IPPB1/415-1268/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 PITU, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT?2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego oraz przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego oraz przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca pełni obecnie funkcję członka zarządu w spółce P... Sp. z o. o. („Spółka”). Jako członek zarządu, Wnioskodawca świadczy usługi zarządzania sprawami spółki związanymi z działalnością wydawniczą oraz redakcyjną spółki, w tym do jego obowiązków należy kierowanie, wdrażanie i kontrolowanie bieżącej i długoterminowej działalności redakcyjnej Spółki oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi członkami zarządu spółki. Wnioskodawca jest również zobowiązany do koordynowania redakcyjnego aspektu działań podejmowanych przez spółkę, w tym w szczególności do:

  1. prowadzania tytułu „P.. M... W...
  2. kreowania koncepcji, projektów redakcyjnych oraz strategii rozwoju redakcji wszelkich tytułów wydawniczych spółki,
  3. prowadzenia polityki personalnej redakcji, w i tym wobec redaktorów naczelnych poszczególnych tytułów wydawniczych spółki,
  4. sporządzanie utworów przeznaczonych do publikacji w s szczególności na łamach „P.. M.. W...”.

Formalnoprawną podstawą świadczenia przez Wnioskodawcę w/w usług jest kontrakt menedżerski. Kontrakt ten reguluje w szczególności: (I) zakres obowiązków, (II) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, (III) termin płatności wynagrodzenia, (IV) okres wypowiedzenia, (V) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera, (VI) zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.

W związku ze zmianami w grupie kapitałowej spółki, w tym w szczególności nabyciem udziałów w innej spółce z branży wydawniczej, spółka ogłosiła, iż planuje jeszcze w tym roku podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia modelu zatrudniania kadry menedżerskiej, w tym członków zarządu, w tym celu, spółka planuje w szczególności:

  1. renegocjacje, warunków zawartych kontraktów menedżerskich oraz
  2. powierzenie członkom zarządu świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki.

A zatem, po zmianie modelu zatrudniania kadry menedżerskiej, w tym członków zarządu, współpraca wnioskodawcy ze Spółką będzie dwutorowa, tzn. Wnioskodawca nadal będzie zarządzał Spółką w ramach pełnionej funkcji członka zarządu w ramach dotychczasowego kontraktu menedżerskiego (przy czym niektóre warunki kontraktu menedżerskiego zostaną zmienione w wyniku negocjacji ze spółką; kontrakt menedżerski będzie obejmował wyłącznie czynności o charakterze zarządczym). Jednocześnie, Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach tej działalności będzie świadczył dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma).

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze Spółką będzie regulowała w szczególności: (I) zakres świadczeń, (II) kwestie miesięcznego wynagrodzenia (III) okres wypowiedzenia, (IV) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (V) okres trwania umowy, (VI) poufność, (VII) zakaz konkurencji, (VIII) kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własny rachunek i własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, iż odpowiedzialność Wnioskodawcy za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona.

Wnioskodawca planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Zarówno usługi zarządzania jak i usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, iż Wnioskodawca zobowiąże się w obu przypadkach (umowy doradczej i kontraktu menedżerskiego) do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie spółki w wybranym przez siebie czasie.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, iż nie wykonywał w ciągu ostatnich dwóch lat i nie wykonuje w chwili obecnej czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz Spółki.

Wnioskodawca prowadzi w chwili obecnej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Dochody z tytułu powyższej działalności opodatkowuje 19% podatkiem liniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 PITU, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT...
  2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zarządzania świadczone na rzecz. Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 PITU.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 PITU, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane rui podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Stosownie natomiast do art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi między innymi działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU,

Jak wskazuje Minister Finansów w ogólnej interpretacji prawa z dnia 31 maja 2010 r. sygn. DD2/033/95/KBF/10/403 „przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze wymienione zostały przez ustawodawcę w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie ustawodawca określił, iż również przychody z togo rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej należy zaklasyfikować do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście.

Definiując pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawodawca określił charakter tej działalności (jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły) przy jednoczesnym uwarunkowaniu, iż przychody z tej działalności nie są zaliczane do innych przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w ustawie, czyli m.in. z działalności wykonywanej osobiście. (...)

Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.”

A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy uznać za Ministrem Finansów, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 PITU, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 PITU.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. (sygn. IPPB1/415-879/13-2/JB), z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. IPPB1/415-1631/12-2/KS), z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/418-492/12-2/IF), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IBPBII/1/415-794/13/BJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn, ILPB1/415-909/12-4/AA).

W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 PITU.

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w roku 2014 i w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c PITU (tj. 19% podatek liniowy). Powyższe wynika, w opinii Wnioskodawcy, z następujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PITU źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (I) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (II) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (III) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 PITU za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 PITU, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 PITU, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 PITU. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 PITU tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania się (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 PIT wskazuje, iż ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy. A zatem, w/w ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, gdyż ze Spółką łączy go obecnie stosunek zlecenia w postaci kontraktu menedżerskiego. Jak zostało zaznaczono w stanie faktycznym zamieszczonym powyżej, Wnioskodawca nie wykonywał w ciągu ostatnich dwóch lat i nie wykonuje w chwili obecnej czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz Spółki.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2013 r. (sygn. IPB1/415-1509/12-4/JB), z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF), z dnia 9 maja 2012. r., (sygn. IPPB1/415-202/14-4/ES), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1252/12/IG), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. (sygn. IBPBI/1/415-412/12/ZK).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Tym samym w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.