IPPB1/415-1320/14-3/EC | Interpretacja indywidualna

1) Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF i OF2 przez Spółkę z tytułu usług wykonywanych przez OF i OF2 na podstawie zawartej umowy, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej OF i OF2?2) Czy na Spółce ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF przez Spółkę z tytułu usług wykonywanych przez OF na podstawie zawartej umowy, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej OF?
IPPB1/415-1320/14-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. usługi doradcze
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 11.02.2015 r. (data wpływu 18.02.2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej „Spółka” lub „G.”) jest spółką komandytową z siedzibą na terytorium Polski. Ma dwóch wspólników (obaj wspólnicy mają siedziby w Polsce) - jej jedynym komandytariuszem jest polska spółka kapitałowa. Jej jedynym komplementariuszem jest inna spółka osobowa (w formie spółki komandytowej, dalej "Rspk"), której jedynym komplementariuszem jest polska spółka kapitałowa (dalej "RSpzoo").

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest jej komplementariusz (Rspk, w formie spółki komandytowej), a tego komplementariusza reprezentuje jego komplementariusz (Rspzoo). RSpzoo jest reprezentowana przez zarząd RSpzoo.

Osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce (dalej "OF") zasiada w zarządzie RSpzoo. Jest jednocześnie prokurentem Spółki oraz prokurentem Rspk (komplementariusza Spółki). W zarządzie RSpzoo zasiadają również inne osoby (poza OF). OF z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu RSpzoo pobiera odrębne wynagrodzenie ustalone uchwałą wspólników RSpzoo.

Inna osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce (dalej "OF2") będzie wykonywała na rzecz Rspzoo czynności na podstawie tzw. kontraktu menedżerskiego i będzie z tego kontraktu uzyskiwać odrębne wynagrodzenie. Kontrakt menedżerski będzie umową, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczącego umowy zlecenie. OF2 nie wykonuje tego kontraktu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W ramach kontraktu menedżerskiego OF2 będzie pełniła obowiązki dyrektora finansowego, tzn. będzie zarządzała obszarem finansów RSpzoo, Rspk oraz Spółki. W szczególności, czynności OF2 będą obejmowały zarządzanie działami (zespołami) finansowymi powyższych podmiotów, odpowiedzialność za zapewnienie przez te podmioty przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych oraz w zakresie rachunkowości, udział w podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji finansowej tych podmiotów.

Działalność RSpzoo jest ograniczona do zarządzania Rspk (jako komplementariusz Rspk) oraz Spółką (reprezentując Rspk będącą komplementariuszem Spółki). Spółka prowadzi natomiast działalność skupiającą się na usługach zarządzania majątkiem w postaci budynków biurowych szeregu polskich podmiotów posiadających nieruchomości. Spółka na potrzeby tej działalności zatrudnia pracowników, dysponuje odpowiednim wyposażeniem, itp. Spółka nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem tych podmiotów - właścicieli nieruchomości, jej czynności są więc wykonywane w ramach usług zarządzania nieruchomościami.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka zawała umowę z OF, którą OF zawarła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie umowy zawartej w ramach swojej działalności gospodarczej, OF świadczy na rzecz Spółki usługi doradcze dotyczące:

 1. Zawieranych przez poszczególne spółki - właścicieli nieruchomości (nabywców usług Spółki) umów najmu z najemcami,
 2. Zarządzania nieruchomościami przez ich właścicieli (nabywców usług Spółki),
 3. Analizy w zakresie potrzeb oraz doradztwa dotyczącego prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, itp, nieruchomości należących do nabywców usług Spółki,
 4. Analizy możliwości oraz doradztwa w zakresie prowadzenia procesu budowy nowych budynków przez nabywców lub potencjalnych nabywców usług Spółki,
 5. Planowanych nabyć nowych nieruchomości przez podmioty nabywające usługi G.,
 6. Usługi doradcze w procesie zmierzającym do nabyć nowych nieruchomości przez nabywców lub potencjalnych nabywców usług Spółki.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka planuje zawarcie umowy z OF2, którą OF2 zawrze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie umowy zawartej w ramach swojej działalności gospodarczej, OF2 będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi doradcze z zakresu finansów dotyczące Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej, której Spółka jest członkiem dotyczące:

 1. Nabywania aktywów przez podmioty,
 2. Analizy finansowej działalności danego podmiotu,
 3. Uzyskania finansowania bankowego przez dany podmiot,
 4. Raportowania finansowego, w tym poprzez sprawozdanie finansowe,
 5. Procedur oraz wewnętrznej kontroli w zakresie finansów danego podmiotu.

Szczegółowy zakres usług, które wykonuje OF i będzie wykonywała OF2 jest / będzie ustalany na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb G.. Świadczenie i wykonanie powyższych usług będzie potwierdzane dokumentacją, w formie uzgadnianej między OF i G. oraz OF2 i G.. Taka dokumentacja może obejmować m.in. sporządzone notatki ze spotkań, raporty, analizy lub zestawienia wykonanych czynności.

Umowy zawarte przez OF oraz przez OF2 ze Spółką (w ramach indywidualnej działalności gospodarczej) przyznają / będą przyznawały OF oraz OF2 prawo angażowania do wykonania tej umowy osób trzecich (pracowników, współpracowników, podwykonawców, itp.).

OF i OF2, jako niezależni przedsiębiorcy, nie podlegają ani nie będą podlegać kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych. W szczególności, OF i OF2 mają i będą miały swobodę co do wyboru miejsca, czasu i sposobu wykonania czynności objętych zakresem umowy. Umowy nie wyłączają i nie będą wyłączały możliwości świadczenia usług przez OF oraz OF2 na rzecz innych podmiotów niepowiązanych kapitałowo, organizacyjnie bądź biznesowo ze Spółką oraz grupą podmiotów, której częścią jest Spółka.

Czynności wykonywane przez OF oraz OF2 na podstawie umów o świadczenie usług ze Spółką, nie obejmują ani nie będą obejmowały czynności zarządzania przedsiębiorstwem ani reprezentowania Spółki, nie będą zatem nosiły znamion umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego ani umowy o podobnym charakterze. Takie czynności są wykonywane przez OF w ramach jego funkcji członka zarządu RSpzoo i są objęte odrębnym wynagrodzeniem ustalonym w uchwale wspólników RSpzoo. Czynności o charakterze zarządzania będą też wykonywane przez OF2 w ramach kontraktu menedżerskiego zawartego między OF2 i RSpzoo, a kontrakt ten ustali odrębne wynagrodzenie.

OF ani OF2 nie byli, nie są i nie będą zatrudnieni w Spółce, w Rspzoo ani w innym podmiocie polskim na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zawartej przez OF lub OF2 w ramach działalności gospodarczej (poza umowami, które zostały opisane powyżej).

Jako członek zarządu Rspzoo, OF zajmuje się prowadzeniem spraw Rspzoo. Rspzoo jako komplementariusz prowadzi też sprawy Rspk oraz, jako komplementariusz Rspk będącej komplementariuszem Spółki, sprawy Spółki. OF reprezentuje również te podmioty wobec podmiotów trzecich zgodnie z unormowaniami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktów wewnętrznych. W szczególności, do jego obowiązków należy m.in. dbanie o wyniki ekonomiczne oraz gospodarcze w skali całej Spółki, RSpzoo, Rspk, koordynacja pracy zarządu, wykonywanie w odniesieniu do pracowników Spółki uprawnień i obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, podpisywanie umów handlowych oraz rozporządzanie majątkiem Spółki. W celu ułatwienia pełnienia powyższych funkcji, OF została powołana w Rspk oraz w Spółce na prokurenta.

Jako dyrektor finansowy Rspzoo, OF2 będzie zajmowała się prowadzeniem spraw Rspzoo z zakresu jej finansów, z zakresu finansów Rspk (której komplementariuszem jest RSpzoo) oraz z zakresu finansów Spółki (gdyż Rspk jest komplementariuszem Spółki). OF2 nie jest powołana na członka zarządu żadnego podmiotu. Ewentualne uprawnienia do reprezentowania poszczególnych podmiotów wobec osób trzecich, mogą wynikać jedynie z udzielonych pełnomocnictw.

Podsumowując, OF uzyskuje wynagrodzenie z dwóch odrębnych tytułów:

 1. wynagrodzenie od Rspzoo przyznane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z tytułu czynności wykonywanych jako członek zarządu oraz
 2. wynagrodzenie od Spółki z tytułu świadczenia przez OF usług w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, na podstawie faktur wystawianych zgodnie z postanowieniami przyszłej umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej.

Podobnie, OF2 będzie uzyskiwał wynagrodzenie z dwóch odrębnych tytułów:

 1. wynagrodzenie od Rspzoo przyznane mu na podstawie kontraktu menedżerskiego z tytułu czynności wykonywanych jako dyrektor finansowy oraz
 2. wynagrodzenie od Spółki z tytułu świadczenia przez OF2 usług w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, na podstawie faktur wystawianych zgodnie z postanowieniami przyszłej umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11.02.2015 r. (data wpływu 18.02.2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował pytanie nr 2 oraz własne stanowisko. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił, że pytanie nr 2 (odnoszące się do zaistniałego stanu faktycznego dotyczy jedynie obowiązków spółki względem wynagrodzenia wypłacanego do OF, gdyż wypłata wynagrodzenia OF2 jest przedstawiona jako element zdarzenia przyszłego a wypłata wynagrodzenia OF przedstawiona jest zarówno jako element zaistniałego stanu faktycznego, jak również jako element zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF i OF2 przez Spółkę z tytułu usług wykonywanych przez OF i OF2 na podstawie zawartej umowy, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej OF i OF2...
 2. Czy na Spółce ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF przez Spółkę z tytułu usług wykonywanych przez OF na podstawie zawartej umowy, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej OF...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest i nie będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych OF oraz OF2 z tytułu wyżej wskazanych usług doradczych, wykonywanych przez OF i OF2 w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust, 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W świetle powyższych przepisów, obowiązek poboru zaliczek przez płatnika uzależniony jest od tego, czy wypłacane wynagrodzenie stanowi dla otrzymującego przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy o pdof. Poszczególne kategorie przychodów zaliczonych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ww. ustawy.

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy o pdof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl natomiast art. 13 pkt 9 ustawy o pdof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody z umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Dochody z usług świadczonych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej zostały natomiast określone w ustawie o pdof jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i ujęte w odrębnych przepisach ustawy o pdof: w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym OF i OF2 prowadzą indywidualne pozarolnicze działalności gospodarcze i w ramach tych działalności świadczył / będą świadczyć usługi na rzecz Spółki, co nie wyklucza świadczenia usług w ramach tej działalności gospodarczej na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Wykonane usługi będą dokumentowane fakturami VAT wysławionymi przez OF oraz OF2 na rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 5b ustawy o pdof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe warunki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będą spełnione łącznie ani dla OF ani dla OF2, co oznacza, że przychody OF oraz przychody OF2 z umów ze Spółką powinny być sklasyfikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof.

Skoro więc przychód osiągany przez OF oraz OF2 z umów ze Spółką będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof, na Spółce jako podmiocie dokonującym wypłaty wynagrodzenia nie będą spoczywały obowiązki obliczenia, poboru i wpłaty na konto urzędu skarbowego zaliczek na pdof.

Rspzoo jest natomiast zobowiązana do poboru zaliczek z tytułu wynagrodzenia wypłacanego OF za pełnienie funkcji członka zarządu Rspzoo oraz z tytułu wynagrodzenia wypłacanego OF2 na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Okoliczność, że OF równolegle otrzymuje od Rspzoo osobne wynagrodzenie za wykonywanie czynności członka zarządu, który reprezentując Rspzoo reprezentuje pośrednio Spółkę oraz reprezentuje Spółkę jako jej prokurent, nie ma wpływu na obowiązki Spółki w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego za świadczenie przez OF usług doradczych w ramach działalności gospodarczej. Podobnie, okoliczność, że OF2 będzie jednocześnie otrzymywała od Rspzoo osobne wynagrodzenie na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego za wykonywanie czynności dyrektora finansowego, nie będzie miała wpływu na obowiązki Spółki w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego za świadczenie przez OF2 usług doradczych w ramach działalności gospodarczej.

Spółka podkreśla, że zakres czynności OF, których istotą będzie doradztwo na rzecz Spółki, nie będzie pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych przez OF w ramach pełnienia funkcji członka zarządu ani nie będą związane z uprawnieniami jakie daje OF prokura, w szczególności przedmiotem umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej nie będą czynności związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem na zewnątrz w zakresie przewidzianym unormowaniami kodeksu spółek handlowych.

Podobnie, zakres czynności OF2, których istotą będzie doradztwo na rzecz Spółki, nie będzie pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych przez OF2 w wykonywania kontraktu menedżerskiego z RSpzoo.

Zakres usług doradczych wynikających z postanowień umów między Spółka a OF i OF2 będzie odnosił się wyłącznie do usług w zakresie ściśle określonym umową, odrębnym od czynności wykonywanych jako członek zarządu oraz czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Zatem, na gruncie ustawy o pdof przychody uzyskiwane przez te osoby z tytułu wykonywanych usług należy klasyfikować jako przychody z prowadzonej przez OF oraz OF2 pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku poboru zaliczek na pdof z tytułu wypłacanego wynagrodzenia na podstawie otrzymywanych od OF oraz od OF2 faktur VAT, za świadczone przez OF oraz OF2 usługi doradcze.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11.02.2015 r. (data wpływu 18.02.2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

Podsumowując, Spółka nie będzie miała obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (tj. od wynagrodzenia wypłacanego OF oraz OF2 – pytanie nr 1, jak też w przedstawionym stanie faktycznym (tj. od wynagrodzenia wypłacanego OF – pytanie nr 2).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż jeżeli wykonywane przez osoby fizyczne, w ramach zawartych umów o świadczenie usług doradczych, czynności w rzeczywistości (choćby częściowo) nosiły znamiona kontraktu menadżerskiego mogą zostać uznane za umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowę o podobnym charakterze, co dla Wnioskodawcy skutkować będzie powstaniem obowiązku płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług doradczych nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach usług zarządzania. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.