IPPB1/415-1424/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie istnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu oraz opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej
IPPB1/415-1424/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. działalność gospodarcza
 3. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie istnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu oraz opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie istnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu oraz opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada w Wielkiej Brytanii stałe miejsce zamieszkania. Jego ośrodek interesów życiowych i gospodarczych znajduje się za granicą, ponieważ to w Wielkiej Brytanii mieszka na co dzień i prowadzi na terytorium umawiającego się Państwa, tj. Wielkiej Brytanii działalność gospodarczą, której tożsama placówka znajduje się na terytorium Polski. W związku z tym jego łączny okres pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przekracza 183 dni w roku podatkowym. W Polsce Wnioskodawca jest średnio raz na trzy miesiące, aby dopilnować spraw związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Działalność przedsiębiorstwa na terytorium Polski jest zgodna z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski w styczniu 2014 roku w m. in. zakresie PKD:

 • 45.11.7- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych,
 • 43.11.7 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • 49.41 Z Transport drogowy towarów,
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów.

Działalność polskiego przedsiębiorstwa ma charakter usługowy, sprzedaje swoje usługi polskim odbiorcom. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zatrudnia pracownika, w związku z tym występuje w charakterze płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracownika. Z osiągniętych dochodów z działalności prowadzonej za granicą Wnioskodawca rozlicza się w Wielkiej Brytanii. Również w Wielkiej Brytanii jest ubezpieczony i tam opłaca wszystkie składki związane ze swoim ubezpieczeniem. Ponadto posiada na terytorium Polski stałą placówkę - biuro, poprzez które prowadzi działalność sprzedażową oraz dzierżawi działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym, która służy wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy działalność prowadzona na terytorium Polski oznacza powstanie zakładu w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią...
 2. W jakim kraju należy opodatkować dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski oraz dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Wielkiej Brytanii...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz 361 z późn. zm.) uważa się że osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast art. 3 ust. 1a w/w ustawy konkretyzuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z kolei przepis art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zatem zgodnie z art. 3 ust. 2b w/w ustawy za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się dochody (przychody) z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpowiednio do treści art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie należy ustalić status osoby fizycznej stosując następujące kryteria:

 1. stałe miejsce zamieszkania,
 2. ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze,
 3. państwo, w którym ta osoba zwykle przebywa,
 4. obywatelstwo,
 5. w ostateczności - wzajemne porozumienie właściwych organów obu państw.

Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy (art. 3 ust.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) został przeniesiony do Wielkiej Brytanii, tam przebywa, pracuje i jest aktywny społecznie. Natomiast ośrodek jego interesów gospodarczych powstał w Wielkiej Brytanii w chwili rozpoczęcia działalności na terenie wspomnianego państwa.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, z reguły stanowią, iż zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Warunek ten należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego umawiającego się państwa nie może być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym państwie zakładu.

Zgodnie z podpisaną Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840), kluczowe znaczenie ma ustalenie czy działalność utworzona na terytorium Polski jest wykonywana poprzez zakład osoby zagranicznej. W rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania „zakład” oznacza (art. 5 ust. 1 w/w umowy) stalą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności (art. 5 ust. 2 w/ w umowy):

 • siedzibę zarządu,
 • filię,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołomom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest rezydentem Wielkiej Brytanii prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Anglii. W styczniu bieżącego roku rozpoczął działalność gospodarczą w przeważającym charakterze sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Działalność przedsiębiorstwa w Polsce jest zgodna z przedmiotem jego zagranicznej działalności.

Reasumując przedstawiony stan faktyczny pozwala przypisać działalności wykonywanej na terytorium Polski cechy zakładu, w rozumieniu art. 5 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:

 • miejsce wykonywania działalności, jest stalą placówką przez którą prowadzę działalność przedsiębiorstwa,
 • dzierżawię nieruchomość wraz z budynkiem gospodarczym, który służy wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Ponadto wyżej wymieniona stała placówka, zgodnie z art. 5 ust.4 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania nie jest utrzymywana w celu:

 • użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 • utrzymywania zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu ich składowania, wystawiania lub wydawania,
 • utrzymywania zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu ich przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 • utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 • utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności wymienionych powyżej, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Mając na uwadze trwały charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na terytorium Polski, należy stwierdzić, że placówka stanowi spójność pod względem geograficznym i handlowym. Zatem, przedmiotowej sprawie Wnioskodawca stwierdza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza na terytorium Polski jest w rozumieniu przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania „zakładem”. W jego ocenie spełnia warunki decydujące o tym, że dochód osiągnięty z prowadzonego przez niego zakładu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie zobowiązany opodatkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. A dochody osiągnięte z prowadzonej przez niego działalności na terytorium Wielkiej Brytanii zostaną opodatkowane w Wielkiej Brytanii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.