415-1429/14-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, że lokaty terminowe, rachunki „Dobry Zysk dla Firmy”, lokaty overnight są tworzone na rachunkach przedsiębiorców, prowadzonych w związku z umową rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością, o których mowa w przepisach prawa bankowego.

W szczególności, rachunki „Dobry Zysk dla Firmy”, są to rachunki pomocnicze czyli stanowią wymieniony przez przepisy prawa bankowego jeden z rodzajów rachunków rozliczeniowych.

Lokaty terminowe natomiast mogą być zakładane wyłącznie ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym lub pomocniczym przedsiębiorcy.

Rachunki lokat „overnight” są otwierane w ramach rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego (czyli rachunku rozliczeniowego) Klienta Biznesowego.

Pokreślenia wymaga fakt, iż podstawą otwarcia i prowadzenia przez Bank wszystkich wymienionych powyżej rachunków bankowych (w tym wymienionych rachunków lokat) na rzecz przedsiębiorców jest zawarcie przez przedsiębiorcę kompleksowej umowy obejmującej rachunki bankowe oferowane w ramach pakietu Mój Biznes, w ramach której powyższe usługi są przez Bank oferowane i wykonywane na rzecz przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy odsetki wypłacone lub udostępnione od środków zgromadzonych na rachunku przedsiębiorcy „Dobry Zysk dla Firmy”, będącym rachunkiem pomocniczym, służącym do przechowywania środków pieniężnych są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej „updof”) w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r., a w konsekwencji Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku...
 2. Czy odsetki wypłacone lub udostępnione od środków zgromadzonych na opisanych rachunkach lokat terminowych (standardowych, negocjowanych) oferowanych przedsiębiorcom, w związku z zawartą przez przedsiębiorcę umową rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 updof w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r., a w konsekwencji Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku...
 3. Czy odsetki wypłacone lub udostępnione od środków zgromadzonych na opisanych rachunkach lokat typu „overnight” oferowanych przedsiębiorcom, w związku z zawartą przez przedsiębiorcę umową rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 updof w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r., a w konsekwencji Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku...
 4. Czy odsetki wypłacone lub udostępnione od środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych oferowanych przedsiębiorcom, w przypadku jeżeli przedsiębiorca nie posiada w Banku rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością, są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 updof w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r., a w konsekwencji Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy odsetki wypłacone lub udostępnione od środków lokowanych na wszystkich rodzajach opisanych rachunków bankowych, z uwagi na fakt iż są oferowane wyłącznie przedsiębiorcom, w związku z prowadzona przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą, są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r,. a w konsekwencji Bank nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku w żadnym z opisanych powyżej przypadków.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328), wprowadzona została od dnia 1 stycznia 2015 r. zmiana brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 5 updof i zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, przychodem z działalności gospodarczej są:

odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetek od lokat terminowych jak i innych form oszczędzania, przechowywania, inwestowania, tworzonych na tych rachunkach

Powyższej zmianie towarzyszyła również zmiana art. 17 ust. 1 pkt 2 updof. w znowelizowanym brzmieniu przepis ten brzmi: „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub na innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 2” oraz zmiana art. 30a ust. 1 pkt 3 updof poprzez dodanie zastrzeżenia w treści przepisu odwołującego się do art. 14 ust. 2 pkt 5, tj.: „z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5”.

W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzona zmiana w art. 14 ust. 2 pkt 5 updof usuwa wątpliwości i jednoznacznie przesądza, iż do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powinny być zaliczane wszelkie odsetki (w tym również od lokat terminowych) uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli tylko prowadzony przez Bank rachunek, na którym powstają, pozostaje w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

A zatem, odsetki powstałe ma rachunkach bankowych otwieranych przez Bank wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (po przedstawieniu stosownych dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej ), pozostających w związku z działalnością gospodarczą tych osób, stanowią przychody z działalności gospodarczej osób fizycznych. Za rachunki pozostające w związku prowadzoną działalnością gospodarczą należy uznać zarówno rachunki rozliczeniowe (bieżące, pomocnicze), jak również rachunki lokat terminowych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego (standardowych, negocjowanych i „overnight”) w przypadku, gdy są prowadzone/udostępniane przez Bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy przeznaczony do obsługi działalności gospodarczej, a wszystkie środki zgromadzone na rachunkach lokat pochodzą ze środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych przedsiębiorcy prowadzonych przez Bank. Skoro, w przypadku rachunków lokat terminowych standardowych, negocjowanych i „overnight”, wszystkie zgromadzone na nich środki pochodzą z rachunków bieżących związanych z prowadzoną działalności gospodarczą, w konsekwencji odsetki od środków zgromadzonych na tych lokatach stanowią przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, również odsetki wypłacone lub udostępnione od środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych oferowanych przedsiębiorcom, w przypadku jeżeli przedsiębiorca nie posiada w Banku rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością, są objęte dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 updof w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2015 r., a w konsekwencji Bank również nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku od tych odsetek. Komercyjny charakter tego rodzaju rachunku lokaty terminowej wynika stąd, iż powinna ona zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, służyć działalności gospodarczej, natomiast nie może być wykorzystywana do celów oszczędnościowych związanych ze sferą prywatną (do takich celów są przeznaczone rodzaje rachunków wymienione w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe). Powyższemu założeniu odpowiada praktyka Banku, zgodnie z którą rachunki, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.b., zakładane są jedynie dla przedsiębiorców (na umowie widnieją dane klienta jako przedsiębiorcy), co stanowi kryterium ich kwalifikacji do kategorii rachunków prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika:
 • w przypadku wypłacanych lub udostępnianych odsetek zgromadzonych na rachunkach terminowych oferowanych przedsiębiorcą, w przypadku jeżeli przedsiębiorca nie posiada w banku rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością (pytani Nr 4) jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie (pyt. Nr 1, 2, 3) – jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na mocy art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Do kapitałów pieniężnych, o których mowa we wskazanym przepisie, zaliczyć należy, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Stosownie do treści art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Natomiast definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

W myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2015 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128) banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2. rachunki lokat terminowych;
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
 4. rachunki powiernicze.

Do przeprowadzania różnych rozliczeń za pośrednictwem banków wykorzystywane są rachunki rozliczeniowe. Jako szczególne podtypy tych rachunków w ustawie wymieniono najstarsze i najpowszechniej stosowane ich formy, tj. rachunki bieżące oraz pomocnicze.

W prawie bankowym nie zamieszczono szczegółowych uregulowań odnoszących się do tych rachunków, z wyjątkiem określenia zamkniętego katalogu podmiotów, dla których mogą być otwierane i prowadzone rachunki rozliczeniowe.

Podmiotami tymi są: osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 2 ww. ustawy).

Rachunki bieżące służą do gromadzenia środków pieniężnych ich posiadaczy oraz do przeprowadzania rozliczeń zgodnie z ich zaleceniami. Obowiązek prowadzenia rachunku bieżącego nie wyklucza możliwości przechowywania przez przedsiębiorcę części swoich środków finansowych na innych rachunkach dopuszczalnych przez prawo bankowe, w szczególności na rachunkach lokat terminowych czy lokat typu „overnight”.

Podsumowując cały wywód dotyczący sposobu rozumienia art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy PIT, zarówno na gruncie wykładni językowej, jak również na gruncie wykładni systemowej i funkcjonalnej, podnieść należy kwestię tego, że przepis ten w istotnym zakresie określa co stanowi również przychód z działalności gospodarczej.

Przychodem z działalności gospodarczej będą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej pod warunkiem, że w banku w którym utworzona jest ta lokata przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy oraz środki zgromadzone na rachunku lokaty terminowej pochodzą ze środków z tego rachunku.

Wprowadzona regulacja jednoznacznie określiła, że utworzenie lokaty w banku w którym nie posiada rachunku rozliczeniowego powoduje, że odsetki zgromadzone na lokatach terminowych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem odsetki od środków na takich rachunkach nie stanowią przychodu z tytułu działalności gospodarczej posiadacza tego rachunku, będącego przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać od tych odsetek zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie będą na nim ciążyć obowiązki płatnika w przypadku utworzenia lokaty terminowej przez przedsiębiorcę w przypadku gdy nie posiada w Banku rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należało uznać za nieprawidłowe.

W pozostałym zakresie stanowisko uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.