IPPB1/415-1362/14-3/KS | Interpretacja indywidualna

1) Czy biorąc pod uwagę przepisy art. 6 ust. 8 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł złożyć zeznanie podatkowe za rok 2013 wspólnie z małżonką? 2) A zatem, czy w przypadku Wnioskodawcy, kiedy nie wystąpił dochód opodatkowany stawką podatku 19 procent, mają zastosowanie przepisy art. 6 ust. 8 i art. 30c powołanej ustawy?
IPPB1/415-1362/14-3/KSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. małżonek
  3. podatek liniowy
  4. rozliczanie (rozliczenia)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wspólnego rozliczenia z małżonką uzyskanych przychodów (dochodów) w zeznaniu podatkowym za 2013 rok – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wspólnego rozliczenia z małżonką uzyskanych przychodów (dochodów) w zeznaniu podatkowym za 2013 rok.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29.04.2013 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Dzielnicy wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wnioskodawca we wniosku zadeklarował rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 01.05.2013 r., jednocześnie wybrał opodatkowanie dochodów z tej działalności podatkiem liniowym. Do chwili obecnej działalności gospodarczej nie podjął. W związku z tym w 2013 r. nie wystąpiły przychody i koszty, nie wystąpił dochód i nie wystąpił podatek dochodowy podatek dochodowy o stawce 19 procent.

Art. 30c ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych stawką 19 procent nie łączy się m.in. z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 powołanej ustawy.

Ponieważ w przypadku Wnioskodawcy nie miało miejsca łączenie dochodów opodatkowanych stawką 19 procent z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 powołanej ustawy, wydawało się, że art. 6 ust. 8 w powiązaniu z art. 30c powołanej ustawy nie ma do sytuacji Wnioskodawcy zastosowania. Kierując się tym przekonaniem, za rok 2013 Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe wspólnie z małżonką.

Urząd Skarbowy w listopadzie b.r. zakwestionował taki sposób rozliczenia. Wnioskodawca dokonał więc korekty zeznania podatkowego za 2013 r. i wpłacił różnicę w podatku dochodowym wraz z odsetkami.

Wnioskodawca ma jednak wątpliwości, czy postępowanie Urzędu Skarbowego jest zgodne z powołanymi wyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym, tym bardziej, że art. 30c ustawy nie stanowi, że sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem o stawce 19 procent przez jednego małżonka wyklucza wspólnie rozliczenie podatkowe.

Wnioskodawca nadmienił, że art. 30c ust. 6 ustawy stanowi wyłącznie o niełączeniu dochodów opodatkowanych stawką 19 procent z dochodami opodatkowanymi na zasadach art. 27 ustawy, a takie łączenie dochodów w jego przypadku nie wystąpiło.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy biorąc pod uwagę przepisy art. 6 ust. 8 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł złożyć zeznanie podatkowe za rok 2013 wspólnie z małżonką...
  2. A zatem, czy w przypadku Wnioskodawcy, kiedy nie wystąpił dochód opodatkowany stawką podatku 19 procent, mają zastosowanie przepisy art. 6 ust. 8 i art. 30c powołanej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy składając za rok 2013 zeznanie podatkowe wspólnie z małżonką, w świetle przepisów art. 6 ust. 8 i art. 30c ustawy, nie naruszył przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym przypadku, nie wystąpił dochód opodatkowany stawką 19 procent, a zatem składając wspólne zeznanie podatkowe Wnioskodawca, nie dokonał łączenia dochodów opodatkowanych stawką 19 procent z dochodami opodatkowanymi na zasadach art. 27 ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w żadnym artykule nie stanowi, że sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej opodatkowania stawką 19 procent wyklucza wspólne rozliczenie małżonków.

Zdaniem Wnioskodawcy składając za rok 2013 wspólne z małżonką zeznanie podatkowe rozliczył się prawidłowo z Urzędem Skarbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.

Jednak art. 6 ust. 2 ww. ustawy przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków, w myśl bowiem tego przepisu, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 cytowanej ustawy, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. m. in. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu) niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9a ust. 4 ww. ustawy).

Przepis art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do ust. 6 tegoż artykułu, dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b i 30e.

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi odstępstwo od generalnej zasady odrębnego opodatkowania. Możliwość jego zastosowania obwarowana jest szeregiem warunków wyraźnie wskazanych w tej ustawie.

Przy czym z treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy, bezspornie wynika, że prawa do łącznego opodatkowania dochodów określonych w art. 9 ust. 1 i 1a pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy art. 30c tej ustawy. W konsekwencji, już sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).

Z przestawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zadeklarował rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 1 maja 2013 r., jednocześnie wybrał opodatkowanie dochodów z tej działalności podatkiem liniowym. Do chwili obecnej działalności gospodarczej nie podjął. W związku z tym w 2013 r. nie wystąpiły przychody i koszty, nie wystąpił dochód i nie wystąpił podatek dochodowy o stawce 19 procent. Za rok 2013 Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe wspólnie z małżonką.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz zaprezentowane przepisy prawa podatkowego, w tym w szczególności art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 8 oraz art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zauważyć należy, że dla wyłączenia wspólnego opodatkowania małżonków nie jest konieczne uzyskanie dochodu czy brak podjęcia działalności gospodarczej. Wyjaśnić należy, że sformułowanie użyte przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 8 wyżej powoływanej ustawy (gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c) - nie wskazuje na konieczność uzyskania rzeczywistego dochodu, ale oznacza, że podatnik rozlicza się według zasad określonych w art. 30c. Wobec powyższego, sam wybór opodatkowania ewentualnych przyszłych dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyklucza możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych przez współmałżonków w sposób przewidziany w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie mimo tego, że Wnioskodawca nie podjął działalności gospodarczej i w rezultacie nie uzyskał żadnych przychodów z tej działalności, to jednak podlegał w 2013 r. regulacjom zawartym w przepisie art. 6 ust. 8 oraz art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca dokonał bowiem wyboru opodatkowania ewentualnych przyszłych dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww ustawy. Oznacza to, że sam wybór opodatkowania ewentualnych przyszłych dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych przez współmałżonków w sposób przewidziany w art. 6 ust. 2 powoływanej ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie mógł skorzystać z możliwości rozliczenia w zeznaniu podatkowym dochodów osiągniętych w 2013 r. wspólnie z małżonką.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.