IPPB1/415-1420/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki/spółek (w których obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych z usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, z wykształcenia inżynierem, która pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i udziałowca w jednej z tych spółek.

Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Wnioskodawcę w wyżej wymienionych dwóch spółkach jest stosunek powołania Wnioskodawcy na stanowisko Członka Zarządu (w jednej spółce) oraz umowa o pracę (w drugiej spółce), z których to tytułów Wnioskodawcy przyznawane jest stosowne wynagrodzenie. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, zgodnie z wyżej wymienionym powołaniem oraz umową o pracę Wnioskodawcy jako Członka Zarządu obejmuje bieżące reprezentowanie spółek przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółek tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie Wnioskodawca, biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę, wykształcenie, znajomość branży, w której działa oraz umiejętności - zamierza rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (kod PKD: 71.12.Z).

Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych (usług doradztwa w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym) na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Polski i z siedzibą za granicą. Przy czym, Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na rzecz jednej lub obu spółek jednocześnie, w których pełni obecnie funkcję Członka Zarządu. Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o świadczeniu usług doradczych, gdzie w rezultacie objąłby stanowisko również np. Dyrektora ds. Rozwoju (Business Development Manager) lub Dyrektora ds. Technicznych.

Współpraca Wnioskodawcy ze spółką lub obiema spółkami byłaby zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca nadal by zarządzał spółką/spółkami w ramach zajmowanego stanowiska Członka Zarządu i jednocześnie, Wnioskodawca rozpocząłby prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast w ramach tej działalności świadczyłby dodatkowo na rzecz spółki/spółek usługi doradztwa w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (umowa firma-firma).

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze spółką lub spółkami regulowałaby w szczególności: (I) zakres świadczeń, (II) kwestie miesięcznego wynagrodzenia, (III) okres wypowiedzenia, (IV) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (V) okres trwania umowy, (VI) poufność, (VII) zakaz konkurencji, (VIII) kwestie własności intelektualnej.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie obejmowałaby żadnych usług zarządzania (zakres umowy byłby inny od obecnie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania w ramach stosunku pracy lub powołania na stanowisko Członka Zarządu).

Wnioskodawca świadczyłby usługi doradcze na własny rachunek i na własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona (do kwoty odpowiadającej kilku krotności wynagrodzenia Wnioskodawcy) co jest praktykowane we współczesnym obrocie gospodarczym.

Jednocześnie, Wnioskodawca planuje również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradztwa na rzecz również innych podmiotów niż spółka/spółki, w których obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.

Usługi doradcze wykonywane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, nie byłyby wykonywane pod kierownictwem żadnego zlecającego te czynności. Żadna ze spółek nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca zobowiąże się do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie spółki w wybranym przez siebie czasie.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też, dokona wyboru opodatkowania w tej formie w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki/spółek (w których obecnie pełni funkcję Członka Zarządu) usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki/spółek, w których obecnie pełni funkcję Członka Zarządu (powołania oraz umowy o pracę) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania oraz pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Członek Zarządu w tych spółkach.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki/spółek, w których pełni funkcję Członka Zarządu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatek liniowy), jeśli Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (I) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (II) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (III) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa), pomiędzy Wnioskodawcą, a żadną ze spółek (wynikać to będzie nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT). A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ mimo, iż łączy go obecnie z jedną ze spółek stosunek powołania, a z drugą ze spółek Wnioskodawca ma zawartą umowę o pracę - to jak zostało zaznaczone w zdarzeniu przyszłym zamieszczonym powyżej, Wnioskodawca wykonywał będzie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług inne czynności (usługi w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym (kod PKD: 71.12.Z)) od tych, które wykonuje obecnie jako osoba na stanowisku Członka Zarządu, czyli zarządzania spółkami.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od spółki/spółek w których pełni funkcję Członka Zarządu (na podstawie powołania lub umowy o pracę) z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Członek Zarządu w tych spółkach.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. IPPB1/415-1509/12-4/JB, z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF, z dnia 9 maja 2012 r„ sygn. IPPB1/415-202/24-4/ES, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. ITPB1/415-1252/12/IG, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r., sygn, IBPBI/1/415-412/12/ZK.

A w tym także, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. IPTPB1/415-176/14-3/KO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.