IPPB1/415-1368/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca słusznie postąpił wybierając formę opodatkowania jako ryczałt ewidencjonowanych?
IPPB1/415-1368/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność usługowa
 3. roboty budowlane
 4. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 lutego 2015 r. nr IPPB1/415-1368/14-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości wyboru opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 5 listopada 2012 r.. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Swoje usługi sklasyfikował pod symbolem PKD 42.22 I, symbol „PKWiU 42.22.” Szczegółowo jest to działalność pod symbolem „PKWiU 42.22.1 linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne” jak również „PKWiU 42.22.2 roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych”. Wnioskodawca wybrał formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Usługi swoje wykonuje wyłącznie na zlecenie inwestora jako wykonawca lub jako podwykonawca na zlecenie innej firmy będącej wykonawcą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca słusznie postąpił wybierając formę opodatkowania jako ryczałt ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy symbol "PKWiU ex 42.22" jest ujęty w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jako wyłączenie z opodatkowania w tej formie.

Jednak zdaniem Wnioskodawcy pozycja 6 w załączniku nr 2 do ww. ustawy dotyczy wyłącznie usług realizowanych przez inwestorów na własny rachunek, obejmujący przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe. Ponieważ Wnioskodawca nie jest inwestorem, a usługi swoje świadczy wyłącznie jako wykonawca bądź podwykonawca, zatem to wyłączenie nie dotyczy jego działalności. Zdaniem Wnioskodawcy postąpił prawidłowo wybierając formę opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nadmienił, że na stronie http://interpretacje-podatkowe.org/uslugi-budowiane/itpb1-415-542-12-psz, została zamieszczona interpretacja indywidualna Dyrektora Izby skarbowej z Bydgoszczy dla podatnika, który prowadzi pokrewną do jego działalność gospodarczą. W świetle tej interpretacji stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

W myśl art. 4 ust. 1. ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2011 r., pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie definiują pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

W złożonym wniosku wskazał Pan, że w 2012 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Swoje usługi sklasyfikował pod symbolem symbolem „PKWiU 42.22.” Szczegółowo jest to działalność pod symbolem „PKWiU 42.22.1 linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne” jak również „PKWiU 42.22.2 roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych”. Wnioskodawca usługi wykonuje wyłącznie na zlecenie inwestora jako wykonawca lub jako podwykonawca na zlecenie innej firmy będącej wykonawcą.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), działalność gospodarcza została sklasyfikowana w Sekcji F m.in. symbolem 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

W „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pod pozycją 6 symbol PKWiU ex 42.22 wymieniono: linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, dotyczy wyłącznie usług - realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F.

Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

W dziale 42 wskazanej powyżej sekcji F - budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej pod symbolem 42.2 wymienione zostały m.in. roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Wyłączeniu od opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem roboty budowlane związane m.in. z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji - na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Zatem przychody z wykonywanych przez Pana usług budowlanych, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wyłącznie wtedy, gdy nie wykonuje ich Pan w ramach realizacji na własny rachunek projektu inwestycyjnego, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe.

Wobec tego, jeżeli w istocie Wnioskodawca nie jest inwestorem a świadczy usługi na rzecz inwestora lub na rzecz wykonawcy (jako podwykonawca), wówczas świadczone usługi będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.