IPPB1/415-1359/14-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie umowy o świadczenie usług key account managera świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której jest on również Prezesem Zarządu i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie Kontraktu Menedżerskiego, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym na podstawie art. 30c wyżej wymienionej ustawy?
IPPB1/415-1359/14-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. działalność gospodarcza
 3. kontrakt
 4. kontrakt menedżerski
 5. podatek liniowy
 6. wynagrodzenia
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data nadania 4 marca 2015 r., data wpływu 5 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB1/415-1359/14-2/MS1 z dnia 20 lutego 2015 r. (data nadania 23 lutego 2015 r., data doręczenia 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego oraz przychodów z tytułu świadczenia usług key account managera – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego oraz przychodów z tytułu świadczenia usług key account managera.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB1/415-1359/14-2/MS1, z dnia 20 lutego 2015 r. (data nadania 23 lutego 2015 r., data doręczenia 26 lutego 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data nadania 4 marca 2015 r., data wpływu 5 marca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (Wnioskodawca) jest Prezesem Zarządu Spółki Akcyjnej („Spółka”). Podatnik zawarł w dniu 29 lipca 2011 r. Kontrakt Menedżerski („Kontrakt”) dotyczący zarządzania przez Wnioskodawcę Spółką. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu do obowiązków Wnioskodawcy należy:

 1. kierowanie całością spraw związanych ze strategią Spółki i nadzór nad jej realizacją,
 2. podejmowanie działań mających na celu realizację budżetu przyjętego na dany rok przez Radę Nadzorczą,
 3. opracowywanie budżetów i prognoz na kolejne lata oraz ich aktualizacja,
 4. rozwój strategiczny i produktowy Spółki w obszarach mobile advertising, mobile marketing, mobile media i inne,
 5. nadzorowanie i realizacja procesów sprzedaży,
 6. reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów, sądów, instytucji i osób trzecich,
 7. składanie w imieniu Zarządu sprawozdań, przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wymagających uchwał tych organów,
 8. rozstrzyganie wszelkich innych spraw związanych z działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 9. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników i komórek organizacyjnych Spółki,
 10. do czasu wprowadzenia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzenie wszelkich spraw Spółki związanych z realizacją procesu IPO,
 11. realizacja planowanych wyników finansowych Spółki,
 12. realizowanie w imieniu Zarządu innych zadań zgodnie z rekomendacjami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

Wnioskodawca otrzymuje z tytułu pełnienia obowiązków na podstawie Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe oraz premie.

Wnioskodawca ponadto prowadzi działalność gospodarczą . Przeważającym przedmiotem działalności jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). Ponadto w zakres działalności wchodzi m.in. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Świadczenie w/w usług, wynika z posiadanych przez Wnioskodawcę kwalifikacji, a w szczególności z dotychczasowego doświadczenia zawodowego zdobytego przy świadczeniu usług tego rodzaju.

W ramach ww. działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę ze Spółką w której - niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej - pełni funkcję Prezesa Zarządu, co opisano powyżej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem spraw Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz. Sprawowanie czynności zarządczych w Spółce odbywa się na podstawie Kontraktu, a uzyskiwane dochody za pełnienie tej funkcji mają charakter przychodów z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 9 oraz art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cechy charakterystyczne umowy o świadczenie usług, którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze Spółką będą kreowane przez postanowienia umowy, zgodnie z którymi działalność Wnioskodawcy będzie polegała na świadczeniu stałych usług account managera w zakresie sprzedaży osobistej, obsługi klienta, prowadzenia działań marketingowych, polegających na:

 • aktywnym pozyskiwaniu zleceń reklamowych,
 • pozyskiwaniu wydawców i pozostałych podmiotów w zakresie sprzedaży licencji na narzędzie Adobe Digital Publishing Suite i pozostałych komponentów związanych z licencją,
 • sprzedaży aplikacji natywnych, usług SMS i SMS Premium,
 • sprzedaży powierzchni reklamowej w wydaniach cyfrowych tytułów prasowych,
 • planowaniu i zakupie mediów na potrzeby klientów,
 • tworzeniu ofert i prezentacji handlowych,
 • sprawowaniu stałego nadzoru nad usługami i kampaniami reklamowymi zamówionymi przez klientów,
 • optymalizacji kampanii reklamowych celem uzyskania jak największej efektywności.

Podatnik zobowiązuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać staranności sumiennego kupca, zgodnie z postanowieniami prawa cywilnego oraz instrukcjami Spółki, o ile instrukcje te nie będą sprzeczne z prawem, standardami świadczenia usług lub dobrymi i przyjętymi wśród podmiotów świadczących usługi tożsame lub zbliżone do usług obyczajami.

Podatnik będzie otrzymywał z tytułu świadczonych usług wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie o świadczenie usług na podstawie wystawionej przez Podatnika faktury VAT.

Pismem z dnia 3 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Zdaniem Wnioskodawcy istotę kontraktu menadżerskiego trafnie określił Sąd Apelacyjny. W wyroku z dnia 19 września 2014 r. Sąd stwierdził, że „istota kontraktu menedżerskiego, nazywanego umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, bądź umową zarządu, polega na tym, że menedżer zobowiązuje się do prowadzenia za wynagrodzeniem przedsiębiorstwa drugiej strony, na jej rachunek i ryzyko, przy czym prowadzi to przedsiębiorstwo bądź we własnym bądź w cudzym imieniu. W charakterystyce kontraktów menedżerskich podkreśla się samodzielność menedżera z przyznaniem mu samodzielności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Inną cechą kontraktów menedżerskich jest oczekiwanie, że menedżer wniesie też własne wartości niematerialne w postaci nowego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, swoje doświadczenie zawodowe, wiedzę handlową i organizacyjną, reputację, klientów, wyrobione kontakty handlowa, a także swój image.

Umowa o świadczenie usług key account managera zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie odpowiada powyższej charakterystyce. Współpraca pomiędzy spółką a Wnioskodawcą będzie dotyczyła technicznych czynności związanych z planowaniem i optymalizacją kampanii reklamowych, tworzeniem analiz rynkowych, sprzedażą powierzchni reklamowych, sprzedażą licencji Adobe Digital Publishing Suite, współtworzeniu cenników i ofert handlowych. Wnioskodawca oświadcza, iż wykonywanie czynności w ramach umowy o świadczenie usług doradczych nie jest związane z przekazaniem mu jakiejkolwiek samodzielności w zarządzaniu spółką oraz samodzielności w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących spółki.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje, że obok pełnienia funkcji Prezesa Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem mniejszościowym Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie umowy o świadczenie usług key account managera świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której jest on również Prezesem Zarządu i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie Kontraktu Menedżerskiego, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie mogło być przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem liniowym na podstawie art. 30c wyżej wymienionej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z usług key account managera, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki, w której jest Prezesem Zarządu, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa”) i pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia mogą być opodatkowane podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy.

Do prawidłowego rozstrzygnięcia kwestii klasyfikacji przychodów ze świadczonych usług account managera w zakresie sprzedaży, obsługi klientów i prowadzenia działań marketingowych wymagane jest określenie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach tej umowy uznać można za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, a także biorąc pod uwagę wyłączenia określone w art. 5b ustawy. Powołany powyżej przepis art. 5a pkt 6 ustawy określa m.in., że - poza pewnymi wyjątkami - za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, iż usługi opisane w umowie o świadczenie usług spełniają przytoczony warunek. Jednocześnie według Wnioskodawcy, do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania wyłączenie zapisane w art. 5b ustawy mówiące, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełniona są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Podatnika w przypadku usług, które zamierza wykonywać na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług, warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy ma ograniczone praktyczne zastosowanie ze względu na charakter samych usług, które ze swojej natury nie przewidują uwarunkowań, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich. Z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika natomiast, że Wnioskodawca ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej w ramach której Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki usługi. Wnioskodawca ponosić będzie także odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług jak za własne działania lub zaniechania. Jednocześnie Wnioskodawca ponosić będzie zupełną wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług na rzecz Spółki wynikającą ze świadczenia przez takie osoby usług na rzecz Spółki. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy nie będzie również spełniony warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy. Warunek zapisany w art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest zdaniem Wnioskodawcy spełniony. Z przedstawionych w opisie stanu faktycznego ustaleń zawartych w umowie jasno bowiem wynika, że jedyną determinantą miejsca oraz czasu wykonywania czynności przez Wykonawcę jest charakter danych czynności, a sposób wykonywania usług wyznaczany jest przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju umów. Poza tym umowa nie będzie zastrzegała miesięcznych limitów godzinowych pracy lecz zadania będą wykonywane projektowo, a do zobowiązań Wnioskodawcy należało będzie wywiązanie się z rzetelnej realizacji poszczególnych projektów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że do opisanego stanu faktycznego nie ma zastosowania wyłączenie zapisane w art. 5b ustawy. W zakresie wyjątków zapisanych w przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymagana jest również ocena czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie usług nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny dalszej dyskusji wymagają jedynie zapisy art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy bowiem nieadekwatność pozostałych przepisów jednoznacznie wynika z opisanego stanu faktycznego oraz dotychczasowego uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy. Analizując adekwatność art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, czyli możliwość zaklasyfikowania przychodów z realizacji usług account menagera w zakresie zarządzania sprzedażą, planowania procesów sprzedaży oraz marketingu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przywołać należy art. 13 ustawy z którego to zapisu jedynym punktem wymagającym dalszej dyskusji jest pkt 9 zgodnie z którym za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznać należy przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W zakresie pozostałych zapisów art. 13 ustawy opisany stan faktyczny nie wymaga zdaniem Wnioskodawcy komentarza.

Zatem jak wynika z powyższego dla udzielenia odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie wymagana jest także ocena czy umowę o świadczenie usług, którą ma zamiar zawrzeć ze Spółka Wnioskodawca zaklasyfikować można jako umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menadżerski lub umowę o podobnym charakterze. Odpowiedz na to pytanie jest w przekonaniu Podatnika jednoznaczna: zakres usług będących przedmiotem umowy o świadczenie usług w jasny sposób wskazuje, iż umowa ta nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub podobnej do nich umowy. Przedmiotowe usługi mają bowiem charakter marketingowy i nie przewidują sprawowania zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla prowadzonej analizy istotnym jest fakt iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie obejmują zarządzania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej gdyż usługi te zostały sklasyfikowane w grupowaniach „74.14.2 Usługi w zakresie zarządzania pozostałe” oraz „74.15.1 Usługi w zakresie zarządzania holdingami”. Jednocześnie podkreślić należy iż przywoływanie klasyfikacji statystycznych dla potrzeb interpretacji prawa podatkowego w zakresie objętym niniejszym wnioskiem jest praktyką wcześniej stosowaną na przykład przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w interpretacji z 3 listopada 2005 (1433/NG/GFIII/415- art. 14a/6/05/GK) czy też przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w postanowieniu z 10 maja 2005 r. (sygn. PD/415-33/05/R1).

Zauważyć także należy, że z zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca zamierza wykonywać na rzecz Spółki w ramach usług key account managera, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania). Będzie to bowiem szereg czynności, których istotą jest prowadzenie marketingu i sprzedaży i które są odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi przez Wnioskodawcę na innej podstawie prawnej usługami zarządzania wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W ramach zawartej umowy o świadczenie usług, Wnioskodawcy nie będzie również zlecone zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, a więc umowa ta pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla umów mających za przedmiot usługi zarządzania.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług key account managera, mogą być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być przez niego opodatkowane według art. 30c ustawy 19% podatkiem liniowym.

Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy co do zasady mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie zaś do art. 9a ust, 3 ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa powyżej, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Z przedstawionego stanu faktycznego jasno wynika, że Wnioskodawca nie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, a łączy go ze Spółką jedynie Kontrakt Menedżerski (Wnioskodawca nie zawierał ze Spółką umowy o pracę).

Mając na uwadze powyższe najeży stwierdzić, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz wyżej przytoczonych przepisów prawnych Wnioskodawca spełnia warunki do opodatkowania usług key account managera, wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podatkiem liniowym przy jednoczesnym opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów z działalności wykonywanej osobiście osiąganych jako Prezes Zarządu wykonujący usługi zarządzania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Tym samym w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego, tj. na informacji, że umowa o świadczenie usług key account managera nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.